A System Center Configuration Manager SMS-szolgáltatójának tervezésePlan for the SMS Provider for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Manager konzol egy példánya csatlakozó használhatja kezelése a System Center Configuration Manager, a SMS-szolgáltató.To manage System Center Configuration Manager, you use a Configuration Manager console that connects to an instance of the SMS Provider. Alapértelmezés szerint az SMS-szolgáltatót telepíti a helykiszolgálón a központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely telepítésekor.By default, an SMS Provider installs on the site server when you install a central administration site or primary site.

Az SMS-szolgáltató áttekintéseAbout the SMS Provider

Az SMS-szolgáltató a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatót, amelyet hozzárendel olvasási és írási a Configuration Manager adatbázishoz a helyen a hozzáférést:The SMS Provider is a Windows Management Instrumentation (WMI) provider that assigns read and write access to the Configuration Manager database at a site:

 • Minden központi adminisztrációs helyen és elsődleges helyen legalább egy SMS-szolgáltatóra van szükség.Each central administration site and primary site require at least one SMS Provider. Szükség szerint további szolgáltatók is telepíthetők.You can install additional providers as needed.
 • A SMS rendszergazdák biztonsági csoport biztosít hozzáférést az SMS-szolgáltatót.The SMS Admins security group provides access to the SMS Provider. A Configuration Manager automatikusan létrehozza ezt a csoportot, a helykiszolgálón és minden számítógépen, amelyre telepíti az SMS-szolgáltató példánya.Configuration Manager automatically creates this group on the site server, and on each computer where you install an instance of the SMS Provider.

 • A másodlagos helyek nem támogatják az SMS-szolgáltatót.Secondary sites do not support the SMS Provider.

Configuration Manager rendszergazda felhasználóhoz használni egy SMS-szolgáltatót az adatbázisban tárolt adatok eléréséhez.Configuration Manager administrative users use an SMS Provider to access information that is stored in the database. Ehhez az szükséges, a rendszergazdák a Configuration Manager konzol, erőforrás-kezelő, eszközöket és egyéni parancsfájlok használhatja.To do so, admins can use the Configuration Manager console, Resource Explorer, tools, and custom scripts. Az SMS-szolgáltató nem kommunikál a Configuration Manager-ügyfelek.The SMS Provider does not interact with Configuration Manager clients. A Configuration Manager konzol csatlakozik egy helyhez, amikor a Configuration Manager konzol lekérdezi a WMI keresse meg a használni kívánt SMS-szolgáltató példánya a helykiszolgálón.When a Configuration Manager console connects to a site, the Configuration Manager console queries WMI on the site server to locate an instance of the SMS Provider to use.

Az SMS-szolgáltató segít a Configuration Manager biztonság kényszerítése.The SMS Provider helps enforce Configuration Manager security. Csak az információkat a Configuration Manager konzolt futtató rendszergazda felhasználó jogosult megtekinteni adja vissza.It returns only the information that the administrative user who is running the Configuration Manager console is authorized to view.

Fontos

Ha minden olyan számítógép, egy hely SMS-szolgáltató rendelkezik offline állapotban, a Configuration Manager konzolok, hogy a Helyadatbázis nem tud kapcsolódni.When each computer that holds an SMS Provider for a site is offline, Configuration Manager consoles cannot connect to that site's database.

További információkat az SMS-szolgáltató kezeléséről A System Center Configuration Manager infrastruktúrájának módosítása témakör Az SMS-szolgáltató kezelése szakaszában találhat.For information about how to manage the SMS Provider, see Manage the SMS Provider in Modify your System Center Configuration Manager infrastructure.

Az SMS-szolgáltató telepítésének előfeltételeiPrerequisites to install the SMS Provider

Az SMS-szolgáltató támogatása:To support the SMS Provider:

 • A számítógép, amely kétirányú megbízhatósági kapcsolatban áll a helykiszolgáló és a Helyadatbázis helyrendszereivel tartományban kell lennie.The computer must be in a domain that has a two-way trust relationship with the site server and the site database site systems.

 • A számítógép nem rendelkezhet más helyről származó helyrendszerszerepkörrel.The computer cannot have a site system role from a different site.

 • A számítógép nem rendelkezhet SMS-szolgáltatóval (egyetlen helyről sem).The computer cannot have an SMS Provider from any site.

 • A számítógépnek olyan operációs rendszert kell futtatnia, amelynek helykiszolgálóhoz való használata támogatott.The computer must run an operating system that is supported for a site server.

 • A számítógép rendelkeznie kell legalább 650 MB szabad lemezterület a Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) SMS-szolgáltatóval telepített összetevőinek támogatásához.The computer must have at least 650 MB of free disk space to support the Windows Automated Deployment Kit (Windows ADK) components that are installed with the SMS Provider. További információt a Windows ADK-ról és az SMS-szolgáltatóról jelen témakör Operációs rendszer központi telepítésére vonatkozó követelmények az SMS-szolgáltatóhoz szakaszában találhat.For more information about Windows ADK and the SMS Provider, see Operating System Deployment requirements for the SMS Provider in this topic.

Az SMS-szolgáltató helyeiSMS Provider locations

A hely telepítésekor automatikusan telepítése az első SMS-szolgáltatót a helyhez.When you install a site, you automatically install the first SMS Provider for the site. Az SMS-szolgáltatóhoz a következő támogatott helyek bármelyikét megadhatja:You can specify any of the following supported locations for the SMS Provider:

 • A helykiszolgáló számítógépThe site server computer

 • A helyadatbázist futtató számítógépThe site database computer

 • Egy kiszolgálói számítógép, amely azonban nem tartalmaz egy SMS-szolgáltatót, vagy a helyrendszer-szerepkör más helyről származóA server-class computer that does not hold an SMS Provider, or a site system role from a different site

Egy helyen telepített egyes SMS-szolgáltatók helyeinek megtekintéséhez jelölje ki a általános lapot a hely tulajdonságok párbeszédpanel megnyitásához.To view the locations of each SMS Provider that is installed at a site, select the General tab of the site Properties dialog box.

Minden SMS-szolgáltató támogatja a többszörös kérésekből származó egyidejű kapcsolatokat.Each SMS Provider supports simultaneous connections from multiple requests. Ezeket a kapcsolatokat csak az SMS-szolgáltató számítógépén elérhető kiszolgálókapcsolatok száma, valamint az SMS-szolgáltató számítógépén a kapcsolati kérelmek kiszolgálására elérhető erőforrások mennyisége korlátozza.The only limitations on these connections are the number of server connections that are available on the SMS Provider computer, and the available resources on the SMS Provider computer to service the connection requests.

Hely telepítését követően ismét futtathatja a telepítőt a helykiszolgálón, hogy módosítsa egy meglévő SMS-szolgáltató helyét, vagy további SMS-szolgáltatókat telepítsen a helyre.After a site is installed, you can run Setup on the site server again to change the location of an existing SMS Provider, or to install additional SMS Providers at that site. Egy számítógépre csak egy SMS-szolgáltató telepíthető, és egy számítógép csak egyetlen helyhez rendelkezhet SMS-szolgáltatóval.You can install only one SMS Provider on a computer, and a computer cannot install an SMS Provider from more than one site.

A következő lista az SMS-szolgáltatók támogatott helyekre történő telepítésének előnyeit és hátrányait foglalja össze.Use the following to identify the advantages and disadvantages of installing an SMS Provider on each supported location:

A Configuration Manager-helykiszolgálóConfiguration Manager site server

 • Előnyök:Advantages:

  • Az SMS-szolgáltató nem használja a helyadatbázis számítógépének rendszererőforrásait.The SMS Provider does not use the system resources of the site database computer.

  • Ez a hely jobb teljesítményt nyújthat, mint a nem helykiszolgálóra vagy helyadatbázist futtató számítógépre telepített SMS-szolgáltatók.This location can provide better performance than an SMS Provider located on a computer other than the site server or site database computer.

 • Hátrányok:Disadvantages:

  • Az SMS-szolgáltató olyan rendszererőforrásokat és hálózati erőforrásokat használ, amelyeket a helykiszolgálói műveletekhez is fel lehetne használni.The SMS Provider uses system and network resources that could be dedicated to site server operations.

A helyadatbázist futtató SQL ServerSQL Server that is hosting the site database

 • Előnyök:Advantages:

  • Az SMS-szolgáltató nem használja a helykiszolgáló rendszererőforrásait.The SMS Provider does not use site system resources on the site server.

  • A három hely közül ez nyújthatja a legjobb teljesítményt, ha elegendő rendszererőforrás áll rendelkezésre.This location can provide the best performance of the three locations, if sufficient server resources are available.

 • Hátrányok:Disadvantages:

  • Az SMS-szolgáltató olyan rendszererőforrásokat és hálózati erőforrásokat használ, amelyeket a helyadatbázis-műveletekhez is fel lehetne használni.The SMS Provider uses system and network resources that could be dedicated to site database operations.

  • Ha a helyadatbázist tároló SQL Server fürtözött példánya üzemelteti, ezen a helyen nem használhatja.When the site database is hosted on a clustered instance of SQL Server, you can't use this location.

A helykiszolgálótól és a helyadatbázis számítógépétől eltérő számítógépComputer other than the site server or site database computer

 • Előnyök:Advantages:

  • Az SMS-szolgáltató nem használja a helykiszolgáló vagy a helyadatbázist futtató számítógép rendszererőforrásait.SMS Provider does not use site server or site database computer resources.

  • Ilyen típusú hely esetében további SMS-szolgáltatók is telepíthetők, hogy biztosítható legyen a magas rendelkezésre állás a kapcsolatok számára.This type of location lets you deploy additional SMS Providers to provide high availability for connections.

 • Hátrányok:Disadvantages:

  • Az SMS-szolgáltató teljesítménye csökkenhet miatt a szükséges ahhoz, hogy a helykiszolgáló és a Helyadatbázis számítógépe egyeztessen további hálózati tevékenységet.The SMS Provider performance might be reduced due to the additional network activity that is required to coordinate with the site server and the site database computer.

  • Ez a kiszolgáló mindig elérhetőnek kell lennie a Helyadatbázis számítógépéhez, és az összes számítógépre telepített Configuration Manager-konzol.This server must be always accessible to the site database computer, and to all computers with the Configuration Manager console installed.

  • Ez a hely olyan rendszererőforrásokat használhat, amelyeket egyébként más szolgáltatásokhoz lehetne rendelni.This location can use system resources that would otherwise be dedicated to other services.

SMS-szolgáltató nyelvekAbout SMS Provider languages

Az SMS-szolgáltató működése független annak a számítógépnek a megjelenítési nyelvétől, amelyre telepítve van.The SMS Provider operates independently of the display language of the computer where it is installed.

Ha egy rendszergazda felhasználó vagy a Configuration Manager folyamat kérelmek data az SMS-szolgáltató használatával, az SMS-szolgáltató próbálja elküldeni a formátuma, amely megfelel a kérést küldő számítógép operációs rendszerének nyelvével.When an administrative user or Configuration Manager process requests data by using the SMS Provider, the SMS Provider attempts to return that data in a format that matches the operating system language of the requesting computer.

A egyezik megkísérli módja némileg közvetett.The way it attempts to match the language is somewhat indirect. Az SMS-szolgáltató nem fordítja le az adatokat egyik nyelvről a másikra.The SMS Provider does not translate information from one language to another. Ehelyett adatok visszaküldött a Configuration Manager konzolon, ha az adatok megjelenítési nyelvét a forrástól függ az objektumforrás és a tároló típusa szerinti.Instead, when data is returned for display in the Configuration Manager console, the display language of the data depends on the source of the object and type of storage.

Ha egy objektum adatai az adatbázisban vannak tárolva, az elérhető nyelvek a következőktől függenek:When data for an object is stored in the database, the languages that will be available depend on the following:

 • A Configuration Manager által létrehozott objektumok több nyelv támogatása használatával tárolja az adatbázisban.Objects that Configuration Manager creates are stored in the database by using support for multiple languages. Az objektum tárolása azoknak a nyelveknek a használatával történik, amelyek azon a helyen vannak beállítva, ahol a telepítő futtatásakor az objektum létrejön.The object is stored by using the languages that are configured at the site where the object is created when you run Setup. Ha az adott nyelv elérhető az objektumhoz ezeket az objektumokat a Configuration Manager konzolon a kérést küldő számítógép megjelenítési nyelvén jelennek meg.These objects are displayed in the Configuration Manager console in the display language of the requesting computer, when that language is available for the object. Ha az objektum nem jeleníthető meg a kérést küldő számítógép megjelenítési nyelvén, akkor az alapértelmezett nyelven, azaz angolul jelenik meg.If the object cannot be displayed in the display language of the requesting computer, it is displayed in the default language, which is English.

 • A rendszergazda felhasználó által létrehozott objektumok az objektum létrehozásához használt nyelven tárolódnak az adatbázisban.Objects that an administrative user creates are stored in the database by using the language that was used to create the object. Ezeket az objektumokat a Configuration Manager konzol ugyanezen a nyelven jelennek meg.These objects display in the Configuration Manager console in this same language. Nem fordíthatók le az SMS-szolgáltatót, és nem tartozik hozzájuk többnyelvű támogatás.They cannot be translated by the SMS Provider, and do not have multiple language options.

Több SMS-szolgáltató használataUse multiple SMS Providers

A hely telepítését követően további SMS-szolgáltatók is telepíthetők a helyhez.After a site completes installation, you can install additional SMS Providers for the site. További SMS-szolgáltatók telepítéséhez futtassa a Configuration Manager telepítőjét a helykiszolgálón.To install additional SMS Providers, run Configuration Manager Setup on the site server. Akkor lehet érdemes további SMS-szolgáltatókat telepíteni, ha a következők bármelyike igaz:Consider installing additional SMS Providers when any of the following is true:

 • Sok rendszergazda felhasználók a Configuration Manager konzol futtatásához, és csatlakozik egy helyhez egy időben lesz.You will have many administrative users who run a Configuration Manager console and connect to a site at the same time.

 • A Configuration Manager SDK vagy más olyan termékek, amelyek lehet, hogy a gyakori hívásokat az SMS-szolgáltatót fogja használni.You will use the Configuration Manager SDK, or other products, that might introduce frequent calls to the SMS Provider.

 • Magas rendelkezésre állást szeretne biztosítani az SMS-szolgáltatóhoz.You want to ensure high availability for the SMS Provider.

Ha egy helyen több SMS-szolgáltató telepített, és a kapcsolódási kérelem, a hely véletlenszerűen rendeli minden új kapcsolódási kérelemhez egy telepített SMS-szolgáltatót.When multiple SMS Providers are installed at a site, and a connection request is made, the site randomly assigns each new connection request to use an installed SMS Provider. Egy adott kapcsolat-munkamenethez nem adható meg az általa használt SMS-szolgáltató helye.You cannot specify the SMS Provider location to use with a specific connection session.

Megjegyzés

Vegye figyelembe a előnyeit és hátrányait minden egyes SMS-szolgáltató helyét.Consider the advantages and disadvantages of each SMS Provider location. Ezeket a szempontokat, hogy nem szabályozhatja, hogy melyik SMS-szolgáltató információkkal szolgál minden új kapcsolódási egyensúlyára.Balance these considerations with the information that you cannot control which SMS Provider is used for each new connection.

Például ha először a Configuration Manager konzol csatlakozik egy helyhez, a kapcsolat lekérdezi WMI a helykiszolgálón az SMS-szolgáltató a konzol egyik példányát azonosító.For example, when you first connect a Configuration Manager console to a site, the connection queries WMI on the site server to identify an instance of the SMS Provider that the console will use. Ez az SMS-szolgáltató példányát marad használatban a Configuration Manager konzol mindaddig, amíg a Configuration Manager konzol munkamenet azért ér véget.This specific instance of the SMS Provider remains in use by the Configuration Manager console until the Configuration Manager console session ends. Ha a munkamenet azért ér véget, mert az SMS-szolgáltató számítógépe elérhetetlenné válik a a hálózaton, a Configuration Manager-konzol újrakapcsolódásakor, a hely egyszerűen ismétlődik azonosítására kapcsolódni az SMS-szolgáltató példánya.If the session ends because the SMS Provider computer becomes unavailable on the network, when you reconnect the Configuration Manager console, the site simply repeats the task of identifying an instance of the SMS Provider to connect to. Előfordulhat az is, hogy ismét ugyanazt a nem elérhető SMS-szolgáltatót rendeli hozzá.It is possible to be assigned to the same SMS Provider computer that is not available. Ilyen esetben megpróbálhat csatlakozzon újra a Configuration Manager konzolon, amíg elérhető, SMS-szolgáltatót futtató számítógép hozzá van rendelve.If this occurs, you can attempt to reconnect the Configuration Manager console until an available SMS Provider computer is assigned.

Az SMS rendszergazdák csoportAbout the SMS Admins group

Az SMS rendszergazdák csoport használatával hozzáférést biztosíthat a rendszergazda felhasználók számára az SMS-szolgáltatóhoz.You use the SMS Admins group to provide administrative users access to the SMS Provider. Ez a csoport a hely telepítésekor automatikusan létrejön a helykiszolgálón, valamint minden olyan számítógépen, amelyre SMS-szolgáltatót telepítenek.The group is automatically created on the site server when the site installs, and on each computer that installs an SMS Provider. További információ az SMS rendszergazdák csoport a következő:Here is additional information about the SMS Admins group:

 • Ha a számítógép tagkiszolgáló, az SMS rendszergazdák csoport helyi csoportként jön létre.When the computer is a member server, the SMS Admins group is created as a local group.

 • Ha a számítógép tartományvezérlő, az SMS rendszergazdák csoport tartományi helyi csoportként jön létre.When the computer is a domain controller, the SMS Admins group is created as a domain local group.

 • Ha egy számítógépről eltávolítják az SMS-szolgáltatót, az SMS rendszergazdák csoport nem lesz eltávolítva róla.When the SMS Provider is uninstalled from a computer, the SMS Admins group is not removed from the computer.

Ahhoz, hogy egy felhasználó sikeresen kapcsolódhasson egy adott SMS-szolgáltatóhoz, a felhasználói fiókjának az SMS rendszergazdák csoportban kell lennie.Before a user can make a successful connection to an SMS Provider, their user account must be a member of the SMS Admins group. A Configuration Manager-konzolon konfigurált minden egyes felügyeleti felhasználó automatikusan kerül, az SMS rendszergazdák csoport minden egyes helykiszolgálóján és minden SMS-szolgáltató számítógép a hierarchiában.Each administrative user that you configure in the Configuration Manager console is automatically added to the SMS Admins group on each site server and to each SMS Provider computer in the hierarchy. Ha töröl egy rendszergazda felhasználó a Configuration Manager konzolról, hogy a felhasználó törlődik az SMS rendszergazdák csoport minden egyes helykiszolgálóján és minden SMS-szolgáltató számítógép a hierarchiában.When you delete an administrative user from the Configuration Manager console, that user is removed from the SMS Admins group on each site server and on each SMS Provider computer in the hierarchy.

Miután a felhasználó sikeresen kapcsolódott az SMS-szolgáltatóhoz, szerepkör alapú felügyelet meghatározza, hogy milyen Configuration Manager erőforrásokat, hogy a felhasználó érheti el és kezelheti.After a user makes a successful connection to the SMS Provider, role-based administration determines what Configuration Manager resources that user can access or manage.

Megtekintheti és konfigurálhatja az SMS rendszergazdák csoport jogosultságai és engedélyei a WMI-vezérlő MMC beépülő modul használatával.You can view and configure SMS Admins group rights and permissions by using the WMI Control MMC snap-in. Alapértelmezés szerint a Mindenki csoport a Metódusok végrehajtása, a Szolgáltató írásaés a Fiók engedélyezése jogosultságokkal rendelkezik.By default, Everyone has Execute Methods, Provider Write, and Enable Account permissions. Miután egy felhasználó kapcsolódott az SMS-szolgáltatóhoz, kap hozzáférést szerepköralapú rendszergazdai biztonsági jogosultságai alapján a Configuration Manager-konzolon meghatározott, a helyadatbázisban lévő adatokhoz.After a user connects to the SMS Provider, that user is granted access to data in the site database, based on their role-based administrative security rights as defined in the Configuration Manager console. Az SMS rendszergazdák csoport explicit módon kapnak fiók engedélyezése és távoli engedélyezés engedélyeit a gyökér\sms névtér.The SMS Admins group is explicitly granted Enable Account and Remote Enable permissions on the Root\SMS namespace.

Megjegyzés

Minden egyes rendszergazda felhasználó, aki használja a távoli Configuration Manager konzol a helykiszolgáló számítógépen és az SMS-szolgáltató számítógép a Távoli aktiválás DCOM engedélyekkel kell rendelkeznie.Each administrative user who uses a remote Configuration Manager console requires Remote Activation DCOM permissions on the site server computer and on the SMS Provider computer. Bár ezek a jogosultságok bármely felhasználónak vagy csoportnak megadhatók, célszerű a hozzáférést az SMS rendszergazdák csoport egyszerűbb felügyelet érdekében.Although you can grant these rights to any user or group, it's a good idea to grant them to the SMS Admins group to simplify administration. További információt A System Center Configuration Manager infrastruktúrájának módosítása témakör DCOM-engedélyek konfigurálása a távoli Configuration Manager konzolhoz című szakaszában talál.For more information, see the Configure DCOM permissions for remote Configuration Manager consoles section in the Modify your System Center Configuration Manager infrastructure topic.

Információ az SMS-szolgáltató névtereAbout the SMS Provider namespace

Az SMS-szolgáltató felépítését a WMI-séma határozza meg.The structure of the SMS Provider is defined by the WMI schema. Séma névterei az SMS-szolgáltató sémáján belül a Configuration Manager adatainak helyét írják le.Schema namespaces describe the location of Configuration Manager data within the SMS Provider schema. A következő táblázatban az SMS-szolgáltató által használt néhány gyakori névtér látható.The following table contains some of the common namespaces that are used by the SMS Provider.

NévtérNamespace LeírásDescription
Root\SMS\site_<Helykód>Root\SMS\site_<site code> Az SMS-szolgáltató, a Configuration Manager konzol, erőforrás-kezelő, a Configuration Manager eszközök és parancsfájlok által nagymértékben használt.The SMS Provider, which is extensively used by the Configuration Manager console, Resource Explorer, Configuration Manager tools, and scripts.
Root\SMS\SMS_ProviderLocationRoot\SMS\SMS_ProviderLocation Egy hely SMS Provider-számítógépei helyét.The location of the SMS Provider computers for a site.
Root\CIMv2Root\CIMv2 A névtérinformációkhoz használt hely a hardver- és szoftverleltár során WMI-névtér adatokat.The location inventoried for WMI namespace information during hardware and software inventory.
Root\CCMRoot\CCM A Configuration Manager ügyfél-konfigurációs házirendjei és ügyféladatai.Configuration Manager client configuration policies and client data.
root\CIMv2\SMSroot\CIMv2\SMS Hardverleltár-jelentési osztályai, a leltár ügyfélügynöke által összegyűjtött helyét.The location of inventory reporting classes that are collected by the inventory client agent. Ezek a beállítások vannak ügyfelek állítják össze számítógép-házirend értékelésekor, és a számítógép ügyfélbeállításai alapulnak.These settings are compiled by clients during computer policy evaluation, and are based on the client settings configuration for the computer.

Operációs rendszer központi telepítésére vonatkozó követelmények az SMS-szolgáltatóOperating system deployment requirements for the SMS Provider

A számítógépen, ahová az SMS-szolgáltató példányát telepíti, amely a Configuration Manager verziója használata szükséges a Windows ADK szükséges verziójának kell rendelkeznie.The computer where you install an instance of the SMS Provider must have the required version of the Windows ADK that the version of Configuration Manager you're using requires.

Operációs rendszer központi telepítésének kezelésekor a Windows ADK lehetővé teszi, hogy az SMS-szolgáltató elvégezzen különböző feladatokat, például:When you manage operating system deployments, the Windows ADK allows the SMS Provider to complete various tasks, such as:

 • WIM fájlok részleteinek megtekintése.View WIM file details.

 • Illesztőprogram-fájlok hozzáadása meglévő rendszerindító lemezképekhez.Add driver files to existing boot images.

 • Hozzon létre rendszerindító. ISO-fájl.Create boot .ISO files.

A Windows ADK telepítése legfeljebb 650 MB szabad lemezterületet igényel minden olyan számítógépen, amelyikre az SMS-szolgáltató telepítve lesz.The Windows ADK installation can require up to 650 MB of free disk space on each computer that installs the SMS Provider. Ez méretű lemezterület azért szükséges a Configuration Manager telepítéséhez a Windows PE rendszerindító lemezképeit.This high disk space requirement is necessary for Configuration Manager to install the Windows PE boot images.