Központi telepítése és a tartalomkezelésről a System Center Configuration ManagerhezDeploy and manage content for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Terjesztési pontok telepítése a System Center Configuration Manager, után elkezdheti a tartalom telepítéséért.After you install distribution points for System Center Configuration Manager, you can begin to deploy content to them. Általában tartalmat a terjesztési pontokra továbbítani a hálózaton, de létezik-e más beállítások megszerezni a tartalmat a terjesztési pontokra.Typically, content transfers to distribution points across the network, but other options to get content to the distribution points exists. Miután tartalmat egy terjesztési pontra, frissítése, újraterjeszteni, távolítsa el, és ellenőrizze ezt a tartalmat a terjesztési pontokon.After content transfers to a distribution point, you can update, redistribute, remove, and validate that content on distribution points.

Tartalom terjesztéseDistribute content

Általában terjeszt tartalmat a terjesztési pontokra, hogy az ügyfélszámítógépek számára elérhető.Typically, you distribute content to distribution points so that it is available to client computers. (A kivételt a használata esetén az igény szerinti tartalomterjesztést az egy adott központi telepítéshez.) Tartalom terjesztésekor a Configuration Manager csomagban másolja a tartalomfájlokat, és majd a csomagot a terjesztési pontra terjeszti.(The exception to this is when you use on-demand content distribution for a specific deployment.) When you distribute content, Configuration Manager stores content files in a package, and then distributes the package to the distribution point. Tartalomtípus terjeszthető, típusok a következők:Types of content that you can distribute, include:

 • Alkalmazás központi telepítési típusokApplication deployment types

 • CsomagokPackages

 • Központi telepítési csomagokDeployment packages

 • Illesztőprogram-csomagokDriver packages

 • Operációsrendszer-lemezképekOperating system images

 • Operációs rendszerek telepítőcsomagjaiOperating system installers

 • Rendszerindító lemezképekBoot images

 • FeladatütemezésekTask sequences

Amikor egy alkalmazás központi telepítési típusát vagy központi telepítési csomagot, például a forrásfájlokat tartalmazó csomagot hoz létre a helyet, amelyen a csomag létrehozásakor a csomag tartalomforrásának tulajdonosává válik.When you create a package that contains source files, such as an application deployment type or deployment package, the site on which the package is created becomes the site owner for the package content source. A Configuration Manager másolja a forrásfájlokat a tartalomtár a helykiszolgálón, amely a csomag tartalomforrásának tulajdonosa az objektumhoz megadott forrásfájl útvonaláról.Configuration Manager copies the source files from the source file path that you specify for the object to the content library on the site server that owns the package content source. A Configuration Manager, majd replikálja az információt a további helyeket.Then, Configuration Manager replicates the information to additional sites. (Lásd: a tartalomtár további információkat arról.)(See The content library for more information about this.)

A következő eljárás használatával terjesztheti a tartalmat a terjesztési pontokra.Use the following procedure to distribute content to distribution points.

A terjesztési pontokon a tartalom terjesztéseTo distribute content on distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki a terjeszteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the applications that you want to distribute.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the packages that you want to distribute.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment packages that you want to distribute.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver packages that you want to distribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a terjeszteni kívánt operációsrendszer-lemezképek.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system images that you want to distribute.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a terjeszteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to distribute.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a terjeszteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot images that you want to distribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > feladatütemezések, és válassza ki a terjeszteni kívánt feladatütemezést.Task Sequences: Expand Operating Systems > Task Sequences, and then select the task sequence that you want to distribute. Habár a feladatütemezések nem rendelkeznek tartalommal, kapcsolódó tartalom függőségeinek, terjesztett.Although task sequences do not contain content, they have associated content dependencies that are distributed.

   Megjegyzés

   Ha módosítja a feladatütemezést, újra kell terjesztenie a tartalmat.If you modify the task sequence, you must redistribute the content.

 3. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Tartalom terjesztéseelemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content. A tartalom terjesztése varázsló megnyitása.The Distribute Content Wizard opens.

 4. Az a általános lapon, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel-e a használni kívánt terjesztése, válassza ki, hogy a Configuration Manager észleléséhez tartalomfüggőségeket, ezt a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó, és adja a függőségeket a terjesztéshez, majd következő.On the General page, verify that the content listed is the content that you want to distribute, choose whether you want Configuration Manager to detect content dependencies that are associated with the selected content and add the dependencies to the distribution, and then click Next.

  Megjegyzés

  Lehetősége van a konfigurálása a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadása ehhez a terjesztéshez beállítás csak az alkalmazás tartalomtípusa.You have the option to configure the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting only for the application content type. A Configuration Manager automatikusan konfigurálja ezt a beállítást a feladatütemezésekhez, és nem módosítható.Configuration Manager automatically configures this setting for task sequences, and it cannot be modified.

 5. Az a tartalom lapon, ha megjelenik, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel-e a terjeszteni, és kattintson a kívánt következő.On the Content tab, if displayed, verify that the content listed is the content that you want to distribute, and then click Next.

  Megjegyzés

  A tartalom lap jelenik meg, csak ha a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadása ehhez a terjesztéshez beállítás ki van választva a általános a varázsló.The Content page displays only when the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting is selected on the General page of the wizard.

 6. Az a tartalom célhelye kattintson Hozzáadás, az alábbi lehetőségek közül választhat, és hajtsa végre a megfelelő lépést:On the Content Destination page, click Add, choose one of the following, and then follow the associated step:

  • Gyűjtemények: Válassza ki Felhasználógyűjtemények vagy Eszközgyűjtemények, kattintson az egy vagy több terjesztésipont-csoporthoz hozzárendelt gyűjteményre, majd OK.Collections: Select User Collections or Device Collections, click the collection associated with one or more distribution point groups, and then click OK.

   Megjegyzés

   Csak a terjesztésipont-csoporthoz társított gyűjteményeket.Only the collections that are associated with a distribution point group are displayed. Terjesztésipont-csoporthoz gyűjtemények társításával kapcsolatos további információkért lásd: terjesztésipont-csoportok kezelése a a telepíteni és konfigurálni a terjesztési pontokat a System Center Configuration Manager témakör.For more information about associating collections with distribution point groups, see Manage distribution point groups in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

  • Terjesztési pont: Válasszon egy meglévő terjesztési pontot, és kattintson OK.Distribution Point: Select an existing distribution point, and then click OK. Nem jelennek meg, amelyek korábban megkapták a tartalmat terjesztési pontokra.Distribution points that have previously received the content are not displayed.

  • Terjesztésipont-csoport: Válasszon egy meglévő terjesztésipont-csoportot, és kattintson OK.Distribution Point Group: Select an existing distribution point group, and then click OK. Terjesztésipont-csoportokat, amelyek korábban megkapták a tartalmat nem jelennek meg.Distribution point groups that have previously received the content are not displayed.

  Amikor befejezte a tartalom célhelyeinek, kattintson a következő.When you finish adding content destinations, click Next.

 7. Az a összegzés lapon, a folytatás előtt, tekintse át a terjesztés beállításait.On the Summary page, review the settings for the distribution before you continue. Terjessze a tartalmat a kiválasztott célhelyekre, kattintson a következő.To distribute the content to the selected destinations, click Next.

 8. A folyamatban lapon látható a terjesztés előrehaladásának állapota.The Progress page displays the progress of the distribution.

 9. A megerősítő lapon megjelenik, hogy a tartalmat sikerült-e hozzárendelni a pontokhoz.The Confirmation page displays whether the content was successfully assigned to the points. A tartalomterjesztés megfigyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.To monitor the content distribution, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

Előkészített tartalom használataUse Prestaged content

Akkor is készíthet elő tartalomfájlokat az alkalmazások és a csomagok:You can prestage content files for applications and package types:

 • A Configuration Manager konzolon válassza a tartalom kell, és ezután a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása varázsló egy tömörített, manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásához, amely tartalmazza a fájlok és a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó metaadatokkal.In the Configuration Manager console, you select the content that you need and then use the Create Prestaged Content File Wizard to create a compressed, prestaged content file that contains the files and associated metadata for the content that you selected.

 • Ezután kézzel importálhatja helykiszolgálón, másodlagos hely, a tartalmat, vagy terjesztési ponton.You can then manually import the content at a site server, secondary site, or distribution point.

 • Amikor a manuálisan előkészített tartalomfájlt helykiszolgálón importálja, a tartalomfájlok a helykiszolgálón lévő tartalomtárba hozzá, és regisztrálja a helykiszolgáló adatbázisából.When you import the prestaged content file on a site server, the content files are added to the content library on the site server, and then registered in the site server database.

 • Amikor a manuálisan előkészített tartalomfájlt terjesztési ponton importálja, a tartalomfájlokat a terjesztési ponton lévő tartalomtárba kerülnek, és egy állapotüzenetet küld a helykiszolgálónak, amelyben arról tájékoztatja a helyet, hogy a tartalom elérhető a terjesztési ponton.When you import the prestaged content file on a distribution point, the content files are added to the content library on the distribution point, and a status message is sent to the site server that informs the site that the content is available on the distribution point.

Korlátozások és megfontolások az előzetesen beállított tartalomhoz:Limitations and considerations for prestaged content:

 • Ha a terjesztési pont a helykiszolgálón található, ne engedélyezze a terjesztési pontot manuálisan előkészített tartalomhoz.When the distribution point is located on the site server, do not enable the distribution point for prestaged content. Használja ezt az eljárást a a terjesztési pont a helykiszolgálón a tartalom manuális előkészítése.Instead, use the procedure in How to prestage content on a distribution point on a site server.

 • Ha a terjesztési pont lekéréses terjesztési pontként van konfigurálva, ne engedélyezze a terjesztési pontot manuálisan előkészített tartalomhoz.When the distribution point is configured as a pull-distribution point, do not enable the distribution point for prestaged content. A terjesztési pont manuális előkészítési konfiguráció felülírja a lekéréses terjesztési pont konfigurációját.The prestage content configuration for a distribution point overrides the pull-distribution point configuration. A manuálisan előkészített tartalomhoz konfigurált lekéréses terjesztési pontok kéri le a tartalmat a forrásként szolgáló terjesztési pontról, és nem fogad tartalmat a helykiszolgálón.A pull-distribution point that is configured for prestaged content does not pull content from source distribution point and does not receive content from the site server.

 • A tartalomtárat kell létrehozni a terjesztési ponton, mielőtt előkészíthet tartalmat a terjesztési pontra.The content library must be created on the distribution point before you can prestage content to the distribution point. Tartalom terjesztése a hálózaton legalább egy alkalommal, mielőtt a manuálisan előkészített tartalmat a terjesztési pontra.Distribute content over the network at least one time before you prestage content to the distribution point.

 • Ha manuálisan előkészített tartalmat egy hosszú elérési úttal rendelkező csomag (például több mint 140 karakter), a tartalom kibontása parancssori eszközt lehetséges, hogy nem sikerült kibontani a kérdéses csomag tartalmát a tartalomtárba.When you prestage content for a package with a long package source path (for example, more than 140 characters), the Extract Content command-line tool might fail to successfully extract the content for that package to the content library.

További információt a tartalomfájlok előkészítésének idejéről,: előzetesen beállított tartalom a a hálózati sávszélesség szabályozása a Tartalomkezelés témakör.For information about when to prestage content files, see Prestaged content in the Manage network bandwidth for content management topic.

Az alábbi szakaszok segítségével előkészítheti a tartalmakat.Use the following sections to prestage content.

1. lépés: A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaStep 1: Create a Prestaged Content File

Létrehozhat egy tömörített, manuálisan előkészített tartalomfájlt, amely tartalmazza a fájlok és a a Configuration Manager konzolt a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó metaadatokkal.You can create a compressed, prestaged content file that contains the files and associated metadata for the content that you select in the Configuration Manager console. A következő eljárás segítségével létrehozhat egy manuálisan előkészített tartalomfájlt.Use the following procedure to create a prestaged content file.

A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaTo create a prestaged content file
 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a manuálisan előkészíteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to prestage:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a alkalmazások, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management, click Applications, and then select the applications that you want to prestage.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a csomagok, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management, click Packages, and then select the packages that you want to prestage.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems, click Driver Packages, and then select the driver packages that you want to prestage.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt operációsrendszer-lemezképek.Operating System Images: Expand Operating Systems, click Operating System Images, and then select the operating system images that you want to prestage.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems, click Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to prestage.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems, click Boot Images, and then select the boot images that you want to prestage.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a feladatütemezések, és válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt feladatütemezést.Task Sequences: Expand Operating Systems, click Task Sequences, and then select the task sequence that you want to prestage.

 3. Az a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.On the Home tab, in the Deployment group, click Create Prestage Content File. A manuálisan előkészített tartalom fájl megnyílik létrehozása varázsló.The Create Prestaged Content File Wizard opens.

  Megjegyzés

  Alkalmazások esetében: Az a Home lap a alkalmazás csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.For Applications: On the Home tab, in the Application group, click Create Prestaged Content File.

  Csomagok esetében: Az a Home lap a < csomagnév> csoportjában kattintson a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.For Packages: On the Home tab, in the <PackageName> group, click Create Prestaged Content File.

 4. Az a általános kattintson Tallózás, válassza ki a manuálisan előkészített tartalomfájl helyét, adja meg a fájl nevét, és kattintson mentése.On the General page, click Browse, choose the location for the prestaged content file, specify a name for the file, and then click Save. Elsődleges hely kiszolgálóin, a másodlagos Helykiszolgálók vagy a terjesztési pontokat a manuálisan előkészített tartalomfájlt a tartalom és metaadatok importálásához használhatja.You use this prestaged content file on primary site servers, secondary site servers, or distribution points to import the content and metadata.

 5. Alkalmazások esetében válassza ki minden függőség exportálása szeretné, hogy a Configuration Manager észlelése és hozzáadása a manuálisan előkészített tartalomfájlt az alkalmazáshoz kapcsolódó függőségeket.For applications, select Export all dependencies to have Configuration Manager detect and add the dependencies associated with the application to the prestaged content file. Alapértelmezés szerint ez a beállítás be van jelölve.By default, this setting is selected.

 6. A rendszergazdai megjegyzések, és észrevételeket fűzhet a manuálisan előkészített tartalomfájl, majd kattintson következő.In Administrator comments, enter optional comments about the prestaged content file, and then click Next.

 7. Az a tartalom lapon, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel-e a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz hozzáadni, és kattintson a kívánt következő.On the Content page, verify that the content listed is the content that you want to add to the prestaged content file, and then click Next.

 8. Az a tartalom helye adja meg azokat a terjesztési pontokon, ahonnan beolvasni a tartalomfájlokat a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz.On the Content Locations page, specify the distribution points from which to retrieve the content files for the prestaged content file. Kiválaszthatja, hogy a tartalom lekéréséhez egynél több terjesztési pontot.You can select more than one distribution point to retrieve the content. A terjesztési pontokon a tartalom helye szakaszban találhatók.The distribution points are listed in the Content locations section. A tartalom oszlop jeleníti meg, hogy hány a kiválasztott csomagok vagy alkalmazás érhető el minden egyes terjesztési ponton.The Content column displays how many of the selected packages or applications are available on each distribution point. A Configuration Manager kezdődik-e az első terjesztési pontot a listában, és a kiválasztott tartalom lekérése céljából, és majd lefelé halad a listában a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz szükséges többi tartalom lekéréséhez.Configuration Manager starts with the first distribution point in the list to retrieve the selected content, and then moves down the list in order to retrieve the remaining content required for the prestaged content file. Kattintson a fel vagy le módosíthatja a terjesztési pontok fontossági sorrendjét.Click Move Up or Move Down to change the priority order of the distribution points. Ha a listában a terjesztési pontok nem tartalmazzák az összes kiválasztott tartalmat, hozzá kell adnia a listát, amely a tartalmat vagy a varázslóból való kilépéshez, terjessze a tartalmat legalább egy terjesztési pontra, és indítsa újra a varázslót terjesztési pontok.When the distribution points in the list do not contain all of the selected content, you must add distribution points to the list that contain the content or exit the wizard, distribute the content to at least one distribution point, and then restart the wizard.

 9. Az a összegzés lapon, erősítse meg az adatokat.On the Summary page, confirm the details. Lépjen vissza az előző lapokra, és a módosításokat.You can go back to previous pages and make changes. Kattintson a tovább a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásához.Click Next to create the prestaged content file.

 10. A folyamatban lap megjeleníti a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz hozzáadott tartalmat.The Progress page displays the content that is being added to the prestaged content file.

 11. Az a befejezési lapon ellenőrizze, hogy a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása sikeres volt, és kattintson a Bezárás.On the Completion page, verify that the prestaged content file was created successfully, and then click Close.

2. lépés: A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhozStep 2: Assign the Content to Distribution Points

A tartalomfájl előkészítését követően rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pontokra.After you prestage the content file, assign the content to distribution points.

Megjegyzés

Amikor egy manuálisan előkészített tartalomfájlt a tartalomtár helykiszolgálón való helyreállításához használja, és nem kell előkészítenie a tartalomfájlokat egy terjesztési ponton, kihagyhatja ezt az eljárást.When you use a prestaged content file to recover the content library on a site server, and do not have to prestage the content files on a distribution point, you can skip this procedure.

A következő eljárással a manuálisan előkészített tartalomfájlból a tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhoz.Use the following procedure to assign the content in the prestaged content file to distribution points.

Fontos

Győződjön meg arról, hogy a manuálisan előkészíteni kívánt terjesztési pontok előkészített terjesztési pontként vannak-e konfigurálva, vagy az, hogy a tartalom van terjesztve a terjesztési pontokat a hálózaton keresztül.Verify that the distribution points that you want to prestage are configure as prestaged distribution points, or that the content is distributed to the distribution points by using the network.

A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokTo assign the content to distribution points
 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületet, jelölje ki az alábbi lépések, amely a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásakor kiválasztott tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you selected when you created the prestaged content file:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a alkalmazások, majd válassza ki az előkészített alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management, click Applications, and then select the applications that you prestaged.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés, kattintson a csomagok, majd válassza ki az előkészített csomagokat.Packages: Expand Application Management, click Packages, and then select the packages that you prestaged.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések, kattintson a központi telepítési csomagok, majd válassza ki az előkészített központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates, click Deployment Packages, and then select the deployment packages that you prestaged.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az előkészített illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems, click Driver Packages, and then select the driver packages that you prestaged.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az előkészített operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems, click Operating System Images, and then select the operating system images that you prestaged.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az előkészített operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems, click Operating System Installers, and then select the operating system installers that you prestaged.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek, kattintson a rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az előkészített rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems, click Boot Images, and then select the boot images that you prestaged.

 3. A Kezdőlap Központi telepítés csoportjában kattintson a Tartalom terjesztéseelemre.On the Home tab, in the Deployment group, click Distribute Content. A tartalom terjesztése varázsló megnyitása.The Distribute Content Wizard opens.

 4. Az a általános lapon, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel-e a manuálisan előkészített tartalommal, válassza ki, hogy a Configuration Manager észleléséhez tartalomfüggőségeket, ezt a kiválasztott tartalomhoz kapcsolódó, és adja a függőségeket a terjesztéshez, majd következő.On the General page, verify that the content listed is the content that you prestaged, choose whether you want Configuration Manager to detect content dependencies that are associated with the selected content and add the dependencies to the distribution, and then click Next.

  Megjegyzés

  Lehetősége van a konfigurálása a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadása ehhez a terjesztéshez beállítás csak az alkalmazás tartalomtípusa.You have the option to configure the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting only for the application content type. A Configuration Manager automatikusan konfigurálja ezt a beállítást a feladatütemezésekhez, és nem módosítható.Configuration Manager automatically configures this setting for task sequences, and it cannot be modified.

 5. Az a tartalom lapon, ha jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a felsorolt tartalom megfelel-e a terjeszteni, és kattintson a kívánt következő.On the Content page, if displayed, verify that the content listed is the content that you want to distribute, and then click Next.

  Megjegyzés

  A tartalom lap jelenik meg, csak ha a társított tartalom függőségeinek észlelése és hozzáadása ehhez a terjesztéshez beállítás ki van választva a általános a varázsló.The Content page displays only when the Detect associated content dependencies and add them to this distribution setting is selected on the General page of the wizard.

 6. Az a tartalom célhelye kattintson Hozzáadás, válasszon egyet az alábbi, amelyek tartalmazzák az előkészítendő terjesztési pontokat, és hajtsa végre a megfelelő lépést:On the Content Destination page, click Add, choose one of the following that includes the distribution points to be prestaged, and then follow the associated step:

  • Gyűjtemények: Válassza ki Felhasználógyűjtemények vagy Eszközgyűjtemények, kattintson az egy vagy több terjesztésipont-csoporthoz hozzárendelt gyűjteményre, majd OK.Collections: Select User Collections or Device Collections, click the collection associated with one or more distribution point groups, and then click OK.

   Megjegyzés

   Csak a terjesztésipont-csoporthoz társított gyűjteményeket.Only the collections that are associated with a distribution point group are displayed. További információkért lásd: terjesztésipont-csoportok kezelése a a telepíteni és konfigurálni a terjesztési pontokat a System Center Configuration Manager témakör.For more information, see Manage distribution point groups in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

  • Terjesztési pont: Válasszon egy meglévő terjesztési pontot, és kattintson OK.Distribution Point: Select an existing distribution point, and then click OK. Nem jelennek meg, amelyek korábban megkapták a tartalmat terjesztési pontokra.Distribution points that have previously received the content are not displayed.

  • Terjesztésipont-csoport: Válasszon egy meglévő terjesztésipont-csoportot, és kattintson OK.Distribution Point Group: Select an existing distribution point group, and then click OK. Terjesztésipont-csoportokat, amelyek korábban megkapták a tartalmat nem jelennek meg.Distribution point groups that have previously received the content are not displayed.

  Amikor befejezte a tartalom célhelyeinek, kattintson a következő.When you finish adding content destinations, click Next.

 7. Az a összegzés lapon, a folytatás előtt, tekintse át a terjesztés beállításait.On the Summary page, review the settings for the distribution before you continue. Terjessze a tartalmat a kiválasztott célhelyekre, kattintson a következő.To distribute the content to the selected destinations, click Next.

 8. A folyamatban lapon látható a terjesztés előrehaladásának állapota.The Progress page displays the progress of the distribution.

 9. A megerősítő lap megjeleníti-e a tartalmat sikerült-e hozzárendelni a terjesztési pontokra.The Confirmation page displays whether or not the content was successfully assigned to the distribution points. A tartalomterjesztés megfigyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.To monitor the content distribution, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

3. lépés: A tartalom kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlbólStep 3: Extract the Content from the Prestaged Content File

Miután a manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása, és rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pontokra, nyerhet a helykiszolgálón vagy terjesztési ponton lévő tartalomtárba tartalomfájlokat.After you create the prestaged content file and assign the content to distribution points, you can extract the content files to the content library on a site server or distribution point. Általában akkor tesznek a manuálisan előkészített tartalomfájlt hordozható meghajtóra, például USB-meghajtóra vagy lemezre szokás írni tartalom adathordozóra, például DVD-ről, és annak érhető el a tartalmat igénylő helykiszolgáló vagy terjesztési pont helyén.Typically, you have copied the prestaged content file to a portable drive like a USB drive, or have burned content to media like a DVD, and have it available at the location of the site server or distribution point that requires the content.

A következő eljárással manuálisan exportálhatók a tartalomfájlok a manuálisan előkészített tartalomfájlból a tartalom kibontása parancssori eszköz használatával.Use the following procedure to manually export the content files from the prestaged content file by using the Extract Content command-line tool.

Fontos

Ha a tartalom kibontása parancssori eszközt futtatja, az eszköz létrehoz egy ideiglenes fájlt, mivel az hozza létre a manuálisan előkészített tartalomfájl.When you run the Extract Content command-line tool, the tool creates a temporary file as it creates the prestaged content file. Ezután másolja a fájlt a célmappa, és törli az ideiglenes fájlt.Then, the file is copied to the destination folder and the temporary file is deleted. A sikertelen vagy elég szabad hely az ideiglenes fájlt kell lennie.You must have sufficient disk space for this temporary file or the process fails. Az ideiglenes fájl létrehozása a következő helyen:The temporary file is created in the following location:

 • Az ideiglenes fájl ugyanabba a mappába, a célmappa a manuálisan előkészített tartalomfájlhoz megadott jön létre.The temporary file is created in same folder that you specify as the destination folder for the prestaged content file.

Fontos

A tartalom kibontása parancssori eszközt futtató felhasználónak rendelkezni kell rendszergazda jogosultságokkal azon a számítógépen, amelyről az előre meghatározott tartalom kibontásakor.The user that runs the Extract Content command-line tool must have Administrator rights on the computer from which you are extracting the prestaged content.

A tartalomfájlok kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájlbólTo extract the content files from the prestaged content file
 1. Másolja a manuálisan előkészített tartalomfájlt arra a számítógépre, bontsa ki a tartalmat kívánja.Copy the prestaged content file to the computer from which you want to extract the content.

 2. Másolja a tartalom kibontása parancssori eszközt a < Configmgrtelepítésiútvonal> \bin\<platform> arra a számítógépre, amelyről kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájl.Copy the Extract Content command-line tool from <ConfigMgrInstallationPath>\bin\<platform> to the computer from which you want to extract the prestaged content file.

 3. Nyissa meg a parancssort, és keresse meg a manuálisan előkészített tartalomfájlt és a tartalom kibontása eszközt tartalmazó mappát.Open the command prompt and navigate to the folder location of the prestaged content file and Extract Content tool.

  Megjegyzés

  Is kibonthat egy vagy több manuálisan előkészített tartalomfájlok a helykiszolgálón, másodlagos helykiszolgálón vagy terjesztési ponttal.You can extract one or more prestaged content files on a site server, secondary site server, or distribution point.

 4. Típus extractcontent/p:<Előkészítettfájlhelye>\<Előkészítettfájlneve> /S egyetlen fájl importálásához.Type extractcontent /P:<PrestagedFileLocation>\<PrestagedFileName> /S to import a single file.

  Típus extractcontent/p:<Előkészítettfájlhelye> /S összes importálása a manuálisan előkészített a megadott mappában található fájlokat.Type extractcontent /P:<PrestagedFileLocation> /S to import all prestaged files in the specified folder.

  Írja be például, extractcontent /P:D:\PrestagedFiles\MyPrestagedFile.pkgx /S ahol D:\PrestagedFiles\ van az Előkészítettfájlhelye, MyPrestagedFile.pkgx a manuálisan előkészített fájl neve és /S arról tájékoztatja a Configuration Manager jelenleg a terjesztési ponton található fájloknál csak tartalomfájlok kibontása.For example, type extractcontent /P:D:\PrestagedFiles\MyPrestagedFile.pkgx /S where D:\PrestagedFiles\ is the PrestagedFileLocation, MyPrestagedFile.pkgx is the prestaged file name, and /S informs Configuration Manager to extract only content files that are newer than what is currently on the distribution point.

  A manuálisan előkészített tartalomfájlt helykiszolgálón bontja ki, amikor a tartalomfájlok a helykiszolgálón lévő tartalomtárba kerülnek, és a tartalom hozzáférhetőségét regisztrálja a helykiszolgáló adatbázisában.When you extract the prestaged content file on a site server, the content files are added to the content library on the site server, and then the content availability is registered in the site server database. A manuálisan előkészített tartalomfájlból a terjesztési pont exportálásakor a tartalomfájlokat a terjesztési ponton lévő tartalomtárba kerülnek, a terjesztési pont állapotüzenetet küld a szülő elsődleges helykiszolgálóról, majd a tartalom hozzáférhetőségét regisztrálja a hely adatbázisába.When you export the prestaged content file on a distribution point, the content files are added to the content library on the distribution point, the distribution point sends a status message to the parent primary site server, and then the content availability is registered in the site database.

  Fontos

  Abban az esetben frissítenie kell a tartalom új verzióra való frissítésekor az egy manuálisan előkészített tartalomfájlból kibontott tartalmat:In the following scenario, you must update content that you extracted from a prestaged content file when the content is updated to a new version:

  1. A csomag 1 verziójának manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása.You create a prestaged content file for version 1 of a package.
  2. A csomag forrásfájljainak 2 verziójával frissíti.You update the source files for the package with version 2.
  3. Kibontja a manuálisan előkészített tartalomfájlt (1 a csomag verziója) a terjesztési ponton.You extract the prestaged content file (version 1 of the package) on a distribution point.

  A Configuration Manager automatikusan ossza el a Csomagverzió 2 a terjesztési pontra.Configuration Manager does not automatically distribute package version 2 to the distribution point. Kell egy új manuálisan előkészített tartalom fájljának létrehozása, amely tartalmazza a fájl új verziója és majd bontsa ki a tartalmat, a megváltozott fájlok terjesztése a terjesztési pont frissítését, vagy a csomagban lévő összes fájl újraterjeszteni.You must create a new prestaged content file that contains the new file version and then extract the content, update the distribution point to distribute the files that have changed, or redistribute all files in the package.

A terjesztési pont a helykiszolgálón a tartalom manuális előkészítéseHow to prestage content on a distribution point on a site server

A terjesztési pont telepítésekor a helykiszolgálón a következő eljárás a tartalom sikeres előkészítéséhez kell használnia.When a distribution point is installed on a site server, you must use the following procedure to successfully prestage content. Ennek az az oka a tartalomfájlok már eleve a tartalomtárban vannak.This is because the content files are already in the content library.

Amennyiben a terjesztési ponton nincs engedélyezve, a tartalom előkészítése, illetve ha a terjesztési pont nem található a helykiszolgálón, tekintse meg a használja a manuálisan előkészített tartalom szakaszában talál.When the distribution point is not enabled for prestage content or when the distribution point is not located on a site server, see the Use Prestaged content section in this topic.

A helykiszolgálón található terjesztési pontokon a tartalom manuális előkészítésérőlTo prestage content on distribution points located on a site server
 1. Az alábbi lépések segítségével győződjön meg arról, hogy a terjesztési ponton nincs engedélyezve az előzetesen beállított tartalomhoz.Use the following steps to verify that the distribution point is not enabled for prestaged content.

  1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

  2. Az a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztési pontok, majd válassza ki a helykiszolgálón található terjesztési pontot.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point that is located on the site server.

  3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

  4. Az a általános lapon ellenőrizze, hogy a engedélyezése e terjesztési pont használatát előzetesen beállított tartalomhoz jelölőnégyzet nincs bejelölve.On the General tab, verify that the Enable this distribution point for prestaged content check box is not selected.

 2. A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása a 1. lépés: A manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozása szakaszában talál.Create the prestaged content file by using the Step 1: Create a Prestaged Content File section in this topic.

 3. Rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pont használatával a 2. lépés: A tartalom hozzárendelése terjesztési pontokhoz szakaszában talál.Assign the content to the distribution point by using the Step 2: Assign the Content to Distribution Points section in this topic.

 4. A helykiszolgálón a tartalom kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájl használatával a 3. lépés: A tartalom kibontása a manuálisan előkészített tartalomfájl szakaszában talál.On the site server, extract the content from the prestaged content file by using the Step 3: Extract the Content from the Prestaged Content File section in this topic.

  Megjegyzés

  Amikor a terjesztési pont egy másodlagos helyen, várjon legalább 10 percet, és ezután a fölérendelt elsődleges helyhez csatlakozó Configuration Manager konzol használatával rendelje hozzá a tartalmat a terjesztési pontot a másodlagos helyen.When the distribution point is on a secondary site, wait for at least 10 minutes, and then by using a Configuration Manager console that is connected to the parent primary site, assign the content to the distribution point on the secondary site.

A terjesztett tartalom kezeléseManage the content you have distributed

Lehetősége van a következő tartalom kezelését:You have the following options for managing content:

Tartalom frissítéseUpdate content

Amikor új fájlokat vagy újabb verziójával cserélje le a létező fájlokat hozzáadva a központi telepítés forrásfájljainak helyét frissíti, a terjesztési pontokon található tartalomfájlokat használatával frissítheti a terjesztési pontok frissítése vagy tartalom frissítése művelet:When the source file location for a deployment is updated by adding new files or replace existing files with a newer version, you can update the content files on distribution points by using the Update Distribution Points or Update Content action:

 • A tartalomfájlok a forrásfájl-útvonalról másolandó a tartalomtár a helyen, amely a csomag tartalomforrásának tulajdonosaThe content files are copied from the source file path to the content library on the site that owns the package content source
 • A csomag verziószáma növekszikThe package version is incremented
 • Minden példánya a tartalomtár helykiszolgálókon és terjesztési pontok frissítések csak a módosított fájlokEach instance of the content library on site servers and on distribution points updates with only the files that have changed

Figyelmeztetés

A csomag az alkalmazások verziószáma mindig 1.The package version for applications is always 1. Egy alkalmazás központi telepítési típus tartalmának frissítésekor a Configuration Manager létrehoz egy új Tartalomazonosítót a központi telepítési típus, és a csomag hivatkozásokat az új tartalom.When you update the content for an application deployment type, Configuration Manager creates a new content ID for the deployment type, and the package references the new content ID.

A tartalom frissítése terjesztési pontonTo update content on distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki a terjeszteni kívánt alkalmazásokat.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the applications that you want to distribute. Kattintson a központi telepítési típusok fülre, és válassza ki a frissíteni kívánt központi telepítési típust.Click the Deployment Types tab, and then select the deployment type that you want to update.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt csomagokat.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the packages that you want to update.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt központi telepítési csomagokat.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment packages that you want to update.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki a frissíteni kívánt illesztőprogram-csomagokat.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver packages that you want to update.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki a frissíteni kívánt operációsrendszer-lemezképeket.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system images that you want to update.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki a frissíteni kívánt operációsrendszer-telepítőcsomagokat.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installers that you want to update.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a frissíteni kívánt rendszerindító lemezképeket.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot images that you want to update.

 3. A a Home lap a telepítési csoportjában kattintson a terjesztési pontok frissítése, és kattintson a OK , hogy szeretné-e a tartalom frissítésének megerősítéséhez.On the Home tab, in the Deployment group, click Update Distribution Points, and then click OK to confirm that you want to update the content.

  Megjegyzés

  Az alkalmazások tartalmat frissítéséhez kattintson a központi telepítési típusok lapra, kattintson a jobb gombbal a központi telepítési típus, a tartalom frissítése, és kattintson a OK annak ellenőrzéséhez, hogy szeretné-e a tartalom frissítéséhez.To update content for applications, click the Deployment Types tab, right-click the deployment type, click Update Content, and then click OK to confirm that you want to refresh the content.

  Megjegyzés

  Ha a rendszerindító lemezképek tartalmát frissíti, megnyílik a terjesztési pontok kezelése varázslót.When you update content for boot images, the Manage Distribution Point Wizard opens. Ellenőrizze az adatokat a összegzés lapon, és fejezze be a varázslót a tartalom frissítéséhez.Review the information on the Summary page, and then complete the wizard to update the content.

Tartalom újraterjesztéseRedistribute content

A csomagban lévő összes tartalomfájlt terjesztési pontokra való másolásában csomag újraterjeszthető vagy terjesztési csoportokra, felülírva a meglévő fájlokat.You can redistribute a package to copy all of the content files in the package to distribution points or distribution point groups and thereby overwrite the existing files.

Használja ezt a műveletet a csomag tartalomfájljainak javítására, illetve a tartalom újraküldésére szolgál, ha a kezdeti terjesztés meghiúsul.Use this operation to repair content files in the package or resend the content when the initial distribution fails. A csomag újraterjeszthető:You can redistribute a package from:

 • Csomag tulajdonságaiPackage properties
 • Terjesztési pont tulajdonságaiDistribution point properties
 • Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok.Distribution point group properties.

Csomagtulajdonságok tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from package properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a terjeszteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to distribute:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to redistribute.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a terjeszteni kívánt csomagot.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to redistribute.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to redistribute.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to redistribute.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt operációs rendszer lemezképét.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to redistribute.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to redistribute.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az újraterjeszteni kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to redistribute.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportján kívánja terjeszteni a tartalmat, kattintson a újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group in which you want to redistribute the content, click Redistribute, and then click OK.

Terjesztési pont tulajdonságainak tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from distribution point properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. A a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztési pontok, majd válassza ki a terjesztési pontot, amelyben tartalmat terjeszteni szeretné.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to redistribute content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az újraterjeszteni, kattintson a tartalom újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to redistribute, click Redistribute, and then click OK.

Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok tartalom újraterjesztéseTo redistribute content from distribution point group properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztésipont-csoportok, majd válassza ki a terjesztésipont-csoportján kívánja terjeszteni a tartalmat.In the Administration workspace, click Distribution Point Groups, and then select the distribution point group in which you want to redistribute content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki az újraterjeszteni, kattintson a tartalom újraterjeszteni, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to redistribute, click Redistribute, and then click OK.

  Fontos

  A csomag tartalmát a rendszer a terjesztési pontokat a terjesztésipont-csoportokban lévő összes újra elosztja.The content in the package is redistributed to all of the distribution points in the distribution point group.

Az SDK használatával kényszerítheti a replikációs tartalomUse the SDK to force replication of content

Használhatja a RetryContentReplication osztály adott metódusát Windows Management Instrumentation (WMI) a Configuration Manager SDK kényszerítheti a Distribution Manager a tartalomforrás-helyről másolhatják a tartalmat a tartalomtárba.You can use the RetryContentReplication Windows Management Instrumentation (WMI) class method from the Configuration Manager SDK to force Distribution Manager to copy content from the source location to the content library.

Csak ehhez a módszerhez replikáció, amikor kell terjesztenie a tartalmat, miután problémák merültek fel a normál replikációs tartalom (általában megerősíti a figyelés csomópontot, a konzol használata).Only use this method to force replication when you must redistribute content after there were issues with normal replication of content (typically confirmed by use of the Monitoring node of the console).

A SDK beállítással kapcsolatos további információkért lásd: RetryContentReplication metódus a osztály SMS_CM_UpdatePackages az MSDN Webhelyén. Microsoft.com.For more information about this SDK option, see RetryContentReplication Method in Class SMS_CM_UpdatePackages on MSDN.Microsoft.com.

Tartalom eltávolításaRemove content

Ha Ön már nincs szükség a terjesztési pontokon, eltávolíthatja a tartalomfájlokat a terjesztési ponton.When you no longer require content on your distribution points, you can remove the content files on the distribution point.

 • Csomag tulajdonságaiPackage properties
 • Terjesztési pont tulajdonságaiDistribution point properties
 • Terjesztésipontcsoport-tulajdonságok.Distribution point group properties.

Azonban ha a tartalom egy másik csomaghoz kötődik, amely ugyanarra a terjesztési pontra való terjesztése megtörtént, nem távolítható el a tartalmat.However, when the content is associated with another package that was distributed to the same distribution point, you cannot remove the content.

A csomag tartalomfájljainak eltávolítása terjesztési pontokrólTo remove package content files from distribution points

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét a törölni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to delete:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to remove.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki a csomagot, hogy el szeretné távolítani.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to remove.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az eltávolítani kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to remove.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az eltávolítani kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to remove.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az eltávolítani kívánt operációs rendszer lemezképét.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to remove.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az eltávolítani kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to remove.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki az eltávolítani kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to remove.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportot, amelyből el szeretné távolítani a tartalmat, kattintson a eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group from which you want to remove the content, click Remove, and then click OK.

Csomagtartalom eltávolítása terjesztésipont-tulajdonságokbólTo remove package content from distribution point properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. A a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztési pontok, majd válassza ki a terjesztési pontot, amelyben tartalmát törölni szeretné.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to delete the content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki a az eltávolítandó tartalmat, kattintson a eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to remove, click Remove, and then click OK.

Tartalom eltávolítása terjesztésipontcsoport-tulajdonságokbólTo remove content from distribution point group properties

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. A a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztésipont-csoportok, majd válassza ki a terjesztésipont-csoportján, amelyben el szeretné távolítani a tartalmat.In the Administration workspace, click Distribution Point Groups, and then select the distribution point group in which you want to remove content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Kattintson a tartalom lapra, válassza ki a az eltávolítandó tartalmat, kattintson a eltávolítása, és kattintson a OK.Click the Content tab, select the content to remove, click Remove, and then click OK.

A tartalom ellenőrzésénekValidate content

A tartalomérvényesítés folyamata ellenőrzi a tartalomfájlokat a terjesztési pontokon integritását.The content validation process verifies the integrity of content files on distribution points. Engedélyezi a tartalomérvényesítési ütemezés szerint, vagy a terjesztési pontok és csomagok tulajdonságai a tartalomérvényesítés manuális módszerrel is kezdeményezhető.You enable content validation on a schedule, or you can manually initiate content validation from the properties of distribution points and packages.

Amikor a tartalomérvényesítés folyamata elindul, a Configuration Manager ellenőrzi a tartalomfájlokat a terjesztési pontokon, és ha a fájlkivonat váratlan adatokat tartalmaz a terjesztési pontokon található fájlokkal, a Configuration Manager állapotüzenetet hoz létre, amely megtekinthető a figyelés munkaterületen.When the content validation process starts, Configuration Manager verifies the content files on distribution points, and if the file hash is unexpected for the files on the distribution point, Configuration Manager creates a status message that you can review in the Monitoring workspace.

A tartalomérvényesítési ütemezés konfigurálásáról további információkért lásd: a terjesztési pontok konfigurációi a a telepítése és a terjesztési pontok konfigurálása a System Center Configuration Manager témakör.For more information about configuring the content validation schedule, see Distribution point configurations in the Install and configure distribution points for System Center Configuration Manager topic.

Tartalomérvényesítés a terjesztési pont összes tartalmaTo initiate content validation for all content on a distribution point

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 2. Az a felügyeleti munkaterületet, kattintson a terjesztési pontok, és válassza ki a terjesztési pontot, amelyben a tartalmát érvényesíteni szeretné.In the Administration workspace, click Distribution Points, and then select the distribution point in which you want to validate content.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Az a tartalom lapra, válassza ki a csomag, amelyben szeretné érvényesíteni a tartalmat, kattintson ellenőrzése, kattintson a OK, és kattintson a OK.On the Content tab, select the package in which you want to validate the content, click Validate, click OK, and then click OK. A tartalomérvényesítési folyamata elindul, a csomag a terjesztési ponton.The content validation process initiates for the package on the distribution point.

 5. A tartalomérvényesítési folyamat eredményeinek megtekintéséhez a figyelés munkaterületet, bontsa ki a terjesztés állapota, és kattintson a tartalom állapota csomópont.To view the results of the content validation process, in the Monitoring workspace, expand Distribution Status, and click the Content Status node. A tartalom az egyes csomagtípusok (például alkalmazás, szoftverfrissítési csomag és rendszerindító lemezkép) jelenik meg.The content for each package type (for example, Application, Software Update Package, and Boot Image) is displayed. További információ a tartalomállapot: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.For more information about monitoring content status, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.

Tartalomérvényesítés csomagTo initiate content validation for a package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. Az a szoftverkönyvtár munkaterületen jelölje ki az alábbi lépések egyikét az érvényesíteni kívánt tartalomtípushoz:In the Software Library workspace, select one of the following steps for the type of content that you want to validate:

  • Alkalmazások: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > alkalmazások, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt alkalmazást.Applications: Expand Application Management > Applications, and then select the application that you want to validate.

  • Csomagok: Bontsa ki a Alkalmazáskezelés > csomagok, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt csomagot.Packages: Expand Application Management > Packages, and then select the package that you want to validate.

  • Központi telepítési csomagok: Bontsa ki a szoftverfrissítések > központi telepítési csomagok, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt központi telepítési csomagot.Deployment Packages: Expand Software Updates > Deployment Packages, and then select the deployment package that you want to validate.

  • Illesztőprogram-csomagok: Bontsa ki a operációs rendszerek > illesztőprogram-csomagok, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt illesztőprogram-csomagot.Driver Packages: Expand Operating Systems > Driver Packages, and then select the driver package that you want to validate.

  • Operációsrendszer-lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációsrendszer-lemezképek, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt operációs rendszer lemezképét.Operating System Images: Expand Operating Systems > Operating System Images, and then select the operating system image that you want to validate.

  • Operációs rendszerek telepítőcsomagjai: Bontsa ki a operációs rendszerek > operációs rendszerek telepítőcsomagjai, majd válassza ki az érvényesíteni kívánt operációs rendszer telepítőcsomagjának.Operating System Installers: Expand Operating Systems > Operating System Installers, and then select the operating system installer that you want to validate.

  • Rendszerindító lemezképek: Bontsa ki a operációs rendszerek > rendszerindító lemezképek, majd válassza ki a manuálisan előkészíteni kívánt rendszerindító lemezképet.Boot Images: Expand Operating Systems > Boot Images, and then select the boot image that you want to prestage.

 3. A Kezdőlap Tulajdonságok csoportjában kattintson a Tulajdonságokelemre.On the Home tab, in the Properties group, click Properties.

 4. Az a tartalom helye lapra, válassza ki a terjesztési pontot vagy terjesztésipont-csoportot, amelyben tartalmat, kattintson a érvényesítéséhez ellenőrzése, kattintson a OK, és kattintson a OK.On the Content Locations tab, select the distribution point or distribution point group in which to validate the content, click Validate, click OK, and then click OK. A tartalomérvényesítés folyamata elindul, a tartalom a kiválasztott terjesztési pontra vagy terjesztésipont-csoportot.The content validation process starts for the content on the selected distribution point or distribution point group.

 5. A tartalomérvényesítési folyamat eredményeinek megtekintéséhez a figyelés munkaterületet, bontsa ki a terjesztés állapota, és kattintson a tartalom állapota csomópont.To view the results of the content validation process, in the Monitoring workspace, expand Distribution Status, and click the Content Status node. A tartalom az egyes csomagtípusok (például alkalmazás, szoftverfrissítési csomag és rendszerindító lemezkép) jelenik meg.The content for each package type (for example, Application, Software Update Package, and Boot Image) is displayed. További információ a tartalomállapot megfigyeléséről lásd: figyelése a System Center Configuration Managerrel terjesztett tartalom.For more information about monitoring the content status, see Monitor content you have distributed with System Center Configuration Manager.