A gyorsjavítás-telepítő használata a System Center Configuration Manager frissítéseinek telepítéséhezUse the Hotfix Installer to install updates for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Egyes frissítések a System Center Configuration Manager nem érhetők el a Microsoft felhőalapú szolgáltatásából, és felhőszolgáltatásából, csak sávon kívüli.Some updates for System Center Configuration Manager are not available from the Microsoft cloud service and are only obtained out-of-band. Ilyenek például a konkrét problémák megoldására szolgáló, korlátozott kiadású gyorsjavítások.An example is a limited release hotfix to address a specific issue.
Amikor telepítenie kell egy frissítést (vagy gyorsjavítást), amelyet a Microsofttól kapott, és a frissítési fájlnév kiterjesztése .exe (nem update.exe), használhatja a gyorsjavítás-telepítővel foglalt gyorsjavításhoz mellékelt közvetlenül telepíteni a frissítést a Configuration Manager helykiszolgálón.When you must install an update (or hotfix) that you receive from Microsoft, and that update has a file name that ends with the extension .exe (not update.exe), you use the hotfix installer that is included with that hotfix download to install the update directly to the Configuration Manager site server.

Ha a gyorsjavítás fájljának a . update.exe kiterjesztése, lásd: a Frissítésregisztráló eszköz használatával importálhatja a System Center Configuration Manager gyorsjavításait.If the hotfix file has the .update.exe file extension, see Use the Update Registration Tool to import hotfixes to System Center Configuration Manager.

Megjegyzés

Ez a témakör általános útmutatást ad a System Center Configuration Managert frissítő gyorsjavítások telepítéséről.This topic provides general guidance about how to install hotfixes that update System Center Configuration Manager. Az egyes frissítések részletes ismertetését a megfelelő tudásbáziscikk tartalmazza a Microsoft támogatási szolgálatának webhelyén.For details about a specific update, refer to its corresponding Knowledge Base (KB) article at Microsoft Support.

A Configuration Manager gyorsjavításainak áttekintéseOverview of hotfixes for Configuration Manager

A Configuration Manager gyorsjavításainak hasonlóak a többi Microsoft-termékek, például az SQL Server, vagy egy különálló javítást, vagy egy csomagot (összesített javításokat) tartalmaznak, és a Microsoft Tudásbázis megfelelő cikkében ismertetett.Hotfixes for Configuration Manager are similar to those for other Microsoft products, such as SQL Server, contain either one individual fix or a bundle (a rollup of fixes), and are described in a Microsoft Knowledge Base article.

Egyedi frissítések egyetlen célirányos frissítést a Configuration Manager gyorsjavításainak tartalmaznak.Individual updates include a single focused update for a specific version of Configuration Manager.
Frissítési csomagok több frissítést a Configuration Manager gyorsjavításainak is tartalmaznak.Update bundles include multiple updates for a specific version of Configuration Manager.
Összesített frissítés esetén az adott csomagban található frissítések külön-külön nem telepíthetők.When an update is a bundle, you cannot install individual updates from that bundle.

Ha a frissítéseket központi telepítéssel tervezi további számítógépeken telepíteni, a frissítési csomagot központi adminisztrációs helykiszolgálón vagy elsődleges helykiszolgálón kell telepítenie.If you plan to create deployments to install updates on additional computers, you must install the update bundle on a central administration site server or primary site server.

A frissítési csomag futtatásakor a következő történik:The following happens when you run the update bundle:

 • A frissítési csomag kibontja a frissítési fájlokat minden egyes megfelelő összetevőhöz.It extracts the update files for each applicable component from the update bundle.

 • Elindít egy varázslót, amely végigvezeti a frissítések és a kapcsolódó telepítési lehetőségek konfigurálási folyamatán.Starts a wizard that guides you through a process to configure the updates and deployment options for the updates.

 • A beállítások megadása után a varázsló telepíti a helykiszolgálóra a csomagban lévő olyan frissítéseket, amelyek a helykiszolgálóra vonatkoznak.After you complete the wizard, the updates in the bundle that apply to the site server are installed on the site server.

A varázsló emellett központi telepítéseket is létrehoz, amelyeket felhasználhat a frissítések további számítógépekre történő telepítéséhez.The wizard also creates deployments that you can use to install the updates on additional computers. A frissítéseket egy támogatott központi telepítési módszer, például szoftvertelepítési csomag vagy a Microsoft System Center Updates Publisher 2011 segítségével telepítheti további számítógépekre.You deploy the updates to additional computers by using a supported deployment method, such as a software deployment package or Microsoft System Center Updates Publisher 2011.

A varázsló a futtatása közben létrehoz egy .cab-fájlt a helykiszolgálón az Updates Publisher 2011 számára.When the wizard runs, it creates a .cab file on the site server for use with Updates Publisher 2011. A varázslót konfigurálhatja úgy is, hogy létrehozzon egy vagy több csomagot a szoftverek központi telepítéshez.Optionally, you can configure the wizard to also create one or more packages for software deployment. Ezeket az üzemelő példányokat segítségével telepítheti a frissítéseket az összetevőkön, például az ügyfelek vagy a Configuration Manager konzolon.You can use these deployments to install updates on components, such as clients or the Configuration Manager console. Frissítéseket kézzel is telepítheti a Configuration Manager-ügyfelet nem futtató számítógépeken.You can also install updates manually on computers that do not run the Configuration Manager client.

A Configuration Manager a következő három csoport frissíthető:The following three groups in Configuration Manager can be updated:

 • A Configuration Manager kiszolgálói szerepkörök, többek között:Configuration Manager server roles, which include:

  • Központi adminisztrációs helyCentral administration site

  • Elsődleges helyPrimary site

  • Másodlagos helySecondary site

  • Távoli SMS-szolgáltatóRemote SMS Provider

 • Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console

 • Configuration Manager-ügyfélConfiguration Manager client

Megjegyzés

A helyrendszerszerepkörök frissítései (például frissítések a Helyadatbázis és a felhő alapú terjesztési pontok) vannak telepítette a frissítést a Helykiszolgálók és a szolgáltatások részeként a helyösszetevő-kezelő.Updates for site system roles (including updates for the site database and cloud-based distribution points) are installed as part of the update for site servers and services by the site component manager.

Azonban a frissítések a lekéréses terjesztési pontok terjesztéskezelő végzi a helyösszetevő-kezelő helyett.However, updates pull-distribution points are serviced by distribution manager instead of the site component manager.

Minden frissítési csomagot a Configuration Manager egy önkibontó .exe fájl (SFX), amely tartalmazza a Configuration Manager megfelelő összetevőinek a frissítés telepítéséhez szükséges fájlokat.Each update bundle for Configuration Manager is a self-extractable .exe file (SFX) that contains the files that are necessary to install the update on the applicable components of Configuration Manager. Az SFX-fájl rendszerint a következő fájlokat tartalmazza:Typically, the SFX file can contain the following files:

FájlFile RészletekDetails
<Termékverzió>- QFE-KB<Tudásbáziscikk azonosítója>-<platform>-<nyelvi>.exe<Product version>-QFE-KB<KB article ID>-<platform>-<language>.exe Ez a frissítésfájl.This is the update file. A fájl parancssorát az Updatesetup.exe felügyeli.The command line for this file is managed by Updatesetup.exe.

Példa:For example:
CM1511RTM-QFE-KB123456-X64-ENU.exeCM1511RTM-QFE-KB123456-X64-ENU.exe
Updatesetup.exeUpdatesetup.exe Ez az .msi-burkoló felügyeli a frissítési csomag telepítését.This .msi wrapper manages the installation of the update bundle.

A frissítés futtatásakor az Updatesetup.exe felismeri azon számítógép megjelenítési nyelvét, amelyen futtatva van.When you run the update, Updatesetup.exe detects the display language of the computer where it runs. A frissítés felhasználói felületének nyelve alapértelmezés szerint angol.By default, the user interface for the update is in English. Ha azonban a megjelenítési nyelv támogatott, a felhasználói felület a számítógép helyi nyelvének megfelelően jelenik meg.However, when the display language is supported, the user interface displays in the computer's local language.
Licenc_<nyelv>.rtfLicense_<language>.rtf Ha alkalmazható, mindegyik frissítés tartalmaz egy vagy több licencfájlt a támogatott nyelvekhez.When applicable, each update contains one or more license files for supported languages.
<Termék és frissítés típusa >-<termékverzió>-<Tudásbáziscikk azonosítója>-<platform>.msp<Product&updatetype>-<product version>-<KB article ID>-<platform>.msp A frissítés a Configuration Manager-konzolt vagy az ügyfelek vonatkozik, amikor a frissítési csomag különálló Windows Installer-javítófájlok (.msp) fájlok is tartalmaz.When the update applies to the Configuration Manager console or clients, the update bundle includes separate Windows Installer patch (.msp) files.

Példa:For example:

A Configuration Manager konzol frissítése: ConfigMgr1511-AdminUI-KB1234567-i386.mspConfiguration Manager console update: ConfigMgr1511-AdminUI-KB1234567-i386.msp

Ügyfél frissítése: ConfigMgr1511-client-KB1234567-i386.mspClient update: ConfigMgr1511-client-KB1234567-i386.msp
ConfigMgr1511-client-KB1234567-x64.mspConfigMgr1511-client-KB1234567-x64.msp

A frissítési csomag alapértelmezés szerint .log-fájlban naplózza a tevékenységeit a helykiszolgálón.By default, the update bundle logs its actions to a .log file on the site server. A naplófájl neve megegyezik a frissítési csomag nevével, és a %SystemRoot%/Temp mappában található.The log file has the same name as the update bundle and is written to the %SystemRoot%/Temp folder.

A frissítési csomag a futtatáskor a csomag kibont egy önmagával megegyező nevű fájlt a számítógép egy ideiglenes mappájába, majd futtatja az Updatesetup.exe fájlt.When you run the update bundle, it extracts a file with the same name as the update bundle to a temporary folder on the computer, and then runs Updatesetup.exe. Updatesetup.exe elindítja a szoftverfrissítés Configuration Manager <termékverzió> <Tudásbáziscikk száma> varázsló.Updatesetup.exe starts the Software Update for Configuration Manager <product version> <KB Number> Wizard.

A frissítés hatókörének megfelelő, a varázsló létrehoz egy több különböző mappát a System Center Configuration Manager telepítési mappájában a helykiszolgálón.As applicable to the scope of the update, the wizard creates a series of folders under the System Center Configuration Manager installation folder on the site server. A mappastruktúra a következőhöz hasonló:The folder structure resembles the following:
\\<Kiszolgálónév>\SMS_<Helykód>\Hotfix\<Tudásbáziscikk száma>\<Frissítéstípus> \ < Platform>.\\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\<Update Type>\<Platform>.

A következő táblázat tartalmazza a mappastruktúrában található mappák adatait:The following table provides details about the folders in the folder structure:

MappanévFolder name További információMore information
<Kiszolgálónév><Server name> Annak a helykiszolgálónak a neve, amelyen a frissítési csomagot futtatja.This is the name of the site server where you run the update bundle.
SMS_<Helykód>SMS_<Site Code> Ez a megosztás nevét a Configuration Manager telepítési mappájában.This is the share name of the Configuration Manager installation folder.
<Tudásbáziscikk száma><KB Number> A frissítési csomaghoz tartozó tudásbáziscikk azonosítószáma.This is the ID number of the Knowledge Base article for this update bundle.
<Frissítés típusa><Update type> Ezek a frissítések a Configuration Manager típusú.These are the types of updates for Configuration Manager. A varázsló külön mappát hoz létre a frissítési csomagban található mindegyik frissítéstípushoz.The wizard creates a separate folder for each type of update that is contained in the update bundle. A mappanevek megfelelnek a frissítések típusának.The folder names represent the update types. Ezek a következők:They include the following:

Kiszolgáló: Helykiszolgálók, a Helyadatbázis-kiszolgálók és az SMS-szolgáltatót futtató számítógépek frissítéseit tartalmazza.Server: Includes updates to site servers, site database servers, and computers that run the SMS Provider.

Ügyfél: A Configuration Manager-ügyfél frissítéseit tartalmazza.Client: Includes updates to the Configuration Manager client.

AdminConsole: A Configuration Manager konzol frissítéseit tartalmazzaAdminConsole: Includes updates to the Configuration Manager console

A fenti frissítéstípusok mellett a varázsló létrehoz egy nevű mappát SCUP.In addition to the preceding update types, the wizard creates a folder named SCUP. Ez a mappa nem frissítési típust jelöl, hanem az Updates Publisher .cab-fájlját tartalmazza.This folder does not represent an update type, but instead contains the .cab file for Updates Publisher.
<Platform><Platform> Ez egy platformspecifikus mappa.This is a platform-specific folder. A processzortípusnak megfelelő frissítésfájlokat tartalmaz.It contains update files that are specific to a type of processor. Ezek a mappák a következők:These folders include:

-x64- x64

- I386- I386

A frissítések telepítésének módjaHow to install updates

A frissítések telepítéséhez előbb a frissítési csomagot kell telepíteni egy helykiszolgálóra.To install updates, you must first install the update bundle on a site server. Amikor telepít egy frissítési csomagot, elindul az adott frissítéshez tartozó telepítési varázsló.When you install an update bundle, it starts an install wizard for that update. A varázsló a következőket teszi:This wizard does the following:

 • Kibontja a frissítési fájlokatExtracts the update files

 • Segít a központi telepítés konfigurálásábanHelps you to configure deployments

 • Telepíti a megfelelő frissítéseket a helyi számítógép kiszolgáló-összetevőireInstalls applicable updates on the server components of the local computer

Miután telepíti a frissítési csomagot egy helykiszolgálóra, frissítheti további összetevőket a Configuration Manager.After you install the update bundle on a site server, you can then update additional components for Configuration Manager. A következő táblázat írja le az összetevők frissítési műveleteit:The following table describes update actions for these various components:

ÖsszetevőComponent UtasításokInstructions
HelykiszolgálóSite server Központilag telepítse a frissítéseket egy távoli helykiszolgálóra, amikor a frissítési csomagot nem telepíti közvetlenül az adott távoli helykiszolgálóra.Deploy updates to a remote site server when you do not choose to install the update bundle directly on that remote site server.
HelyadatbázisSite database A távoli helykiszolgálók esetében központilag telepítse a helyadatbázis frissítését tartalmazó kiszolgálófrissítéseket, ha a frissítési csomagot nem telepíti közvetlenül az adott távoli helykiszolgálóra.For remote site servers, deploy server updates that include an update to the site database if you do not install the update bundle directly on that remote site server.
Configuration Manager-konzolConfiguration Manager console A Configuration Manager konzolon a kezdeti telepítés után telepíthető a Configuration Manager konzol frissítéseit minden olyan számítógépen, amelyen fut a konzol.After initial installation of the Configuration Manager console, you can install updates for the Configuration Manager console on each computer that runs the console. A Configuration Manager konzoljának telepítési fájljait, a frissítések alkalmazásához a konzol első telepítése közben nem módosítható.You cannot modify the Configuration Manager console installation files to apply the updates during the initial installation of the console.
Távoli SMS-szolgáltatóRemote SMS Provider Telepítse a frissítéseket az SMS Provider minden példányára, amely a frissítési csomag telepítéséhez választott helykiszolgálótól eltérő számítógépen fut.Install updates for each instance of the SMS Provider that runs on a computer other than the site server where you installed the update bundle.
Configuration Manager-ügyfelekConfiguration Manager clients A Configuration Manager-ügyfél a kezdeti telepítés után a Configuration Manager-ügyfél minden olyan számítógépen, amelyen fut az ügyfél frissítések is telepítheti.After initial installation of the Configuration Manager client, you can install updates for the Configuration Manager client on each computer that runs the client.

Megjegyzés

A frissítéseket a Configuration Manager-ügyfelet futtató számítógépekre.You can deploy updates only to computers that run the Configuration Manager client.

Ha újratelepít egy ügyfelet, a Configuration Manager konzol vagy SMS-szolgáltató, az ezen összetevők frissítéseit is újra kell telepítenie.If you reinstall a client, Configuration Manager console, or SMS Provider, you must also reinstall the updates for these components.

Az alábbi szakaszokban található információk segítségével az egyes összetevők a Configuration Manager frissítéseinek telepítéséhez.Use the information in the following sections to install updates on the each of the components for Configuration Manager.

Kiszolgálók frissítéseiUpdate servers

A kiszolgálók frissítései tartalmazhatják a helyek, a site databaseés az SMS Providerpéldányait futtató számítógépek frissítéseit:Updates for servers can include updates for sites, the site database, and computers that run an instance of the SMS Provider:

Hely frissítéseUpdate a site

Configuration Manager-hely frissítéséhez a frissítési csomagot telepítheti közvetlenül a helykiszolgálón, vagy a frissítéseket telepítheti egy helykiszolgálóra, miután telepítette a frissítési csomagot egy másik helyre.To update a Configuration Manager site, you can install the update bundle directly on the site server, or you can deploy the updates to a site server after you install the update bundle on a different site.

Amikor frissítést telepít egy helykiszolgálóra, a frissítés telepítési folyamata felügyeli a frissítés telepítéséhez szükséges további műveleteket, például a helyrendszerszerepkörök frissítését.When you install an update on a site server, the update installation process manages additional actions that are required to apply the update, such as updating site system roles. Ez alól kivétel a helyadatbázis.The exception to this is the site database. A következő rész ismerteti a helyadatbázis frissítését.The following section contains information about how to update the site database.

Helyadatbázis frissítéseUpdate a site database

A Helyadatbázis frissítéséhez a telepítési folyamat nevű fájlt futtat update.sql futtat a helyadatbázison.To update the site database, the installation process runs a file named update.sql on the site database. A frissítési folyamatot beállíthatja a helyadatbázis automatikus frissítésére, vagy kézzel is frissítheti később a helyadatbázist.You can configure the update process to automatically update the site database, or you can manually update the site database later.

A Helyadatbázis automatikus frissítéseAutomatic Update of the Site Database

Amikor telepíti a frissítési csomagot egy helykiszolgálóra, válassza ki a Helyadatbázis automatikus frissítését, a kiszolgáló frissítésének telepítésekor.When you install the update bundle on a site server, you can choose to automatically update the site database when the server update is installed. Ezt a döntést csak azokra a helykiszolgálón, amelyen a frissítési csomagot telepíti, és nem vonatkozik a frissítések távoli helykiszolgálókon telepítéséhez létrehozott központi telepítésekre.This decision applies only to the site server where you install the update bundle and does not apply to deployments that are created to install the updates on remote site servers.

Megjegyzés

Ha a Helyadatbázis automatikus frissítését választja, a folyamat frissíti az adatbázist, függetlenül attól hogy az adatbázis a helykiszolgálón vagy egy távoli számítógépen található-e.When you choose to automatically update the site database, the process updates a database regardless whether the database is located on the site server or on a remote computer.

Fontos

Mielőtt frissíti a helyadatbázist, hozzon létre egy biztonsági másolatot a helyadatbázisról.Before you update the site database, create a backup of the site database. A helyadatbázis frissítését nem távolíthatja el.You cannot uninstall an update to the site database. Biztonsági másolat a Configuration Manager létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: biztonsági mentés és helyreállítás a System Center Configuration Manager.For information about how to create a backup for Configuration Manager, see Backup and recovery for System Center Configuration Manager.

A Helyadatbázis manuális frissítéseManual Update of the Site Database

Ha nem kíván a Helyadatbázis automatikus frissítését, amikor a frissítési csomag telepítése a helykiszolgálón, a kiszolgáló frissítése nem módosítja a helykiszolgálón, amelyen a frissítési csomag fut. az adatbázisban.If you choose not to automatically update the site database when you install the update bundle on the site server, the server update does not modify the database on the site server where the update bundle runs. A szoftvertelepítéshez létrehozott vagy mindig telepített csomagot használó központi telepítések azonban a Helyadatbázis frissítését.However, deployments that use the package that is created for software deployment or that installs always update the site database.

Figyelmeztetés

Amikor a frissítés is tartalmaz frissítéseket a helykiszolgáló és a Helyadatbázis, a frissítés nem működik esetén mindaddig, amíg a frissítés befejeződött, a helykiszolgáló és a hely adatbázisába.When the update includes updates to both the site server and the site database, the update is not functional until the update is completed for both the site server and site database. Mindaddig, amíg a frissítés nincs alkalmazva a helyadatbázisra, a hely nem támogatott állapotban van.Until the update is applied to the site database, the site is in an unsupported state.

A Helyadatbázis manuális frissítése:To manually update a site database:

 1. A helykiszolgálón állítsa le az sms_site_component_manager, majd állítsa le az SMS_EXECUTIVE szolgáltatást.On the site server stop the SMS_SITE_COMPONENT_MANAGER service, and then stop the SMS_EXECUTIVE service.

 2. Zárja be a Configuration Manager konzolon.Close the Configuration Manager console.

 3. Futtassa a nevű frissítési parancsfájlt update.sql a hely adatbázisán.Run the update script named update.sql on that site's database. SQL Server-adatbázis frissítése egy parancsfájl futtatásával kapcsolatos további információkért lásd: az SQL Server a Helyadatbázis-kiszolgálóhoz használt verzióhoz kapcsolódó dokumentációt.For information about how to run a script to update a SQL Server database, see the documentation for the version of SQL Server that you use for your site database server.

 4. Indítsa újra az előző lépésekben leállított szolgáltatásokat.Restart services that were stopped in previous steps.

 5. Amikor a frissítési csomag kibontja update.sql a helykiszolgálón a következő helyre: \\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\update.sqlWhen the update bundle installs, it extracts update.sql to the following location on the site server: \\<Server Name>\SMS_<Site Code>\Hotfix\<KB Number>\update.sql

Az SMS Providert futtató számítógép frissítéseUpdate a computer that runs the SMS Provider

Miután telepítette az SMS Provider frissítését is tartalmazó frissítési csomag, telepítenie kell a frissítés minden olyan számítógép, amely az SMS-szolgáltatót futtató.After you install an update bundle that includes updates for the SMS Provider, you must deploy the update to each computer that runs the SMS Provider. Ez alól csak az SMS Provider azon példánya kivétel, amelyik előzőleg lett telepítve arra a helykiszolgálóra, amelyikre a frissítési csomagot telepítette.The only exception to this is the instance of the SMS Provider that was previously installed on the site server where you install the update bundle. A helykiszolgálón az SMS Provider helyi példánya akkor frissül, amikor a frissítési csomagot telepíti.The local instance of the SMS Provider on the site server is updated when you install the update bundle.

Ha eltávolítja, majd telepítse újra az SMS-szolgáltató egy számítógépen, meg kell majd telepítse újra az SMS Provider frissítését ezen a számítógépen.If you remove and then reinstall the SMS Provider on a computer, you must then reinstall the update for the SMS Provider on that computer.

Ügyfelek frissítéseUpdate clients

Frissítés a Configuration Manager-ügyfél frissítését is tartalmazó telepítésekor lehetősége lesz a beállítás automatikusan frissíteni az ügyfeleket a frissítés telepítését, vagy egy későbbi időpontban manuálisan frissítse az ügyfeleket.When you install an update that includes updates for the Configuration Manager client, you are presented with the option to automatically upgrade clients with the update installation, or manually upgrade clients at a later time. További információ az ügyfél automatikus frissítéséről: A Windows rendszerű számítógépekhez készült ügyfelek frissítésegyorsjavításainak telepítéséhez.For more information about automatic client upgrade, see How to upgrade clients for Windows computers.

A frissítések központilag telepíthetők az Updates Publisher használatával vagy a szoftver központi telepítési csomagjával, illetve manuálisan is telepítheti a frissítést az egyes ügyfelekre.You can deploy updates with Updates Publisher or a software deployment package, or you can choose to manually install the update on each client. Ha további információkat szeretne arról, hogy hogyan használhatja a központi telepítést a frissítések telepítésére, olvassa el az aktuális témakör A Configuration Manager frissítéseinek központi telepítése , ebben a témakörben.For more information about how to use deployments to install updates, see the Deploy updates for Configuration Manager section in this topic.

Fontos

Amikor frissítéseket telepít az ügyfelek és a frissítési csomag kiszolgálókra vonatkozó frissítéseket tartalmaz, győződjön meg a kiszolgálói frissítések települnek az elsődleges helyen, amelyhez az ügyfelek hozzá vannak rendelve.When you install updates for clients and the update bundle includes updates for servers, be sure to also install the server updates on the primary site to which the clients are assigned.

Az ügyfél frissítése manuálisan telepíthető egyes Configuration Manager-ügyfél, futtatnia kell Msiexec.exe , és hivatkozzon a platformspecifikus ügyfélfrissítés .msp fájljára.To manually install the client update, on each Configuration Manager client, you must run Msiexec.exe and reference the platform-specific client update .msp file.

Az ügyfélfrissítéshez például használhatja az alábbi parancsot.For example, you can use the following command line for a client update. Ez a parancssor az msiexec fájlt futtatja az ügyfélszámítógépen, és hivatkozik arra az .msp fájlra, amely a frissítési köteg kicsomagolt a helykiszolgálón: msiexec.exe /p \ \ <ServerName>\SMS_<Helykód>\Hotfix\<Tudásbáziscikk száma>\Client\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE = mous REINSTALL = ALLThis command line runs MSIEXEC on the client computer and references the .msp file that the update bundle extracted on the site server: msiexec.exe /p \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\Client\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

A Configuration Manager-konzolok frissítéseUpdate Configuration Manager consoles

Configuration Manager konzol frissíteni, telepítenie kell a frissítés a konzol telepítésének befejezése után a konzolt futtató számítógép.To update a Configuration Manager console, you must install the update on the computer that runs the console after the console installation is finished.

Fontos

Ha a Configuration Manager konzol frissítéseket telepít, és a frissítési csomag kiszolgálókra vonatkozó frissítéseket tartalmaz, mindenképpen is a kiszolgálói frissítések települnek a hely, amelyet a Configuration Manager konzolon.When you install updates for the Configuration Manager console, and the update bundle includes updates for servers, be sure to also install the server updates on the site that you use with the Configuration Manager console.

Ha a frissíteni kívánt számítógép futtatja a Configuration Manager-ügyfél:If the computer that you update runs the Configuration Manager client:

 • A frissítés telepítéséhez központi telepítést is használhat.You can use a deployment to install the update. Ha további információkat szeretne arról, hogy hogyan használhatja a központi telepítést a frissítések telepítésére, olvassa el az aktuális témakör A Configuration Manager frissítéseinek központi telepítése , ebben a témakörben.For more information about how to use deployments to install updates, see the Deploy updates for Configuration Manager section in this topic.

 • Ha közvetlenül be van jelentkezve az ügyfélszámítógépre, interaktívan is elvégezheti a telepítést.If you are logged directly on to the client computer, you can run the installation interactively.

 • A frissítést manuálisan is telepítheti az egyes számítógépekre.You can manually install the update on each computer. A Configuration Manager konzol frissítésének manuális telepítéséhez a minden olyan számítógépen, amelyen fut a Configuration Manager konzol, futtassa az Msiexec.exe, és a Configuration Manager konzol frissítésének .msp-fájljára hivatkozhat.To manually install the Configuration Manager console update, on each computer that runs the Configuration Manager console, you can run Msiexec.exe and reference the Configuration Manager console update .msp file.

A következő parancssor segítségével például frissítése a Configuration Manager konzol.For example, you can use the following command line to update a Configuration Manager console. Ez a parancssor futtatja az Msiexec.exe fájlt a számítógépen, és hivatkozik arra az .msp fájlra, amely a frissítési köteg kicsomagolt a helykiszolgálón: msiexec.exe /p \ \ <ServerName>\SMS_< Helykód>\Hotfix\<Tudásbáziscikk száma>\AdminConsole\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE = mous REINSTALL = ALLThis command line runs MSIEXEC on the computer and references the .msp file that the update bundle extracted on the site server: msiexec.exe /p \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\AdminConsole\<Platform>\<msp> /L*v <logfile>REINSTALLMODE=mous REINSTALL=ALL

A Configuration Manager frissítéseinek központi telepítéseDeploy updates for Configuration Manager

Miután telepíti a frissítési csomagot egy helykiszolgálóra, segítségével a következő három módszerrel telepítheti a frissítéseket további számítógépekre.After you install the update bundle on a site server, you can use one of the following three methods to deploy updates to additional computers.

Updates Publisher 2011 használata a frissítések telepítéseUse Updates Publisher 2011 to install updates

Amikor telepíti a frissítési csomagot egy helykiszolgálóra, a telepítési varázsló létrehoz egy katalógusfájlt az Updates Publisherbe, amelyek segítségével telepítheti a frissítéseket a megfelelő számítógépekre.When you install the update bundle on a site server, the installation Wizard creates a catalog file for Updates Publisher that you can use to deploy the updates to applicable computers. Ezt a katalógust a varázsló mindig létrehozza, még akkor is, ha a Csomag és program használata a frissítés központi telepítéséhezgyorsjavításainak telepítéséhez.The wizard always creates this catalog, even when you select the option Use package and program to deploy this update.

Az Updates Publisher katalógusának a neve SCUPCatalog.cab és a következő helyen az a frissítési csomagot futtató számítógépen található: \\<Kiszolgálónév>\SMS_<Helykód>\Hotfix\<Tudásbáziscikk száma>\SCUP\SCUPCatalog.cabThe catalog for Updates Publisher is named SCUPCatalog.cab and can be found in the following location on the computer where the update bundle runs: \\<ServerName>\SMS_<SiteCode>\Hotfix\<KB Number>\SCUP\SCUPCatalog.cab

Fontos

Az SCUPCatalog.cab fájlnak létrehozza használatával útneve a helykiszolgálóval, ahol a frissítési csomag telepítve van, mert azt más helykiszolgálókon nem használható.Because the SCUPCatalog.cab file is created by using paths that are specific to the site server where the update bundle is installed, it cannot be used on other site servers.

A varázsló befejezése után a katalógust importálhatja az Updates Publisherbe, és a Configuration Manager szoftverfrissítéseinek használatával telepítheti a frissítéseket.After the wizard is finished, you can import the catalog to Updates Publisher, and then use Configuration Manager software updates to deploy the updates. Updates Publisherrel kapcsolatos további információkért lásd: Updates Publisher 2011 a System Center 2012 TechNet-könyvtárban.For information about Updates Publisher, see Updates Publisher 2011 in the TechNet library for System Center 2012.

Az SCUPCatalog.cab fájlnak importálni az Updates Publisherbe, és a frissítések közzétételéhez a következő eljárás használatával.Use the following procedure to import the SCUPCatalog.cab file to Updates Publisher and publish the updates.

A frissítések importálhatja az Updates Publisher 2011To import the updates to Updates Publisher 2011
 1. Indítsa el az Updates Publisher konzolját, és kattintson a importálás.Start the Updates Publisher console and click Import.

 2. Az a importálás típusa lapján importálása szoftver frissítések katalógus, válassza ki adja meg az importálandó katalógus elérési, és adja meg SCUPCatalog.cab fájlt.On the Import Type page of the Import Software Updates Catalog Wizard, select Specify the path to the catalog to import, and then specify the SCUPCatalog.cab file.

 3. Kattintson a tovább, és kattintson a tovább újra.Click Next, and then click Next again.

 4. Az a biztonsági figyelmeztetés - katalógus érvényesítése párbeszédpanelen kattintson a elfogadás.In the Security Warning - Catalog Validation dialog box, click Accept. Miután elkészült, zárja be a varázslót.Close the wizard after it is finished.

 5. Az Updates Publisher konzolján válassza a frissítés telepítése, és kattintson a kívánt közzététel.In the Updates Publisher console, select the update that you want to deploy, and then click Publish.

 6. Az a közzétételi beállítások a közzététel szoftverfrissítések varázslót, válassza a lap teljes tartalom, és kattintson a tovább.On the Publish Options page of the Publish Software Updates Wizard, select Full Content, and then click Next.

 7. Fejezze be a varázslót, hogy közzétegye a frissítéseket.Complete the wizard to publish the updates.

Szoftverek központi telepítésének használata a frissítések telepítéseUse software deployment to install updates

Amikor telepíti a frissítési csomagot egy elsődleges hely vagy központi adminisztrációs hely helykiszolgálójára, konfigurálhatja a telepítővarázslót úgy, hogy a szoftverek központi telepítéséhez a frissítési csomagokat hozzon létre.When you install the update bundle on the site server of a primary site or central administration site, you can configure the installation Wizard to create update packages for software deployment. Minden csomag ezután telepítheti a frissíteni kívánt számítógépek gyűjteményére.You can then deploy each package to a collection of computers that you want to update.

Egy szoftverfrissítési központi telepítési csomagot létrehozni a szoftverek központi telepítésének konfigurálása , a varázsló, jelölje be a jelölőnégyzetet minden egyes frissítés típus, amely frissíti a lapot.To create a software deployment package, on the Configure Software Update Deployment page of the wizard, select the check box for each update package type that you want to update. A rendelkezésre álló típusok között lehetnek kiszolgálók, a Configuration Manager konzolok és ügyfelek számára.The available types can include servers, Configuration Manager consoles, and clients. Külön-külön csomagot minden kiválasztott frissítés típusú jön létre.A separate package is created for each type of update that you select.

Megjegyzés

A kiszolgálókhoz készült csomag a következő összetevőket tartalmazza:The package for servers contains updates for the following components:

 • HelykiszolgálóSite server
 • SMS ProviderSMS Provider
 • HelyadatbázisSite database

Ezt követően a varázslóban, a Szoftverfrissítés központi telepítésének konfigurálási módszere oldalon válassza a Szoftverterjesztést használoklehetőséget.Next, on the Configure Software Update Deployment Method page of the wizard, select the option I will use software distribution. Ez a választás a varázslót a központi szoftvertelepítési csomagok létrehozásához irányítja.This selection directs the wizard to create the software deployment packages.

A varázsló befejezése után megtekintheti a Configuration Manager konzol a csomagok a csomagok csomópontja a szoftverkönyvtár munkaterületen.After the wizard is finished, you can view the packages that it creates in the Configuration Manager console in the Packages node in the Software Library workspace. Szoftvercsomagok telepítése a Configuration Manager-ügyfelek ezután használhatja a szokásos folyamattal.You can then use your standard process to deploy software packages to Configuration Manager clients. Amikor a csomag fut az ügyfélen, az ügyfélszámítógépen vonatkozó összetevőinek a Configuration Manager telepíti a frissítéseket.When a package runs on a client, it installs the updates to the applicable components of Configuration Manager on the client computer.

Configuration Manager-ügyfelek csomagok telepítésével kapcsolatos információkért lásd: csomagok és programok a System Center Configuration Managerben.For information about how to deploy packages to Configuration Manager clients, see Packages and programs in System Center Configuration Manager.

Hozzon létre gyűjteményt a Configuration Manager frissítéseinek telepítéséhezCreate collections for deploying updates to Configuration Manager

Speciális frissítéseket telepítheti a vonatkozó ügyfelekre.You can deploy specific updates to applicable clients. A következő információk segítségére lehetnek vonatkozó eszközgyűjtemények létrehozásakor a különböző összetevők a Configuration Manager.The following information can help you to create device collections for the different components for Configuration Manager.

A Configuration Manager összetevőComponent of Configuration Manager UtasításokInstructions
Központi felügyeleti hely kiszolgálójaCentral administration site server Hozzon létre közvetlen tagsági lekérdezést, és adja hozzá a központi felügyeleti hely kiszolgáló-számítógépét.Create a direct membership query and add the central administration site server computer.
Minden elsődleges hely kiszolgálójaAll primary site servers Hozzon létre közvetlen tagsági lekérdezést, és adja hozzá az egyes elsődleges helyek kiszolgáló-számítógépét.Create a direct membership query and add each primary site server computer.
Minden másodlagos hely kiszolgálójaAll secondary site servers Hozzon létre közvetlen tagsági lekérdezést, és adja hozzá az egyes másodlagos helyek kiszolgáló-számítógépét.Create a direct membership query and add each secondary site server computer.
Minden x86 alapú ügyfélAll x86 clients Hozzon létre gyűjteményt a következő lekérdezési feltételek:Create a collection with the following query criteria:

Válassza ki * a SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM SMS_G_System_SYSTEM meg. Erőforrás-azonosító = SMS_R_System.ResourceId ahol SMS_G_System_SYSTEM. SystemType = "X86 alapú PC"Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X86-based PC"
Minden x64 alapú ügyfélAll x64 clients Hozzon létre gyűjteményt a következő lekérdezési feltételek:Create a collection with the following query criteria:

Válassza ki * a SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM SMS_G_System_SYSTEM meg. Erőforrás-azonosító = SMS_R_System.ResourceId ahol SMS_G_System_SYSTEM. SystemType = "X64 alapú PC"Select * from SMS_R_System inner join SMS_G_System_SYSTEM on SMS_G_System_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceId where SMS_G_System_SYSTEM.SystemType = "X64-based PC"
A Configuration Manager konzolt futtató összes számítógépAll computers that run the Configuration Manager console Hozzon létre közvetlen tagsági lekérdezést, és adja hozzá mindegyik számítógépet.Create a direct membership query and add each computer.
Az SMS Provider példányát futtató távoli számítógépekRemote computers that run an instance of the SMS Provider Hozzon létre közvetlen tagsági lekérdezést, és adja hozzá mindegyik számítógépet.Create a direct membership query and add each computer.

Megjegyzés

A helyadatbázis frissítéséhez végezze el a frissítés központi telepítését az adott helykiszolgálón.To update a site database, deploy the update to the site server for that site.

További információk a gyűjtemények létrehozásának módjáról: Gyűjtemények létrehozása a System Center Configuration Managerben.For information about how to create collections, see How to create collections in System Center Configuration Manager.