Frissítés eszköz alaphelyzetbe állításaUpdate reset tool

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

-Tól kezdődően 1706 verziója, a Configuration Manager elsődleges hely és a központi adminisztrációs helyek közé tartozik a Configuration Manager frissítési eszköz visszaállítása, CMUpdateReset.exe.Beginning with version 1706, Configuration Manager primary sites, and central administration sites include the Configuration Manager Update Reset Tool, CMUpdateReset.exe. Az eszközzel kapcsolatos problémák megoldása a konzolon belüli frissítések letöltése, illetve replikálása problémák adódnak.Use the tool to fix issues when in-console updates have problems downloading or replicating. Az eszköz megtalálható a \cd.latest\SMSSETUP\TOOLS található azon a helykiszolgálón.The tool is found in the \cd.latest\SMSSETUP\TOOLS folder of the site server.

Ez az eszköz az aktuális ág támogatási fennmaradó bármelyik verziójával használhatja.You can use this tool with any version of the current branch that remains in support.

Ez eszköz mikor használjon egy a konzolon belüli frissítés még telepítve, és sikertelen állapotban van.Use this tool when an in-console update has not yet installed and is in a failed state. Hibás állapotban azt jelenti, hogy a frissítés letöltése folyamatban van, de rögzített vagy egy túl hosszú ideig tart.A failed state means that the update download is in progress but stuck or taking an excessively long time. Hosszú ideig tekinthető hasonló méretű csomagjainak hosszabb, mint a korábbi verziójával kapcsolatos elvárások óra.A long time is considered to be hours longer than your historical expectations for update packages of similar size. Nem sikerült a frissítés replikálja a gyermek elsődleges helyek is lehet.It can also be a failure to replicate the update to child primary sites.

Az eszköz futtatásakor fut a megadott frissítés.When you run the tool, it runs against the update that you specify. Alapértelmezés szerint az eszköz nem törli a sikeresen telepített vagy letöltött frissítések.By default, the tool does not delete successfully installed or downloaded updates.

ElőfeltételekPrerequisites

Az eszköz futtatásához használt fióknak a következő engedélyekkel kell rendelkeznie:The account you use to run the tool requires the following permissions:

 • Olvasási és írási engedélyeket a a központi felügyeleti hely adatbázisából, és a hierarchia minden elsődleges helyére.Read and Write permissions to the site database of the central administration site and to each primary site in your hierarchy. Ezek az engedélyek megadásához adja hozzá a felhasználói fiók tagjaként a db_datawriter és db_datareader rögzített adatbázis-szerepkör meg az egyes helyek a Configuration Manager adatbázisába.To set these permissions, you can add the user account as a member of the db_datawriter and db_datareader fixed database roles on the Configuration Manager database of each site. Az eszköz nem működik együtt a másodlagos helyek.The tool does not interact with secondary sites.
 • Helyi rendszergazdai a hierarchia legfelső szintű helyen.Local Administrator on the top-level site of your hierarchy.
 • Helyi rendszergazdai a szolgáltatáskapcsolódási pontot üzemeltető számítógépen.Local Administrator on the computer that hosts the service connection point.

A GUID azonosítója, amely alaphelyzetbe állítja a frissítési csomag van szüksége.You need the GUID of the update package that you want to reset. A GUID beolvasása:To get the GUID:

 1. Nyissa meg a a konzol felügyeleti > frissítés és karbantartás.In the console, go to Administration > Updates and Servicing.
 2. A megjelenítési ablaktáblán kattintson a jobb gombbal az egyik oszlop fejlécére (például állapot) elemre, majd válassza csomag Guid oszlop hozzáadása a képernyőt.In the display pane, right-click the heading of one of the columns (like State), then select Package Guid to add that column to the display.
 3. Az oszlopban megjelenik a frissítési csomag GUID Azonosítóját.The column now shows the update package GUID.

Tipp

A GUID másolásához jelölje ki a törölni kívánt csomag sort, és a CTRL + C segítségével másolja át az adott sorban.To copy the GUID, select the row for the update package you want to reset, and then use CTRL+C to copy that row. Ha a másolt kiválasztott beillesztheti egy szövegszerkesztőbe, majd másolhatja használható parancssori paramétert csak a GUID az eszköz futtatásakor.If you paste your copied selection into a text editor, you can then copy only the GUID for use as a command-line parameter when you run the tool.

Futtassa az eszköztRun the tool

Az eszköz a hierarchia legfelső szintű helyen kell futtatni.The tool must be run on the top-level site of the hierarchy.

Az eszköz futtatásakor a parancssori paraméterek segítségével adja meg:When you run the tool, use command-line parameters to specify:

 • Az SQL Server, a hierarchia legfelső szintű helyén.The SQL Server at the top-tier site of the hierarchy.
 • A hely adatbázis neve, a legfelső szintű helyen.The site database name at the top-tier site.
 • A törölni kívánt csomag GUID Azonosítóját.The GUID of the update package you want to reset.

A frissítés állapota alapján, az eszköz azonosítja a további kiszolgálók hozzáférésre van szüksége.Based on the status of the update, the tool identifies the additional servers it needs to access.

Ha a frissítési csomagot egy letöltési utáni állapotba kerül, az eszköz nem üríti a csomagot.If the update package is in a post download state, the tool does not clean up the package. Alternatívaként sikeresen letöltött frissítés eltávolítása kényszerítheti a kényszerített törlése paraméterrel (lásd: vonatkozó parancssori paraméterek a témakör későbbi részében).As an option, you can force the removal of a successfully downloaded update by using the force delete parameter (See command-line parameters later in this topic).

Miután az eszköz fut:After the tool runs:

 • Ha a csomag törölve lett, indítsa újra az SMS_Executive szolgáltatás a legfelső szintű helyen.If a package was deleted, restart the SMS_Executive service at the top-tier site. Ezután ellenőrizze a frissítéseket, letöltheti a csomag újra.Then, check for updates so you can download the package again.
 • Ha a csomag nem lett törölve, nem kell tennie semmit.If a package was not deleted, you do not need to take any action. A frissítés újrainicializálja, és újraindítja a replikáció vagy a telepítés.The update reinitializes and then restarts replication or installation.

Parancssori paraméterek:Command-line parameters:

ParaméterParameter LeírásDescription
-S <a legfelső szintű hely az SQL Server teljes Tartományneve >-S <FQDN of the SQL Server of your top-tier site> SzükségesRequired
Adja meg a hierarchia legfelső szintű helyéhez a hely adatbázisát futtató SQL Server teljes Tartománynevét.Specify the FQDN of the SQL Server that hosts the site database for the top-tier site of your hierarchy.
-D <adatbázis neve >-D <Database name> SzükségesRequired
Adja meg a legfelső szintű helyen az adatbázis nevét.Specify the name of the database at the top-tier site.
-P <a csomag GUID azonosítója >-P <Package GUID> SzükségesRequired
Adja meg a törölni kívánt csomag GUID azonosítója.Specify the GUID for the update package you want to reset.
-I <SQL Server-példány neve >-I <SQL Server instance name> Nem kötelezőOptional
A helyadatbázist futtató SQL Server példánya azonosítható.Identify the instance of SQL Server that hosts the site database.
-FDELETE-FDELETE Nem kötelezőOptional
A sikeresen letöltött csomag törlésének kényszerítéséhez.Force deletion of a successfully downloaded update package.

Példák:Examples:
A jellemző forgatókönyv szeretné alaphelyzetbe állítani egy frissítés letöltés problémái vannak.In a typical scenario, you want to reset an update that has download problems. Az SQL-kiszolgálók FQDN-je kiszolgalo1.Fabrikam.com, a Helyadatbázis CM_XYZ, és a csomag GUID 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C.Your SQL Servers FQDN is server1.fabrikam.com, the site database is CM_XYZ, and the package GUID is 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C. Futtatja: CMUpdateReset.exe -S kiszolgalo1.Fabrikam.com -D CM_XYZ -P 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802CYou run: CMUpdateReset.exe -S server1.fabrikam.com -D CM_XYZ -P 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C

Több szélsőséges esetben kényszeríteni kívánja problematikus csomag törlését.In a more extreme scenario, you want to force deletion of problematic update package. Az SQL-kiszolgálók FQDN-je kiszolgalo1.Fabrikam.com, a Helyadatbázis CM_XYZ, és a csomag GUID 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C.Your SQL Servers FQDN is server1.fabrikam.com, the site database is CM_XYZ, and the package GUID is 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C. Futtatja: CMUpdateReset.exe - FDELETE -S kiszolgalo1.Fabrikam.com -D CM_XYZ -P 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802CYou run: CMUpdateReset.exe -FDELETE -S server1.fabrikam.com -D CM_XYZ -P 61F16B3C-F1F6-4F9F-8647-2A524B0C802C