Állapotigazolás a System Center Configuration ManagerhezHealth attestation for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A rendszergazdák megtekinthetik a Windows 10 eszközállapot-igazolás állapotát a Configuration Manager konzolján.Administrators can view the status of Windows 10 Device Health Attestation in the Configuration Manager console. Az eszközállapot-igazolással a rendszergazdák bekapcsolhatják az ügyfélszámítógépeken következő megbízható BIOS-, TPM- és rendszerindítószoftver-konfigurációkat:Device health attestation lets the administrator ensure that client computers have the following trustworthy BIOS, TPM, and boot software configurations enabled:

 • Korai indítású kártevőirtó – A Korai indítású kártevőirtó (ELAM) a rendszer indítása és a külső fejlesztésű illesztőprogramok inicializálása előtt nyújt védelmet a számítógépnek.Early-launch antimalware - Early launch anti-malware (ELAM) protects your computer when it starts up and before third-party drivers initialize. How to turn on ELAM (Az ELAM bekapcsolása) (Az ELAM bekapcsolása)How to turn on ELAM
 • BitLocker – A Windows BitLocker meghajtótitkosítási szoftver segítségével a Windows operációs rendszer kötetén tárolt összes adat titkosítható.BitLocker - Windows BitLocker Drive Encryption is software that lets you encrypt all data stored on the Windows operating system volume. A BitLocker bekapcsolásaHow to turn on BitLocker
 • Biztonságos rendszerindítás – A Biztonságos rendszerindítás egy biztonsági szabvány, melyet a számítógépipar szereplői fejlesztettek ki. Arról gondoskodik, hogy a számítógép kizárólag a gyártó által biztonságosnak ítélt szoftverekkel induljon el.Secure Boot - Secure Boot is a security standard developed by members of the PC industry to help make sure that your PC boots using only software that is trusted by the PC manufacturer. További tudnivalók a Biztonságos rendszerindítás szabványról (angol nyelven)Learn more about Secure Boot
 • Kódintegritás – A Kódintegritás funkció a memóriába való minden egyes betöltés során ellenőrzi az illesztőprogramok és rendszerfájlok integritását, ezzel magasabb fokú biztonságot garantál az operációs rendszer számára.Code Integrity - Code Integrity is a feature that improves the security of the operating system by validating the integrity of a driver or system file each time it is loaded into memory. További tudnivalók a Kódintegritás funkcióról (angol nyelven)Learn about Code Integrity

Ez a funkció elérhető a Configuration Manager által kezelt számítógépek és helyszíni erőforrások, valamint a Microsoft Intune által kezelt mobileszközök számára.This functionality is available for PCs and on-premises resources managed by Configuration Manager and mobile devices managed with Microsoft Intune. A rendszergazdák meghatározhatják, hogy a jelentéskészítés a felhővel vagy a helyszíni infrastruktúrában történjen-e.Administrators can specify whether reporting is done via the cloud or on-premises infrastructure. Helyszíni készülékállapot-igazolás lehetővé teszi a rendszergazda nyomon követhesse internetkapcsolattal nem rendelkező számítógépek ügyfél figyelését.On-premises device health attestation monitoring enables administrator to monitor client PCs without internet access.

Az Állapotigazolás engedélyezéseEnable Health Attestation

Követelmények:Requirements:

 • Fut a Windows 10 1607 vagy Windows Server 2016-os verziója 1607 az ügyféleszközök engedélyezett az Eszközállapot-igazolás.Client devices running Windows 10 version 1607 or Windows Server 2016 version 1607 with Device Health Attestation enabled.
 • A TPM 1.2-es vagy TPM 2 engedélyezett eszközök.TPM 1.2 or TPM 2 enabled devices.
 • A felhőfelügyelet használatakor kommunikációját a Configuration Manager-ügyfél ügynöke és a felügyeleti pontok és a has.spserv.microsoft.com (a 443-as port) Eszközállapot-igazolási szolgáltatás (felhőfelügyelet).When using cloud management, communication between the Configuration Manager client agent and the management point with has.spserv.microsoft.com (port 443) Health Attestation service (cloud management). Ha a helyszínen, az ügyfél képes kommunikálni az eszköz állapotát tanúsítvány használatára konfigurált felügyeleti ponthoz kell.When on-premises, the client must be able to communicate with the device health attestation-enabled management point.

Az Állapotigazolás szolgáltatás kommunikációjának bekapcsolása a Configuration Manager-ügyfélszámítógépekenHow to enable Health Attestation service communication on Configuration Manager client computers

Ezzel az eljárással engedélyezése az eszköz állapotigazolási állapotfigyelés az internethez csatlakozó eszközökön.Use this procedure to enable device health attestation monitoring for devices that connect to the internet.

 1. A Configuration Manager konzolon válassza az Adminisztráció > Áttekintés > Ügyfélbeállításokelemet.In the Configuration Manager console, choose Administration > Overview > Client Settings. Nyissa meg a Számítógépügynök beállítások lapját.Select the tab for Computer Agent settings.
 2. Az Alapértelmezett beállítások párbeszédpanelen válassza a Számítógépügynök lehetőséget, majd görgessen le Az állapotigazolási szolgáltatással való kommunikáció engedélyezéseelemhezIn the Default Settings dialog box, select Computer Agent and then scroll down to Enable communication with Health Attestation Service
 3. Állítsa Az állapotigazolási szolgáltatással való kommunikáció engedélyezése beállítást Igenértékre, majd kattintson az OKgombra.Set Enable communication with Health Attestation Service to Yes, and then click OK.
 4. Az eszközöknek jelenteniük kell az eszközök állapotának gyűjteményeket célozhat meg.Target the collections of devices that should report device health.

A helyszíni állapotigazolási szolgáltatás kommunikációjának bekapcsolása a Configuration Manager-ügyfélszámítógépekenHow to enable on-premises Health Attestation service communication on Configuration Manager client computers

Ezzel az eljárással engedélyezése az eszköz állapotigazolási állapotfigyelés a helyszíni eszközök, amelyek nem kapcsolódnak az internethez.Use this procedure to enable device health attestation monitoring for on-premises devices that don't connect to the internet.

A Configuration Manager 1702 verziótól kezdődően a helyszíni eszközök állapotfigyelő állapotigazolási szolgáltatás URL-címe lehet megadni a a felügyeleti pont internetkapcsolattal nem rendelkező ügyfél eszközök támogatásához.Starting with Configuration Manager 1702, the on-premises device health attestation service URL can be configured on the management point to support client devices without internet access.

 1. A Configuration Manager-konzolon lépjen a felügyeleti > áttekintése > Helykonfiguráció > helyek.In the Configuration Manager console, navigate Administration > Overview > Site Configuration > Sites.
 2. Kattintson a jobb gombbal a felügyeleti ponttal, amely a helyszíni eszközök állapotfigyelő igazolás ügyfél támogatására, és válassza ki az elsődleges vagy másodlagos helyhez helyösszetevők konfigurálása > felügyeleti pont.Right-click the primary or secondary site with the management point that support on-premises device health attestation clients, and select Configure site components > Management Point. A felügyeleti pont összetevő tulajdonságai lap megnyitásakor.The Management Point Component Properties page opens.
 3. Az a speciális beállítások lapon jelölje be Hozzáadás , és adja meg egy érvényes a helyszíni eszközök állapotfigyelő állapotigazolási szolgáltatás URL-címe.On the Advanced Options tab, select Add and specify a valid on-premises device health attestation service URL. Több URL-címeket adhat hozzá.You can add multiple URLs. Ha több helyszíni URL-cím van megadva, az ügyfelek összes kap, és véletlenszerűen választ ki kell használni.If multiple on-premises URLs are specified, clients receive the full set and randomly choose which to use.
 4. A Configuration Manager konzolon válassza az Adminisztráció > Áttekintés > Ügyfélbeállításokelemet.In the Configuration Manager console, choose Administration > Overview > Client Settings. Nyissa meg a Számítógépügynök beállítások lapját.Select the tab for Computer Agent settings.
 5. Az a alapértelmezett beállítások párbeszédpanelen jelölje ki Számítógépügynök majd görgessen le a helyszíni Attestaion állapotszolgáltatás, és Igen.In the Default Settings dialog box, select Computer Agent and then scroll down to Use on-premises Health Attestaion Service, and set to Yes.
 6. Az eszközöknek jelenteniük kell az ügyfélügynök-beállítások engedélyezése az eszköz állapotát állapotigazolási jelentés az eszközök állapotának gyűjteményeket célozhat meg.Target the collections of devices that should report device health with the client agent settings to enable device health attestation reporting.

Is szerkesztése vagy eltávolítása eszköz állapotfigyelő állapotigazolási szolgáltatás URL-címeit.You can also Edit or Remove device health attestation service URLs.

Megjegyzés

Ha az Eszközállapot-igazolás a frissítése előtt használt a Configuration Manager 1702, a helyszíni URL-címeket az ügyfélügynök-beállítások megadott van előre megadhat a felügyeleti pont tulajdonságai a frissítés során.If you used device health attestation prior to upgrading to Configuration Manager 1702, the on-premises URLs specified in the client agent settings is pre-populate in the management point properties during the upgrade. A helyi ügyfelek továbbra is használja az URL-címet megadva az ügyfélügynök, amíg nem frissítik őket.On-premises clients will continue to use the URL specified in client agent settings until they are upgraded. Ezek ezután vált, a felügyeleti ponton megadott URL-címek egyikére.They will then switch to one of the URLs specified on the management point.

A figyelő az Eszközállapot-igazolásMonitor device health attestation

 1. Az eszközállapot-igazolás nézetének megtekintéséhez menjen a Configuration Manager konzolon a Figyelés munkaterületre, kattintson a Biztonság csomópontra, majd válassza az Állapotigazoláselemet.To view the device health attestation view, in the Configuration Manager console go to the Monitoring workspace of, click Security node, and then click Health Attestation.
 2. Megjelenik az eszközállapot-igazolás.Device Health Attestation is displayed.

A Configuration Manager eszközállapot-igazolás a következőket jeleníti meg:Configuration Manager Device Health Attestation displays the following:

 • Health Attestation Status (Állapotigazolási állapot) – a megfelelő, nem megfelelő, hiba és ismeretlen állapotú eszközök eloszlását jeleníti megHealth Attestation Status - Shows the share of devices in compliant, noncompliant, error, and unknown states
 • Állapotigazolási jelentést küldő eszközök – megjeleníti, hogy az eszközök hány százaléka küld állapotigazolási jelentéstDevices Reporting Health Attestation - Shows the percentage of devices reporting Health Attestation status
 • Nem megfelelő eszközök ügyféltípus szerint – a nem megfelelő mobileszközök és számítógépek részarányát jeleníti megNoncompliant Devices by Client Type - Shows share of mobile devices and computers that are noncompliant
 • Hiányzó állapotigazolással kapcsolatos főbb beállítások – beállítás szerint osztályozva megjeleníti, hogy hány eszköznél hiányzik valamilyen állapotigazolási beállításTop Missing Health Attestation Settings - Shows the number of devices missing the health attestation setting, listed per setting

Az Eszközállapot-igazolás ügyfélállapot segítségével a Configuration Manager által a Microsoft Intune-nal kezelt eszközök megfelelőségi szabályzatainak feltételes hozzáférésére vonatkozó szabályok meghatározásához.Client Device Health Attestation status can be used to define rules for conditional access in compliance policies for devices managed by Configuration Manager with Microsoft Intune. Részletes információ: Eszközök megfelelőségi házirendjének kezelése a System Center Configuration Managerrel.For details, see Manage device compliance policies in System Center Configuration Manager.