A tartalomtár a System Center Configuration ManagerbenThe content library in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A tartalomtár egy egypéldányos tár a System Center Configuration Manager használ a kombinált törzse terjesztett tartalom teljes méretének csökkentésére tartalom.The content library is a single-instance store of content that System Center Configuration Manager uses to reduce the overall size of the combined body of content that you distribute. A tartalomtár tárolja a szoftverfrissítések, alkalmazások, operációs rendszerek központi telepítését, és így tovább tartozó összes tartalomfájlt.The content library stores all content files for software updates, applications, operating system deployments, and so on.

 • A tartalomtár egy példányát az automatikusan létrehozott és megőrzi minden egyes helykiszolgáló és minden egyes terjesztési pont.A copy of the content library is automatically created and maintained on each site server and on each distribution point.

 • Mielőtt a Configuration Manager letölti a helykiszolgálóra, vagy a terjesztési pontokra másolja a fájlokat, a Configuration Manager ellenőrzi, hogy egyes tartalomfájlok már eleve a tartalomtárban.Before Configuration Manager downloads content files to the site server or copies the files to distribution points, Configuration Manager verifies whether each content file is already in the content library.

 • Ha a tartalomfájl elérhető, a Configuration Manager nem másolja a fájlt, és hozzárendeli a meglévő tartalomfájlt az alkalmazáshoz vagy csomaghoz.If the content file is available, Configuration Manager does not copy the file and instead associates the existing content file with the application or package.

Azokon a számítógépeken, ahol terjesztési pontot telepít konfigurálhatja:On computers where you install a distribution point, you can configure:

 • Egy vagy több lemezmeghajtót amelyen szeretné létrehozni a tartalomtárat.One or more disk drives on which you want to create the content library.
 • Minden egyes használt meghajtó prioritását.A priority for each drive that you use.

Ha a Configuration Manager a tartalomfájljait másolja, másolja át azokat az a legnagyobb prioritású meghajtóra amíg kevesebb, mint a minimális szabad területnél.When Configuration Manager copies content files, it copies them to the drive with the highest priority until that drive contains less than a minimum amount of free space that you specify.

 • A meghajtóbeállítások a terjesztési pont telepítése közben konfigurálhatók.You configure the drive settings during the distribution point installation.
 • A meghajtóbeállítások a terjesztési pont tulajdonságainak nem konfigurálhatók, a telepítés befejezése után.You cannot configure the drive settings in the distribution point properties after the installation has finished.

A meghajtóbeállítások a terjesztési pont konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: tartalom és tartalomkezelési infrastruktúra kezelése a System Center Configuration Manager.For more information about how to configure the drive settings for the distribution point, see Manage content and content infrastructure for System Center Configuration Manager.

Fontos

Helyezze át a tartalomtár egy másik helyre a terjesztési pont telepítése után, használja a Content Library Transfer eszközt a System Center 2012 R2 Configuration Manager eszközkészletben található.To move the content library to a different location on a distribution point after the installation, use the Content Library Transfer tool in the System Center 2012 R2 Configuration Manager Toolkit. Letöltheti az eszközkészletet a Microsoft Download Center.You can download the toolkit from the Microsoft Download Center.

A központi adminisztrációs helyen a tartalomtár ismertetéseAbout the content library on the central administration site

Alapértelmezés szerint a Configuration Manager létrehoz egy tartalomtárat a központi adminisztrációs helyen a hely telepítésekor.By default, Configuration Manager creates a content library on the central administration site when the site is installed. A tartalomtár a helykiszolgálón, a legtöbb szabad lemezterülettel rendelkező meghajtójára kerül.The content library is placed on the drive of the site server that has the most free disk space. A központi adminisztrációs helyen lévő terjesztési pont nem tudja telepíteni, mert a tartalomtár által használható meghajtók nem rangsorolhatók.Because you cannot install a distribution point on the central administration site, you cannot prioritize the drives for use by the content library. Hasonlóan a tartalomtár más helykiszolgálókon és terjesztési pontokon, amikor a a tartalomtárat magában foglaló meghajtón elfogy a szabad lemezterület, a tartalomtár automatikusan átterjed a következő rendelkezésre álló meghajtóra.Similar to the content library on other site servers and on distribution points, when the drive that contains the content library runs out of available disk space, the content library automatically spans to the next available drive.

A Configuration Manager a tartalomtár a központi adminisztrációs helyen a következő esetekben használja:Configuration Manager uses the content library on the central administration site in the following scenarios:

 • Amikor tartalmat hoz létre a központi adminisztrációs helyen.When you create content on the central administration site.

 • Ha tartalmat át egy másik Configuration Manager-helyről, és rendelje hozzá a központi adminisztrációs hely, amely felügyeli a tartalom helyeként.When you migrate content from another Configuration Manager site and assign the central administration site as the site that manages that content.

Megjegyzés

Ha egy elsődleges helyen hozza létre a tartalmat, és majd továbbítja azt egy másik elsődleges hely vagy egy másik elsődleges hely alatti másodlagos helyre, a központi adminisztrációs hely átmenetileg a központi adminisztrációs hely az ütemező várólistájában tárolja tartalmat, de nem adja hozzá ezt a tartalmat a tartalomtárba.When you create content at a primary site and then distribute it to a different primary site or a secondary site below a different primary site, the central administration site temporarily stores that content in the scheduler inbox on the central administration site but does not add that content to its content library.

A következő beállítások segítségével a központi adminisztrációs helyen lévő tartalomtár kezeléséhez:Use the following options to manage the content library on the central administration site:

 • A tartalomtár egy adott meghajtón telepítését, hozzon létre egy üres fájlt no_sms_on_drive.sms, majd másolja azt a meghajtó gyökérmappájába a tartalomtár létrehozása előtt.To prevent the content library from being installed on a specific drive, create an empty file named no_sms_on_drive.sms, and then copy it to the root folder of the drive before the content library is created.

 • A tartalomtár létrehozása után a Content Library Transfer eszközt a a System Center 2012 R2 Configuration Manager eszközkészletben a tartalomtár helyének kezeléséhez.After the content library has been created, use Content Library Transfer tool from the System Center 2012 R2 Configuration Manager Toolkit to manage the location of the content library. Letöltheti az eszközkészletet a Microsoft Download Center.You can download the toolkit from the Microsoft Download Center.