Eszközregisztráció beállítása a helyszíni mobileszköz-felügyelethez a System Center Configuration ManagerbenSet up device enrollment for On-premises Mobile Device Management in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Így a felhasználók regisztrálhatják az eszközeiket a System Center Configuration Manager a-helyszíni mobileszköz-kezelés kell ezt adnia nekik.Enabling users to enroll their devices for System Center Configuration Manager On-premises Mobile Device Management requires you to grant them permission to do so. A felhasználóknak engedélyt beléptetését, kövesse az alábbi feladatok.To grant users permission to enroll devices, follow the tasks below.

A felhasználók számára a modern eszközök regisztrálását lehetővé tevő regisztrációs profil létrehozásaCreate an enrollment profile that allows users to enroll modern devices

A felhasználók számára modern eszközök regisztrálásához szükséges beállítások leküldéséhez, adhat hozzá új beléptetési profil az alapértelmezett ügyfélbeállításokat, amelyre alkalmazva lesz a Configuration Manager-hely összes felderített felhasználójára.To push the settings required to allow users to enroll modern devices, you can add a new enrollment profile to the default client settings, which gets applied to all discovered users in the Configuration Manager site.

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a felügyeleti > áttekintése > ügyfélbeállítások, nyissa meg alapértelmezett Ügyfélbeállítások válassza regisztrációs.In the Configuration Manager console, click Administration > Overview > Client Settings, open Default Client Settings and select Enrollment.

 2. Az Eszközbeállítások szakaszban adja meg a modern eszközök lekérdezési időközét.Under Device Settings, specify the polling interval for modern devices.

 3. A Felhasználói beállítások szakasz Allow users to enroll modern devices (Modern eszközök beléptetésének engedélyezése a felhasználóknak) beállításánál válassza az Igenlehetőséget.Under User Settings, select Yes for Allow users to enroll modern devices.

 4. A Modern eszközök regisztrációs profilját, kattintson a profil beállítása... majd létrehozása...Next to Modern device enrollment profile, click Set Profile... and then click Create...

 5. A Beléptetési profil létrehozása párbeszédpanelen írja be a regisztrációs profil nevét, és válassza ki a felügyeleti hely kódját, melyet szeretne, ha a felhasználók és a regisztrációs profil használna.In Create Enrollment Profile, type a name for the enrollment profile, and choose the management site code you want users with the enrollment profile to use. Többször az OK gombra kattintva lépjen ki az Alapértelmezett beállítások lapról.Click OK several times to exit the Default Settings page.

Megjegyzés

Ha a regisztrációs profilt a felderített felhasználók egy részhalmaza számára szeretné telepíteni, használhat egy felhasználógyűjteményt, és egyéni ügyfélbeállításokat hozhat létre a gyűjteményben való központi telepítéshez.If you want to deploy the enrollment profile to a subset of discovered users, you can use a user collection, and create custom client settings to deploy to that collection. Információk az egyedi ügyfélbeállítások létrehozásáról: Az ügyfélbeállítások konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information on creating custom client settings, see How to configure client settings in System Center Configuration Manager

A regisztrált eszközök további ügyfél-beállításainak megadásaSet up additional client settings for enrolled devices

A modern eszközök regisztrációs profiljának beállítása mellett további ügyfélbeállításokat is megadhat az eszközök konfigurálásához a regisztrálás során.In addition to setting up the enrollment profile fo modern devices, you can set up additional client settings for configuring devices when they're enrolled. Információk az ügyfélbeállítások megadásáról: Az ügyfélbeállítások konfigurálása a System Center Configuration Managerben.For information on setting up client settings, see How to configure client settings in System Center Configuration Manager.

Nem minden ügyfélbeállítás érhetők el a-helyszíni mobileszköz-kezelés.Not all client settings are available for On-premises Mobile Device Management. A Configuration Manager aktuális ágának a következő ügyfélbeállításait támogatja a-helyszíni mobileszköz-kezelés:The current branch of Configuration Manager supports the following client settings for On-premises Mobile Device Management:

 • Beléptetés – Ezek a beállítások határozzák meg a felügyelt eszközök regisztrációs profilját.Enrollment - these settings specify the enrollment profile for managed devices. További információk regisztrációs profil létrehozásáról: A felhasználók számára a modern eszközök regisztrálását lehetővé tevő regisztrációs profil létrehozása.For more information on how to set up an enrollment profile, see Create an enrollment profile that allows users to enroll modern devices.

 • Ügyfélházirend – Ezekkel a beállításokkal adhatja meg, hogy milyen gyakran töltődjön le az ügyfélházirend az eszközre.Client policy - theses settings specify the frequency for downloading client policy to the device. Ezenkívül engedélyezheti a felhasználók házirendek lekérdezésével történő célzásának beállításait is.You can also enable settings for targeting users with policy polling. További információk az ügyfélházirend-beállításokról: Tudnivalók a System Center Configuration Manager ügyfélbeállításairól, Ügyfélházirend szekció.For more information on client policy settings, see the Client Policy section in About client settings in System Center Configuration Manager.

 • Szoftver központi telepítése – Ez a beállítás határozza meg, hogy milyen időközönként vizsgálja meg a rendszer, kell-e szoftvert telepíteni az ügyféleszközökre.Software deployment - this setting sets the interval for evaluating client devices for software deployments. További információk a szoftverek központi telepítésének beállításairól: Tudnivalók a System Center Configuration Manager ügyfélbeállításairólcímű témakör Szoftverek központi telepítése című szakasza.For more information of software deployment settings, see the Software Deployment section in About client settings in System Center Configuration Manager

  Megjegyzés

  Az a-helyszíni mobileszköz-kezelés, szoftverfrissítési központi telepítési beállítások csak akkor használható, alapértelmezett ügyfélbeállítások.For On-premises Mobile Device Management, software deployment settings can only be used as default client settings. Szoftverfrissítési központi telepítési beállítások nem használható a Configuration Manager aktuális ágában található egyéni ügyfélbeállításokkal.Software deployment settings cannot be used with custom client settings in the current branch of Configuration Manager.

Annak engedélyezése, hogy a felhasználók megkapják a modern eszközök regisztrációs profiljátEnable users to receive the modern device enrollment profile

A felhasználók megkapják a módosított ügyfélbeállításokat a regisztrációs profilt a-helyszíni mobileszköz-kezelés, azokat észlelni kell őket az Active Directory felderítési módszer.For users to receive the modified client settings with the enrollment profile for On-premises Mobile Device Management, they must be discovered through the Active Directory discovery method. Futtassa az Active Directory-felhasználók felderítését annak biztosítására, hogy mindenki megkapja a regisztrációs profilt, akinek szüksége van rá.To make sure everyone that needs the enrollment profile gets it, run discovery for Active Directory users. További információk felhasználók felderítéséről: A felderítés futtatása a System Center Configuration Managerből.For instructions on how to discover users, see Run discovery for System Center Configuration Manager.

A főtanúsítvány tárolása a regisztrálandó eszközökönStore the root certificate on devices to be enrolled

A tartományhoz csatlakoztatott eszközökkel rendelkező felhasználók valószínűleg már rendelkeznek a helyrendszerszerepköröket üzemeltető kiszolgálókkal való megbízható kommunikációhoz szükséges főtanúsítvánnyal, mert a főtanúsítvány az Active Directoryval elvégzett tartományhoz való csatlakozási folyamat részeként ki lett adva.Users with domain-joined devices will likely already have the required root certificate for trusted communication with the servers hosting the site system roles because the root was issued as part of the domain-joining process with Active Directory. A tartományon kívüli számítógépeken és mobileszközökön manuálisan kell telepíteni a főtanúsítványt, hogy végre lehessen hajtani a regisztrációt.Non-domain joined computers and mobile devices will need the root certificate manually installed on the device to allow for enrollment to take place. Ezek az eszközök nem fognak automatikusan rendelkezni a szükséges főtanúsítvánnyal.These devices will not automatically have the required root certificate.

Biztosítani kell az eszköz számára az exportált tanúsítványfájlt a manuális telepítéshez.The exported certificate file must be provided to the device for manual installation. Ezt megteheti e-mailben, a OneDrive-val, SD-kártyával, USB-meghajtóval vagy bármilyen, az igényeinek leginkább megfelelő módszerrel.This can be done using email, OneDrive, SD card, USB thumbdrive, or whatever method works best for your needs.

Az eszközökön használni kívánt főtanúsítvány az, amelyet az alábbi helyen exportált: A tanúsítvány exportálása a webkiszolgáló-tanúsítványéval megegyező legfelső szinttel.The root certificate you want to use on the devices is the one you exported in Export the certificate with the same root as the web server certificate.

 1. Keresse meg a főtanúsítványfájlt a regisztrálni kívánt eszközön, és kattintson rá duplán.On the device to be enrolled, locate the root certificate file and double-click it.

 2. A tanúsítvány ablakban kattintson a tanúsítvány telepítése...In Certificate window, click Install Certificate...

 3. A Tanúsítványimportáló varázslóban válassza a Helyi számítógéplehetőséget, majd kattintson a Továbbgombra.In the Certificate Import Wizard, select Local Machine, and click Next.

 4. A Felhasználói fiókok felügyelete ablakban kattintson az Igengombra.In the User Account Control window, click Yes.

 5. Válassza a Minden tanúsítvány tárolása ebben a tárolóbanlehetőséget, majd kattintson a Tallózásgombra.Select Place all certificates in the following store, and click Browse.

 6. Kattintson a Megbízható legfelső szintű hitelesítésszolgáltatóklehetőségre, az OKgombra, majd a Továbblehetőségre.Click Trusted Root Certification Authorities, click OK, and then click Next.

 7. Kattintson a Befejezésgombra.Click Finish.