Helyrendszerszerepkörök telepítése a helyszíni mobileszköz-felügyelethez a System Center Configuration ManagerbenInstall site system roles for On-premises Mobile Device Management in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager a-helyszíni mobileszköz-kezelés a következő helyrendszerszerepkörök a Configuration Manager-hely infrastruktúrájára van szükség:System Center Configuration Manager On-premises Mobile Device Management requires the following site system roles in your Configuration Manager site infrastructure:

 • Beléptetési pontEnrollment point

 • Beléptetési proxypontEnrollment proxy point

 • Terjesztési pontDistribution point

 • Eszközfelügyeleti pontDevice management point

 • Szolgáltatáskapcsolódási pontService connection point

  Ha a hozzáadni kívánt-helyszíni mobileszköz-kezelés a szervezethez, amely rendelkezik a legtöbb számítógépet és a Configuration Manager ügyfélszoftver segítségével felügyelt eszközöket, lehetséges, hogy a meglévő részeként már telepített helyrendszerszerepkörök többsége infrastruktúra.If you are adding On-premises Mobile Device Management to your organization that has most PCs and devices managed using the Configuration Manager client software, you might have most of the site system roles installed already as part of your existing infrastructure. Ha nincs engedélyezve, helyrendszerszerepkörök hozzáadása a System Center Configuration Manager esetében a helyhez való hozzáadásakor kapcsolatos részletes információkért.If not, see Add site system roles for System Center Configuration Manager for complete information on how to add them to your site.

Megjegyzés

Ha az eszköz felügyeleti pont helyrendszerszerepkörrel rendelkező adatbázis-replikákat használ, újonnan regisztrált eszközök csak akkor fognak kapcsolódni az eszközfelügyeleti pont, mindaddig, amíg az adatbázis-replikát szinkronizálja azt.If you use database replicas with your device management point site system role, newly enrolled devices will initially fail to connect to the device management point until the database replica synchronizes with it. Az ilyen csatlakozási hibát az okozza, hogy az adatbázis-replika nem rendelkezik a az újonnan regisztrált eszköz sikeres kapcsolódáshoz szükséges információkat.This connection failure occurs because the database replica does not have the information about the newly enrolled device necessary for a successful connection. Replikák 5 percenként szinkronizálja, így az eszközök nem tudnak majd kapcsolódni az a regisztráció (általában 2 kapcsolódási kísérletek), amely után a kapcsolat sikeresen követő 5 percben.Replicas synchronize every 5 minutes, so devices will fail to connect for the first 5 minutes after enrollment (usually 2 connection attempts), after which the device will connect successfully.

Akár meglévő helyrendszerszerepköröket használ, vagy újakat ad hozzá, konfigurálnia kell őket a modern eszközök kezelésére használható.Whether you are using existing site system roles or adding new ones, you must configure them to be used to manage modern devices. A terjesztési pont és eszközfelügyeleti pont működéséhez a konfigurálása az alábbi lépésekkel-helyszíni mobileszköz-kezelés:Follow the steps below to configure the distribution point and device management point to function correctly for On-premises Mobile Device Management:

Megjegyzés

A Configuration Manager aktuális ágának csak az intranetes kapcsolatokat támogatja az eszközök a terjesztési pont és eszközfelügyeleti pontok a a-helyszíni mobileszköz-kezelés.The current branch of Configuration Manager only supports intranet connections from devices to the distribution points and device management points for On-premises Mobile Device Management. Azonban Ha Mac OS X rendszerű számítógépek is kezel, ezek az ügyfelek ezen helyrendszerszerepkörökhöz internetes kapcsolatokat igényelnek.However, if you are also managing Mac OS X computers, those clients require internet connections to those site system roles. Ebben az esetben a terjesztési pont és az eszközfelügyeleti pont tulajdonságainak konfigurálásakor kell használnia a intranetes és internetes kapcsolatok engedélyezése beállítást használja.In that case, when you configure the properties of the distribution point and the device management point, you should use the Allow intranet and internet connections setting instead.

Helyrendszerszerepkörök modern eszközök kezelésére való konfigurálása:To configure site system roles to manage modern devices:

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a felügyeleti > áttekintése > Helykonfiguráció > Kiszolgálók és Helyrendszerszerepkörök.In the Configuration Manager console, click Administration > Overview > Site Configuration > Servers and Site System Roles.

 2. Válassza ki a helyrendszer-kiszolgáló a terjesztési pont vagy az eszközfelügyeleti pont szeretné konfigurálni, nyissa meg tulajdonságait helyrendszer , és ellenőrizze, hogy a megadott teljes tartománynév.Select site system server with distribution point or device management point you want to configure, open properties for Site System and make sure it has a FQDN specified. Kattintson az OK gombra.Click OK.

 3. Nyissa meg a terjesztési pont tulajdonságait helyrendszerszerepkör.Open properties for the distribution point site system role. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy HTTPS kiválasztva, és válassza ki a csak intranetet használó kapcsolatok engedélyezése.On the General tab, make sure HTTPS is selected and select Allow intranet-only connections.

  Ha Mac számítógépekre is külön-külön kezelése a Configuration Manager-ügyféllel, használja a intranetes és internetes kapcsolatok engedélyezése helyette.If you're also separately managing Mac computers with the Configuration Manager client, use Allow intranet and internet connections instead.

  Megjegyzés

  Az intranetes kapcsolatokhoz konfigurált terjesztési pontokon helyhatárokat beállítani szükséges.Distribution points configured for intranet connections require site boundaries to be configured for them. A kizárólag támogatja IPv4-tartományok határait a Configuration Manager aktuális ágának-helyszíni mobileszköz-kezelés.The current branch of Configuration Manager only supports IPv4 range boundaries for On-premises Mobile Device Management. Helyhatárok konfigurálásáról további információkért lásd: helyhatárok és határcsoportok megadása a System Center Configuration Manager.For more information on configuring site boundaries, see Define site boundaries and boundary groups for System Center Configuration Manager.

 4. Jelölje be a engedélyezze a terjesztési ponthoz való csatlakozáshoz eszközök, és kattintson a OK.Click the check box next to Allow mobile devices to connect to this distribution point, and then click OK.

 5. Nyissa meg a felügyeleti pont tulajdonságait helyrendszerszerepkör.Open properties for the management point site system role. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy HTTPS kiválasztva, majd válassza ki a csak intranetet használó kapcsolatok engedélyezése.On the General tab, make sure HTTPS is selected, and select Allow intranet-only connections.

  Ha Mac számítógépekre is külön-külön kezelése a Configuration Manager-ügyféllel, használja a intranetes és internetes kapcsolatok engedélyezése helyette.If you're also separately managing Mac computers with the Configuration Manager client, use Allow intranet and internet connections instead.

 6. Jelölje be a mobileszközök és Mac számítógépen, hogy a felügyeleti pont használatának engedélyezése.Click the check box next to Allow mobile devices and Mac Computer to use this management point. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  Ez gyakorlatilag bekapcsolja a felügyeleti pont be egy felügyeleti pont.This effectively turns the management point into a device management point.

  Ha a helyrendszer-szerepkörök hozzáadása és modern eszközök felügyeletének konfigurálva, majd konfigurálja úgy a kiszolgálókat megbízható végpontként regisztrálhatja és felügyelheti a felügyelt eszközökkel való kommunikációhoz a szerepköröket üzemeltető kell.Once the site system roles have been added and configured for managing modern devices, you then need to configure the servers hosting the roles as trusted endpoints for enrolling and communicating with managed devices. Lásd: beállítása helyszíni mobileszközök kezeléséhez a System Center Configuration Managerben megbízható kommunikációhoz szükséges tanúsítványok további információt.See Set up certificates for trusted communications for On-premises Mobile Device Management in System Center Configuration Manager for more information.