Tartalom telepítése és kezelése a System Center Configuration ManagerhezDeploy and manage content for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Miután a terjesztési pontok telepítése a System Center Configuration Managerhez, elkezdheti tartalmakat telepíteni rájuk.After you install distribution points for System Center Configuration Manager, you can begin to deploy content to them. Általában a tartalmat terjesztési pontokra továbbítani a hálózaton, de létezik-e más lehetőségek megszerezni a tartalmat a terjesztési pontokra.Typically, content transfers to distribution points across the network, but other options to get content to the distribution points exists. Után a tartalom terjesztési pontra továbbítja, frissítése, újraterjeszteni, távolítsa el, és ellenőrizze, hogy a tartalom terjesztési pontokon.After content transfers to a distribution point, you can update, redistribute, remove, and validate that content on distribution points.

Tartalom terjesztéseDistribute content

Általában terjeszt tartalmat a terjesztési pontokra, hogy az ügyfélszámítógépek számára elérhető.Typically, you distribute content to distribution points so that it is available to client computers. (A ezt az igény szerinti tartalomterjesztést az adott üzembe helyezés használatakor.) Amikor tartalmat terjeszt, a Configuration Manager egy csomagban lévő tartalomfájlokat, és majd a csomagot a terjesztési pontra terjeszti.(The exception to this is when you use on-demand content distribution for a specific deployment.) When you distribute content, Configuration Manager stores content files in a package, and then distributes the package to the distribution point. Terjeszthető, tartalomtípusok a következők:Types of content that you can distribute, include:

 • Alkalmazás központi telepítési típusokApplication deployment types

 • CsomagokPackages

 • Központi telepítési csomagokDeployment packages

 • Illesztőprogram-csomagokDriver packages

 • Operációsrendszer-lemezképekOperating system images

 • Operációs rendszerek telepítőcsomagjaiOperating system installers

 • Rendszerindító lemezképekBoot images

 • FeladatütemezésekTask sequences

Amikor egy alkalmazás központi telepítési típusát vagy központi telepítési csomagot, például a forrásfájlokat tartalmazó csomagot hoz létre a helyet, amelyen a csomag létrejött a a csomag tartalomforrásának tulajdonosává válik.When you create a package that contains source files, such as an application deployment type or deployment package, the site on which the package is created becomes the site owner for the package content source. A Configuration Manager másolja a forrásfájlokat a a tartalomtár a helykiszolgálón, amely a csomag tartalomforrásának tulajdonosa az objektumhoz megadott forrásfájl-elérési útról.Configuration Manager copies the source files from the source file path that you specify for the object to the content library on the site server that owns the package content source. A Configuration Manager ezután replikálja az információt további helyeket.Then, Configuration Manager replicates the information to additional sites. (Lásd: a tartalomtár erről bővebben.)(See The content library for more information about this.)

A következő eljárás használatával terjesztheti a tartalmat a terjesztési pontokra.Use the following procedure to distribute content to distribution points.

A terjesztési pontokon a tartalom terjesztéseTo distribute content on distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki a terjeszteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the applications that you want to distribute.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the packages that you want to distribute.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment packages that you want to distribute.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver packages that you want to distribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a terjeszteni kívánt operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system images that you want to distribute.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a terjeszteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to distribute.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a terjeszteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot images that you want to distribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > feladatütemezések, és válassza ki a terjeszteni kívánt feladatütemezést.Task Sequences: Expand Operating Systems > Task Sequences, and then select the task sequence that you want to distribute. Habár a feladatütemezések nem rendelkeznek tartalommal, vannak terjesztett tartalom függőségeinek kapcsolódó.Although task sequences do not contain content, they have associated content dependencies that are distributed.

   Megjegyzés

   Ha módosítja a feladatütemezést, újra kell terjesztenie a tartalmat.If you modify the task sequence, you must redistribute the content.

 3. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Tartalom terjesztéseelemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content. Tartalom terjesztése varázsló megnyitása.The Distribute Content Wizard opens.

 4. Az a általános lapon, ellenőrizze, hogy a felsorolt tartalom megfelel a tartalmakat, amelyeket szeretne, válassza ki, hogy a Configuration Manager észleli, hogy a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó tartalomfüggőségeket, és adja hozzá a terjesztési, és kattintson a függőségek tovább.On the General page, verify that the content listed is the content that you want to distribute, choose whether you want Configuration Manager to detect content dependencies that are associated with the selected content and add the dependencies to the distribution, and then click Next.

  Megjegyzés

  Lehetősége van konfigurálása a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadja azokat ehhez a terjesztéshez csak az alkalmazás tartalomtípus beállítása.You have the option to configure the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting only for the application content type. A Configuration Manager automatikusan konfigurálja ezt a beállítást a feladatütemezésekhez, és azt nem lehet módosítani.Configuration Manager automatically configures this setting for task sequences, and it cannot be modified.

 5. Az a tartalom lapon, ha jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel a tartalom terjesztése, és kattintson a kívánt tovább.On the Content tab, if displayed, verify that the content listed is the content that you want to distribute, and then click Next.

  Megjegyzés

  A tartalom oldalon megjelennek a csak akkor, ha a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadja azokat ehhez a terjesztéshez beállítás van kiválasztva a általános lapján a a varázsló.The Content page displays only when the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting is selected on the General page of the wizard.

 6. Az a tartalom célhelye kattintson Hozzáadásválassza a következők egyikét, majd kövesse a megfelelő lépést:On the Content Destination page, click Add, choose one of the following, and then follow the associated step:

  • Gyűjtemények: Válassza ki Felhasználógyűjtemények vagy Eszközgyűjtemények, kattintson az egy vagy több terjesztésipont-csoporthoz hozzárendelt gyűjteményre, és kattintson OK.Collections: Select User Collections or Device Collections, click the collection associated with one or more distribution point groups, and then click OK.

   Megjegyzés

   Csak a társított terjesztésipont-csoporthoz gyűjtemények jelennek meg.Only the collections that are associated with a distribution point group are displayed. Terjesztésipont-csoporthoz gyűjtemények társításával kapcsolatos további információkért lásd: terjesztésipont-csoportok kezelése a a telepítése és a terjesztési pontok konfigurálása a System Center Configuration Managerhez témakör.For more information about associating collections with distribution point groups, see Manage distribution point groups in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

  • Terjesztési pont: Válasszon egy meglévő terjesztési pontot, és kattintson OK.Distribution Point: Select an existing distribution point, and then click OK. Nem jelennek meg, amelyek korábban megkapták a tartalmat terjesztési pontokra.Distribution points that have previously received the content are not displayed.

  • Terjesztésipont-csoport: Válasszon egy meglévő terjesztésipont-csoportot, és kattintson OK.Distribution Point Group: Select an existing distribution point group, and then click OK. Terjesztésipont-csoportokat, amelyek korábban megkapták a tartalmat nem jelennek meg.Distribution point groups that have previously received the content are not displayed.

  Ha befejezte a tartalom célhelyeinek, kattintson a tovább.When you finish adding content destinations, click Next.

 7. Az a összefoglalás lapon, a folytatás előtt, tekintse át a terjesztési beállításait.On the Summary page, review the settings for the distribution before you continue. Terjessze a tartalmat a kiválasztott célhelyekre, kattintson a tovább.To distribute the content to the selected destinations, click Next.

 8. A folyamatban lap megjeleníti a terjesztés előrehaladásának állapota.The Progress page displays the progress of the distribution.

 9. A megerősítő lap megjeleníti, hogy a tartalom sikeresen hozzá lett rendelve a pontok.The Confirmation page displays whether the content was successfully assigned to the points. A tartalom terjesztésének figyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.To monitor the content distribution, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

Előkészített tartalom használataUse Prestaged content

Manuálisan előkészített tartalomfájlok alkalmazások és a csomagok rendelhet:You can prestage content files for applications and package types:

 • A Configuration Manager konzolon, és használja a tartalom kiválasztása a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása varázslóval a fájlokat és metaadatokat tartalmazó tömörített, manuálisan előkészített tartalom fájl létrehozása a kiválasztott tartalom.In the Configuration Manager console, you select the content that you need and then use the Create Prestaged Content File Wizard to create a compressed, prestaged content file that contains the files and associated metadata for the content that you selected.

 • Ezután manuálisan importálhatja egy helykiszolgálón, másodlagos helyen, a tartalmat, vagy terjesztési ponton.You can then manually import the content at a site server, secondary site, or distribution point.

 • Amikor a manuálisan előkészített tartalomfájlt helykiszolgálón importálja, a tartalomfájlok a helykiszolgálón lévő tartalomtárba hozzá, és regisztrálja a helykiszolgáló adatbázisából.When you import the prestaged content file on a site server, the content files are added to the content library on the site server, and then registered in the site server database.

 • Amikor a manuálisan előkészített tartalomfájlt terjesztési ponton importálja, a tartalomfájlokat a terjesztési ponton lévő tartalomtárba kerülnek, és a egy állapot üzenetet küld a helykiszolgálónak, amely tájékoztatja a helyet, hogy a tartalom érhető el a terjesztési ponton .When you import the prestaged content file on a distribution point, the content files are added to the content library on the distribution point, and a status message is sent to the site server that informs the site that the content is available on the distribution point.

Korlátozások és szempontok a manuálisan előkészített tartalomról:Limitations and considerations for prestaged content:

 • Ha a terjesztési pont a helykiszolgálón található, ne engedélyezze a terjesztési pontot manuálisan előkészített tartalomhoz.When the distribution point is located on the site server, do not enable the distribution point for prestaged content. Ehelyett az eljárással a helykiszolgálón lévő terjesztési pontokon a tartalom manuális előkészítéséről.Instead, use the procedure in How to prestage content on a distribution point on a site server.

 • Ha a terjesztési pont lekéréses terjesztési pontként van konfigurálva, ne engedélyezze a terjesztési pontot manuálisan előkészített tartalomhoz.When the distribution point is configured as a pull-distribution point, do not enable the distribution point for prestaged content. A terjesztési pont manuális előkészítési konfiguráció felülírja a lekéréses terjesztési pont konfigurációját.The prestage content configuration for a distribution point overrides the pull-distribution point configuration. A manuálisan előkészített tartalomhoz konfigurált lekéréses terjesztési pontok nem lekérni a tartalmat a forrásként szolgáló terjesztési ponthoz, és nem fogad tartalmat a helykiszolgálón.A pull-distribution point that is configured for prestaged content does not pull content from source distribution point and does not receive content from the site server.

 • A tartalomtár előtt létre kell hozni a terjesztési ponton előkészíthet tartalmat a terjesztési pontra.The content library must be created on the distribution point before you can prestage content to the distribution point. Tartalom terjesztése a hálózaton legalább egy alkalommal, mielőtt a manuálisan előkészített tartalmat a terjesztési pontra.Distribute content over the network at least one time before you prestage content to the distribution point.

 • Ha a manuálisan előkészített tartalmat egy hosszú elérési úttal rendelkező csomagforráshoz (például több mint 140 karakter), az nem tudja sikeresen kibontani a tartalomtárhoz a csomag tartalmának előfordulhat, hogy a tartalom kibontása parancssori eszközt.When you prestage content for a package with a long package source path (for example, more than 140 characters), the Extract Content command-line tool might fail to successfully extract the content for that package to the content library.

Mikor érdemes a tartalomfájlok manuális előkészítésével kapcsolatos további információkért lásd: előkészített tartalmakat a a hálózati sávszélesség szabályozása a Tartalomkezelés témakör.For information about when to prestage content files, see Prestaged content in the Manage network bandwidth for content management topic.

Az alábbi szakaszok segítségével előkészítheti a tartalmakat.Use the following sections to prestage content.

1. lépés: Manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaStep 1: Create a Prestaged Content File

Létrehozhat egy tömörített, manuálisan előkészített tartalomfájlt, amely tartalmazza a fájlokat és a a Configuration Manager konzolon a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó metaadatokkal.You can create a compressed, prestaged content file that contains the files and associated metadata for the content that you select in the Configuration Manager console. Az alábbi eljárás segítségével létrehozhat egy manuálisan előkészített tartalomfájlt.Use the following procedure to create a prestaged content file.

Manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaTo create a prestaged content file
 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a manuálisan előkészíteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to prestage:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a alkalmazások, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management, click Applications, and then select the applications that you want to prestage.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a csomagok, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management, click Packages, and then select the packages that you want to prestage.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems, click Driver Packages, and then select the driver packages that you want to prestage.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems, click Operating System Images, and then select the operating system images that you want to prestage.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems, click Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to prestage.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems, click Boot Images, and then select the boot images that you want to prestage.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a feladatütemezések, és válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt feladatütemezést.Task Sequences: Expand Operating Systems, click Task Sequences, and then select the task sequence that you want to prestage.

 3. Az a kezdőlap lap a üzembe helyezési csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.On the Home tab, in the Deployment group, click Create Prestage Content File. Megnyílik a manuálisan előkészített tartalom tartalomfájl létrehozása varázslót.The Create Prestaged Content File Wizard opens.

  Megjegyzés

  Alkalmazások esetében: Az a kezdőlap lap a alkalmazás csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.For Applications: On the Home tab, in the Application group, click Create Prestaged Content File.

  Csomagok esetében: Az a kezdőlap lap a < PackageName> csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.For Packages: On the Home tab, in the <PackageName> group, click Create Prestaged Content File.

 4. A a általános kattintson Tallózás, válassza ki a manuálisan előkészített tartalomfájl helyét, és adja meg a fájl nevét, majd kattintson a mentése.On the General page, click Browse, choose the location for the prestaged content file, specify a name for the file, and then click Save. A manuálisan előkészített tartalomfájlt elsődleges hely kiszolgálóin, a másodlagos Helykiszolgálók vagy a terjesztési pontok használatával a tartalom és metaadatok importálásához.You use this prestaged content file on primary site servers, secondary site servers, or distribution points to import the content and metadata.

 5. Alkalmazások esetében válassza ki minden függőség exportálása , hogy a Configuration Manager észlelése és hozzáadása a manuálisan előkészített tartalomfájlt az alkalmazáshoz kapcsolódó függőségeket.For applications, select Export all dependencies to have Configuration Manager detect and add the dependencies associated with the application to the prestaged content file. Alapértelmezés szerint ez a beállítás be van jelölve.By default, this setting is selected.

 6. A rendszergazdai megjegyzések, és észrevételeket fűzhet a manuálisan előkészített tartalomfájl, majd kattintson tovább.In Administrator comments, enter optional comments about the prestaged content file, and then click Next.

 7. Az a tartalom lapon, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel a tartalmat a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz hozzáadni, és kattintson a kívánt tovább.On the Content page, verify that the content listed is the content that you want to add to the prestaged content file, and then click Next.

 8. Az a tartalom helye adja meg azokat a terjesztési pontokat, amelyek lekérni a tartalomfájlok a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz.On the Content Locations page, specify the distribution points from which to retrieve the content files for the prestaged content file. Kiválaszthatja, hogy a tartalom lekéréséhez egynél több terjesztési pontot.You can select more than one distribution point to retrieve the content. A terjesztési pontokon a tartalom helye szakaszban szerepelnek.The distribution points are listed in the Content locations section. A tartalom oszlop jeleníti meg, hány, a kiválasztott csomagok vagy alkalmazások érhetők el az egyes terjesztési pontokon.The Content column displays how many of the selected packages or applications are available on each distribution point. A Configuration Manager lekérni a kiválasztott tartalmat, hogy a lista első terjesztési pontján kezdődik, és majd lefelé halad a listában annak érdekében, hogy a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz szükséges többi tartalom lekéréséhez.Configuration Manager starts with the first distribution point in the list to retrieve the selected content, and then moves down the list in order to retrieve the remaining content required for the prestaged content file. Kattintson a feljebb vagy lejjebb a terjesztési pontok prioritásának módosításához.Click Move Up or Move Down to change the priority order of the distribution points. Ha a listában szereplő terjesztési pontok nem tartalmazzák az összes kiválasztott tartalmat, hozzá kell adnia terjesztési pontokat a listához, amely megtalálható a tartalom vagy a varázslóból való kilépéshez, terjeszteni a tartalmat legalább egy terjesztési pontra, és indítsa újra a varázslót.When the distribution points in the list do not contain all of the selected content, you must add distribution points to the list that contain the content or exit the wizard, distribute the content to at least one distribution point, and then restart the wizard.

 9. Az a összefoglalás lapon hagyja jóvá a részleteket.On the Summary page, confirm the details. Lépjen vissza az előző lapokra, és a módosításokat.You can go back to previous pages and make changes. Kattintson a tovább a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásához.Click Next to create the prestaged content file.

 10. A folyamatban lap megjeleníti a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz hozzáadott tartalmat.The Progress page displays the content that is being added to the prestaged content file.

 11. Az a befejezési lapon ellenőrizze, hogy a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása sikeres volt, és kattintson a Bezárás.On the Completion page, verify that the prestaged content file was created successfully, and then click Close.

2. lépés: A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhozStep 2: Assign the Content to Distribution Points

Miután a tartalomfájl előkészítését, a tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhoz.After you prestage the content file, assign the content to distribution points.

Megjegyzés

Ha a manuálisan előkészített tartalomfájl használja a helykiszolgálón lévő tartalomtár helyreállításához, és nem kell előkészítenie a tartalomfájlokat a terjesztési ponton, kihagyhatja ezt az eljárást.When you use a prestaged content file to recover the content library on a site server, and do not have to prestage the content files on a distribution point, you can skip this procedure.

A következő eljárás használatával rendelje hozzá a tartalmat az előkészített tartalomfájl tartalmát a terjesztési pontokra.Use the following procedure to assign the content in the prestaged content file to distribution points.

Fontos

Ellenőrizze, hogy a manuálisan előkészíteni kívánt terjesztési pontok előkészített terjesztési pontként vannak-e konfigurálva, illetve, hogy a tartalom terjesztése a terjesztési pontokra a hálózaton keresztül.Verify that the distribution points that you want to prestage are configure as prestaged distribution points, or that the content is distributed to the distribution points by using the network.

A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhozTo assign the content to distribution points
 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen, válassza ki az alábbi lépések egyikét a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásakor kiválasztott tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you selected when you created the prestaged content file:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a alkalmazások, majd válassza ki az előkészített alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management, click Applications, and then select the applications that you prestaged.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a csomagok, majd válassza ki az előkészített csomagokat.Packages: Expand Application Management, click Packages, and then select the packages that you prestaged.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések, kattintson a központi telepítési csomagok, majd válassza ki az előkészített központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates, click Deployment Packages, and then select the deployment packages that you prestaged.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az előkészített illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems, click Driver Packages, and then select the driver packages that you prestaged.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az előkészített operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems, click Operating System Images, and then select the operating system images that you prestaged.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az előkészített operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems, click Operating System Installers, and then select the operating system installers that you prestaged.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az előkészített rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems, click Boot Images, and then select the boot images that you prestaged.

 3. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Tartalom terjesztéseelemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content. Tartalom terjesztése varázsló megnyitása.The Distribute Content Wizard opens.

 4. Az a általános lapon győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel a manuálisan előkészített tartalommal, válassza ki, hogy a Configuration Manager a kiválasztott tartalomhoz társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadása a terjesztési, és kattintson a függőségek tovább.On the General page, verify that the content listed is the content that you prestaged, choose whether you want Configuration Manager to detect content dependencies that are associated with the selected content and add the dependencies to the distribution, and then click Next.

  Megjegyzés

  Lehetősége van konfigurálása a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadja azokat ehhez a terjesztéshez csak az alkalmazás tartalomtípus beállítása.You have the option to configure the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting only for the application content type. A Configuration Manager automatikusan konfigurálja ezt a beállítást a feladatütemezésekhez, és azt nem lehet módosítani.Configuration Manager automatically configures this setting for task sequences, and it cannot be modified.

 5. Az a tartalom lapon, ha jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel a tartalom terjesztése, és kattintson a kívánt tovább.On the Content page, if displayed, verify that the content listed is the content that you want to distribute, and then click Next.

  Megjegyzés

  A tartalom oldalon megjelennek a csak akkor, ha a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadja azokat ehhez a terjesztéshez beállítás van kiválasztva a általános lapján a a varázsló.The Content page displays only when the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting is selected on the General page of the wizard.

 6. A a tartalom célhelye kattintson hozzáadása, válasszon az alábbi, amely tartalmazza a terjesztési pontokra történő, és kövesse a megfelelő lépést:On the Content Destination page, click Add, choose one of the following that includes the distribution points to be prestaged, and then follow the associated step:

  • Gyűjtemények: Válassza ki Felhasználógyűjtemények vagy Eszközgyűjtemények, kattintson az egy vagy több terjesztésipont-csoporthoz hozzárendelt gyűjteményre, és kattintson OK.Collections: Select User Collections or Device Collections, click the collection associated with one or more distribution point groups, and then click OK.

   Megjegyzés

   Csak a társított terjesztésipont-csoporthoz gyűjtemények jelennek meg.Only the collections that are associated with a distribution point group are displayed. További információkért lásd: terjesztésipont-csoportok kezelése a a telepítése és a terjesztési pontok konfigurálása a System Center Configuration Manager témakör.For more information, see Manage distribution point groups in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

  • Terjesztési pont: Válasszon egy meglévő terjesztési pontot, és kattintson OK.Distribution Point: Select an existing distribution point, and then click OK. Nem jelennek meg, amelyek korábban megkapták a tartalmat terjesztési pontokra.Distribution points that have previously received the content are not displayed.

  • Terjesztésipont-csoport: Válasszon egy meglévő terjesztésipont-csoportot, és kattintson OK.Distribution Point Group: Select an existing distribution point group, and then click OK. Terjesztésipont-csoportokat, amelyek korábban megkapták a tartalmat nem jelennek meg.Distribution point groups that have previously received the content are not displayed.

  Ha befejezte a tartalom célhelyeinek, kattintson a tovább.When you finish adding content destinations, click Next.

 7. Az a összefoglalás lapon, a folytatás előtt, tekintse át a terjesztési beállításait.On the Summary page, review the settings for the distribution before you continue. Terjessze a tartalmat a kiválasztott célhelyekre, kattintson a tovább.To distribute the content to the selected destinations, click Next.

 8. A folyamatban lap megjeleníti a terjesztés előrehaladásának állapota.The Progress page displays the progress of the distribution.

 9. A megerősítő lap megjeleníti-e a tartalom sikeresen hozzá lett rendelve a terjesztési pontokra.The Confirmation page displays whether or not the content was successfully assigned to the distribution points. A tartalom terjesztésének figyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.To monitor the content distribution, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

3. lépés: A tartalom kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlbólStep 3: Extract the Content from the Prestaged Content File

Miután a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásához, és rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pontokra, kibonthatja a helykiszolgálón vagy terjesztési ponton lévő tartalomtárba tartalomfájlokat.After you create the prestaged content file and assign the content to distribution points, you can extract the content files to the content library on a site server or distribution point. Általában, erőforrástármegosztásba a manuálisan előkészített tartalomfájlt hordozható meghajtóra, például USB-meghajtóra vagy adathordozóra, például DVD-ről tartalom szokás, és rendelkezik nem érhető el a tartalmat igénylő helykiszolgáló vagy terjesztési pont helyén.Typically, you have copied the prestaged content file to a portable drive like a USB drive, or have burned content to media like a DVD, and have it available at the location of the site server or distribution point that requires the content.

A következő eljárással manuálisan exportálhatók a tartalomfájlok a manuálisan előkészített tartalomfájlból a tartalom kibontása parancssori eszköz használatával.Use the following procedure to manually export the content files from the prestaged content file by using the Extract Content command-line tool.

Fontos

Ha a tartalom kibontása parancssori eszközt futtatja, az eszköz létrehoz egy ideiglenes fájlt a manuálisan előkészített tartalomfájlt készít.When you run the Extract Content command-line tool, the tool creates a temporary file as it creates the prestaged content file. Ezután másolja a fájlt a rendeltetési mappára, és az ideiglenes fájl törlődik.Then, the file is copied to the destination folder and the temporary file is deleted. Ez az ideiglenes fájl elegendő szabad lemezterülettel kell rendelkeznie, vagy a folyamat sikertelen lesz.You must have sufficient disk space for this temporary file or the process fails. Az ideiglenes fájl jön létre a következő helyen:The temporary file is created in the following location:

 • Az ideiglenes fájl ugyanabba a mappába, a célmappa a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz megadott jön létre.The temporary file is created in same folder that you specify as the destination folder for the prestaged content file.

Fontos

A tartalom kibontása parancssori eszközt futtató felhasználónak rendelkeznie kell rendszergazda jogosultságokkal azon a számítógépen, amelyről az előre meghatározott tartalom kibontására.The user that runs the Extract Content command-line tool must have Administrator rights on the computer from which you are extracting the prestaged content.

A tartalomfájlok kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlból aTo extract the content files from the prestaged content file
 1. Másolja a számítógép, amelyről szeretné a tartalom kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz.Copy the prestaged content file to the computer from which you want to extract the content.

 2. Másolja a tartalom kibontása parancssori eszközt a < Configmgrtelepítésiútvonal> \bin\<platform> arra a számítógépre, amelyről szeretné Bontsa ki a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz.Copy the Extract Content command-line tool from <ConfigMgrInstallationPath>\bin\<platform> to the computer from which you want to extract the prestaged content file.

 3. Nyissa meg a parancssort, és keresse meg azt a mappát a manuálisan előkészített tartalomfájlt és a tartalom kibontása eszközt.Open the command prompt and navigate to the folder location of the prestaged content file and Extract Content tool.

  Megjegyzés

  Kibonthatja egy vagy több manuálisan előkészített tartalomfájlt a helykiszolgálót, másodlagos helykiszolgálón vagy terjesztési ponton.You can extract one or more prestaged content files on a site server, secondary site server, or distribution point.

 4. Típus extractcontent/p:<Előkészítettfájlhelye > \ < Előkészítettfájlneve> /S egyetlen fájl importálásához.Type extractcontent /P:<PrestagedFileLocation>\<PrestagedFileName> /S to import a single file.

  Típus extractcontent/p:<Előkészítettfájlhelye> /S előkészített fájlnak a megadott mappába történő importálásához az összes.Type extractcontent /P:<PrestagedFileLocation> /S to import all prestaged files in the specified folder.

  Írja be például extractcontent /P:D:\PrestagedFiles\MyPrestagedFile.pkgx /S ahol D:\PrestagedFiles\ az előkészítettfájlhelye MyPrestagedFile.pkgx az előkészített fájl neve, és /S tájékoztatja a konfiguráció Milyen frissebb csak tartalomfájlokat bontsa ki a Manager jelenleg a terjesztési ponton.For example, type extractcontent /P:D:\PrestagedFiles\MyPrestagedFile.pkgx /S where D:\PrestagedFiles\ is the PrestagedFileLocation, MyPrestagedFile.pkgx is the prestaged file name, and /S informs Configuration Manager to extract only content files that are newer than what is currently on the distribution point.

  A manuálisan előkészített tartalomfájlt helykiszolgálón bontja ki, amikor a tartalom fájlokat adnak hozzá a helykiszolgáló tartalomtárába, és ezután a tartalom hozzáférhetőségét regisztrálja a helykiszolgáló adatbázisában.When you extract the prestaged content file on a site server, the content files are added to the content library on the site server, and then the content availability is registered in the site server database. Ha exportálja a manuálisan előkészített tartalomfájlt terjesztési ponton, a tartalom fájlokat adnak hozzá a terjesztési ponton lévő tartalomtárba, a terjesztési pont állapotüzenetet küld a szülő elsődleges helykiszolgálóról, majd a tartalom hozzáférhetőségét regisztrálja a hely adatbázisában.When you export the prestaged content file on a distribution point, the content files are added to the content library on the distribution point, the distribution point sends a status message to the parent primary site server, and then the content availability is registered in the site database.

  Fontos

  A következő esetben a tartalom új verzióra való frissítésekor az egy manuálisan előkészített tartalomfájlból kibontott tartalmat, frissítenie kell:In the following scenario, you must update content that you extracted from a prestaged content file when the content is updated to a new version:

  1. 1. verzióját a csomag egy manuálisan előkészített tartalomfájlt hoz létre.You create a prestaged content file for version 1 of a package.
  2. A csomag forrásfájljait a 2-es verzióval frissítenie.You update the source files for the package with version 2.
  3. Kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlt (a csomag 1. verzió) egy terjesztési ponton.You extract the prestaged content file (version 1 of the package) on a distribution point.

  A Configuration Manager nem terjeszti automatikusan a Csomagverzió 2 a terjesztési pontra.Configuration Manager does not automatically distribute package version 2 to the distribution point. Akkor kell új manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása, amely tartalmazza a fájl új verziója és majd a tartalom kibontása, a módosított fájlok terjesztése a terjesztési pont frissítése vagy újraterjeszteni a csomagban lévő összes fájlt.You must create a new prestaged content file that contains the new file version and then extract the content, update the distribution point to distribute the files that have changed, or redistribute all files in the package.

Helykiszolgálón lévő terjesztési pontokon a tartalom manuális előkészítésérőlHow to prestage content on a distribution point on a site server

Terjesztési pont telepítésekor a helykiszolgálón a következő eljárás a tartalom sikeres előkészítéséhez kell használnia.When a distribution point is installed on a site server, you must use the following procedure to successfully prestage content. Ennek az oka a tartalomfájlok már eleve a tartalomtárban vannak.This is because the content files are already in the content library.

Ha a terjesztési ponton nincs engedélyezve a tartalom előkészítése, illetve amikor a terjesztési pont nem található a helykiszolgálón, tekintse meg a manuálisan előkészített tartalom használata című szakaszában talál.When the distribution point is not enabled for prestage content or when the distribution point is not located on a site server, see the Use Prestaged content section in this topic.

Egy helykiszolgálón található terjesztési pontokon a tartalom manuális előkészítésérőlTo prestage content on distribution points located on a site server
 1. Az alábbi lépések segítségével győződjön meg arról, hogy a terjesztési ponton nincs engedélyezve az előkészített tartalom.Use the following steps to verify that the distribution point is not enabled for prestaged content.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

  2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztési pontok, és válassza ki a terjesztési pontot, amely a helykiszolgálón található.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point that is located on the site server.

  3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

  4. Az a általános lapon ellenőrizze, hogy a engedélyezése e terjesztési pont használatát előzetesen beállított tartalomhoz jelölőnégyzet nincs bejelölve.On the General tab, verify that the Enable this distribution point for prestaged content check box is not selected.

 2. A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása használatával a 1. lépés: A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása című szakaszában talál.Create the prestaged content file by using the Step 1: Create a Prestaged Content File section in this topic.

 3. Rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pont használatával a 2. lépés: A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhoz című szakaszában talál.Assign the content to the distribution point by using the Step 2: Assign the Content to Distribution Points section in this topic.

 4. A helykiszolgálón nyerje ki a manuálisan előkészített tartalomfájl használatával a 3. lépés: Nyerje ki a manuálisan előkészített tartalomfájl című szakaszában talál.On the site server, extract the content from the prestaged content file by using the Step 3: Extract the Content from the Prestaged Content File section in this topic.

  Megjegyzés

  Ha a terjesztési pont egy másodlagos helyen, várjon legalább 10 percet, és ezután a fölérendelt elsődleges helyhez csatlakozó Configuration Manager konzol használatával rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pontot a másodlagos helyen.When the distribution point is on a secondary site, wait for at least 10 minutes, and then by using a Configuration Manager console that is connected to the parent primary site, assign the content to the distribution point on the secondary site.

A terjesztett tartalom kezeléseManage the content you have distributed

A Tartalomkezelés a következő lehetőségek állnak rendelkezésére:You have the following options for managing content:

Tartalom frissítéseUpdate content

A központi telepítés forrásfájljainak helyét adja hozzá az új fájlokat és a egy újabb verzióval cserélje le a meglévő fájlok frissítésekor a terjesztési pontokon található tartalomfájlokat használatával frissítheti a terjesztési pontok frissítése vagy Tartalomnak művelet:When the source file location for a deployment is updated by adding new files or replace existing files with a newer version, you can update the content files on distribution points by using the Update Distribution Points or Update Content action:

 • A tartalomfájlok a forrásfájl-elérési útról másolandó a tartalomtár a helyen, amely a csomag tartalomforrásának tulajdonosaThe content files are copied from the source file path to the content library on the site that owns the package content source
 • A csomag verziószáma növekszikThe package version is incremented
 • Minden példánya a tartalomtár helykiszolgálókon és terjesztési pontjait frissítéseit csak a módosított fájlokEach instance of the content library on site servers and on distribution points updates with only the files that have changed

Figyelmeztetés

Alkalmazások a csomag verziószáma mindig 1.The package version for applications is always 1. Amikor frissíti egy alkalmazástelepítési típus tartalmát, a Configuration Manager a központi telepítési típust, és a csomag az új tartalomazonosítóra hivatkozik egy új Tartalomazonosítót hoz létreWhen you update the content for an application deployment type, Configuration Manager creates a new content ID for the deployment type, and the package references the new content ID.

A tartalom a terjesztési pontok frissítéseTo update content on distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki a terjeszteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the applications that you want to distribute. Kattintson a központi telepítési típusok lapra, és válassza ki a frissíteni kívánt központi telepítési típus.Click the Deployment Types tab, and then select the deployment type that you want to update.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the packages that you want to update.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment packages that you want to update.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver packages that you want to update.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a frissíteni kívánt operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system images that you want to update.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a frissíteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to update.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a frissíteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot images that you want to update.

 3. A a kezdőlap lap a üzembe helyezési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése, és kattintson a OK annak ellenőrzéséhez, hogy szeretné a tartalom frissítéséhez.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points, and then click OK to confirm that you want to update the content.

  Megjegyzés

  Alkalmazások tartalmának frissítéséhez kattintson a központi telepítési típusok lapra, kattintson a jobb gombbal a központi telepítési típust, majd tartalom frissítése, és kattintson a OK , győződjön meg arról, amikor szeretné frissíteni a tartalom.To update content for applications, click the Deployment Types tab, right-click the deployment type, click Update Content, and then click OK to confirm that you want to refresh the content.

  Megjegyzés

  Ha rendszerindító lemezképek tartalmát frissíti, megnyílik a terjesztési pont kezelése varázsló.When you update content for boot images, the Manage Distribution Point Wizard opens. Ellenőrizze az adatokat a összefoglalás lapon, és fejezze be a varázslót, a tartalom frissítéséhez.Review the information on the Summary page, and then complete the wizard to update the content.

Tartalom újraterjesztéseRedistribute content

Terjeszthet újra egy csomag összes tartalomfájlt a csomag terjesztési pontokra vagy terjesztésipont-csoportokra, ezzel felülírja a meglévő fájlokat.You can redistribute a package to copy all of the content files in the package to distribution points or distribution point groups and thereby overwrite the existing files.

Ez a művelet használatával a csomag tartalomfájljainak, vagy ha a kezdeti terjesztés meghiúsul, a tartalom újraküldésére szolgál.Use this operation to repair content files in the package or resend the content when the initial distribution fails. A csomag újraterjeszthető:You can redistribute a package from:

 • Csomag tulajdonságaiPackage properties
 • Terjesztési pont tulajdonságaiDistribution point properties
 • Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok.Distribution point group properties.

Csomagtulajdonságok tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from package properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, és válassza ki az újraterjeszteni kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to redistribute.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt csomagot.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to redistribute.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to redistribute.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to redistribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt operációsrendszer-lemezkép.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to redistribute.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to redistribute.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to redistribute.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportján kívánja terjeszteni a tartalmat, kattintson a újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group in which you want to redistribute the content, click Redistribute, and then click OK.

Terjesztési pont tulajdonságainak tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from distribution point properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztési pontok, és válassza ki a terjesztési pontot, amely a tartalom újraterjesztése szeretné.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to redistribute content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az újraterjesztendő tartalmat, kattintson a újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to redistribute, click Redistribute, and then click OK.

Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from distribution point group properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztésipont-csoportok, majd válassza ki a terjesztésipont-csoportján kívánja terjeszteni a tartalmat.In the Administration workspace, click Distribution Point Groups, and then select the distribution point group in which you want to redistribute content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az újraterjesztendő tartalmat, kattintson a újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to redistribute, click Redistribute, and then click OK.

  Fontos

  A csomag tartalmát a terjesztési pontokat a terjesztésipont-csoport összes hozzárendelésekor.The content in the package is redistributed to all of the distribution points in the distribution point group.

A replikációt a tartalom az SDK használatávalUse the SDK to force replication of content

Használhatja a RetryContentReplication Windows Management Instrumentation (WMI) osztály módszer a Configuration Manager SDK kényszerítése a Distribution Manager a forráshelyről másolhatják a tartalmat a tartalomtárba.You can use the RetryContentReplication Windows Management Instrumentation (WMI) class method from the Configuration Manager SDK to force Distribution Manager to copy content from the source location to the content library.

Csak ez a módszer használatával replikáció kényszerítése, ha problémák (általában a konzoljának megfigyelés csomópontját használatát erősítette) tartalom normál replikációs merültek fel után újra kell terjesztenie tartalmat.Only use this method to force replication when you must redistribute content after there were issues with normal replication of content (typically confirmed by use of the Monitoring node of the console).

A SDK-beállítással kapcsolatos további információkért lásd: RetryContentReplication metódus az SMS_CM_UpdatePackages osztályban az MSDN Webhelyén. Microsoft.com.For more information about this SDK option, see RetryContentReplication Method in Class SMS_CM_UpdatePackages on MSDN.Microsoft.com.

Tartalom eltávolításaRemove content

Ha már nincs szüksége a tartalmat a terjesztési pontokon, eltávolíthatja a tartalomfájlokat a terjesztési ponton.When you no longer require content on your distribution points, you can remove the content files on the distribution point.

 • Csomag tulajdonságaiPackage properties
 • Terjesztési pont tulajdonságaiDistribution point properties
 • Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok.Distribution point group properties.

Azonban ha a tartalom társítva egy másik csomagot, amely ugyanarra a terjesztési pontra volt terjesztve, nem távolítható el a tartalmat.However, when the content is associated with another package that was distributed to the same distribution point, you cannot remove the content.

A csomag tartalomfájljainak eltávolítása terjesztési pontokrólTo remove package content files from distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a törölni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to delete:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to remove.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a csomagot, amely a el kívánja távolítani.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to remove.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az eltávolítani kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to remove.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to remove.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az eltávolítani kívánt operációs rendszer lemezképét.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to remove.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az eltávolítani kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to remove.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az eltávolítani kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to remove.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportot, amelyből el kívánja távolítani a tartalom, kattintson eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group from which you want to remove the content, click Remove, and then click OK.

Csomagtartalom eltávolítása terjesztésipont-tulajdonságokbólTo remove package content from distribution point properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztési pontok, és válassza ki a terjesztési pontot, amelyben törölni szeretné a tartalmat.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to delete the content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az eltávolítandó tartalmat, kattintson a eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to remove, click Remove, and then click OK.

Tartalom eltávolítása terjesztésipontcsoport-tulajdonságokTo remove content from distribution point group properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztésipont-csoportok, majd válassza ki a terjesztésipont-csoportján, amelyben el szeretné távolítani a tartalmat.In the Administration workspace, click Distribution Point Groups, and then select the distribution point group in which you want to remove content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az eltávolítandó tartalmat, kattintson a eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to remove, click Remove, and then click OK.

Tartalom érvényesítéseValidate content

A tartalomérvényesítés folyamata ellenőrzi a terjesztési pontokon található tartalomfájlok integritását.The content validation process verifies the integrity of content files on distribution points. Engedélyezi a tartalomérvényesítési ütemezés szerint, vagy manuálisan is elindíthatja a tartalomérvényesítés terjesztési pontok és csomagok tulajdonságai.You enable content validation on a schedule, or you can manually initiate content validation from the properties of distribution points and packages.

Amikor a tartalomérvényesítés folyamata elindul, a Configuration Manager ellenőrzi a terjesztési pontokon található tartalomfájlokat, és ha a fájlkivonat váratlan a fájlok a terjesztési ponton, az a Configuration Manager a megtekinthető állapotüzenetet hoz létre. a figyelés munkaterületen.When the content validation process starts, Configuration Manager verifies the content files on distribution points, and if the file hash is unexpected for the files on the distribution point, Configuration Manager creates a status message that you can review in the Monitoring workspace.

További információ a tartalomérvényesítés ütemezésének konfigurálásáról: terjesztési pontok konfigurációi a a telepítése és a terjesztési pontok konfigurálása a System Center Configuration Managertémakör.For more information about configuring the content validation schedule, see Distribution point configurations in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

Az összes tartalmat egy terjesztési ponton a tartalomérvényesítésTo initiate content validation for all content on a distribution point

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületen kattintson a terjesztési pontok, és válassza ki a terjesztési pontot, amelyben a tartalmát érvényesíteni szeretné.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to validate content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. A a tartalom lapra, válassza ki a csomagot, amelyben a tartalom, kattintson az érvényesíteni kívánt ellenőrzése, kattintson a OK, és kattintson a OK.On the Content tab, select the package in which you want to validate the content, click Validate, click OK, and then click OK. A tartalomérvényesítési folyamata elindul, a csomag a terjesztési ponton.The content validation process initiates for the package on the distribution point.

 5. A tartalomérvényesítési folyamat eredményeinek megtekintéséhez a figyelés munkaterületet, bontsa ki a terjesztés állapota, és kattintson a tartalom állapota csomópont.To view the results of the content validation process, in the Monitoring workspace, expand Distribution Status, and click the Content Status node. A tartalom egyes csomagtípusok (például alkalmazás, szoftverfrissítési csomag és rendszerindító lemezkép) jelenik meg.The content for each package type (for example, Application, Software Update Package, and Boot Image) is displayed. További információ a tartalomállapot figyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.For more information about monitoring content status, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

A tartalomérvényesítés elindítása csomagTo initiate content validation for a package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét az érvényesíteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to validate:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, és válassza ki az érvényesíteni kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to validate.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a csomagot, amelyet szeretne érvényesíteni.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to validate.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to validate.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to validate.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt operációsrendszer-lemezkép.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to validate.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to validate.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to prestage.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Az a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportot, tartalom, kattintson a érvényesítő ellenőrzése, kattintson a OK, és kattintson a OK.On the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group in which to validate the content, click Validate, click OK, and then click OK. A tartalomérvényesítés folyamata elindul, a tartalom a kiválasztott terjesztési ponton vagy a terjesztésipont-csoport.The content validation process starts for the content on the selected distribution point or distribution point group.

 5. A tartalomérvényesítési folyamat eredményeinek megtekintéséhez a figyelés munkaterületet, bontsa ki a terjesztés állapota, és kattintson a tartalom állapota csomópont.To view the results of the content validation process, in the Monitoring workspace, expand Distribution Status, and click the Content Status node. A tartalom egyes csomagtípusok (például alkalmazás, szoftverfrissítési csomag és rendszerindító lemezkép) jelenik meg.The content for each package type (for example, Application, Software Update Package, and Boot Image) is displayed. További információ a tartalomállapot figyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.For more information about monitoring the content status, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.