Frissítés a System Center Configuration ManagerreUpgrade to System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Futtatása helyben történő frissítést a System Center Configuration Manager hely és a System Center 2012 Configuration Manager futtató hierarchiát.You can run an in-place upgrade to upgrade to System Center Configuration Manager from a site and hierarchy that runs System Center 2012 Configuration Manager.

A System Center 2012 Configuration Manager alkalmazásra történő verziófrissítés előtt elő kell készítenie a helyeket, amelyek megkövetelik, hogy távolítsa el a meghatározott konfigurációk, amelyek megakadályozhatják a sikeres frissítést, és hajtsa végre a megfelelő frissítési sorrendet, ha több mint egy hely van szó.Before upgrading from System Center 2012 Configuration Manager, you must prepare sites which requires you to remove specific configurations that can prevent a successful upgrade, and then follow the upgrade sequence when more than a single site is involved.

Tipp

Kezelése a System Center Configuration Manager-hely és hierarchia-infrastruktúra, a feltételek frissítése, frissítése, és telepítése használt három különböző fogalmi kört alkotnak.When managing System Center Configuration Manager site and hierarchy infrastructure, the terms upgrade, update, and install are used to describe three separate concepts. Minden kifejezéshez használatáról információkért lásd: frissítés, frissítés és telepítés.To learn how each term is used, see About upgrade, update, and install.

Helyben végzett verzióváltási lépésekIn-place upgrade paths

Frissítés 1802 verzióról Upgrade to version 1802
Ha verzió 1802 alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, a System Center Configuration Manager verziója 1802 teljes mértékben licencelt verzióra frissítheti a következő:When you have version 1802 baseline media, you can upgrade the following to a fully licensed version of System Center Configuration Manager version 1802:

 • A System Center Configuration Manager verziója 1802 próbaverziójaAn evaluation install of System Center Configuration Manager version 1802
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • System Center 2012 R2 Configuration ManagerSystem Center 2012 R2 Configuration Manager
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1

Frissítés 1702 verzióról Upgrade to version 1702
Ha verzió 1702 alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, a System Center Configuration Manager verziója 1702 teljes mértékben licencelt verzióra frissítheti a következő:When you have version 1702 baseline media, you can upgrade the following to a fully licensed version of System Center Configuration Manager version 1702:

 • A System Center Configuration Manager verziója 1702 próbaverziójaAn evaluation install of System Center Configuration Manager version 1702
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • System Center 2012 R2 Configuration ManagerSystem Center 2012 R2 Configuration Manager
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1

Frissítés 1606 verziórólUpgrade to version 1606
2016. December 15. az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó verziójához 1606 újra lett kiadásra további frissítési forgatókönyvek támogatásához.On December 15th, 2016, the baseline media for version 1606 was rereleased to add support for additional upgrade scenarios. Ebben a kiadásban támogatja a frissítést a System Center Configuration Manager verziója 1606 teljes mértékben licencelt verzióra a következő:This new release supports the upgrade of the following to a fully licensed version of System Center Configuration Manager version 1606:

 • A System Center Configuration Manager verziója 1606 próbaverziójaAn evaluation install of System Center Configuration Manager version 1606
 • A kiadásra jelölt a System Center Configuration ManagerbenA release candidate install of System Center Configuration Manager
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager szervizcsomag nélkülSystem Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1

2016. December 15-én előtt letöltött verziót 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó használatakor a teljes mértékben licencelt verzióra a System Center Configuration Manager verziója 1606 frissíthet csak a következő:If you use version 1606 baseline media downloaded prior to December 15th, 2016, you can upgrade only the following to a fully licensed version of System Center Configuration Manager version 1606:

 • A System Center Configuration Manager verziója 1606 próbaverziójaAn evaluation install of System Center Configuration Manager version 1606
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1

Tipp

Amikor frissít egy System Center 2012 Configuration Manager verziójából származó aktuális ág, valószínűleg létre tudja a frissítési folyamat egyszerűsítésére.When you upgrade from a System Center 2012 Configuration Manager version to Current Branch, you might be able to streamline your upgrade process. További információkért tekintse át a következőket:For more information, see the following:

A következők nem támogatottak:The following is not supported:

 • A System Center Configuration Manager Technical Preview verzióinak frissítése teljes mértékben licencelt verzióra nem támogatott.It is not supported to upgrade a Technical Preview for System Center Configuration Manager to a fully licensed installation. A Technical Preview verzió csak a Technical Preview későbbi verziójára frissíthető.A Technical Preview version can only upgrade to a later version of the Technical Preview.

 • A Technical Preview áttelepítés teljes mértékben licencelt verzióra nem támogatott.Migration from a Technical Preview to a fully licensed version is not supported.

Frissítési ellenőrzőlistákUpgrade checklists

A következő ellenőrzési listák alapján megtervezheti a sikeres frissítést a System Center Configuration Manager segítségével.The following check lists can help you plan a successful upgrade to System Center Configuration Manager.

Frissítés előtti teendőkBefore you upgrade

Tekintse át a System Center 2012 Configuration Manager környezetben és a KB4018655 a problémák megoldásához: Configuration Manager-ügyfelek újra öt óránként miatt újrapróbálkozási ismétlődő feladat, és szükségessé teheti az egy véletlen ügyfélfrissítést.Review your System Center 2012 Configuration Manager environment and resolve issues as detailed in the KB4018655: Configuration Manager clients reinstall every five hours because of a recurring retry task and may cause an inadvertent client upgrade.

Győződjön meg arról, hogy az informatikai környezete megfelel-e a támogatott konfigurációk , amelyek a System Center Configuration Manager verzióra frissítéshez szükséges:Ensure that your computing environment meets the supported configurations that are required for upgrading to System Center Configuration Manager:

Tekintse át a helyrendszerszerepkörök működtetéséhez használt kiszolgálói operációs rendszereket:Review the server operating systems in use to host site system roles:

 • Egyes System Center 2012 Configuration Manager által támogatott régebbi operációs rendszerek nem támogatottak a System Center Configuration Manager által, és helyrendszer-szerepkörök a fenti operációs rendszerre kell helyezni vagy eltávolítja a frissítés előtt.Some older operating systems supported by System Center 2012 Configuration Manager are not supported by System Center Configuration Manager, and site system roles on those operating systems must be relocated or removed before the upgrade. Tekintse át a támogatott operációs rendszerek a helyrendszer-kiszolgálókhoz dokumentációját.Review the Supported Operating Systems for Site System Servers documentation.
 • Az előfeltétel-ellenőrző a Configuration Manager nem ellenőrzi a helykiszolgálón vagy a távoli helyrendszeren helyrendszerszerepkörök előfeltételeiPrerequisite Checker for Configuration Manager does not verify the prerequisites for site system roles on the site server or on remote site systems

Tekintse át az előfeltételeket minden olyan számítógépen, amelyen helyrendszerszerepkör működik.Review required prerequisites for each computer that hosts a site system role:

 • Például az operációs rendszerek központi telepítéséhez, a System Center Configuration Manager használ a Windows 10 Assessment and Deployment Kit (Windows ADK).For example, to deploy an operating system, System Center Configuration Manager uses the Windows 10 Assessment and Deployment Kit (Windows ADK). A telepítő futtatása előtt le kell töltenie a Windows 10 ADK-t, és telepítenie kell azt a helykiszolgálón és minden olyan számítógépen, amelyen fut az SMS-szolgáltató példánya.Before you run Setup, you must download and install Windows 10 ADK on the site server and on each computer that runs an instance of the SMS Provider.

Általános információ a támogatott platformokról és az előfeltétel-konfigurációkról: Supported Configurations for System Center Configuration Manager (System Center Configuration Manager – támogatott konfigurációk).For general information about supported platforms and prerequisite configurations, see Supported configurations for System Center Configuration Manager.

A Windows ADK használatával a Configuration Managerrel kapcsolatos információkért lásd: infrastruktúrával kapcsolatos követelmények az operációs rendszer központi telepítéséhez a System Center Configuration Managerben.For information about using the Windows ADK with Configuration Manager, see Infrastructure requirements for operating system deployment in System Center Configuration Manager.

Ellenőrizze a hely és a hierarchia állapotát, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e megoldatlan problémák:Review the site and hierarchy status and verify that there are no unresolved issues:
Mielőtt frissít egy helyet, oldja meg a működéssel kapcsolatos összes problémát a helykiszolgálón, a helyadatbázis kiszolgálóján és a távoli számítógépekre telepített helyrendszerszerepkörökben.Before you upgrade a site, resolve all operational issues for the site server, the site database server, and site system roles that are installed on remote computers. A megoldatlan problémák megakadályozhatják a helyek frissítését.A site upgrade can fail due to existing operational problems.

Az operációs rendszer összes fontos frissítését telepíti a számítógépekre, a webhely üzemeltetésére, a Helyadatbázis-kiszolgáló és a távoli helyrendszerszerepköröket tartalmazzák:Install all applicable critical updates for operating systems on computers that host the site, the site database server, and remote site system roles:
Mielőtt frissít egy helyet, telepítse az összes kapcsolódó helyrendszer fontos frissítéseit.Before you upgrade a site, install any critical updates for each applicable site system. Ha valamelyik telepített frissítés újraindítást igényel, indítsa újra a megfelelő számítógépeket, mielőtt elkezdi a szervizcsomag-frissítés telepítését.If an update that you install requires a restart, restart the applicable computers before you start the service pack update.

További információkért lásd: Windows Update.For more information, see Windows Update.

Távolítsa el a helyrendszerszerepköröket, a System Center Configuration Manager által nem támogatott:Uninstall the site system roles not supported by System Center Configuration Manager:
A következő helyrendszerszerepkörök már nem használják a System Center Configuration Managerben, és a System Center 2012 Configuration Manager frissítése előtt el kell távolítani:The following site system roles are no longer used in System Center Configuration Manager and must be uninstalled before you upgrade from System Center 2012 Configuration Manager:

 • Sávon kívüli felügyeleti pontOut of Band Management point
 • Rendszerállapot-érvényesítő pontSystem Health Validator point

Tiltsa le az adatbázis-replikák beállítása felügyeleti pontokhoz az elsődleges helyeken:Disable database replicas for management points at primary sites:
A Configuration Manager nem tudja sikeresen frissíteni egy elsődleges helyet, amely egy adatbázis-replikát a felügyeleti pont is engedélyezve van.Configuration Manager cannot successfully upgrade a primary site that has a database replica for management points enabled. Tiltsa le az adatbázis-replikálást, mielőtt:Disable database replication before you:

 • Biztonsági másolatot készít a helyadatbázisról az adatbázis-frissítés teszteléséhezCreate a backup of the site database to test the database upgrade
 • Frissíti a munkakörnyezeti helyet a System Center Configuration ManagerbenUpgrade the production site to System Center Configuration Manager

További információkért tekintse át a következőket:For more information, see the following:

Konfigurálja újra a hálózati terheléselosztást használó szoftverfrissítési pontokhoz:Reconfigure software update points that use NLBs:
A Configuration Manager nem tudja frissíteni a helyet, amely a szoftverfrissítési pontok futtatásához hálózati terheléselosztási (NLB) fürtöt használnak.Configuration Manager cannot upgrade a site that uses a Network Load Balancing (NLB) cluster to host software update points.

Ha NLB-fürtöket használ a szoftverfrissítési pontokhoz, a PowerShell használatával távolítsa el az NLB-fürtöt.If you use NLB clusters for software update points, use PowerShell to remove the NLB cluster. (A System Center 2012 Configuration Manager SP1 kezdve volt a Configuration Manager konzolon nincs lehetőség NLB-fürt konfigurálása)(Beginning with System Center 2012 Configuration Manager SP1, there was no option in the Configuration Manager console to configure an NLB cluster)

Tiltsa le az összes helykarbantartási feladatot az egyes helyeken az adott hely frissítésének időtartamára:Disable all site maintenance tasks at each site for the duration of that site's upgrade:
A System Center Configuration Manager rendszerre frissítés előtt tiltsa le a helykarbantartási feladatokat arra az időre, amíg a frissítés folyamatban.Before you upgrade to System Center Configuration Manager, disable any site maintenance task that might run during the time the upgrade process is active. Ilyen letiltandó feladatok lehetnek például a következők:This includes but is not limited to the following:

 • Helykiszolgáló biztonsági mentéseBackup Site Server
 • Elavult ügyfélműveletek törléseDelete Aged Client Operations
 • Elavult felderítési adatok törléseDelete Aged Discovery Data

Ha a frissítési folyamat közben fut egy helyadatbázis-karbantartási feladat, az a hely frissítésének sikertelenségét okozhatja.When a site database maintenance task runs during the upgrade process, the site upgrade can fail.

Mielőtt letilt egy feladatot, jegyezze fel az ütemezését, hogy a helyfrissítés befejezése után helyreállíthassa a feladat konfigurációját.Before you disable a task, record the schedule of the task so you can restore its configuration after the site upgrade completes.

További információ a helykarbantartási feladatokról:For more information about site maintenance tasks, see:

Futtassa a telepítő előfeltétel-ellenőrzőjét:Run Setup Prerequisite Checker:
Mielőtt frissít egy helyet, az előfeltétel-ellenőrzőt a telepítőtől függetlenül futtatva ellenőrizheti, hogy a hely megfelel-e az előfeltételeknek.Before you upgrade a site, you can run the Prerequisite Checker independently from Setup to validate that your site meets the prerequisites. Később amikor frissíti a helyet, az előfeltétel-ellenőrző ismét elindul.Later, when you upgrade the site, Prerequisite Checker runs again.

Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a 2016. októberi kiadás 1606 verziót használja, ha a független előfeltétel-ellenőrzés kiértékeli a hely a frissítés az aktuális ág és a hosszú távú karbantartási ág (LTSB) a System Center Configuration kezelésére is.If you use the baseline media for version 1606 from the October 2016 release, the independent prerequisite check evaluates the site for upgrade to both the Current Branch and the Long-Term Servicing Branch (LTSB) of System Center Configuration Manage. Néhány funkció nem támogatja a LTSB, mert a bejegyzéseket láthatja a ConfigMgrPrereq.log , amelyek a következő:Because some features are not supported by the LTSB, you might see entries in the ConfigMgrPrereq.log that are like the following:

 • INFORMÁCIÓ: A hely egy LTSB edition.INFO: The site is a LTSB edition.
 • Nem támogatott helyrendszerszerepkör "Eszközintelligencia szinkronizálási pont" LTSB kiadásához; Hiba történt; A Configuration Manager azt észlelte, hogy telepítve van-e a "Eszközintelligencia szinkronizálási pont".Unsupported site system role 'Asset Intelligence synchronization point' for the LTSB edition; Error; Configuration Manager has detected that the 'Asset Intelligence synchronization point' is installed. Az eszközintelligencia szolgáltatás nem támogatott a LTSB-verziót.Asset Intelligence is not supported on the LTSB edition. Folytatás előtt el kell távolítania az Eszközintelligencia szinkronizálási pont helyrendszer-szerepkör.You must uninstall the Asset Intelligence synchronization point site system role before you can continue.

Ha azt tervezi, az aktuális ág frissítéséhez, a LTSB-kiadás hibák biztonságosan figyelmen kívül hagyható.If you plan to upgrade to the Current Branch, errors for the LTSB edition can be safely ignored. Csak vonatkoznak, ha azt tervezi, hogy a LTSB frissítsen.They only apply if you plan to upgrade to the LTSB.

Később amikor futtatja a Configuration Manager telepítőjét hajtsa végre a frissítést, az Előfeltételek ellenőrzése futtatja újra és értékelje ki a helyet, a fiókiroda a System Center Configuration Manager úgy dönt, hogy telepíteni (aktuális ág vagy LTSB) alapján.Later, when you run Configuration Manager Setup to do the upgrade, the prerequisite check will run again and evaluate your site based on the branch of System Center Configuration Manager you choose to install (Current Branch, or LTSB). Ha az aktuális ág frissítéséhez választja, a jelölőnégyzet nem támogatja a LTSB szolgáltatások futnak.If you choose to upgrade to the Current Branch, the check for features that are not supported by the LTSB are not run.

További információkért lásd: a előfeltétel-ellenőrző és lista az előfeltételként szükséges ellenőrzi a System Center Configuration Manager.For more information, see the Prerequisite Checker and List of Prerequisite Checks for System Center Configuration Manager.

Előfeltételfájljait és újraterjeszthető fájljait a System Center Configuration Manager letöltése: Download prerequisite files and redistributable files for System Center Configuration Manager:
Használjon a telepítő letöltési segédprogramja letölteni a legújabb frissítéseket, előfeltételként szükséges újraterjeszthető fájlokat és nyelvi csomagokat a System Center Configuration Manager.Use Setup Downloader to download prerequisite redistributable files, language packs, and the latest product updates for System Center Configuration Manager.

További információ: a telepítő letöltési segédprogramja.For information, see Setup Downloader.

Tervezze meg a kiszolgáló és az ügyfelek nyelveinek felügyeletét:Plan to manage server and client languages:
Amikor frissít egy helyet, a helyfrissítés csak a frissítés során választott nyelvi csomagokat telepíti.When you upgrade a site, the site upgrade installs only the language pack versions you select during the upgrade.

 • A telepítő ellenőrzi a hely aktuális nyelvi beállításait, majd megkeresi az elérhető nyelvi csomagokat a korábban letöltött előfeltételfájlokat tároló mappában.Setup reviews the current language configuration of your site, and then identifies the language packs that are available in the folder where you store previously downloaded prerequisite files.
 • Ezután elfogadhatja a kiszolgálóhoz és az ügyfelekhez kiválasztott nyelvi csomagokat, vagy a beállítások megváltoztatásával módosíthatja a támogatott nyelveket.You can then affirm the selection of the current server and client language packs, or change the selections to add or remove support for languages.
 • Csak a telepítő futtatásakor elérhető (az előfeltételként szükséges fájlok letöltésével beszerzett) nyelvi csomagok választhatók ki.Only language packs that are available when you run Setup (which you get with the prerequisite files that you download) can be selected.

Megjegyzés

A System Center Configuration Manager-hely nyelvek engedélyezéséhez a System Center 2012 Configuration Manager nyelvi csomagjait nem használható.You cannot use the language packs from System Center 2012 Configuration Manager to enable languages for a System Center Configuration Manager site.

További információ a nyelvi csomagok: nyelvi csomagokat a System Center Configuration Managerben.For more information about language packs, see Language Packs in System Center Configuration Manager.

Tekintse át a helyfrissítésekre vonatkozó szempontokat:Review considerations for site upgrades:
Amikor frissít egy helyet, néhány funkció és konfigurációs beállítás visszaáll az alapértelmezett értékére.When you upgrade a site, some features and configurations reset to a default configuration. Ezek és a kapcsolódó változások megértéséhez tekintse át a következő témakörben található információkat: A frissítéskor megfontolandó szempontok.To help you prepare for these and related changes, review the information in Considerations for upgrading.

Hozzon létre egy biztonsági másolatot a helyadatbázisról a központi adminisztrációs helyen és elsődleges helyek:Create a backup of the site database at the central administration site and primary sites:
Mielőtt frissít egy helyet, készítsen biztonsági mentést a helyadatbázisról, hogy legyen egy hibátlan biztonsági másolata, amelyet hiba esetén felhasználhat a helyreállításhoz.Before you upgrade a site, back up the site database to ensure that you have a successful backup to use for disaster recovery.

Lásd: biztonsági mentés és helyreállítás a System Center Configuration Manager.See Backup and recovery for System Center Configuration Manager.

Biztonsági mentés testreszabott Configuration.mof-fájlba:Backup a customized Configuration.mof file:
Ha testreszabott Configuration.mof fájlt használ a hardverleltárral használt adatok definiálására, a hely frissítése előtt készítsen a fájlról biztonsági másolatot,If you use a customized Configuration.mof file to define data classes you use with hardware inventory, create a backup of this file before upgrading the site. majd a frissítés után állítsa vissza a fájlt a helyen.Then after the upgrade, restore this file to your site. A fájl használatáról további információk: a System Center Configuration Managerben a Hardverleltár bővítése.For more information about using this file see How to extend hardware inventory in System Center Configuration Manager.

Tesztelje a frissítési folyamatát a Helyadatbázis legfrissebb biztonsági másolatán:Test the database upgrade process on a copy of the most recent site database backup:
Mielőtt frissíti a Configuration Manager egy központi adminisztrációs helyét vagy elsődleges helyét, próbálja ki a helyadatbázis frissítési folyamatát a helyadatbázis másolatán.Before you upgrade a Configuration Manager central administration site or primary site, test the site database upgrade process on a copy of the site database.

 • Tesztelje a helyadatbázis frissítési folyamatát, mert amikor frissít egy helyet, előfordulhat, hogy módosítja a helyadatbázistYou should test the site database upgrade process because when you upgrade a site, the site database might be modified
 • Bár a tesztadatbázison végzett frissítés nem kötelező, segítségével felderíthetők a frissítés esetleges hibái az éles adatbázis frissítése előtt.Although a test database upgrade is not required, it can identify problems for the upgrade before your production database is affected
 • A sikertelen adatbázis-frissítés működésképtelenné teheti a helyadatbázist, és előfordulhat, hogy csak a hely helyreállításával lehet működőképes állapotba hozni.A failed site database upgrade can render your site database inoperable and might require a site recovery to restore functionality
 • Bár a helyadatbázis meg van osztva a helyek között a hierarchiában, tesztelje az adatbázist minden érintett helyen, mielőtt frissíti azokat.Although the site database is shared between sites in a hierarchy, plan to test the database at each applicable site before you upgrade that site
 • Ha adatbázis-replikákat használ a felügyeleti pontokhoz az elsődleges helyeken, tiltsa le a replikációt, mielőtt végrehajtja a helyadatbázis biztonsági mentését.If you use database replicas for management points at a primary site, disable replication before you create the backup of the site database

A Configuration Manager nem támogatja a másodlagos helyek biztonsági mentését, sem a másodlagos Helyadatbázis tesztelési célú frissítését.Configuration Manager does not support the backup of secondary sites nor the test upgrade of a secondary site database.

A munkakörnyezeti helyadatbázis tesztelési célú frissítése nem támogatott.It is not supported to run a test database upgrade on the production site database. Ez frissíti a helyadatbázist, és működésképtelenné teheti a helyet.Doing so upgrades the site database and could render your site inoperable.

További információ: A helyadatbázis frissítése teszteléshez.For more information, see Test the site database upgrade.

Indítsa újra a helykiszolgálón és minden olyan számítógépen, amelyen helyrendszerszerepkör működik:Restart the site server and each computer that hosts a site system role:
Erre azért van szükség, győződjön meg arról, hogy legyen függőben semmilyen művelet vagy az Előfeltételek korábban elindított telepítései közül frissítések, és egy a vállalatra jellemző belső folyamat.This is done to ensure that there are no pending actions from a recent installation of updates or from prerequisites, and is an internal process that is company-specific.

Helyek frissítése:Upgrade sites:
Kezdve a hierarchia legfelső szintű helyen, futtassa a Setup.exe a System Center Configuration Manager forrás-adathordozóján.Starting at the top-level site in the hierarchy, run Setup.exe from the System Center Configuration Manager source media.

Miután a legfelső szintű helyeken befejeződött a frissítés, elkezdheti a gyermekhelyek frissítését.After the top-level site upgrades, you can begin the upgrade of each child site. A helyek frissítését egyenként hajtsa végre, a következő hely frissítésének elkezdése előtt várja meg, amíg befejeződik az aktuális hely frissítéseComplete the upgrade of each site before you begin to upgrade the next site

Mindaddig, amíg a hierarchiában lévő összes hely frissítése a System Center Configuration Manager, a hierarchia vegyes szervizcsomag-verziójú üzemmódban működik.Until all sites in your hierarchy upgrade to System Center Configuration Manager, your hierarchy operates in a mixed version mode.

A frissítéssel kapcsolatos információkért lásd: helyek frissítésére.For information about how to run upgrade, see Upgrade sites.

Frissítés utáni teendőkAfter you upgrade

Frissítse a különálló Configuration Manager-konzol:Upgrade stand-alone Configuration Manager consoles:
Alapértelmezés szerint amikor frissít egy központi adminisztrációs hely vagy elsődleges helyen, a telepítés is frissíti a Configuration Manager konzolt, hogy a helyrendszer-kiszolgálóra van telepítve.By default, when you upgrade a central administration site or primary site, the installation also upgrades the Configuration Manager console that is installed on the site server. A többi számítógépen azonban kézzel kell frissítenie a konzolokat.However, you must manually upgrade each console that is installed on a computer other than the site server.

Tipp

A frissítés megkezdése zárja be az egyes megnyitott konzolokat.Close each open console before you start the upgrade.

További információ: System Center Configuration Manager konzolok telepítése.For more information, see Install System Center Configuration Manager consoles.

Konfigurálja újra az adatbázis-replikák beállítása felügyeleti pontokhoz az elsődleges helyeken:Reconfigure database replicas for management points at primary sites:
Ha adatbázis-replikákat használ a felügyeleti pontokhoz az elsődleges helyeken, el kell távolítani az adatbázis-replikákat a hely frissítése előtt.If you use database replicas for management points at primary sites, you must uninstall the database replicas before you upgrade the site. Elsődleges hely frissítése előtt konfigurálja újra a felügyeleti pontok adatbázis-replikáit.After you upgrade a primary site, reconfigure the database replica for management points.
További információk: A System Center Configuration Manager felügyeleti pontjainak adatbázis-replikái.For more information, see Database replicas for management points for System Center Configuration Manager.

Konfigurálja újra a frissítés előtt letiltott adatbázis-karbantartási feladatokat:Reconfigure any database maintenance tasks you disabled prior to the upgrade:
Ha a frissítés előtt letiltotta System Center Configuration Manager karbantartási feladataihoz tartozó referenciákat a helyen, konfigurálja újra ezeket a feladatokat ugyanazokkal a beállításokkal, mint amelyek a frissítés előtt voltak érvényben.If you disabled database Reference for maintenance tasks for System Center Configuration Manager at a site prior to the upgrade, reconfigure those tasks at the site using the same settings that were in place prior to the upgrade.

Frissítse az ügyfeleket:Upgrade clients:
A helyek a System Center Configuration Manager frissítés után szeretne frissítse az ügyfeleket.After all your sites upgrade to System Center Configuration Manager, plan to upgrade clients.

Az ügyfelek frissítésekor a rendszer eltávolítja a meglévő ügyfélszoftvert és telepíti az új ügyfélszoftver-verziót.When you upgrade a client, the current client software is uninstalled and the new client software version is installed. Az ügyfelek frissítéséhez a Configuration Manager által támogatott bármelyik módszert használhatja.To upgrade clients, you can use any method that Configuration Manager supports.

Tipp

Amikor frissíti egy hierarchia legfelső szintű helyét, az ügyfél-telepítési csomag is frissül a hierarchia minden terjesztési pontján.When you upgrade the top-level site of a hierarchy, the client installation package on each distribution point in the hierarchy is also updated. Amikor frissít egy elsődleges helyet, frissül az elsődleges helyről elérhető ügyfélfrissítési csomag is.When you upgrade a primary site, the client upgrade package that is available from that primary site is updated.

A meglévő ügyfelek frissítésével, illetve az új ügyfelek telepítésével kapcsolatos információkért lásd: A Windows rendszerű számítógépekhez készült ügyfelek frissítése a System Center Configuration Managerben.For information about how to upgrade existing clients and how to install new clients, see How to upgrade clients for Windows computers in System Center Configuration Manager.

A frissítéskor megfontolandó szempontokConsiderations for upgrading

Automatikus műveletek:Automatic actions:
A System Center Configuration Manager frissítéskor a következő műveletek automatikusan megtörténnek:When you upgrade to System Center Configuration Manager, the following actions occur automatically:

 • A hely alaphelyzetbe áll, ami az összes helyrendszerszerepkör újratelepítését is jelenti.The site performs a site reset, which includes a reinstallation of all site system roles.
 • Ha a hely egy hierarchia legfelső szintű helye, akkor a hierarchia minden terjesztési pontján frissíti az ügyfél-telepítési csomagot.If the site is the top-level site of a hierarchy, it updates the client installation package on each distribution point in the hierarchy. A hely az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket is frissíti a Windows Assessment and Deployment Kit 10-ben szereplő Windows PE új verziója használatára.The site also updates the default boot images to use the new Windows PE version that is included with the Windows Assessment and Deployment Kit 10. A frissítés azonban nem frissíti a meglévő adathordozót lemezképek központi telepítésére való használatra.However, the upgrade does not upgrade existing media for use with image deployment.
 • Ha a hely elsődleges hely, akkor az adott hely ügyfélfrissítési csomagját frissíti.If the site is a primary site, it updates the client upgrade package for that site.

Manuális műveletek a rendszergazda felhasználóknak frissítés után Manual actions for the administrative user after an upgrade
Miután frissít egy helyet, érdekében, hogy a következő műveleteket:After you upgrade a site, ensure that the following actions are performed:

 • Győződjön meg arról, hogy az egyes elsődleges helyekhez rendelt ügyfelek frissülnek, és telepítse az új verzióhoz tartozó ügyfélszoftvert.Ensure that clients that are assigned to each primary site upgrade and install the client software for the new version
 • Minden egyes Configuration Manager konzol, amely kapcsolódik a helyhez, és a helykiszolgálótól távoli számítógépen futó frissítéséhez.Upgrade each Configuration Manager console that connects to the site and that runs on a computer that is remote from the site server
 • Azokon az elsődleges helyeken, ahol adatbázis-replikákat használ a felügyeleti pontokhoz, konfigurálja újra az adatbázis-replikákat.At primary sites where you use database replicas for management points, reconfigure the database replicas
 • A helyfrissítések után frissítenie kell manuálisan a fizikai adathordozókat, például a CD-khez, DVD-khez és USB flash meghajtókhoz való ISO-fájlokat, valamint a Windows To Go központi telepítéséhez manuálisan előkészített vagy a hardvergyártók rendelkezésére bocsátott adathordozókat.After the site upgrades, you must manually upgrade physical media like ISO files for CDs and DVDs or USB flash drives, or prestaged media used for Windows To Go deployments or provided to hardware vendors. Bár a webhely frissítése frissíti az alapértelmezett rendszerindító lemezképeket, nem tudja frissíteni a médiafájlokat vagy eszközön használt Configuration Manager alkalmazáson kívüliAlthough the site upgrade updates the default boot images it cannot upgrade these media files or devices used external to Configuration Manager
 • Tervezze be a nem alapértelmezett rendszerindító lemezképek frissítését, ha nincs szüksége a Windows PE eredeti (régebbi) verziójára.Plan to update non-default boot images when you do not require the original (older) version of Windows PE.

Konfigurációkat és beállításokat befolyásoló műveletek Actions that affect configurations and settings
Amikor egy hely System Center Configuration Manager rendszerre frissül, bizonyos konfigurációk és beállítások a frissítés után nem maradnak meg vagy új alapértelmezett konfigurációra.When a site upgrades to System Center Configuration Manager, some configurations and settings do not persist after the upgrade or are set to a new default configuration. A következő táblázat azokat a beállításokat tartalmazza, amelyek nem maradnak meg vagy amelyek módosulnak, és részleteket közöl a tervezés elősegítésére helyfrissítés esetén:The following table are settings that do not persist or that change, and provides details to help you plan for them during a site upgrade:

 • Szoftverközpont:Software Center:
  A következő szoftverközpontbeli elemek alapértékre állnak vissza:The following Software Center items are reset to their default values:
  • AMunkainformációk értéke visszaáll az 5:00 -tól 22:00 Monday -tól Friday.Work information is reset to business hours from 5.00am to 10.00pm Monday to Friday.
  • A Számítógép-karbantartás értéke Szoftverközpont műveleteinek felfüggesztése, ha a számítógép bemutató üzemmódban vanlesz.The value for Computer maintenance is set to Suspend Software Center activities when my computer is in presentation mode.
  • A Távvezérlés a számítógéphez rendelt ügyfélbeállításokban lévő értékre áll.The value for Remote control is set to the value in the client settings that are assigned to the computer.
 • Szoftverfrissítés összefoglalásának ütemezése:Software update summarization schedules:
  A szoftverfrissítések vagy szoftverfrissítés-csoportok egyéni összefoglalási ütemezései az alapértelmezett 1 órás értékre állnak vissza.Custom summarization schedules for software updates or software update groups are reset to the default value of 1 hour. Miután a frissítés befejeződött, állítsa vissza az egyéni összefoglalási értékeket a szükséges gyakoriságra.After the upgrade finishes, reset custom summarization values to the required frequency.

A helyadatbázis frissítése teszteléshezTest the site database upgrade

A következő információk csak akkor, amikor frissít egy korábbi verziójával, például a System Center 2012 Configuration Manager a System Center Configuration Manager vonatkoznak.The following information applies only when you are upgrading a prior version like System Center 2012 Configuration Manager to System Center Configuration Manager.

Mielőtt frissít egy helyet, tesztelheti, hogy a hely adatbázisát a frissítéshez.Before you upgrade a site, test a copy of that site's database for the upgrade.

Az adatbázis frissítés szempontjából való teszteléséhez első lépésként kell visszaállítania a Helyadatbázis egy példányát a Configuration Manager-hely nem üzemeltető SQL Server-példányra.To test the database for an upgrade, you first restore a copy of the site database to an instance of SQL Server that does not host a Configuration Manager site. Az adatbázis másolatához használt SQL Server verzióját az SQL Server-, hogy a Configuration Manager verziója, amely támogatja-e az adatbázis-másolat forrását verziónak kell lennie.The version of SQL Server that you use to host the database copy must be a version of SQL Server that the version of Configuration Manager supports that is the source of the database copy.

A következő visszaállítását követően a Helyadatbázis az SQL Server-számítógépen futtassa a Configuration Manager telepítő adathordozó forrásmappából a System Center Configuration Managerbe integrált a /testdbupgrade parancssori kapcsolót.Next, after you restore the site database, on the SQL Server computer, run Configuration Manager Setup from the source media folder for System Center Configuration Manager with the /TESTDBUPGRADE command-line option.

Tipp

Ha integrálja az Intune-hoz és a Configuration Managerben:If you integrate Microsoft Intune with Configuration Manager:

Tesztadatbázis-frissítés futtatásakor a helyadatbázis 5 napos vagy régebbi példányán, az alábbi üzenetek egyike jelenhet meg:When you run a test database upgrade on copy of the site database that is 5 or more days old, you might receive one of the following messages:

 • FIGYELMEZTETÉS: Frissítés arra kényszeríti a teljes szinkronizálás a felhővel.WARN: Upgrade will force full sync to cloud.
 • HIBA: Adatbázis-frissítés arra kényszeríti a teljes szinkronizálás a felhővel.ERROR: Database upgrade will force full sync to cloud.

Mindkét biztonságosan figyelmen kívül hagyható során az adatbázis-frissítés tesztelésre, mivel az nem jelzi a hiba vagy probléma a tesztelési célú frissítését.Both can be safely ignored during the testing of a database upgrade as they do not indicate a failure or problem with the test upgrade. Ehelyett azt jelzik, hogy, hogy a tényleges frissítés során, az adatok a felhő adatbázis-replikációs csoport előfordulhat, hogy szinkronizálja a Microsoft Intune-nal.Instead, they indicate that during the actual upgrade, data from the Cloud database replication group might synchronize with Microsoft Intune.

A következő eljárás használható a frissíteni tervezet egyes központi adminisztrációs helyeken és elsődleges helyeken.Use the following procedure on each central administration site and primary site that you plan to upgrade.

Helyadatbázis tesztelése frissítéshezTo test a site database for upgrade

 1. Készítsen másolatot a helyadatbázisról, és a példányt állítsa vissza, amely a helyadatbázissal azonos kiadást használ, és amelyen nem működik a Configuration Manager-hely SQL Server példánya.Make a copy of the site database, and then restore that copy to an instance of SQL Server that uses the same edition as your site database and that does not host a Configuration Manager site. Például ha a helyadatbázis az SQL Server Enterprise kiadású példányán fut, ügyeljen arra, hogy olyan SQL Server-példányon állítsa vissza, amely szintén az SQL Server Enterprise kiadását futtatja.For example, if the site database runs on an instance of the Enterprise edition of SQL Server, make sure you restore the database to an instance of SQL Server that also runs the Enterprise edition of SQL Server.

 2. Az adatbázis-példány visszaállítását követően futtassa a telepítőt a forrás-adathordozóján a System Center Configuration Manager.After you restore the database copy, run Setup from the source media for System Center Configuration Manager. A telepítő futtatásakor használja a /TESTDBUPGRADE parancssori kapcsolót.When you run Setup, use the /TESTDBUPGRADE command-line option. Ha az adatbázispéldányt tartalmazó SQL Server-példány nem az alapértelmezett példány, meg kell adni az adatbázis másolatát tartalmazó példányt azonosító parancssori argumentumokat.If the SQL Server instance that hosts the database copy is not the default instance, you must also provide the command-line arguments to identify the instance that hosts the site database copy.

  Tegyük fel például, hogy egy SMS_ABC nevű helyadatbázis frissítését tervezi.For example, you plan to upgrade a site database with the database name SMS_ABC. A helyadatbázis másolatát egy DBTest nevű, támogatott SQL Server-példányon állítja vissza.You restore a copy of this site database to a supported instance of SQL Server with the instance name DBTest. A Helyadatbázis példányának frissítési teszteléséhez a következő parancsot használja: Setup.exe/testdbupgrade DBtest\CM_ABCTo test an upgrade of this copy of the site database, use the following command line: Setup.exe /TESTDBUPGRADE DBtest\CM_ABC

  A következő helyen forrás-adathordozóján a System Center Configuration Manager található Setup.exe: SMSSETUP\BIN\X64.You can find Setup.exe in the following location on the source media for System Center Configuration Manager: SMSSETUP\BIN\X64.

 3. Az adatbázis frissítési tesztjének futtatásához használt SQL Server-példányon ellenőrizze a rendszermeghajtó gyökérmappájában található ConfigMgrSetup.log fájlban a folyamat előrehaladását és sikerességét:On the instance of SQL Server where you run the database upgrade test, monitor the ConfigMgrSetup.log in the root of the system drive for progress and success:

  • Ha a tesztfrissítés sikertelen, oldja meg a helyadatbázis frissítésének sikertelenségét okozó problémákat, hozzon létre új biztonsági másolatot a helyadatbázisról, és tesztelje a frissítést a helyadatbázis új másolati példányán.If the test upgrade fails, resolve any issues related to the site database upgrade failure, create a new backup of the site database, and then test the upgrade of the new copy of the site database.
  • Ha a folyamat sikerült, törölheti az adatbázis másolati példányát.After the process is successful, you can delete the database copy.

   Megjegyzés

   A tesztfrissítéshez használt helyadatbázis-példány visszaállítása más helyen helyadatbázisként történő használatra nem támogatott.It is not supported to restore the copy of the site database that you use for the test upgrade for use as a site database at any site.

Miután sikeresen frissítette a Helyadatbázis egy példányát, a frissítés a Configuration Manager-hely és a hozzá tartozó Helyadatbázis folytatásához.After you successfully upgrade a copy of the site database, proceed with the upgrade of the Configuration Manager site and its site database.

Helyek frissítéseUpgrade sites

Miután elvégezte a helyre vonatkozóan a frissítés előtti konfigurálási feladatokat, tesztelje a Helyadatbázis frissítését az az adatbázis egy másolatán, és töltse le az előfeltételként szükséges fájlokat és nyelvi csomagokat a telepíteni tervezett szervizcsomag-verzióhoz, készen áll a Configuration Manager hely frissítése.After you complete pre-upgrade configurations for your site, test the upgrade of the site database on a database copy, and download prerequisite files and language packs for the service pack version that you plan to install, you are ready to upgrade your Configuration Manager site.

Amikor hierarchiában frissít helyeket, elsőként a hierarchia legfelső szintű helyét frissíti.When you upgrade a site in a hierarchy, you upgrade the top-level site of the hierarchy first. A legfelső szintű hely lehet központi adminisztrációs hely vagy önálló elsődleges hely.This top-level site is either a central administration site or a stand-alone primary site. A központi adminisztrációs hely frissítése után tetszés szerinti sorrendben frissítheti az elsődleges gyermekhelyeket.After the upgrade of a central administration site is completed, you can upgrade child primary sites in any order that you want. Elsődleges hely frissítése után, hogy a hely alárendelt másodlagos helyek frissítésére, vagy frissítsen további elsődleges helyeket, mielőtt bármelyik másodlagos helyet frissítené.After you upgrade a primary site, you can upgrade that site's child secondary sites, or upgrade additional primary sites before you upgrade any secondary sites.

A központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely frissítéséhez futtatnia a System Center Configuration Manager forrás-adathordozóján.To upgrade a central administration site or primary site, you run Setup from the System Center Configuration Manager source media. A másodlagos helyek frissítéséhez azonban nem a telepítőt kell futtatni,However, you do not run Setup to upgrade secondary sites. Ehelyett használja a Configuration Manager konzol a másodlagos hely frissítését követően az elsődleges szülőhely frissítése befejeződik.Instead, you use the Configuration Manager console to upgrade a secondary site after you complete the upgrade of its primary parent site.

Mielőtt frissít egy helyet, zárja be a Configuration Manager konzolon, a helyfrissítés befejezése után a helykiszolgálón, amíg nem telepített.Before you upgrade a site, close the Configuration Manager console that is installed on the site server until after the site upgrade is completed. Is zárja be a helykiszolgálón kívüli számítógépeken futó Configuration Manager konzolokat.Also, close each Configuration Manager console that runs on computers other than the site server. A hely frissítésének befejeződése után újra csatlakozhat a konzollal.You can reconnect the console after the site upgrade is completed. Azonban a Configuration Manager konzol a Configuration Manager új verzióra frissít, amíg ez a konzol nem jeleníthető meg egyes objektumokat és információkat, amelyek a Configuration Manager új verziójában elérhető.However, until you upgrade a Configuration Manager console to the new version of Configuration Manager, that console cannot display some objects and information that are available in new version of Configuration Manager.

Az alábbi eljárások segítségével a Configuration Manager-helyek frissítésére:Use the following procedures to upgrade Configuration Manager sites:

Központi adminisztrációs hely vagy elsődleges hely frissítéseTo upgrade a central administration site or primary site

 1. Ellenőrizze, hogy a telepítőt futtató felhasználó rendelkezik-e az alábbi biztonsági jogosultságokkal:Verify that the user who runs Setup has the following security rights:

  • Helyi rendszergazdai jogosultságok a helykiszolgálóként működő számítógéphez.Local Administrator rights on the site server computer.
  • Távoli elsődleges hely esetén a helyre vonatkozó helyi rendszergazdai jogosultságok a távoli helyadatbázis-kiszolgálón.Local Administrator rights on the remote site database server for the site, if it is remote.
 2. A helykiszolgáló számítógépen, nyissa meg a Windows Intézőt, és keresse meg a <ConfigMgSourceMedia>\SMSSETUP\BIN\X64.On the site server computer, open Windows Explorer and browse to <ConfigMgSourceMedia>\SMSSETUP\BIN\X64.

 3. Kattintson duplán a Setup.exefájlra.Double-click Setup.exe. Megnyílik a Configuration Manager telepítő varázsló.The Configuration Manager Setup wizard opens.

 4. Az Alapismeretek lapon kattintson a Továbbgombra.On the Before You Begin page, click Next.

 5. Az Első lépések lapon válassza a Configuration Manager-hely frissítéselehetőséget, majd kattintson a Továbbgombra.On the Getting Started page, select Upgrade this Configuration Manager site, and then click Next.

 6. A Termékkulcs lapon kattintson a Továbbgombra.On the Product Key page, click Next.

  Ha korábban telepítette a Configuration Manager kiértékelése, akkor választhat a termék licencelt verziójának telepítése, és írja be a termékkulcsot a teljes Configuration Manager telepítésének megadásával teljes verziójúra alakíthatja át a helyet.If you previously installed Configuration Manager Evaluation, you can select Install the licensed edition of this product, and then enter your product key for the full installation of Configuration Manager to convert the site to the full version.

  2016. októberi kiadása a verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a System Center Configuration Manager-kezdve is megadhat a frissítési garancia szerződés lejárati dátuma.Beginning with the October 2016 release of the version 1606 baseline media for System Center Configuration Manager, you can specify the expiration date of your Software Assurance agreement. Akkor is a beállítással adhatja meg a Software Assurance lejárati dátum a dátumnak kényelmes ne feledje, hogy a licencelési feltételeit.You also have the option to specify the Software Assurance expiration date of your licensing agreement as a convenient reminder to you of that date. Ha nem adja meg a telepítés során, adja meg azt később a Configuration Manager konzolon.If you do not enter this during setup, you can specify it later from within the Configuration Manager console.

  Megjegyzés

  A Microsoft nem ellenőrzi a lejárati dátum megadott, és ne használja ezt a dátumot licencérvényesítés.Microsoft does not validate the expiration date you entered and will not use this date for license validation. Ehelyett használhatja a lejárati dátum emlékeztetőként.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Ez akkor hasznos, mert a Configuration Manager rendszeresen ellenőrzi az új szoftverfrissítések kínált online, és a megbízhatósági szoftverlicencek állapotának aktuális a további frissítések használatára jogosult.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online and your software assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

  További információkért lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more information, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

 7. A Microsoft szoftverlicenc-szerződés oldalon olvassa el és fogadja el a licencfeltételeket, majd kattintson a Továbbgombra.On the Microsoft Software License Terms page, read and accept the license terms, and then click Next.

 8. Az Előfeltételként szükséges licencek lapon olvassa el és fogadja el az előfeltételként szükséges szoftverek licencfeltételeit, majd kattintson a Továbbgombra.On the Prerequisite Licenses page, read and accept the license terms for the prerequisite software, and then click Next. A telepítő letölti és automatikusan telepíti a szoftvert a helyrendszereken vagy ügyfeleken, ha szükséges.Setup downloads and automatically installs the software on site systems or clients when it is required. A továbblépés előtt be kell jelölnie az összes négyzetet.You must select all check boxes before you can continue to the next page.

 9. Az Előfeltételként szükséges letöltések lapon adja meg, hogy a telepítő letöltse-e a legújabb, előfeltételként szükséges újraterjeszthető fájlokat és nyelvi csomagokat, valamint a legújabb termékfrissítéseket az internetről, vagy a korábban letöltött fájlokat használja. Ez után kattintson a Továbbgombra.On the Prerequisite Downloads page, specify whether Setup downloads the latest prerequisite redistributable files, language packs, and the latest product updates from the Internet or use previously downloaded files, and then click Next. Ha a telepítő letöltési segédprogramjával már letöltötte a fájlokat, jelölje be a Korábban letöltött fájlok használata elemet, majd adja meg a letöltési mappát.If you previously downloaded the files by using Setup Downloader, select Use previously downloaded files and specify the download folder. További információkért lásd: a telepítő letöltési segédprogramja.For more information, see Setup Downloader.

  Megjegyzés

  Korábban letöltött fájlok használata esetén győződjön meg arról, hogy a letöltési mappa útvonalán a fájlok legújabb verziója található.When you use previously downloaded files, verify that the path to the download folder contains the most recent version of the files.

 10. A Kiszolgáló nyelvének kiválasztása lapon tekintse meg a helyen aktuálisan telepített nyelvek listáját.On the Server Language Selection page, view the list of languages that are currently installed for the site. Ezen a helyen a Configuration Manager konzolon és jelentések érhetők el további nyelveket adhat, vagy törölje a nyelveket, amelyeket már nem támogatja az ezen a helyen, majd következő.Select additional languages that are available at this site for the Configuration Manager console and for reports, or clear languages that you no longer want to support at this site, and then click Next. Az angol nyelv alapértelmezés szerint ki van választva, és nem távolítható el.By default, English is selected and cannot be removed.

  Fontos

  Minden egyes Configuration Manager verziója a Configuration Manager korábbi verziója nyelvi csomagjait nem használhatja.Each version of Configuration Manager cannot use language packs from a prior version of Configuration Manager. Ahhoz, hogy a Configuration Manager-hely frissítése egy nyelv támogatását, a nyelvi csomagnak a verziója, az új verzióhoz tartozó kell használnia.To enable support for a language at a Configuration Manager site that you upgrade, you must use the version of the language pack for that new version. Példa, verzióra történő frissítés a System Center 2012 Configuration Manager a System Center Configuration Manager, a nyelvi csomag a System Center Configuration Manager verziója nem érhető el az előfeltételként szükséges fájlok letöltése, ha támogatja az adott nyelvhez nem telepíthető.For example, during upgrade from System Center 2012 Configuration Manager to System Center Configuration Manager, if the System Center Configuration Manager version of a language pack is not available with the prerequisite files you download, support for that language cannot be installed.

 11. Az Ügyfélnyelv kiválasztása lapon tekintse meg a helyen aktuálisan telepített nyelvek listáját.On the Client Language Selection page, view the list of languages that are currently installed for the site. Válassza ki a helyen az ügyfélszámítógépek számára használható további nyelveket, illetve törölje az ezen a helyen támogatni már nem kívánt nyelveket.Select additional languages that are available at this site for client computers, or clear languages that you no longer want to support at this site. Adhat meg, hogy a mobileszközök ügyfelei számára engedélyezi-e az összes ügyfélnyelvet, majd kattintson a Továbbgombra.Specify whether to enable all client languages for mobile device clients, and then click Next. Az angol nyelv alapértelmezés szerint ki van választva, és nem távolítható el.By default, English is selected and cannot be removed.

  Fontos

  Minden egyes Configuration Manager verziója a Configuration Manager korábbi verziója nyelvi csomagjait nem használhatja.Each version of Configuration Manager cannot use language packs from a prior version of Configuration Manager. Ahhoz, hogy a Configuration Manager-hely frissítése egy nyelv támogatását, a nyelvi csomagnak a verziója, az új verzióhoz tartozó kell használnia.To enable support for a language at a Configuration Manager site that you upgrade, you must use the version of the language pack for that new version. Példa, verzióra történő frissítés a System Center 2012 Configuration Manager a System Center Configuration Manager, a nyelvi csomag a System Center Configuration Manager verziója nem érhető el az előfeltételként szükséges fájlok letöltése, ha támogatja az adott nyelvhez nem telepíthető.For example, during upgrade from System Center 2012 Configuration Manager to System Center Configuration Manager, if the System Center Configuration Manager version of a language pack is not available with the prerequisite files you download, support for that language cannot be installed.

 12. A Beállítások összegzése lapon kattintson a Tovább gombra a kiszolgálónak a hely frissítésére való alkalmasságát vizsgáló előfeltétel-ellenőrző indításához.On the Settings Summary page, click Next to start Prerequisite Checker to verify server readiness for the upgrade of the site.

 13. Ha az Előfeltételek telepítésének ellenőrzése lap nem jelez problémákat, kattintson a Tovább gombra a hely és a helyrendszerszerepkörök frissítéséhez.On the Prerequisite Installation Check page, if there are no problems listed, click Next to upgrade the site and site system roles. Ha az Előfeltételek ellenőrzése eszköz problémát talál, kattintson a megfelelő elemre a listában a probléma megoldásával kapcsolatos részletekért.When Prerequisite Checker finds a problem, click an item on the list for details about how to resolve the problem. A telepítés folytatása előtt javítsa ki a listában Hiba állapottal jelzett összes problémát.Resolve all items in the list that have an Error status before you continue Setup. Ha elhárította a problémát, kattintson az Ellenőrzés futtatása gombra az újbóli előfeltétel-ellenőrzéshez.After you resolve the issue, click Run Check to restart prerequisite checking. Az előfeltétel-ellenőrző eredményeit a rendszermeghajtó gyökérmappájában található ConfigMgrPrereq.log fájlban is áttekintheti.You can also open the ConfigMgrPrereq.log file in the root of the system drive to review the Prerequisite Checker results. A naplófájl további információkat is tartalmazhat, amelyek a kezelőfelületen nem jelennek meg.The log file can contain additional information that is not displayed in the user interface. Telepítés előfeltételeinek szabályait és leírásukat listájáért lásd: előfeltétel-ellenőrző.For a list of installation prerequisite rules and descriptions, see Prerequisite Checker.

A Frissítés lapon a telepítés általános folyamatállapota látható.On the Upgrade page, Setup displays the overall progress status. Ha a telepítő befejezte a központi helykiszolgáló és -rendszer telepítését, bezárhatja a varázslót.When Setup completes the core site server and site system installation, you can close the wizard. A hely konfigurálása a háttérben folytatódik.Site configuration continues in the background.

Másodlagos hely frissítéseTo upgrade a secondary site

 1. Ellenőrizze, hogy a telepítőt futtató rendszergazda felhasználó rendelkezik-e az alábbi biztonsági jogosultságokkal:Verify that the administrative user that runs Setup has the following security rights:

  • Helyi rendszergazdai jogosultságok a másodlagos hely számítógépén.Local Administrator rights on the secondary site computer
  • Infrastruktúra-rendszergazda vagy Teljes körű rendszergazda biztonsági szerepkör az elsődleges szülőhelyen.Infrastructure Administrator or a Full Administrator security role on the parent primary site
  • Rendszergazdai jogosultságok a másodlagos hely helyadatbázisán.System administrator (SA) rights on the site database of the secondary site
 2. A Configuration Manager konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

 3. Az Adminisztráció munkaterületen bontsa ki a Helykonfigurációcsomópontot, majd kattintson a Helyekelemre.In the Administration workspace, expand Site Configuration, and then click Sites.

 4. Jelölje ki a frissíteni kívánt másodlagos helyet, majd a Kezdőlap Hely csoportjában kattintson a Frissítéselemre.Select the secondary site that you want to upgrade, and then, on the Home tab, in the Site group, click Upgrade.

 5. Az Igen gombra kattintva erősítse meg a döntést, és kezdje meg a másodlagos hely frissítését.Click Yes to confirm the decision, and to start the upgrade of the secondary site.

A másodlagos hely frissítése a háttérben történik.The secondary site upgrade progresses in the background. A frissítés befejezése után ellenőrizheti a állapotát a Configuration Manager konzolon.After the upgrade is completed, you can confirm the status in the Configuration Manager console. Az állapot megerősítéséhez jelölje ki a másodlagos helykiszolgálót, majd a Kezdőlap lapon lévő Hely csoportban kattintson a Telepítési állapot megjelenítéseelemre.To confirm the status, select the secondary site server, and then on the Home tab, in the Site group, click Show Install Status.

A frissítés utáni feladatok végrehajtásaPerform post-upgrade tasks

Miután elvégezte egy hely új szervizcsomagra történő frissítését, előfordulhat, hogy a frissítés lezárásához vagy a hely újrakonfigurálásához további feladatokat kell elvégeznie.After you upgrade a site to a new service pack, you might have to complete additional tasks to finish the upgrade or reconfigure the site. A feladatok közé tartozhat a frissítés a Configuration Manager-ügyfelek vagy a Configuration Manager konzolok, a felügyeleti pontok adatbázis-replikák újraengedélyezése, vagy amely használ, amelyek nem maradnak a szervizcsomaggal való frissítés után a Configuration Manager funkcióihoz tartozó olyan beállítások visszaállítása.These tasks can include the upgrade of Configuration Manager clients or Configuration Manager consoles, re-enabling database replicas for management points, or restoring settings for Configuration Manager functionality that you use and that does not persist after the service pack upgrade.

A másodlagos helyek kapcsolatos ismert problémák:Known issues for Secondary sites:

 • Amikor frissít 1511-es verzióra: Ellenőrizze a másodlagos helyeken lévő ügyfelek is a felügyeleti pontot a másodlagos helyről (proxy felügyeleti pont), manuálisan adja hozzá a felügyeleti pont a terjesztési pontokat, a másodlagos helyen is tartalmazó határcsoporthoz.When you upgrade to version 1511: To ensure clients at secondary sites can find the management point from the secondary site (proxy management point), manually add the management point to boundary groups that also include the distribution points at the secondary site.

 • Amikor frissít 1606 vagy újabb verzióra: Proxy felügyeleti pontokat a rendszer automatikusan hozzáadja a másodlagos hely terjesztési pontjára tartalmazó határcsoportokat.When you upgrade to version 1606 or later: Proxy management points are automatically added to boundary groups that include distribution points at the secondary site.