Telepítése és frissítése a verziót az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról a System Center Configuration ManagerhezInstall and upgrade with the version 1606 baseline media for System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág), (a hosszú távú karbantartási ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch), (Long-Term Servicing Branch)

Amikor a telepítő futtatása az 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról a Configuration Manager, a hosszú távú karbantartási ág vagy az aktuális ág hely System Center Configuration Manager is telepítheti.When you run Setup from the version 1606 baseline media for Configuration Manager, you can install the Long-Term Servicing Branch or a Current branch site of System Center Configuration Manager.

Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról érhető el a DVD-n a Microsoft System Center 2016 részét képező, vagy a System Center Configuration Manager (aktuális ági és hosszú távú karbantartási ág 1606) kiadása.The baseline media is available on DVD as part of Microsoft System Center 2016, or from System Center Configuration Manager (Current Branch and Long-Term Servicing Branch 1606) release. Alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról kapcsolatos további információkért lásd: alapkonfiguráció és frissítési verziók.To learn about baseline media, see Baseline and update versions.

Az 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról használatakor a hely telepítése vagy frissítése a következő:When you use the version 1606 baseline media, the site you install or upgrade to is:

 • A aktuális ág hely volt az első telepített használatával az 1511-es alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról, és ezután a 1606-os plusz az 1606-os verzióra – kumulatív gyorsjavítás - KB3186654 frissített helyhez, amely egyenértékű.A Current Branch site that is equivalent to a site that was first installed using the 1511 baseline media, and then updated to version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654.
 • Egy LTSB hely , amely az aktuális ág helyen, a 1606-os plusz az 1606-os verzióra – kumulatív gyorsjavítás - KB3186654 megfelelője.An LTSB site that is equivalent to the Current Branch site that runs version 1606 plus the 1606 hotfix rollup - KB3186654. Az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról már eleve tartalmazza a kumulatív gyorsjavítás.The baseline media already includes the hotfix rollup. De a LTSB nem támogatja az összes, a szolgáltatások vagy az aktuális fejlesztési ágban, ahogy az az elérhető képességek bemutatása, a hosszú távú karbantartási ág a System Center Configuration Manager.But, the LTSB does not support all of the features or capabilities available with the Current Branch, as detailed in Introduction to the Long-Term Servicing Branch of System Center Configuration Manager.

Ha nem ismeri a System Center Configuration Manager ággal, lásd: melyik ágat a Configuration Manager kell használnia.If you are not familiar with the different branches of System Center Configuration Manager, see Which branch of Configuration Manager should I use.

Az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról való telepítés módosításaiChanges to Setup with the 1606 baseline media

Az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról a Configuration Manager telepítő vezet be a következő módosításokat.The 1606 baseline media introduces the following changes to Setup for Configuration Manager.

Ág és kiadásBranch and edition

A telepítő futtatásakor a most már lehetősége lesz egy licencelési lap, amelyen kiválaszthatja a fiókiroda a Configuration Manager telepítéséhez.When you run Setup, you are now presented with a Licensing page where you can select the branch of Configuration Manager you want to install. Kiválaszthatja az aktuális ág vagy a LTSB licencelt telepítésként, vagy kiválaszthatja az aktuális ág licenccel nem rendelkező telepítésként próbaverziójához.You can choose either the Current Branch or LTSB as a licensed installation, or you can choose an Evaluation edition of the Current Branch as a non-licensed installation.

További információkért lásd: licencelés és a System Center Configuration Manager ágak.For more information, see Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

Software Assurance lejárataSoftware Assurance expiration

A telepítés során lehetősége van, adja meg a frissítési garancia lejárati dátuma értéket.During Setup, you have the option to enter the Software Assurance expiration date value. Ez az Ön által megadott kényelmes emlékeztetőként választható értéket.This is an optional value that you can specify as a convenient reminder.

Megjegyzés

A Microsoft nem ellenőrzi a lejárati dátum megadása, és ne használja ezt a dátumot licencérvényesítés.Microsoft does not validate the expiration date you enter and will not use this date for license validation. Ehelyett használhatja a lejárati dátum emlékeztetőként.Instead, you can use it as a reminder of your expiration date. Ez akkor hasznos, mert a Configuration Manager rendszeres időközönként új szoftverfrissítések felajánlott online és a frissítési garanciát biztosító szoftverlicencek állapotának a további frissítések használatára jogosult legyen az aktuális kell lennie.This is useful because Configuration Manager periodically checks for new software updates offered online, and your software assurance license status should be current to be eligible to use these additional updates.

 • A date értéknek is meghatározhat az termékkulcs oldalon a telepítő varázsló futtatásakor a telepítő a System Center Configuration Manager-verzió az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról.You can specify the date value on the Product Key page of the Setup Wizard when you run Setup from the System Center Configuration Manager version 1606 baseline media.
 • Azt is beállíthatja ezt a dátumot kiválasztásával Hierarchiabeállítások tulajdonságai > licencelés a Configuration Manager konzolon.You can also specify this date by selecting Hierarchy Settings Properties > Licensing in the Configuration Manager console.

További információkért lásd a "Frissítési garancia szerződés" licencelés és a System Center Configuration Manager ágak.For more information, see "Software Assurance agreements" in Licensing and branches for System Center Configuration Manager.

További frissítés előtti konfigurációiAdditional pre-upgrade configurations

A System Center 2012 Configuration Manager az LTSB a frissítés megkezdése előtt az alábbi kiegészítő lépéseket szükségesek a frissítés előtti feladatlista részeként.Prior to starting an upgrade of System Center 2012 Configuration Manager to the LTSB, you must take the following additional steps as part of pre-upgrade checklist.
Távolítsa el a helyrendszer-szerepkörök, amelyek az LTSB nem támogatja:Uninstall the site system roles that the LTSB does not support:

 • Eszközintelligencia-katalógus szinkronizálási pontjaAsset Intelligence synchronization point
 • Microsoft Intune-összekötőMicrosoft Intune connector
 • Felhőalapú terjesztési pontokCloud-based distribution points

További információkért lásd: frissítése a System Center Configuration Manager.For more information, see Upgrade to System Center Configuration Manager.

Új parancsfájlalapú telepítési beállításokNew scripted installation options

Az 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról a parancsfájlból végzett telepítéseknél egy új legfelső szintű hely egy felügyelet nélküli telepítés új fájlkulcs támogatja.The version 1606 baseline media supports a new unattended script file key for scripted installations of a new top-level site. Ez az új önálló elsődleges hely telepítése vagy egy központi adminisztrációs hely hozzáadása a helybővítés részeként vonatkozik.This applies to installing a new stand-alone primary site or adding a central administration site as part of a site expansion scenario.

Amikor egy felügyelet nélküli parancsfájl használatával történő telepítésével a licencelt ág, hozzá kell adnia a következő szakaszban, a kulcsnevek és értékek a szkript beállítások szakaszban.When using an unattended script to install a licensed branch, you must add the following section, key names, and values to the Options section of your script. Nem kell az aktuális ág próbaverziójának telepítése szkript ezeket az értékeket használja:You don't need to use these values to script the install of an Evaluation edition of the Current Branch:

SABranchOptionsSABranchOptions

 • Kulcsnév: SAActiveKey Name: SAActive

  • Értékek: 0 vagy 1.Values: 0 or 1.
  • Részletek: 0-licenccel nem rendelkező próbaverzió, az aktuális ág telepíti, és 1 telepíti egy licencelt kiadásra.Details: 0 installs a non-licensed Evaluation edition of Current Branch, and 1 installs a licensed edition.
 • CurrentBranchCurrentBranch

  • Értékek: 0 vagy 1.Values: 0 or 1.
  • Részletek: 0 a hosszú távú karbantartási ág telepíti, és 1 telepíti az aktuális ág.Details: 0 installs the Long-Term Servicing Branch, and 1 installs the Current Branch.

Például használhat, licenccel rendelkező aktuális ági kiadását telepítéséhez:For example, to install a licensed Current Branch edition you would use:

Kulcsnév: SABranchOptionsKey Name: SABranchOptions

 • SAActive = 1SAActive = 1
 • CurrentBranch = 1CurrentBranch = 1

Fontos

SABranchOptions az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról történő telepítés csak működik.SABranchOptions only works with Setup from the baseline media. A telepítő futtatásakor a CD-ről nem vonatkozik. A hely a legújabb mappába korábban telepítette az 1606-os verzió alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról.It does not apply when you run Setup from the CD.Latest folder of a site you previously installed using the version 1606 baseline media.

SABranchOptions nem vonatkozik a parancsfájlalapú frissítése a System Center 2012 Configuration Manager és az aktuális ág mindig eredményez.SABranchOptions does not apply to scripted upgrades from System Center 2012 Configuration Manager and always results in the Current Branch.

További információkért lásd: System Center Configuration Manager-helyek telepítése a parancssor használatával.For more information, see Use a command line to install System Center Configuration Manager sites.

Új hely telepítéseInstall a new site

Az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról való telepítésével vagy ág egy új helyet a hely, tervezési, előkészítés, használatakor és telepítési eljárások részletes ismertetését lásd: a telepítése a System Center Configuration Manager-helyek a témakör a Emellett a telepítő az alábbi szempontokat:When you use the 1606 baseline media to install a new site of either branch, use the site planning, preparation, and installation procedures documented in the Installing System Center Configuration Manager sites topic with the addition of the following considerations for Setup:

 • Telepítés során ki kell választania a Configuration Manager ágának telepíteni kívánt, és a frissítési garancia szerződés részletei is megadhat.During Setup you must choose the branch of Configuration Manager that you want to install, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Ugyanabban a hierarchiában minden helyek kell futtatni az azonos ágat.All sites in the same hierarchy must run the same branch. Nem rendelkezik az LTSB-és az aktuális ág egy hierarchiában különböző helyeken támogatott.It is not supported to have a hierarchy with a mix of LTSB and Current Branch at different sites.
 • Új parancsfájlalapú telepítésének.New scripted installation. További információkért lásd: "New parancsfájlalapú telepítéstípus" a cikk korábbi részében.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

Önálló elsődleges hely kibővítéseExpand a stand-alone primary site

Egy önálló elsődleges helyet, amely futtatja a LTSB bővítheti.You can expand a stand-alone primary site that runs the LTSB. A folyamat semmiben nem különbözik az egyik kikötés az aktuális ág helyhez használt:The process is no different than that used for a Current Branch site with one caveat:

 • Az új központi adminisztrációs hely telepítése során a telepítő az LTSB-hely telepítéséhez használt eredeti forrás adathordozóról kell használnia.When installing the new central administration site you must use Setup from the original source media you used to install the LTSB site. A telepítő futtatásával a CD-ről. Nem támogatott ebben a forgatókönyvben a legújabb mappába.Running Setup from the CD.Latest folder for this scenario is not supported.

Hely kibővítése kapcsolatos további információkért lásd: "Kibővít egy önálló elsődleges helyet" a telepítése a telepítővarázslóval hely.For more information about expanding a site, see "Expand a stand-alone primary site" in Install a site using the Setup Wizard.

Frissítés a System Center 2012 Configuration ManagerbenUpgrade from System Center 2012 Configuration Manager

Amikor frissíti a System Center 2012 Configuration Manager, használja a hely tervezése, előkészítési és eljárások leírtak szerint a frissítése a System Center Configuration Manager témakör, de a következőre változik:When you upgrade from System Center 2012 Configuration Manager, use the site planning, preparation, and procedures as documented in the Upgrade to System Center Configuration Manager topic, but with the following changes:

Frissítés az aktuális ág:Upgrade to the Current Branch:

 • A telepítés során ki kell választania az aktuális ág, és a frissítési garancia szerződés részletei is megadhat.During Setup, you must choose the Current Branch, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • Új parancsfájlalapú telepítésének.New scripted installation. További információkért lásd: "New parancsfájlalapú telepítéstípus" a cikk korábbi részében.For more information, see "New scripted installation options" earlier in this article.

Frissítés a az LTSB:Upgrade to the LTSB:

 • A frissítés előtti ellenőrzőlistát a következő további lépéseket.Additional steps to following in the pre-upgrade checklist.
 • Telepítés során ki kell választania a LTSB, és a frissítési garancia szerződés részletei is megadhat.During Setup you must choose the LTSB, and you can specify details for your Software Assurance agreement.
 • System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1, a System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2, a System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1 vagy a System Center 2012 R2 Configuration Managert futtató helyen frissíthet Szervizcsomag nélkül Manager.You can only upgrade a site that runs System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1, System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2, System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1, or System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack.

Helyben az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról frissítési útvonalaiIn-place upgrade paths for the 1606 baseline media

Az 1606-os alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról használatával frissítse egy licencelt kiadásra a System Center Configuration Manager a következő:You can use the 1606 baseline media to upgrade the following to a licensed edition of System Center Configuration Manager:

 • A System Center 2012 R2 Configuration Manager Service Pack 1System Center 2012 R2 Configuration Manager with Service Pack 1
 • A System Center 2012 R2 Configuration Manager szervizcsomag (ez szükséges az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról az 1606-os verzió, amely 2016. December 15 megjelentette.)System Center 2012 R2 Configuration Manager with no service pack (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 2 szervizcsomaggalSystem Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 2
 • A System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1 (ez szükséges az alapszintű verziót tartalmazó adathordozóról az 1606-os verzió, amely 2016. December 15 megjelentette.)System Center 2012 Configuration Manager with Service Pack 1 (this requires the use of the baseline media for version 1606 that was rereleased on December 15th, 2016.)

Az adathordozó használatával az aktuális ág egy licenccel nem rendelkező próbaverzió frissítése az aktuális ág egy teljes mértékben licencelt verziójára.You can also use this media to upgrade a non-licensed Evaluation edition of Current Branch to a fully licensed version of the Current Branch.

Az adathordozó nem támogatja a frissítését:This media does not support the upgrade of:

 • Más System Center 2012 Configuration Manager verziói.Other versions of System Center 2012 Configuration Manager.
 • Configuration Manager 2007-es vagy korábbi.Configuration Manager 2007 or earlier.
 • Egy release candidate telepítése a System Center Configuration Manager.A release candidate installation of System Center Configuration Manager.

Tudnivalók a CD-re. Legfrissebb mappát, és a LTSBAbout the CD.Latest folder and the LTSB

A következő korlátozás az adathordozót, amely a CD-t hoz létre a Configuration Manager használatával. Legújabb mappában található a helykiszolgálón.The following are limitations on using the media that Configuration Manager creates in the CD.Latest folder on the site server. Ezek a korlátok vonatkoznak az LTSB futtató helyek:These limits apply to sites that run the LTSB:

A CD-ről az adathordozót. Támogatott legújabb mappába:Media in the CD.Latest folder is supported for:

 • A Site recovery.Site recovery.
 • Hely karbantartása.Site maintenance.
 • További elsődleges gyermekhelyeket telepítése.Installing additional child primary sites.

A CD-ről az adathordozót. A nem támogatott a legújabb mappába:Media in the CD.Latest folder is not supported for:

 • Központi adminisztrációs hely telepítése a helybővítés során.Installing a central administration site as part of a site expansion scenario.

További információkért lásd: a CD-ről. Legújabb mappába.For more information, see the CD.Latest folder.

Biztonsági mentés, helyreállítás és a LTSB hely karbantartásaBackup, recovery, and site maintenance for the LTSB

Készítsen biztonsági másolatot, helyreállítása vagy helykarbantartás az LTSB futtató helyen futtassa, használja a útmutatást és eljárásokat biztonsági mentés és helyreállítás a System Center Configuration Manager.To back up, recover, or run site maintenance on a site that runs the LTSB, use the guidance and procedures from Backup and recovery for System Center Configuration Manager.

Használja a Configuration Manager telepítő CD-ről. A biztonsági mentés az LTSB-webhely legújabb mappába.Use Configuration Manager Setup from the CD.Latest folder of the backup of your LTSB site.