Telepítés és frissítés verziójával 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a System Center Configuration ManagerhezInstall and upgrade with the version 1606 baseline media for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág), (hosszú távú karbantartási ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch), (Long-Term Servicing Branch)

Telepítő futtatásakor a verzió 1606 alapterv adathordozóról a Configuration Manager, a hosszú távú karbantartási ág vagy az aktuális ág hely System Center Configuration Manager is telepítheti.When you run Setup from the version 1606 baseline media for Configuration Manager, you can install the Long-Term Servicing Branch or a Current branch site of System Center Configuration Manager.

Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó érhető el a DVD-n a Microsoft System Center 2016 részeként, vagy a System Center Configuration Manager (aktuális ág és hosszú távú karbantartási ág 1606) feloldása.The baseline media is available on DVD as part of Microsoft System Center 2016, or from System Center Configuration Manager (Current Branch and Long-Term Servicing Branch 1606) release. Alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, lásd: alapkonfiguráció és frissítési verziók.To learn about baseline media, see Baseline and update versions.

A verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó használatakor a hely telepítéséhez vagy frissítéséhez van:When you use the version 1606 baseline media, the site you install or upgrade to is:

 • A aktuális ág hely , amely egy olyan webhely, az első telepített használatával az 1511-es alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, és majd a frissített verzió 1606 plusz a 1606 összegző gyorsjavítás - KB3186654 egyenértékű.A Current Branch site that is equivalent to a site that was first installed using the 1511 baseline media, and then updated to version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654.
 • Egy LTSB hely , amely az aktuális ág helyhez, amelyen összegző verzió 1606 plusz a 1606 gyorsjavítás - KB3186654 egyenértékű.An LTSB site that is equivalent to the Current Branch site that runs version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654. Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó már tartalmazza a gyorsjavítás kumulatív frissítést.The baseline media already includes the hotfix rollup. De a LTSB nem támogatja a szolgáltatások vagy az aktuális ág, ahogy az az elérhető képességek bemutatása, hogy a hosszú távú karbantartási ág a System Center Configuration Manager.But, the LTSB does not support all of the features or capabilities available with the Current Branch, as detailed in Introduction to the Long-Term Servicing Branch of System Center Configuration Manager.

Ha nem ismeri a System Center Configuration Manager ággal, lásd: melyik Configuration Manager fiókirodai használandó.If you are not familiar with the different branches of System Center Configuration Manager, see Which branch of Configuration Manager should I use.

A telepítő a 1606 alapterv adathordozó módosításaiChanges to Setup with the 1606 baseline media

A 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a telepítő a Configuration Manager-ben jelenik meg a következő módosításokat.The 1606 baseline media introduces the following changes to Setup for Configuration Manager.

Ág és editionBranch and edition

A telepítő futtatásakor most lehetősége lesz a licencelés lap, ahol kiválaszthatja a fiókiroda a Configuration Manager telepíti.When you run Setup, you are now presented with a Licensing page where you can select the branch of Configuration Manager you want to install. Az aktuális ág vagy a LTSB licencelt való telepítése, vagy választhat, hogy az aktuális ág nem licencelt telepítésként próbaverzióját.You can choose either the Current Branch or LTSB as a licensed installation, or you can choose an Evaluation edition of the Current Branch as a non-licensed installation.

További információkért lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more information, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

Software Assurance lejárataSoftware Assurance expiration

A telepítés során lehetősége van a adja meg a Software Assurance lejárati dátum érték.During Setup, you have the option to enter the Software Assurance expiration date value. Ez az egy választható értéket, amely tetszés szerinti emlékeztetőként is megadhat.This is an optional value that you can specify as a convenient reminder.

Megjegyzés

A Microsoft nem ellenőrzi a lejárati dátumot adjon meg, és ne használja ezt a dátumot licencérvényesítés.Microsoft does not validate the expiration date you enter and will not use this date for license validation. Ehelyett használhatja a lejárati dátum emlékeztetőként.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Ez akkor hasznos, mert a Configuration Manager rendszeresen ellenőrzi az új szoftverfrissítések kínált online, és a megbízhatósági szoftverlicencek állapotának a további frissítések használatára jogosult aktuális kell lennie.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online, and your software assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

 • A adhatja meg a dátumértéket a termékkulcs a telepítő varázsló futtatásakor a telepítő a System Center Configuration Manager verziójából származó 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról.You can specify the date value on the Product Key page of the Setup Wizard when you run Setup from the System Center Configuration Manager version 1606 baseline media.
 • Ez a dátum kiválasztásával is megadható Hierarchiabeállítások tulajdonságai > licencelés a Configuration Manager konzolon.You can also specify this date by selecting Hierarchy Settings Properties > Licensing in the Configuration Manager console.

További információkért lásd: "Frissítési garancián egyezmények" a licencelés és a System Center Configuration Manager az.For more information, see "Software Assurance agreements" in Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

További frissítés előtti konfigurálási feladatokatAdditional pre-upgrade configurations

A System Center 2012 Configuration Manager a LTSB a frissítés megkezdése előtt a frissítés előtti ellenőrzőlista részeként a következő további lépéseket kell végrehajtani.Prior to starting an upgrade of System Center 2012 Configuration Manager to the LTSB, you must take the following additional steps as part of pre-upgrade checklist.
Távolítsa el a helyrendszerszerepköröket, amely nem támogatja a LTSB:Uninstall the site system roles that the LTSB does not support:

 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Microsoft Intune-összekötőMicrosoft Intune connector
 • Felhőalapú terjesztési pontokCloud-based distribution points

További információkért lásd: frissítése a System Center Configuration Manager.For more information, see Upgrade to System Center Configuration Manager.

Új parancsfájlból történő telepítést beállításokNew scripted installation options

A verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó a parancsfájlból végzett telepítéseknél új legfelső szintű hely felügyelet nélküli parancsfájl fájl új kulcs támogatja.The version 1606 baseline media supports a new unattended script file key for scripted installations of a new top-level site. Ez a telepítése egy új önálló elsődleges helyet vagy központi adminisztrációs hely hozzáadása a helybővítés részeként vonatkozik.This applies to installing a new stand-alone primary site or adding a central administration site as part of a site expansion scenario.

Ha egy felügyelet nélküli parancsfájllal licencelt ág telepítése, hozzá kell adnia a következő szakaszban, a kulcsneveket és az értékeket a parancsfájl beállítások területén.When using an unattended script to install a licensed branch, you must add the following section, key names, and values to the Options section of your script. Ezeket az értékeket az aktuális ág próbaverziójának telepítése parancsfájllal történő használatához nincs szükség:You don't need to use these values to script the install of an Evaluation edition of the Current Branch:

SABranchOptionsSABranchOptions

 • Kulcsnév: SAActiveKey Name: SAActive

  • Értékek: 0 vagy 1.Values: 0 or 1.
  • Részletek: 0 telepíti a nem licencelt próbaverziójának aktuális ág, valamint 1 egy licencelt kiadásra.Details: 0 installs a non-licensed Evaluation edition of Current Branch, and 1 installs a licensed edition.
 • CurrentBranchCurrentBranch

  • Értékek: 0 vagy 1.Values: 0 or 1.
  • Részletek: 0 telepíti a hosszú távú karbantartási ág, valamint 1 az aktuális ág.Details: 0 installs the Long-Term Servicing Branch, and 1 installs the Current Branch.

Például egy licencelt kiadásra aktuális ág telepítéséhez használhatja:For example, to install a licensed Current Branch edition you would use:

Kulcsnév: SABranchOptionsKey Name: SABranchOptions

 • SAActive = 1SAActive = 1
 • CurrentBranch = 1CurrentBranch = 1

Fontos

SABranchOptions csak az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó működik a telepítést.SABranchOptions only works with Setup from the baseline media. Amikor a telepítő CD-ről nem alkalmazható. A hely legújabb mappa korábban telepítette a verzió 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó használatával.It does not apply when you run Setup from the CD.Latest folder of a site you previously installed using the version 1606 baseline media.

SABranchOptions nem vonatkozik a parancsprogram-alapú frissítés a System Center 2012 Configuration Manager és az aktuális ág mindig eredményez.SABranchOptions does not apply to scripted upgrades from System Center 2012 Configuration Manager and always results in the Current Branch.

További információkért lásd: System Center Configuration Manager-helyek telepítése a parancssor használatával.For more information, see Use a command line to install System Center Configuration Manager sites.

Új hely telepítéseInstall a new site

Ha a 1606 alapterv adathordozóval vagy ág új hely telepítése, használata a webhely tervezése, előkészítése, és a telepítési eljárások részletes ismertetését lásd: a telepítése a System Center Configuration Manager-helyek témakör hozzáadásával a telepítő az alábbiakat:When you use the 1606 baseline media to install a new site of either branch, use the site planning, preparation, and installation procedures documented in the Installing System Center Configuration Manager sites topic with the addition of the following considerations for Setup:

 • A telepítés során ki kell választania a fiókiroda a Configuration Manager telepíteni kívánt, és a frissítési garancia kapcsolatos részletek is megadhat.During Setup you must choose the branch of Configuration Manager that you want to install, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Minden hely egy hierarchia ugyanazon fiókiroda kell futtatnia.All sites in the same hierarchy must run the same branch. Különböző helyeken lehet LTSB és az aktuális ág vegyesen hierarchiája nem támogatott.It is not supported to have a hierarchy with a mix of LTSB and Current Branch at different sites.
 • Új parancsfájlból történő telepítést.New scripted installation. További információkért lásd: "Új parancsprogrammal létrehozva telepítéstípus" a cikk korábbi részében.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

Önálló elsődleges helyExpand a stand-alone primary site

A LTSB futtató önálló elsődleges hely bővítheti.You can expand a stand-alone primary site that runs the LTSB. A folyamat ugyanolyan helyzetet teremt, mint egy szerint az aktuális ág helyhez:The process is no different than that used for a Current Branch site with one caveat:

 • Az új központi adminisztrációs hely telepítésekor a telepítő az eredeti forrás-adathordozóján a LTSB hely telepítéséhez is használt kell használnia.When installing the new central administration site you must use Setup from the original source media you used to install the LTSB site. A telepítő CD-ről. Ebben a forgatókönyvben a legfrissebb mappát nem támogatott.Running Setup from the CD.Latest folder for this scenario is not supported.

További információ a hely kibővítése című "Kibővít egy önálló elsődleges helyet" a telepítővarázslóval hely telepítése.For more information about expanding a site, see "Expand a stand-alone primary site" in Install a site using the Setup Wizard.

Frissítés a System Center 2012 Configuration ManagerbenUpgrade from System Center 2012 Configuration Manager

Amikor frissíti a System Center 2012 Configuration Manager, a hely tervezése, előkészítése, és eljárásokat használhatja a ismertetett a frissítése a System Center Configuration Manager témakör, de a következő módosítja:When you upgrade from System Center 2012 Configuration Manager, use the site planning, preparation, and procedures as documented in the Upgrade to System Center Configuration Manager topic, but with the following changes:

Az aktuális ág frissítés:Upgrade to the Current Branch:

 • A telepítés során ki kell választania az aktuális ág, és a frissítési garancia kapcsolatos részletek is megadhat.During Setup, you must choose the Current Branch, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Új parancsfájlból történő telepítést.New scripted installation. További információkért lásd: "Új parancsprogrammal létrehozva telepítéstípus" a cikk korábbi részében.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

A LTSB frissítés:Upgrade to the LTSB:

 • A frissítés előtti ellenőrzőlista a következő további lépéseket.Additional steps to following in the pre-upgrade checklist.
 • A telepítés során ki kell választania a LTSB, és a frissítési garancia kapcsolatos részletek is megadhat.During Setup you must choose the LTSB, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Csak frissítheti a System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, a System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, a System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1 vagy a System Center 2012 R2 Configuration futtató helyen Szervizcsomag nélküli Manager.You can only upgrade a site that runs System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1, System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2, System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1, or System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack.

Helyi a 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó frissítési útvonalaiIn-place upgrade paths for the 1606 baseline media

A 1606 alapszintű verziót tartalmazó adathordozó segítségével frissítse egy licencelt kiadásra a System Center Configuration Manager a következő:You can use the 1606 baseline media to upgrade the following to a licensed edition of System Center Configuration Manager:

 • System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager szervizcsomag nélküli (ehhez az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó 1606 verziójához, amely 2016. December 15. újra lett kiadásra használatát.)System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 (ehhez használatát az alapszintű verziót tartalmazó adathordozó 1606 verziójához, amely 2016. December 15. újra lett kiadásra.)System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1 (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)

Az adathordozó segítségével a nem licencelt próbaverzió frissítéséhez aktuális ág az aktuális ág teljes mértékben licencelt verziójára.You can also use this media to upgrade a non-licensed Evaluation edition of Current Branch to a fully licensed version of the Current Branch.

A hordozó nem támogatja a frissítését:This media does not support the upgrade of:

 • Egyéb System Center 2012 Configuration Manager verziói.Other versions of System Center 2012 Configuration Manager.
 • A Configuration Manager 2007-es vagy korábbi.Configuration Manager 2007 or earlier.
 • Egy kiadási jelölt telepítése a System Center Configuration Manager.A release candidate installation of System Center Configuration Manager.

Tudnivalók a CD-n. Legújabb mappa és a LTSBAbout the CD.Latest folder and the LTSB

A Configuration Manager hozza létre, a CD-n adathordozóval korlátozásai a következők. Legújabb mappában található a helykiszolgálón.The following are limitations on using the media that Configuration Manager creates in the CD.Latest folder on the site server. Ezek a korlátozások vonatkoznak a LTSB futtató helyek:These limits apply to sites that run the LTSB:

A CD-n adathordozót. Támogatott legfrissebb mappát:Media in the CD.Latest folder is supported for:

 • A Site recovery.Site recovery.
 • A helykarbantartás.Site maintenance.
 • További alárendelt elsődleges hely telepítésekor.Installing additional child primary sites.

A CD-n adathordozót. Legújabb mappa nem támogatott:Media in the CD.Latest folder is not supported for:

 • A központi adminisztrációs hely telepítése a helybővítés részeként.Installing a central administration site as part of a site expansion scenario.

További információkért lásd: a CD-n. Legújabb mappa.For more information, see the CD.Latest folder.

Biztonsági mentési, helyreállítási és a LTSB a hely karbantartásaBackup, recovery, and site maintenance for the LTSB

Készítsen biztonsági másolatot, helyreállítás vagy helykarbantartás futtatása a LTSB futtató helyen, használja a útmutatás és eljárások a biztonsági mentés és helyreállítás a System Center Configuration Manager.To back up, recover, or run site maintenance on a site that runs the LTSB, use the guidance and procedures from Backup and recovery for System Center Configuration Manager.

Használja a Configuration Manager telepítő CD-ről. A biztonsági mentés a LTSB webhely legfrissebb mappát.Use Configuration Manager Setup from the CD.Latest folder of the backup of your LTSB site.