A Microsoft központi telepítési eszközkészlet eszközkészlet referenciájaToolkit Reference for the Microsoft Deployment Toolkit

Ezt a hivatkozást a Microsoft® központi telepítési eszközkészlet (MDT) 2013 része, és a telepítési folyamat használható konfigurációs beállításait biztosítja.This reference is part of Microsoft® Deployment Toolkit (MDT) 2013 and provides configuration settings that you can use in the deployment process. Tekintse át az MDT 2013 dokumentumok Microsoft központi telepítési eszközkészlet minták útmutató és használatával a Microsoft központi telepítési eszközkészlet segítséget a testreszabás, a központi telepítés konfigurációs beállításait.Review the MDT 2013 documents Microsoft Deployment Toolkit Samples Guide and Using the Microsoft Deployment Toolkit for help in customizing configuration settings for the deployment environment.

Megjegyzés

Ebben a dokumentumban Windows a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012 és a Windows Server 2008 R2 operációs rendszerekre vonatkozik, hacsak máshogy nincs jelezve.In this document, Windows applies to the Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server® 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 operating systems unless otherwise noted. Az MDT nem támogatja a Windows ARM processzor-alapú verzióit.MDT does not support ARM processor–based versions of Windows. Hasonlóképpen MDT hiányában az MDT 2013 hivatkozik.Similarly, MDT refers to MDT 2013 unless otherwise stated.

Feladatütemezési lépésekTask Sequence Steps

Operációsrendszer-lemezképek által a feladatütemezés-szerkesztő jönnek létre, és úgy tervezték, hogy a művelet befejezéséhez szükséges lépéseket kombinált sorozata áll.Task sequences are created by the Task Sequence Editor and consist of a combined series of steps that are designed to complete an action. Feladatütemezések a számítógép újraindítását is működnek, és beállítható úgy, hogy egy számítógép feladatok automatizálása a felhasználói beavatkozás nélkül.Task sequences can operate across a computer restart and can be configured to automate tasks on a computer without requiring user intervention. Ezenkívül feladatütemezési lépéseket adhat hozzá egy feladatütemezési csoport, amely segít a hasonló a jobb rendezés és hibaellenőrzés feladatütemezési lépéseket.In addition, you can add task sequence steps to a task sequence group, which helps keep similar task sequence steps together for better organization and error control.

Minden feladatütemezési lépés egy adott feladatot végrehajtó például ellenőrzése, hogy a számítógép képes-e a központi telepítési lemezképe, felhasználói adatok tárolásához egy biztonságos helyre, a célszámítógéphez, a lemezkép telepítése befogadására, amely visszaállítani a mentett felhasználói adatokat.Each task sequence step performs a specific task, such as validating that the target computer is capable of receiving the deployment image, storing user data in a safe location, deploying an image to a target computer, and restoring saved user data. Ezeket a feladatütemezési lépéseket a feladatok végrehajtásához, vagy a telepítési csapat segédprogramok és MDT mellékelt parancsfájlok segítségével.These task sequence steps accomplish their tasks by using utilities and scripts provided with MDT or by the deployment team. Ez a hivatkozás segítségével meghatározásához, hogy a megfelelő feladatütemezési csoportok és a feladatütemezési lépéseket a telepítési folyamat és a érvényes tulajdonságainak és-beállításokat kíván használni.Use this reference to help determine the correct task sequence groups and task sequence steps to configure the deployment process and the valid properties and options to use.

Minden feladatütemezési csoport és a lépés a következő információkat biztosítja:The following information is provided for each task sequence group and step:

 • Név.Name. A feladatütemezési csoport vagy lépés nevétThe name of the task sequence group or step

 • Leírás.Description. A feladatütemezési csoport vagy lépés és minden kapcsolódó információt a testreszabási vonatkozó célja leírásaA description of the purpose of the task sequence group or step and any pertinent information regarding its customization

 • Tulajdonságok.Properties. Azt jelzi, érvényes konfigurációs tulajdonságok a feladatütemezési csoport vagy lépés is megadhat, amelyek meghatározzák, hogyan megy végbe a feladatIndicates the valid configuration properties that you can specify for the task sequence group or step that define how the task is performed

 • Beállítások.Options. Azt jelzi, érvényes konfigurációs beállításokat a feladatütemezési csoport vagy lépés is megadhat, amelyek meghatározzák, ha a feladat hajtható végre, és mit tekint egy a feladat sikeres kilépési kódjaIndicates the valid configuration options that you can specify for the task sequence group or step that define if and when the task is performed and what is considered a successful exit code from the task

  Tudnivalók a feladatütemezés-szerkesztő további információkért lásd: operációs rendszerek központi telepítéséhez: Feladatütemezés-szerkesztő.For more information about the Task Sequence Editor, see Operating System Deployment: Task Sequence Editor.

Közös tulajdonságokat és beállításokat a feladatütemezési lépés tevékenységtípusokCommon Properties and Options for Task Sequence Step Types

Minden feladatütemezési csoport és lépés rendelkezik módosítható beállítások a tulajdonságok és beállítások lapok, amelyek közösek az összes feladatütemezési csoportok és lépéseket.Each task sequence group and step has configurable settings on the Properties and Options tabs that are common to all task sequence groups and steps. Ezeket a közös beállításokat az alábbi szakaszokban röviden ismerteti.These common settings are briefly described in the following sections.

Általános tulajdonságaiCommon Properties

1. táblázat bemutatja a rendelkezésre álló beállítások a tulajdonságok minden feladatütemezési lépés lapján.Table 1 shows the settings that are available on the Properties tab of each task sequence step. További információ a tulajdonságok egy adott feladatütemezési lépés lapján, a témakörben találhatók, amely megfelel a lépést, később a jelen útmutatóban.For more information about the Properties tab for a particular task sequence step, see the topic that corresponds to the step later in this reference.

Megjegyzés

A feladatütemezési lépés tevékenységtípusok az itt felsorolt azok, amelyek a központi telepítési munkaterület érhető el.The task sequence step types listed here are those that are available in the Deployment Workbench. További feladatütemezési lépés tevékenységtípusok feltétlenül érhető el, a feladatütemezések használatával a Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager konfigurálásakor.Additional task sequence step types might be available when configuring task sequences using Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager.

1. táblázat.Table 1. A Tulajdonságok lapon elérhető beállításokSettings Available on the Properties Tab
NévName LeírásDescription CsoportGroup LépésStep
TípusType Egy csak olvasható érték, amely a feladat feladatütemezési csoport vagy lépés típusát jelzi.A read-only value that indicates the task sequence group or step type. A típus állítja be a következő értékek egyike:The type will be set to one of these values:

-A hálózati beállítások alkalmazása- Apply Network Settings

– Engedélyezze a DHCP- Authorize DHCP

-A hálózati beállítások rögzítése- Capture Network Settings

– ADDS konfigurálása- Configure ADDS

-A DHCP konfigurálása- Configure DHCP

-DNS konfigurálása- Configure DNS

-A BitLocker engedélyezése- Enable BitLocker

-Formázhatja és particionálhatja a lemez- Format and Partition Disk

-Összegyűjtése- Gather

-Csoport- Group

-Illesztőprogramok behelyezése- Inject Drivers

-Alkalmazás telepítése- Install Application

-Az operációs rendszer telepítése- Install Operating System

-Szerepkörök és szolgáltatások telepítése- Install Roles and Features

-Frissítések telepítése kapcsolat nélküli módban- Install Updates Offline

-Helyreállítás tartományhoz csatlakoztatás történt hiba után- Recover From Domain Join Failure

-Indítsa újra a számítógépet- Restart computer

-Parancssor futtatása- Run Command Line

-Ellenőrzése- Validate
- -
NévName Egy felhasználó által definiált név, engedélyezni kell az egyszerű azonosítására és a másik feladat megkülönböztetési feladatütemezési lépéseket.A user-defined name that should allow easy identification and differentiation from other task sequence steps. - -
LeírásDescription Felhasználó által definiált leírás, hogy a feladat feladatütemezési lépés követelmények és a tevékenységek könnyen érthető.A user-defined description that should make the task sequence step requirements and tasks easily understandable. - -

Általános beállításokCommon Options

2. táblázat a feladatütemezési lépés beállítások lapján elérhető beállításokat jeleníti meg.Table 2 shows the settings that are available on the Options tab of a task sequence step. A beállítások lapon kapcsolatos további információkért lásd: feladat feladatütemezési beállítások lapon.For more information about the Options tab, see Task Sequence Options Tab.

2. táblázat.Table 2. A beállítások lapon elérhető beállításokSettings Available on the Options Tab
NévName LeírásDescription CsoportGroup LépésStep
Ez a lépés letiltásaDisable this step Ez a feladatütemezési lépés letiltja ezt a beállítást.Select this option to disable this task sequence step. - -
Sikeres kódokSuccess codes Lépjen ki a segédprogram, ez a feladatütemezési lépés társított kódok, amelyek jelzik, hogy a lépés sikeresen befejeződött.Exit codes of the utility associated with this task sequence step that indicate that the step has finished successfully. -
Folytatás hibaContinue on error Válassza ezt a beállítást, engedélyezi a feladat-Sorrendvezérlőtől, további lépések feldolgozni, ha hiba történik.Select this option to allow the Task Sequencer to process additional task sequence steps if a failure occurs. - -
Feltételes utasításokConditional statements Egy vagy több feltételt, amely korlátozza a feladatütemezési csoport vagy lépés futtatását.One or more conditions that limit the running of this task sequence group or step. Feltételes alapulhat a következő:These conditional are based on the following:

-Fájlrendszer tulajdonságok- File properties

-Mappa tulajdonságai- Folder properties

Operációs rendszer verziója:Operating system version:

-Van egy bizonyos architektúrája- Is a certain architecture

-Van egy bizonyos verzióra- Is a certain version

-Lekérdezés Windows Management Instrumentation (WMI)- Query Windows Management Instrumentation (WMI)

Beállításjegyzék-beállítást:Registry setting:

-Létezik- Exists

– Nem létezik- Does not exist

-Eredménye- Equals

-Nem egyenlő- Does not equal

-Nagyobb, mint- Greater than

-Nál nagyobb vagy egyenlő- Greater than or equals

-Kevesebb, mint- Less than

-Kevesebb, mint vagy egyenlő- Less than or equals

– Telepített szoftver- Installed software

Feladatütemezési változó:Task sequence variable:

-Létezik- Exists

-Eredménye- Equals

-Nem egyenlő- Does not equal

-Nagyobb, mint- Greater than

-Nál nagyobb vagy egyenlő- Greater than or equals

-Kevesebb, mint- Less than

-Kevesebb, mint vagy egyenlő- Less than or equals

Ezek a feltételek segítségével csoportosíthatók IF minden feltétel, a feltétel vagy nincs feltétel igaz kiértékelését végző utasítás.These conditions can be grouped using IF statements that test all conditions, any condition, or no condition that evaluates as True.
- -

Megjegyzés

További feltételes utasítások feltétlenül érhető el, amikor a Configuration Manager feladatütemezési lépések konfigurálására.Additional conditional statements might be available when using Configuration Manager to configure task sequence steps.

Tulajdonságokat és beállításokat feladat feladatütemezési lépés esetébenSpecific Properties and Settings for Task Sequence Step Types

Egyes tulajdonságok és minden feladat feladatütemezési lépés típusú paraméterek egyediek adott típusra.Some properties and parameters of each task sequence step type are unique to that type. Minden típus egyedi tulajdonságokat és beállításokat az alábbi szakaszok az egyedi feladatütemezés lépés tulajdonságai és beállításokkal jelenik meg.Each type with unique properties and settings is shown in the following sections with its unique task sequence step properties and settings.

Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings

Ez a feladatütemezési lépés a hálózati adapter konfigurálása a célszámítógépen.This task sequence step configures the network adapter on the target computer. További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok, a következő témakörben: ZTINICConfig.wsf.For more information about what script accomplishes this task and which properties are used, see ZTINICConfig.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a hálózati beállítások alkalmazása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Apply Network Settings task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
NévName Hozzá kell rendelni a hálózati kapcsolat neve.The name to be assigned to the network connection.
IP-cím automatikus beszerzéseObtain an IP address automatically Kiválasztásakor Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) használatával szerezze be a hálózati kapcsolat szükséges az Internet Protocol (IP) konfigurációs beállításait.When selected, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is used to obtain the required Internet Protocol (IP) configuration settings for the network connection. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
A következő IP-cím használataUse the following IP address Választva megadhatja egy vagy több IP címe és alhálózati maszk kombinációt átjárók a hálózati kapcsolat rendelendő mellett.When selected, you can provide one or more IP address and subnet mask combinations in addition to gateways that will be assigned to the network connection.
A tartománynévrendszer (DNS) kiszolgáló automatikusan beszerzéseObtain a Domain Name System (DNS) server automatically Kiválasztásakor, DHCP-t használ, a szükséges IP-konfigurációs beállításokat a hálózati kapcsolat az beszerzése.When selected, DHCP is used to obtain the required IP configuration settings for the network connection. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
A következő DNS-kiszolgálók használataUse the following DNS servers Választva megadhatja egy vagy több DNS kiszolgálói IP-címeket a hálózati kapcsolat lesz hozzárendelve.When selected, you can provide one or more DNS server IP addresses that will be assigned to the network connection.
DNS-utótagDNS Suffix A DNS-utótagot, az TCP/IP használó összes hálózati kapcsolat alkalmazni fogja.The DNS suffix that will be applied to all network connections that use TCP/IP.
A kapcsolódási cím regisztrálása a DNS-benRegister this connection’s address in DNS Meghatározza, hogy a számítógép megpróbál-e az IP-címek (DNS) a dinamikus regisztrációs ennek a számítógépnek a teljes számítógépnév, a kapcsolat.Specifies that the computer will attempt dynamic registration of the IP addresses (through DNS) of this connection with the full computer name of this computer.
Ez a kapcsolat DNS-utótagjának használata DNS-regisztrációhozUse this connection’s DNS suffix in DNS registration Meghatározza, hogy az IP-címek és a kapcsolatspecifikus tartománynév, a kapcsolat használja-e a DNS dinamikus frissítést.Specifies whether DNS dynamic update is used to register the IP addresses and the connection-specific domain name of this connection.
WINS-kiszolgálócímekWINS server addresses Megadhat egy vagy több Windows Internet Naming Service (WINS) kiszolgáló IP-címeket a hálózati kapcsolat lesz hozzárendelve.You can provide one or more Windows Internet Naming Service (WINS) server IP addresses that will be assigned to the network connection.
LMHOSTS-keresés engedélyezéseEnable LMHOSTS lookup Megadja, hogy a helyi hálózat (LAN) Manager Hosts (LMHOSTS) fájl hálózati egyszerű bemeneti/kimeneti rendszer (NetBIOS) névfeloldáshoz.Specifies whether a local area network (LAN) Manager Hosts (LMHOSTS) file for network basic input/output system (NetBIOS) name resolution is used.
AlapértelmezettDefault Meghatározza, hogy a hálózati kapcsolat kap a beállítással engedélyezhető vagy tiltható le NetBIOS TCP/IP felett (NetBT) egy DHCP-kiszolgálótól.Specifies whether this network connection obtains the setting to enable or disable NetBIOS over TCP/IP (NetBT) from a DHCP server. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
NetBIOS engedélyezése TCP/IP felettEnable NetBIOS over TCP/IP Megadja, hogy a hálózati kapcsolat használja NetBT és a WINS.Specifies that this network connection uses NetBT and WINS.
NetBIOS tiltása TCP/IP felettDisable NetBIOS over TCP/IP Meghatározza, hogy a hálózati kapcsolat nem NetBT és a WINS használata.Specifies that this network connection does not use NetBT and WINS.

DHCP engedélyezéseAuthorize DHCP

Ez a feladatütemezési lépés a célszámítógép engedélyezi a DHCP-kiszolgálóként.This task sequence step authorizes the target computer as a DHCP server. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIAuthorizeDHCP.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIAuthorizeDHCP.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a engedélyezik DHCP feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Authorize DHCP task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa DHCP-kiszolgáló hitelesítéséhez.Set this read-only type to Authorize DHCP Server.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
NévName LeírásDescription
FiókAccount Egy felhasználói fiókot, amely tagja a vállalati rendszergazdák csoportjának, akkor használható, ha a DHCP-engedélyezés a célszámítógép.A user account that is a member of the Enterprise Admins group, to be used when authorizing DHCP for the target computer.

Hálózati beállítások rögzítéseCapture Network Settings

Ez a feladatütemezési lépés a hálózati adapterre vonatkozó beállításai gyűjt a célszámítógépen.This task sequence step gathers the network adapter settings from the target computer. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTINICConfig.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTINICConfig.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a hálózati beállítások rögzítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Capture Network Settings task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa hálózati beállítások rögzítése.Set this read-only type to Capture Network Settings.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
NincsenekNone NincsenekNone

ADDS konfigurálásaConfigure ADDS

Ez a feladatütemezési lépés a célszámítógépen konfigurálja az Active Directory® tartományi szolgáltatások (AD DS) tartományvezérlőként.This task sequence step configures the target computer as an Active Directory® Domain Services (AD DS) domain controller. Az alábbi táblázatok és amelyhez ez a feladatütemezési lépés konfigurálható beállításokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft Help és támogatási cikk, felügyelet nélküli előléptetése és lefokozása Windows 2000 és a Windows Server 2003 tartomány tartományvezérlők.For more information about the settings listed in the following tables and which this task sequence step can configure, see the Microsoft Help and Support article, Unattended promotion and demotion of Windows 2000 and Windows Server 2003 domain controllers.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a konfigurálása HOZZÁADJA feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Configure ADDS task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa konfigurálása HOZZÁADJA.Set this read-only type to Configure ADDS.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Hozzon létreCreate Megadja a konfigurációs használandó konfigurálása a célszámítógépen.Specifies the configuration set that will be used to configure the target computer. A konfigurációk a következők:The configuration sets are:

- Új tartomány a tartományvezérlő replika.- New domain controller replica. Hozza létre, egy további tartományvezérlőt egy meglévő AD DS-tartományCreates an additional domain controller in an existing AD DS domain

- Új írásvédett tartományvezérlői (RODC) replika.- New read-only domain controller (RODC) replica. Az írásvédett Tartományvezérlők létrehozásaCreates an RODC

- Új tartomány meglévő erdőben.- New domain in existing forest. Tartományt hoz létre egy meglévő Active Directory tartományi szolgáltatások erdőbenCreates a domain in an existing AD DS forest

- Új tartományfa meglévő erdőben.- New domain tree in existing forest. Új létrehoz egy meglévő Active Directory tartományi szolgáltatások erdőbenCreates a new tree in an existing AD DS forest

- Új erdő.- New forest. Létrehoz egy új AD DS-erdőCreates a new AD DS forest
DNS-nevetDomain DNS name Az új vagy meglévő tartomány DNS-nevét.The DNS name of the new or existing domain.
NetBIOS tartománynévDomain NetBIOS name Az új gyermektartomány, gyermek tartományfa vagy erdő, amellyel előtti – AD DS-ügyfelek hozzáférhetnek a tartomány NetBIOS-név.The NetBIOS name of the new child domain, child domain tree, or forest that pre–AD DS clients use to access the domain. Ez a név a hálózaton egyedinek kell lennie.This name must be unique on the network.
DNS-névDNS name A gyermektartomány vagy tartományfa DNS-nevét.The DNS name of the child domain or domain tree.
Replikációs forrás-tartományvezérlőReplication source domain controller A tartományvezérlő, amelyből forrás Active Directory tartományi szolgáltatások új replika vagy a biztonsági mentési tartományvezérlő neve frissítési telepítés.The name of the domain controller from which to source AD DS on new replica or backup domain controller upgrade installations. Ha nincs érték van megadva, alapértelmezés szerint a legközelebbi tartományvezérlőt a replikált tartomány lesz kiválasztva.If no value is supplied, the closest domain controller from the domain being replicated will be selected by default.
FiókAccount A konfigurálás elvégzéséhez használandó fiókot.The account to be used to perform the configuration.
(Csökkentett mód) a helyreállítási jelszóRecovery (safe mode) password A kapcsolat nélküli, a AD DS helyreállító módjában használt rendszergazdai fiók jelszavát.The password for the offline Administrator account that is used in AD DS Repair mode.
A DNS telepítése Ha még nincs telepítveInstall DNS if not already present Kiválasztásakor DNS települ, ha már nincs telepítve.When selected, DNS will be installed if it has not already been installed.
Ellenőrizze a tartományvezérlő egy globális katalógus (GC) kiszolgálóMake this domain controller a global catalog (GC) server Megadja, hogy a replika is egy Globáliskatalógus-kiszolgáló.Specifies whether the replica will also be a GC server. Kiválasztásakor a célszámítógép lesz beállítva egy Globáliskatalógus-kiszolgálót a replikáció forrás-tartományvezérlő egy Globáliskatalógus-kiszolgáló esetén.When selected, the target computer will be configured as a GC server if the replication source domain controller is a GC server.
Várjon, amíg csak a kritikus replikációkatWait for critical replication only Kiválasztásakor a beállítással megadható, hogy csak a kritikus replikációs megosztásban Dcpromo replikációs szakasza során.When selected, this setting specifies that only critical replication is sourced during the replication phase of Dcpromo. Nem kritikus replikáció folytatja a tartományvezérlőnek a számítógép újraindításakor.Noncritical replication resumes when the computer restarts as a domain controller.
Az erdő működési szintjeForest functional level Új erdő működési szintjét határozza meg.Specifies the functional level for a new forest. Rendelkezésre álló lehetőségek közül választhat:Available options are:

-Windows Server 2003- Windows Server 2003

-Windows Server 2008- Windows Server 2008

-Windows Server 2008 R2- Windows Server 2008 R2
Tartomány működési szintjeDomain functional level Új tartomány működési szintjét határozza meg.Specifies the functional level for a new domain. Rendelkezésre álló lehetőségek közül választhat:Available options are:

-Windows Server 2003- Windows Server 2003

-Windows Server 2008- Windows Server 2008

-Windows Server 2008 R2- Windows Server 2008 R2
AdatbázisDatabase Teljesen minősített, nem – univerzális elnevezési konvenció UNC directory merevlemezen a helyi számítógép, amely a az AD DS-adatbázis (NTDS.dit).Fully qualified, non–Universal Naming Convention (UNC) directory on a hard disk of the local computer that will host the AD DS database (NTDS.dit). Ha a könyvtár létezik, üresnek kell lennie.If the directory exists, it must be empty. Ha még nem létezik, a rendszer létrehozza.If it does not exist, it will be created. Szabad lemezterület a kiválasztott logikai meghajtó 200 megabájt (MB) kell lennie, és esetleg fellépő kerekítési hibák nagyobb és a tartomány összes objektum befogadásához.Free disk space on the logical drive selected must be 200 megabytes (MB) and possibly larger when rounding errors are encountered and to accommodate all objects in the domain. A legjobb teljesítmény érdekében a könyvtárban kell elhelyezkednie, egy dedikált merevlemezt.For best performance, the directory should be located on a dedicated hard disk.
NaplófájlokLog files Teljesen minősített, az Active Directory tartományi szolgáltatások a helyi számítógép merevlemezére nem UNC könyvtárában a naplófájlok.Fully qualified, non-UNC directory on a hard disk on the local computer to host the AD DS log files. Ha a könyvtár létezik, üresnek kell lennie.If the directory exists, it must be empty. Ha még nem létezik, a rendszer létrehozza.If it does not exist, it will be created.
SYSVOLSYSVOL Teljesen minősített, nem UNC directory merevlemezen a helyi számítógép, amely az AD DS System Volume (SYSVOL) fájlokat tárolni fogja.Fully qualified, non-UNC directory on a hard disk of the local computer that will host the AD DS System Volume (SYSVOL) files. Ha a könyvtár létezik, üresnek kell lennie.If the directory exists, it must be empty. Ha még nem létezik, a rendszer létrehozza.If it does not exist, it will be created. A könyvtár a az NTFS fájlrendszerrel verzió 5.0-s formázott partíció kell lennie.The directory must be located on a partition that is formatted with the NTFS version 5.0 file system. A legjobb teljesítmény érdekében a könyvtárban kell elhelyezkednie, mint az operációs rendszer egy másik fizikai merevlemezt.For best performance, the directory should be located on a different physical hard disk than the operating system.
Hely neveSite name Egy meglévő Active Directory tartományi szolgáltatások helyet, amelyen az új tartományvezérlő kereséséhez értéke.The value of an existing AD DS site on which to locate the new domain controller. Ha nincs megadva, a megfelelő helyet lesz kiválasztva.If not specified, an appropriate site will be selected. Ez a beállítás csak az új erdő esetén az új fa vonatkozik.This option only applies to the new tree in a new forest scenario. Az egyéb forgatókönyvek, a hely kiválasztása a jelenlegi helyhez és alhálózathoz konfigurációnak az erdő.For all other scenarios, a site will be selected using the current site and subnet configuration of the forest.

DHCP konfigurálásaConfigure DHCP

Ez a feladatütemezési lépés a DHCP kiszolgálói szolgáltatás konfigurálása a célszámítógépen.This task sequence step configures the DHCP server service on the target computer. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIConfigureDHCP.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIConfigureDHCP.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a DHCP konfigurálása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Configure DHCP task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa DHCP-kiszolgáló konfigurálása.Set this read-only type to Configure DHCP Server.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
NévName DHCP konfigurálásaConfigure DHCP
Hatókör részleteiScope Details Ezek a beállítások minden olyan ügyfélszámítógépnek, hogy adott hatókörön belüli címbérletet vonatkozik.These options apply to any client computers that obtain a lease within that particular scope. A hatókör összes számítógépére megszerezni egy bérletet egy adott hatókörben, kivéve, ha azok rendelt osztály vagy ügyfél foglalási beállítások felülbírálják mindig érvényes értékek konfigurálva.Configured scope option values always apply to all computers obtaining a lease in a given scope unless they are overridden by options assigned to class or client reservation.

Belül a hatókör részletei beállítása, a következő alárendelt beállítások legyenek konfigurálható:Within the Scope Details setting, the following sub-settings are configurable:

- Hatókör neve.- Scope Name. Egy felhasználó meghatározható neveA user-definable name

- Kezdő IP-cím.- Start IP address. A kezdő IP-cím a hatókörThe starting IP address for the scope

- Záró IP-cím.- End IP address. A záró IP-cím a hatókörThe ending IP address for the scope

- Alhálózati maszk.- Subnet mask. Az ügyfél alhálózat az alhálózati maszkThe subnet mask of the client subnet

- Címbérlet élettartama a DHCP-ügyfelek.- Lease duration for DHCP clients. Az időtartam, amely a DHCP-címbérlet érvényes, az ügyfélThe duration that the DHCP lease is valid for the client

- Leírás.- Description. A hatókör leírásaA description of the scope

- IP-címtartomány kezdő IP-cím kizárása.- Exclude IP address range, Start IP address. A kezdő IP-címét a hatókör kizárását az IP-címekThe starting IP address for the range of IP addresses that are to be excluded from the scope

- IP-címtartomány, záró IP-cím kizárása.- Exclude IP address range, End IP address. A záró IP-címét a hatókör kizárását az IP-címekThe ending IP address for the range of IP addresses that are to be excluded from the scope

- 003 útválasztó.- 003 Router. Az ügyfél alhálózaton található útválasztókat IP-címek listájaA list of IP addresses for routers on the client subnet

- 006 DNS-kiszolgálók.- 006 DNS Servers. A DNS IP-címek listája az ügyfél számára elérhető neveA list of IP addresses for DNS name servers available to the client

- 015 DNS-tartománynév.- 015 DNS Domain Name. A tartomány nevét, amelyet a DHCP-ügyfél nem minősített tartománynevek DNS-beli feloldásakor kell használnia.The domain name that the DHCP client should use when resolving unqualified domain names with DNS

- 044 WINS/NBNS-kiszolgálók%0.- 044 WINS/NBNS Servers. A NetBIOS-névkiszolgálók (NBNSes) a hálózati IP-címeinek listájaLists the IP addresses for NetBIOS name servers (NBNSes) on the network

- 046 WINS/NBT csomóponttípus.- 046 WINS/NBT Node Type. Az ügyfél csomóponttípus tartozó NetBT-ügyfelek konfigurálásaConfigures the client node type for NetBT clients

- 060 PXE ügyfél.- 060 PXE Client. A Preboot Execution Environment (PXE) ügyfél bootstrap kód használt címThe address used for Pre-Boot Execution Environment (PXE) client bootstrap code
Kiszolgáló beállításaiServer Options Ezek a beállítások globálisan vonatkoznak, az összes hatókörök és minden egyes DHCP-kiszolgálón definiált osztályok és az olyan ügyfelek, amelyek a DHCP-kiszolgáló szolgáltatást.These options apply globally for all scopes and classes defined at each DHCP server and for any clients that a DHCP server services. Beállításértékek konfigurált kiszolgáló mindig érvényesek, kivéve, ha azok más hatókör, az osztály vagy az ügyfél foglalás rendelt beállítások felülbírálják.Configured server option values always apply unless they are overridden by options assigned to other scope, class, or client reservation.

Belül a Kiszolgálóbeállításokkal beállítása, a következő alárendelt beállítások legyenek konfigurálható:Within the Server Options setting, the following sub-settings are configurable:

- 003 útválasztó.- 003 Router. Az ügyfél alhálózaton található útválasztókat IP-címek listájaA list of IP addresses for routers on the client subnet

- 006 DNS-kiszolgálók.- 006 DNS Servers. A DNS IP-címek listája az ügyfél számára elérhető neveA list of IP addresses for DNS name servers available to the client

- 015 DNS-tartománynév.- 015 DNS Domain Name. A tartomány nevét, amelyet a DHCP-ügyfél a DNS a nem minősített tartománynevek feloldásakor kell használnia.The domain name that the DHCP client should use when resolving unqualified domain names with the DNS

- 044 WINS/NBNS-kiszolgálók%0.- 044 WINS/NBNS Servers. Az IP-címek listája az NBNSes a hálózatonLists the IP addresses for NBNSes on the network

- 046 WINS/NBT csomóponttípus.- 046 WINS/NBT Node Type. Az ügyfél csomóponttípus tartozó NetBT-ügyfelek konfigurálásaConfigures the client node type for NetBT clients

- 060 PXE ügyfél.- 060 PXE Client. A PXE rendszerindítási Ügyfélkód használt címThe address used for PXE client bootstrap code

DNS konfigurálásaConfigure DNS

Ez a feladatütemezési lépés konfigurálja a DNS-a célszámítógépen.This task sequence step configures DNS on the target computer. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIConfigureDNS.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIConfigureDNS.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a konfigurálja a DNS- feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Configure DNS task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa DNS-kiszolgáló konfigurálása.Set this read-only type to Configure DNS Server.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
NévName DNS konfigurálásaConfigure DNS
ZónákZones Belül a hatókör részletei beállítása, a következő alárendelt beállítások legyenek konfigurálható:Within the Scope Details setting, the following sub-settings are configurable:

- DNS-zóna neve.- DNS zone name. Egy felhasználó meghatározható neveA user-definable name

-Adja meg.- Type. A létrehozandó DNS-zóna típusaThe type of DNS zone to be created

- Replikációs.- Replication. Megadja a DNS-kiszolgálók közötti adatátvitelhez használt replikációs sémaSpecifies the replication scheme used to share information among DNS servers

- Zóna Fájlnév.- Zone file name. A zóna DNS adatbázisfájlThe zone’s DNS database file

- Dinamikus frissítések.- Dynamic updates. Lehetővé teszi, hogy a DNS-ügyfélszámítógépek regisztrálásához és az erőforrás-rekordok dinamikus frissítése a DNS-kiszolgáló változáskorEnables DNS client computers to register and dynamically update their resource records with a DNS server whenever changes occur

- Régi erőforrásrekordok törlése.- Scavenge stale resource records. Eltávolítja a régi erőforrásrekordokRemoves stale resource records
Kiszolgáló tulajdonságaiServer Properties A kiszolgáló tulajdonságainak beállítása, a következő alárendelt beállítások konfigurálható:Within the Server Properties setting, the following sub-settings are configurable:

- Tiltsa le a rekurzió.- Disable recursion. Meghatározza, hogy a DNS-kiszolgáló nem végez rekurzió lekérdezésSpecifies that the DNS server will not perform recursion on any query

- A KÖTÉS másodlagos.- BIND secondaries. Megadja, hogy gyors átviteli formátumának a használatára a zóna át örökölt Berkeley Internet Name Domain (BIND) megvalósítások futtató DNS-kiszolgálókSpecifies whether to use fast transfer format to transfer a zone to DNS servers running legacy Berkeley Internet Name Domain (BIND) implementations

- A betöltés sikertelen, ha hibás adatok.- Fail on load if bad data. Megadja a DNS-kiszolgáló szigorúan kell elemezni fájlokSpecifies the DNS server should parse files strictly

- Ciklikus multiplexelés engedélyezése.- Enable round robin. Megadja a DNS-kiszolgáló használja-e a ciklikus multiplexelés mechanizmus elforgatása és újrarendelési, ha több erőforrás-rekordok megtalálhatók-azonos típusú rekordok listája létezik a lekérdezési válaszSpecifies the DNS server should use the round robin mechanism to rotate and reorder a list of resource records if multiple resource records exist of the same type exist for a query answer

- Engedélyezze a hálózati maszk rendezést.- Enable netmask ordering. Megadja, hogy a DNS-kiszolgáló beállítása a lekérdezés a lekérdezés a forrás IP-címe alapján a válaszként ugyanarra az erőforrásrekordra belül erőforrásrekordokat kell átrendezéseSpecifies whether the DNS server should reorder resource records within the same resource record set in its response to a query based on the IP address of the source of the query

- Gyorsítótár-szennyezés elleni védelme.- Secure cache against pollution. Megadja, hogy a DNS-kiszolgáló megkísérli elkerülése érdekében a gyorsítótár-szennyezés válaszokSpecifies whether the DNS server will attempt to clean up responses to avoid cache pollution

- Névellenőrzés.- Name checking. Konfigurálja a Névellenőrzés módszer használhatóConfigures the name-checking method to be used

Megjegyzés

A konfigurálja a DNS- feladatütemezési lépés a Dnscmd eszközt, amely tartalmazza a Windows támogatási eszközök, használja a DNS konfigurálása.The Configure DNS task sequence step uses the Dnscmd tool, which is included in Windows Support Tools, to configure DNS. Ellenőrizze, hogy a Windows támogatási eszközeinek futtatása előtt van-e telepítve a konfigurálja a DNS- feladatütemezési lépést.Be sure that Windows Support Tools is installed before running the Configure DNS task sequence step.

Megjegyzés

A kiszolgáló tulajdonságainak kapcsolatos további információkért lásd: Dnscmd.For more information about these server properties, see Dnscmd.

BitLocker engedélyezéseEnable BitLocker

Ez a feladatütemezési lépés BitLocker® meghajtótitkosítás konfigurálása a célszámítógépen.This task sequence step configures BitLocker® Drive Encryption on the target computer. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: BitLocker engedélyezése.For more information about this step type, see Enable BitLocker.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a BitLocker engedélyezése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Enable BitLocker task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa BitLocker engedélyezése.Set this read-only type to Enable BitLocker.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Operációs rendszer jelenlegi meghajtójaCurrent operating system drive Ha ki van választva, az operációs rendszer meghajtóján lesz konfigurálva.When selected, the operating system drive will be configured. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
Adott meghajtóSpecific drive Ha ki van választva, a megadott meghajtó lesz konfigurálva.When selected, the specified drive will be configured.
Csak TPM.TPM only A kiválasztott, a platformmegbízhatósági modul (TPM) szükség.When selected, the Trusted Platform Module (TPM) is required. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
Indítókulcs USB csakStartup key on USB only Kiválasztásakor a megadott USB-meghajtó szükséges indítókulcsot.When selected, a startup key is required on the specified USB drive.
TPM és indítási kulcsot USB-nTPM and startup key on USB Kiválasztott, a TPM szükség a megadott USB-meghajtón indítókulcsot mellett.When selected, the TPM is required in addition to a startup key on the specified USB drive.
Az Active DirectorybanIn Active Directory Kiválasztott, a helyreállítási kulcs tárolja az AD DS-ben.When selected, the recovery key is stored in AD DS. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
Ne hozzon létre helyreállítási kulcsotDo not create a recovery key Ha ki van választva, a helyreállítási kulcs nem jön létre.When selected, the recovery key is not created. Ez a beállítás használata nem ajánlott.Using this option is not recommended.
Várjon, amíg befejeződik a BitLockerWait for BitLocker to complete Kiválasztásakor, ez a lépés nem fejeződik be csak a BitLocker az összes meghajtó feldolgozása befejezése után.When selected, this step will not finish until after BitLocker has finished processing all drives.

A Runbook végrehajtásaExecute Runbook

Ez a feladatütemezési lépés a Microsoft System Center 2012 Orchestrator runbook fut a célszámítógépen.This task sequence step runs Microsoft System Center 2012 Orchestrator runbooks on the target computer. Az Orchestrator runbook végzett számítógépeken és hálózatokon műveleteket koordináló tevékenységsorozat sorozata.An Orchestrator runbook is the sequence of activities that orchestrate actions on computers and networks. Az Orchestrator runbookjai is kezdeményezhető a feladat feladatütemezési lépés típus használatával MDT-ben.You can initiate Orchestrator runbooks in MDT using this task sequence step type.

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés nincs bármely MDT Feladatsablonok sorozat része.This task sequence step is not included any MDT task sequence templates. Hozzá kell adnia a feladatütemezési lépés tetszőleges feladatütemezést hoz létre.You must add this task sequence step to any task sequences you create.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a Runbook végrehajtása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Execute Runbook task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa Runbook végrehajtása.Set this read-only type to Execute Runbook.
NévName A feladatütemezési lépés, amelyek futtatták a runbook nevét kell megadni a neve.The name of the task sequence step, which should reflect the name of the runbook being run.
LeírásDescription További információ a feladatütemezési lépés tartalmat szövegInformative text that provides additional information about the task sequence step
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Orchestrator-kiszolgálóhozOrchestrator Server Írja be az URL-címet az Orchestrator webszolgáltatáshoz, amely a kiszolgáló nevét tartalmazza.Type the URL for the Orchestrator web service, which includes the server name. Az Orchestrator webes szolgáltatás használható Hypertext Transfer Protocol (HTTP) vagy HTTP Secure Sockets Layer (HTTPS)-keresztül.The Orchestrator web service can use either Hypertext Transfer Protocol (HTTP) or HTTP over Secure Sockets Layer (HTTPS). Az Orchestrator webes szolgáltatás alapértelmezés szerint a 81-es port.The Orchestrator web service defaults to port 81.

Az Orchestrator webszolgáltatásának támogatja több runbook-kiszolgálót.The Orchestrator web service supports multiple runbook servers. Alapértelmezés szerint egy runbook futtatható a runbook-kiszolgálón.By default, a runbook can run on any runbook server. Egy runbook beállítható úgy, hogy adja meg, amely runbook-kiszolgálók használható a runbook futtatásához.A runbook can be configured to specify which runbook servers should be used to run the runbook.

Megjegyezés:Note:

Az Orchestrator webes szolgáltatás támogatja a runbook futtatása egy adott runbook-kiszolgálón.The Orchestrator web service supports the ability to run a runbook on a specific runbook server. Ez a funkció nem támogatott az MDT-ben.This feature is not supported in MDT.

Adja meg az URL-cím a következő formátumban:Specify the URL in any of the following formats:

- Kiszolgálónév.- servername. Ha ezt a formátumot használja, az URL-cím alapértelmezés szerint az:When using this format, the URL defaults to:

http://<servername>:81/Orchestrator2012/Orchestrator.svc

- Kiszolgálónév: port.- servername:port. Ha ezt a formátumot használja, az URL-cím alapértelmezés szerint az:When using this format, the URL defaults to:

http://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.

-http://* servername:port.- **http:// servername:port. Ha ezt a formátumot használja, az URL-cím alapértelmezés szerint az:When using this format, the URL defaults to:

http://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.

-http:// servername:port.- **http:// servername:port. Ha ezt a formátumot használja, az URL-cím alapértelmezés szerint az:When using this format, the URL defaults to:

https://<servername:port>/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.

- *http://kiszolgálónév: port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.- http://servername:port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc. Ha ebben a formátumban MDT azt feltételezi, hogy a teljes URL-CÍMÉT, hogy mert .svc végződik. az érték.When using this format, MDT assumes that you are providing the fully qualified URL, because the value ends with .svc.

- https://kiszolgálónév: port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc.- https://servername:port/Orchestrator2012/Orchestrator.svc. Ha ebben a formátumban MDT azt feltételezi, hogy a teljes URL-CÍMÉT, hogy mert .svc végződik. az érték.When using this format, MDT assumes that you are providing the fully qualified URL, because the value ends with .svc.
A RunbookRunbook Kattintson a Tallózás, majd válassza ki a nevét, amely a feladatütemezés fusson az Orchestrator runbook.Click Browse, and then select the name of the Orchestrator runbook that this task sequence should run.

Megjegyezés:Note:

Az Orchestrator runbook sikeres megtalálásához, telepítse a ADO.NET Adatszolgáltatásoknak a .NET Framework 3.5 SP1 a Windows 7 és Windows Server 2008 R2.To successfully browse for Orchestrator runbooks, install the ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 for Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
Automatikusan adja meg a runbook-paraméterekAutomatically provide runbook parameters Válassza ezt a beállítást, így automatikusan az Orchestrator runbook bemeneti paraméter értéke (amely azt feltételezi, hogy a runbook paraméter értékei feladatütemezési változók).Select this option to automatically provide the Orchestrator runbook input parameter values( which assumes that the runbook parameter values are task sequence variables). Például, ha a runbook rendelkezik nevű bemeneti paraméter OSDComputerName, akkor a OSDComputerName feladatütemezési változó értéke a runbook kerülnek.For example, if a runbook has an input parameter named OSDComputerName, then the OSDComputerName task sequence variable value is passed to the runbook.

Megjegyezés:Note:

Ez a beállítás csak bemeneti paramétereket, amelyek az érvényes feladatütemezési változó neve, és nem tartalmazhat szóközt vagy speciális karaktereket működik.This option works only for input parameters that are valid task sequence variable names and do not contain spaces or other special characters. Orchestrator paraméterének neve szóközt és speciális karaktereket is támogatottak, de azok nem érvényes a feladatütemezési változók neve.Although spaces and other special characters are supported as Orchestrator parameter names, they are not valid task sequence variable names. Ha szeretne értéket átadni szóközt vagy speciális karaktereket a paramétereket, használja a adjon meg explicit runbook paramétereket lehetőséget.If you need to pass values to parameters with spaces or other special characters, use the Specify explicit runbook parameters option.

A másik lehetőség adjon meg explicit runbook paramétereket.The other option is Specify explicit runbook parameters.

Megjegyezés:Note:

A runbook-bemeneti paraméterekhez az Orchestrator webes szolgáltatás számára megadott értékek XML-ként formázott.The values provided for the runbook input parameters to the Orchestrator web service are formatted as XML. Értékek, amelyek adatokat tartalmaznak, amelyek a következőhöz hasonló adatok XML-formátumú, vagy hogy hibákat okozhat.Passing values that contain data that is or resembles XML-formatted data may cause errors.
Adjon meg explicit runbook-paraméterekSpecify explicit runbook parameters Ezt a beállítást explicit módon adja meg az Orchestrator runbook bemeneti paraméterek.Select this option to explicitly provide the Orchestrator runbook input parameters.

Konfigurálnia kell az egyes bemeneti paraméter, amelyhez az Orchestrator runbook a következő beállításokat:You must configure the following settings for each input parameter that the Orchestrator runbook requires:

- Név.- Name. Azt a nevet a runbook bemeneti paraméter.This is the name of the input runbook parameter.

Megjegyezés:Note:

Ha módosítja egy meglévő Orchestrator-runbook paramétereit, meg kell keresni (újra) a runbook újra, mivel MDT csak lekéri a paraméterlista, amikor először hozzáadása az Orchestrator runbook.If you change the parameters for an existing Orchestrator runbook, you need to browse (reselect) for the runbook again, because MDT only retrieves the parameter list when initially adding the Orchestrator runbook.

- Érték.- Value. Ez lehet egy állandónak vagy a változó, például egy feladatütemezési változót vagy a környezeti változó.This can be a constant or a variable, such as a task sequence variable or an environment variable. Például megadhatja a érték OSDComputerName %, amely értékét fogja továbbítani a OSDComputerName feladatütemezési változót is a forgatókönyv bemeneti paraméter.For example, you can specify a value of %OSDComputerName%, which will pass the value of the OSDComputerName task sequence variable to the runbook input parameter.
Várjon, amíg befejeződik, mielőtt továbblépne a runbookhozWait for the runbook to finish before continuing Ezt a jelölőnégyzetet szabályozza, hogy a feladatütemezési lépés megvárja a runbook befejezését, mielőtt továbblép a következő lépéssel.This check box controls whether the task sequence step will wait for the runbook to finish before proceeding to the next task sequence step.

Ha ezt a jelölőnégyzetet:If this check box is:

- Kijelölt, majd a feladatütemezési lépés megvárja a runbook be a következő feladatütemezési lépés végrehajtása előtt.- Selected, then the task sequence step will wait for the runbook to finish before proceeding on to the next task sequence step.

Ha a jelölőnégyzet be van jelölve, a feladatütemezési lépés befejezéséhez a runbook az Orchestrator webszolgáltatásának lekérdezi.When this check box is selected, the task sequence step will poll the Orchestrator web service for the runbook to finish. Mennyi ideig lekérdezések között 1 másodperc kezdődik, majd 2, 4, 8, 16, 32 és 64 másodperc közötti minden lekérdezési növeli.The amount of time between polls starts at 1 second, then increases to 2, 4, 8, 16, 32, and 64 seconds between each poll. Miután a idő elér 64 másodperc, és 64 másodpercenként kérdezze le a feladatütemezési lépés folytatódik.Once the amount of time reaches 64 seconds, the task sequence step continues to poll every 64 seconds.

- Nincs bejelölve, akkor a feladatütemezési lépés nem várakozik a runbook befejezését, mielőtt továbblép a következő lépéssel.- Cleared, then the task sequence step will not wait for the runbook to finish before proceeding to the next task sequence step.

Megjegyezés:Note:

Ezt a jelölőnégyzetet, ha a runbook adja vissza a kimeneti paraméterek meg kell adni.This check box must be selected if the runbook returns output parameters.

Lemez formázása és particionálásaFormat and Partition Disk

A feladat feladatütemezési lépés partíciók és formátumok lemezeket a célszámítógépen.This task sequence step partitions and formats disks on the target computer. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: lemez formázása és particionálása.For more information about this step type, see Format and Partition Disk.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a lemez formázása és particionálása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Format and Partition Disk task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType A csak olvasható típusa lemez formázása és particionálása.Set this read-only type to Format and Partition Disk.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
LemezszámDisk number Be kell állítani a lemez fizikai számát.The physical number of the disk to be configured.
LemeztípusDisk type A létrehozandó meghajtó típusa.The type of drive to be created. Értékek a következők:Values are:

- Normál (MBR) (fő rendszertöltő rekord)- Standard (MBR) (Master Boot Record)

- GPT ([globálisan egyedi azonosító] GUID partíciós tábla).- GPT (GUID [globally unique identifier] Partition Table).

Az alapértelmezett érték a normál (MBR).The default selection is Standard (MBR).
KötetVolume Belül a kötet beállítása, a következő alárendelt beállítások legyenek konfigurálható:Within the Volume setting, the following sub-settings are configurable:

-Partition neve.- Partition Name. Egy felhasználó meghatározható neve.A user-definable name.

- A partíciótípusnak.- Partition Type. Értékek eltérőek lehetnek, a lemez típusát függően:Values vary by disk type:

-MBR: Elsődleges csak- MBR: Primary only

-GPT: Elsődleges, EFI, vagy MSR- GPT: Primary, EFI, or MSR

- Fennmaradó terület megadott százalékát használja.- Use a percentage of remaining space.

- Használja az adott meghajtó méretét.- Use specific drive size. Értékek: 1 MB vagy 1 gigabájt (GB) lépésekben.Values are in increments of 1 MB or 1 gigabyte (GB).

- Legyen ez a rendszerindító partíció.- Make this a boot partition.

- Fájlrendszer.- File System. Értékek: NTFS vagy FAT32.Values are NTFS or FAT32.

- Gyorsformázás.- Quick Format. Kiválasztásakor gyorsformázást történik.When selected, a quick format is performed.

- Változó.- Variable. Az újonnan konfigurált ehhez a partícióhoz rendelt meghajtóbetűjelet.The drive letter that was assigned to this newly configured partition.

Megjegyzés

Ha a CustomSettings.ini fájl segítségével adja meg a merevlemez és a partíció konfigurációk, csak az első merevlemezén és az első két partíciók konfigurálja a rendszer.When using the CustomSettings.ini file to specify the hard disk and partition configurations, only the first hard disk and first two partitions will be configured. További merevlemezek, illetve a partíciók konfigurálásához ZTIGather.xml szerkesztése.Edit ZTIGather.xml to configure additional hard disks or partitions.

Gyűjtse összeGather

Ez a feladatütemezési lépés összegyűjti az adatokat és feldolgozási szabályainak a célszámítógépen.This task sequence step gathers data and processing rules for the target computer. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a összegyűjtése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Gather task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus összegyűjtése.Set this read-only type to Gather.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Csak a helyi adatok gyűjtéséhezGather only local data Kiválasztásakor, ez a lépés csak azokat a tulajdonságokat a ZTIGather.xml fájlban található dolgozza fel.When selected, this step processes only the properties contained in the ZTIGather.xml file.
Helyi adatok gyűjtéséhez és a szabályok feldolgozásaGather local data and process rules Kiválasztásakor az ebben a lépésben a ZTIGather.xml fájlban szereplő tulajdonságok és a fájl, amely meghatározza a szabályok fájljában szereplő tulajdonságok dolgozza fel.When selected, this step processes the properties contained in the ZTIGather.xml file and the properties contained in the file that the Rules file specifies. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
Szabályok fájlRules file A szabályok fájljában feldolgozni a neve.The name of the Rules file to process. Ha üresen marad, a a feladatütemezési lépés megkísérli keresse meg és a CustomSettings.ini fájlba feldolgozásához.If left blank, the task sequence step attempts to locate and process the CustomSettings.ini file.

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés natív módon tartalmaz a System Center 2012 R2 Configuration Manager, a rendszer dinamikus változók beállításaáltalános csoportban.This task sequence step is natively available in System Center 2012 R2 Configuration Manager as Set Dynamic Variablesin the General group.

Illesztőprogramok behelyezéseInject Drivers

Ez a feladatütemezési lépés esetében az illesztőprogramokat, amelyek a célszámítógépen történő központi vannak konfigurálva.This task sequence step injects drivers that have been configured for deployment to the target computer. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a illesztőprogramok behelyezése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Inject Drivers task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus illesztőprogramok behelyezése.Set this read-only type to Inject Drivers.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Csak a megfelelő illesztőprogramok telepítéseInstall only matching drivers Csak az illesztőprogramokat, amelyhez a célszámítógép és a kimenő csomagokban elérhető megfelelő esetében-a-illesztőprogramokkalInjects only the drivers that the target computer requires and that match what is available in Out-of-Box Drivers
Telepítse az összes illesztőprogramjaInstall all drivers Telepítse az összes illesztőprogramotInstalls all drivers
Profil kiválasztásaSelection profile Telepítse az összes illesztőprogramot a kijelölt profilInstalls all drivers in the selected profile

Alkalmazás telepítéseInstall Application

Ez a feladatütemezési lépés alkalmazások telepítése a célszámítógépen.This task sequence step installs applications on the target computer. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: szoftver telepítése.For more information about this step type, see Install Software.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a alkalmazás telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Application task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus alkalmazás telepítése.Set this read-only type to Install Application.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Több alkalmazás telepítéseInstall multiple applications Kötelező alkalmazások telepítése, amely a MandatoryApplications tulajdonság van megadva, és nem kötelező alkalmazások, amelyek a alkalmazások tulajdonság van megadva.Install mandatory applications that the MandatoryApplications property has specified and optional applications that the Applications property has specified. Ezek a Tulajdonságok szabályok által konfigurált, vagy a telepítési varázsló interjú során vannak megadva.These properties are configured by rules or are specified during the Deployment Wizard interview process. Ez az az alapértelmezett beállítás.This is the default selection.
Egyetlen alkalmazás telepítéseInstall a single application Az adott alkalmazás telepítése.The specific application to install. A legördülő menüből válassza ki az alkalmazást-lista, amely a központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból konfigurált alkalmazások áll le.You select the application from a drop-down list that consists of applications that have been configured in the Applications node of the Deployment Workbench.
Sikeres kódokSuccess codes Egy hely-alkalmazás telepítési kilépési kódot kell használni, amikor az alkalmazások sikeres telepítése meghatározása tagolt listáját.A space-delimited list of application installation exit codes that should be used when determining the successful installation of applications.

Operációs rendszer telepítéseInstall Operating System

Ez a feladatütemezési lépés telepíti az operációs rendszer a célszámítógépen.This task sequence step installs an operating system on the target computer. Az MDT telepítheti a Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 és Windows Server 2008 R2 használata:MDT can deploy Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2008 R2 using:

 • Setup.exe.setup.exe. Ezt a módszert használja, a hagyományos módszer a telepítési adathordozóról setup.exe futtatásával.This method is the traditional method used, initiated by running setup.exe from the installation media. Az MDT alapértelmezés szerint használja a setup.exe.MDT uses setup.exe by default.

 • ImageX.exe.imagex.exe. Ez a módszer az operációs rendszer lemezképét a imagex.exe használatával telepíti a /alkalmazása lehetőséget.This method installs the operating system image using imagex.exe with the /apply option. Az MDT ezt a módszert használja, ha a setup.exe metódus nem használható (azaz, akkor visszaáll használatára imagex.exe).MDT uses this method when the setup.exe method cannot be used (i.e., it falls back to using imagex.exe).

  Szabályozhatja, hogy a használt módszerek közül a ForceApplyFallback tulajdonság, amely befolyásolja milyen operációs rendszert telepítő feladatütemezés jelennek meg a telepítési varázsló egy adott processzor-architektúra rendszerindító lemezkép is.You can control which of these methods is used by using the ForceApplyFallback property, which also affects which operating system task sequences are listed in the Deployment Wizard for a specific processor architecture boot image. További információkért lásd: a ForceApplyFallback tulajdonság.For more information, see the ForceApplyFallback property.

  Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a operációs rendszer telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Operating System task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus operációs rendszer telepítése.Set this read-only type to Install Operating System.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Operációs rendszer telepítéseOperating system to install Az operációs rendszer a célszámítógépen telepítendő neve.The name of the operating system to be installed on the target computer. A legördülő menüből válassza ki az operációs rendszer-lefelé a listában összeállított rendszereket, amelyek a központi telepítési munkaterület operációs rendszerek csomópontjának vannak konfigurálva.You select the operating system from a drop-down list compiled from operating systems that have been configured in the Operating Systems node of the Deployment Workbench.
LemezDisk A lemez, amelyen az operációs rendszer telepítéséhez.The disk on which to install the operating system.
PartícióPartition A partíció, amelyen az operációs rendszer telepítéséhez.The partition on which to install the operating system.

Szerepkörök és szolgáltatások telepítéseInstall Roles and Features

Ezzel a feladatütemezési lépéssel a kiválasztott szerepkörök és szolgáltatások telepítése a célszámítógépen.This task sequence step installs the selected roles and features on the target computer. További információ arról, hogy mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és a használt tulajdonságok, lásd: ZTIOSRole.wsf.For more information about which script accomplishes this task and the properties used, see ZTIOSRole.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a szerepkörök és szolgáltatások telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Roles and Features task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus szerepkörök és szolgáltatások telepítése.Set this read-only type to Install Roles and Features.
LeírásDescription A feladatütemezési lépés célját leíró informatív szöveg.Informative text that describes the purpose of the task sequence step.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Jelölje ki az operációs rendszert, amelynek a szerepköröket használják, telepíteni kellSelect the operating system for which the roles are to be installed Válassza ki az operációs rendszer üzembe helyezni a célszámítógépen.Select the operating system to be deployed to the target computer.
Válassza ki a szerepköröket és szolgáltatásokat, amelyeket telepíteni kellSelect the roles and features that should be installed Válassza ki egy vagy több szerepkörök és szolgáltatások telepítéséhez a célszámítógépen.Select one or more roles and features for installation on the target computer.

Kapcsolat nélküli nyelvi csomagok telepítéseInstall Language Packs Offline

Ez a feladatütemezési lépés a frissítéseket telepíti a a képet a célszámítógépen, miután az operációs rendszer központi telepítésének, de a cél előtt a számítógép újraindítása után.This task sequence step installs updates to the image on the target computer after the operating system has been deployed but before the target computer has been restarted. Ezek a frissítések nyelvi csomagokat is tartalmazó.These updates include language packs. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIPatches.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIPatches.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a nyelvi csomagok Offline telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Language Packs Offline task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus Offline a frissítések telepítése.Set this read-only type to Install Updates Offline.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Csomag nevePackage Name A neve, amely a célszámítógépre alkalmazandó nyelvi csomagThe name of the language pack package that should be applied to the target computer

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés csak az mdt Eszközkészlettel a Configuration Manager esetén érvényes.This task sequence step is valid only when using MDT with Configuration Manager.

A nyelvi csomagok Online telepítéseInstall Language Packs Online

Ez a feladatütemezési lépés nyelvi csomagok telepítése a képet a célszámítógépen az operációs rendszer telepítése után, és a számítógép újraindítása után.This task sequence step installs language packs to the image on the target computer after the operating system has been deployed and after the target computer has been restarted. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTILangPacksOnline.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTILangPacksOnline.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a nyelvi csomagok Online telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Language Packs Online task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus nyelvi csomagok Online telepítése.Set this read-only type to Install Language Packs Online.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Csomag nevePackage Name A neve, amely a célszámítógépre alkalmazandó nyelvi csomagThe name of the language pack package that should be applied to the target computer

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés csak az mdt Eszközkészlettel a Configuration Manager esetén érvényes.This task sequence step is valid only when using MDT with Configuration Manager.

Kapcsolat nélküli frissítések telepítéseInstall Updates Offline

Ez a feladatütemezési lépés a frissítéseket telepíti a a képet a célszámítógépen, miután az operációs rendszer központi telepítésének, de a cél előtt a számítógép újraindítása után.This task sequence step installs updates to the image on the target computer after the operating system has been deployed but before the target computer has been restarted. Ezek a frissítések nyelvi csomagokat is tartalmazó.These updates include language packs. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIPatches.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIPatches.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a Offline a frissítések telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Install Updates Offline task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus Offline a frissítések telepítése.Set this read-only type to Install Updates Offline.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Profil kiválasztásaSelection Profile A kijelölés profilt, amely alkalmazni kell a számítógép neveThe name of the selection profile that should be applied to the target computer

Megjegyezés:Note:

Az MDT a Configuration Manager használata esetén adja meg az alkalmazni kívánt csomag nevét.When using MDT with Configuration Manager, specify the name of the update package that should be applied.

Helyreállítás tartományhoz csatlakoztatás történt hiba utánRecover from Domain Join Failure

A feladatütemezés ezen lépése ellenőrzi, hogy a célszámítógép csatlakozott a tartományhoz.This task sequence step verifies that the target computer has joined a domain. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a helyreállítás tartomány csatlakozás történt hiba után feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Recover from Domain Join Failure task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak írja be a visszaállítás tartományhoz csatlakoztatás hiba.Set this read-only type to Recover from Domain Join Failure.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Automatikus helyreállításAuto recover A feladatütemezési lépés megkísérli a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz.The task sequence step attempts to join the target computer to a domain.
Manuális helyreállításaManual recover Ha a számítógép egy tartományhoz való csatlakozás nem sikerül, a feladatütemezési lépés hatására az a feladat-Sorrendvezérlőtől szüneteltethető, lehetővé téve a számítógép csatlakoztatása tartományhoz megkísérli.If the target computer fails to join a domain, the task sequence step causes the Task Sequencer to pause, allowing you to attempt to join the target computer to a domain.
Nincs helyreállításaNo recover A számítógép nincs tartományhoz való csatlakozáshoz, a feladatütemezés sikertelen lesz, a feladatütemezés leálljon.If the target computer is not able to join a domain, the task sequence fails, stopping the task sequence.

Indítsa újra a számítógépetRestart computer

Ez a feladatütemezési lépés a cél számítógép újraindul.This task sequence step restarts the target computer. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a számítógép újraindítása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Restart computer task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus számítógép újraindítása.Set this read-only type to Restart computer.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Egyik semNone NincsenekNone

Parancssor futtatásaRun Command Line

Ezzel a feladatütemezési lépéssel a megadott parancsok fut a célszámítógépen.This task sequence step runs the specified commands on the target computer. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: parancssor futtatása.For more information about this step type, see Run Command Line.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a parancssor futtatása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Run Command Line task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus parancssor futtatása.Set this read-only type to Run Command Line.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
ParancssorCommand Line Ez a feladatütemezési lépés feldolgozásakor futtatni kívánt parancsokThe commands to be run when this task sequence step is processed
Indítsa elStart in Az alkalmazás a kezdőmappa (a elérési útnak kell lennie egy érvényes elérési utat a célszámítógépen.)The starting folder for the application (The path must be a valid path on the target computer.)
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Lehetővé teszi, hogy a megadott parancs futtatásához használt felhasználói hitelesítő adatok megadásaAllows specification of user credentials that will be used to run the specified command
FiókAccount A megadott parancs futtatásához használt felhasználói hitelesítő adataitThe user credentials that will be used to run the specified command
A felhasználói profil betöltéseLoad the user’s profile Kiválasztásakor betölti a felhasználói profilt, a megadott fiókWhen selected, loads the user profile for the specified account

PowerShell parancsprogram futtatásaRun PowerShell Script

Ezzel a feladatütemezési lépéssel a megadott Windows PowerShell™ parancsfájlt futtatja a célszámítógépen.This task sequence step runs the specified Windows PowerShell™ script on the target computer. További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok, a következő témakörben: ZTIPowerShell.wsf.For more information about what script accomplishes this task and which properties are used, see ZTIPowerShell.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a PowerShell-parancsfájl futtatása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Run PowerShell Script task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus PowerShell-parancsfájl futtatása.Set this read-only type to Run PowerShell Script.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
PowerShell-parancsfájlPowerShell script A Windows PowerShell-parancsfájlt futtatja, amikor ez a feladatütemezési lépés feldolgozásátThe Windows PowerShell script to be run when this task sequence step is processed
ParaméterekParameters A Windows PowerShell-parancsfájl átadandó paraméterek.The parameters to be passed to the Windows PowerShell script. Ezek a paraméterek kell megadott ugyanaz, mintha adná hozzá azokat a Windows PowerShell-parancsfájlba a parancssorból.These parameters should be specified the same as if you were adding them to the Windows PowerShell script from a command line.

A megadott paraméterek csak a parancsfájl használ fel, nem a Windows PowerShell parancssori paraméterek kell lennie.The parameters provided should be only those parameters the script consumes, not for the Windows PowerShell command line.

A következő példa lehet érvényes érték ehhez a beállításhoz:The following example would be a valid value for this setting:

-MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

A következő példa lehet érvénytelen értéket ehhez a beállításhoz (félkövér elemek helytelenek):The following example would be an invalid value for this setting (bold items are incorrect):

-nologo -executionpolicy unrestricted -File MyScript.ps1 -MyParameter1 MyValue1 -MyParameter2 MyValue2

Az előző példában érvénytelen, mert az érték tartalmazza a Windows PowerShell-paranccsal-paraméterek sor ( -nologo és – executionpolicy unrestricted).The previous example is invalid, because the value includes Windows PowerShell command-line parameters (-nologo and –executionpolicy unrestricted).

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés natív módon tartalmaz a System Center 2012 R2 Configuration Manager, a rendszer PowerShell-parancsfájl futtatása általános csoportban.This task sequence step is natively available in System Center 2012 R2 Configuration Manager as Run PowerShell Script in the General group.

Feladatütemezési változó beállításaSet Task Sequence Variable

Ez a feladatütemezési lépés a megadott feladatütemezési változót beállítja és a megadott értéket.This task sequence step sets the specified task sequence variable to the specified value. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: feladatütemezési változó beállítása.For more information about this step type, see Set Task Sequence Variable.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a feladatütemezési változó beállítása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Set Task Sequence Variable task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus feladatütemezési változó beállítása.Set this read-only type to Set Task Sequence Variable.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
A feladatütemezési változóTask Sequence Variable A módosítandó változó neveThe name of the variable to modify
ÉrtékValue Az értéket a változóhoz hozzárendeléseThe value to assign to the specified variable

Szerepkörök és szolgáltatások eltávolításaUninstall Roles and Features

Ezzel a feladatütemezési lépéssel a kiválasztott szerepkörök és szolgáltatások eltávolítása a célszámítógépről.This task sequence step uninstalls the selected roles and features from the target computer. További információ arról, hogy mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és a használt tulajdonságok, lásd: ZTIOSRole.wsf.For more information about which script accomplishes this task and the properties used, see ZTIOSRole.wsf.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a eltávolítása a szerepkörök és szolgáltatások feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Uninstall Roles and Features task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus eltávolítása a szerepkörök és szolgáltatások.Set this read-only type to Uninstall Roles and Features.
LeírásDescription A feladatütemezési lépés célját leíró informatív szöveg.Informative text that describes the purpose of the task sequence step.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Jelölje ki az operációs rendszert, amelynek a szerepköröket használják, telepíteni kellSelect the operating system for which the roles are to be installed Válassza ki az operációs rendszer üzembe helyezni a célszámítógépen.Select the operating system to be deployed to the target computer.
Válassza ki a szerepköröket és szolgáltatásokat, amelyeket telepíteni kellSelect the roles and features that should be installed Válasszon egy vagy több szerepkörök és szolgáltatások unstallation a célszámítógépen.Select one or more roles and features for unstallation from the target computer.

EllenőrzéseValidate

A feladatütemezés ezen lépése ellenőrzi, hogy a célszámítógép megfelel-e a megadott központi telepítési előfeltételeknek.This task sequence step verifies that the target computer meets the specified deployment prerequisite conditions. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a ellenőrzése feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Validate task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt beállítása-csak típus ellenőrzése.Set this read-only type to Validate.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Minimális memóriaEnsure minimum memory Kiválasztásakor, ebben a lépésben ellenőrzi, hogy a memória mérete (MB), a célként megadott számítógép megfelel-e telepítve, vagy meghaladja a megadott mennyiséget.When selected, this step verifies that the amount of memory, in megabytes, installed on the target computer meets or exceeds the amount specified. Ez az alapértelmezett kijelölés.This is a default selection.
Minimális processzorsebességEnsure minimum processor speed Kiválasztásakor, ebben a lépésben ellenőrzi, hogy a processzor, megahertzben sebesség (MHz), a célként megadott számítógép megfelel-e telepítve, vagy meghaladja a megadott mennyiséget.When selected, this step verifies that the speed of the processor, in megahertz (MHz), installed in the target computer meets or exceeds the amount specified. Ez az alapértelmezett kijelölés.This is a default selection.
Győződjön meg arról, illeszkedik a megadott lemezkép méreteEnsure specified image size will fit Kiválasztásakor, ebben a lépésben ellenőrzi, hogy a szabad lemezterület mérete (MB), mennyiségét a célszámítógép megfelel-e, vagy meghaladja a megadott mennyiséget.When selected, this step verifies that the amount of free disk space, in megabytes, on the target computer meets or exceeds the amount specified.
Győződjön meg arról frissíteni kell az aktuális operációs rendszerEnsure current operating system to be refreshed Kiválasztásakor az ebben a lépésben ellenőrzi, hogy a célszámítógépen telepített operációs rendszer megfelel-e a megadott követelmény.When selected, this step verifies that the operating system installed on the target computer meets the requirement specified. Ez az alapértelmezett kijelölés.This is a default selection.

Megjegyzés

Ez a feladatütemezési lépés natív módon tartalmaz a System Center 2012 R2 Configuration Manager, a rendszer felkészültség ellenőrzése általános csoportban.This task sequence step is natively available in System Center 2012 R2 Configuration Manager as Check Readiness in the General group.

Kimenő-a-mezőben feladatütemezési lépésekOut-of-Box Task Sequence Steps

Az alábbi feladatütemezési lépések egy vagy több rendelkezésre álló feladatütemezési sablonok MDT által hivatkozott.The following task sequence steps are referenced by one or more of the available task sequence templates included with MDT. Az alábbi példák mindegyikében sorolja fel az előre konfigurált tulajdonságokat, a paraméterek és a beállításokat, és egyéni feladatütemezések készítéséhez használható alapjaként.Each of the following examples lists the preconfigured properties, parameters, and options and can be used as a basis for building custom task sequences.

Csak a feladatütemezés lépés tulajdonságai, a paramétereket, és a beállítások és a hozzájuk tartozó értékek láthatók példák.Only the task sequence step properties, parameters, and options, and their corresponding values are listed in the examples.

Megjegyzés

Minden feladatütemezési lépés kapcsolatos további információkért tekintse meg a megfelelő témaköreit közös tulajdonságokat és beállításokat a feladatütemezési lépés tevékenységtípusok és tulajdonságokat és beállításokat feladat feladatütemezési lépés esetében.For more information about each task sequence step, see the corresponding topics in Common Properties and Options for Task Sequence Step Types and Specific Properties and Settings for Task Sequence Step Types.

Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings

Ez a feladatütemezési lépés a hálózati adapter konfigurálása a célszámítógépen.This task sequence step configures the network adapter on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. Mely parancsfájl kapcsolatos műveleteket hajtja végre ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használt további információkért lásd: ZTINICConfig.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties are used, see ZTINICConfig.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a hálózati beállítások alkalmazása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Apply Network Settings task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings
NévName Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Nincsenek paraméterei vannak előre konfigurált ehhez a lépéshez.No parameters are preconfigured for this step. Ennek hatására a ezt a lépést, alapértelmezés szerint DHCP használatára a hálózati adapter konfigurálásához.This causes this step, by default, to configure the network adapter to use DHCP.
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Megjegyzés

A CustomSettings.ini fájl használata a hálózati adapterre vonatkozó konfiguráció meg, csak az első hálózati adapter lesz konfigurálva.When using the CustomSettings.ini file to specify the network adapter configurations, only the first network adapter will be configured. További hálózati adapterek konfigurálása ZTIGather.xml szerkesztése.Edit ZTIGather.xml to configure additional network adapters.

Javítások alkalmazásaApply Patches

Ez a feladatütemezési lépés a frissítéseket telepíti a a képet a célszámítógépen, miután az operációs rendszer központi telepítésének, de a cél előtt a számítógép újraindítása után.This task sequence step installs updates to the image on the target computer after the operating system has been deployed but before the target computer has been restarted. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIPatches.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIPatches.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a Offline a frissítések telepítése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Install Updates Offline task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Kapcsolat nélküli frissítések telepítéseInstall Updates Offline
NévName Javítások alkalmazásaApply Patches
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Profil kiválasztásaSelection profile A javítások, a cél számítógépre történő telepítéséhez használja a profil neveThe name of the profile used when selecting the patches to install on the target computer
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Windows PE alkalmazásaApply Windows PE

Ez a feladatütemezési lépés előkészíti a célszámítógép indítani a Windows előtelepítési környezet (Windows PE).This task sequence step prepares the target computer to start in Windows Preinstallation Environment (Windows PE). Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy LTIApply.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see LTIApply.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a alkalmazni a Windows PE feladatütemezési lépés:The default configuration of the Apply Windows PE task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName A Windows PE alkalmazásaApply Windows PE
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTIApply.wsf" /PE
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Biztonsági mentésBackup

Ez a feladatütemezési lépés biztonsági másolatot készít a célszámítógépen az operációs rendszer központi telepítésének megkezdése előtt.This task sequence step backs up the target computer before starting the operating system deployment. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIBackup.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIBackup.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a biztonsági mentés feladatütemezési lépés:The default configuration of the Backup task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Biztonsági mentésBackup
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBackup.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Csoportok rögzítéseCapture Groups

Ez a feladatütemezési lépés, amely létezik a célszámítógépen helyi csoportok csoporttagság rögzíti.This task sequence step captures group membership of local groups that exist on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIGroups.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIGroups.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a rögzítése csoportok feladatütemezési lépés:The default configuration of the Capture Groups task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Csoportok rögzítéseCapture Groups
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIGroups.wsf" /capture
Indítsa elStart in Nincs megadva.Not specified.
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Felhasználói állapot rögzítéseCapture User State

Ez a feladatütemezési lépés a felhasználói állapotot a célszámítógépen a felhasználói profilok rögzíti.This task sequence step captures the user state for user profiles that exist on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIUserState.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIUserState.wsf. Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: felhasználói állapot rögzítése.For more information about this step type, see Capture User State.

Az alapértelmezett beállítása a felhasználói állapot rögzítése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Capture User State task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Felhasználói állapot rögzítéseCapture User State
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIUserState.wsf" /capture
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Ellenőrizze a BIOSCheck BIOS

A feladatütemezés ezen lépése ellenőrzi a alapvető bemeneti/kimeneti rendszer (BIOS) a célszámítógép számára, győződjön meg arról, hogy az kompatibilis legyen az operációs rendszert telepít.This task sequence step checks the basic input/output system (BIOS) of the target computer to ensure that it is compatible with the operating system you are deploying. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. Mely parancsfájl kapcsolatos műveleteket hajtja végre ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használt további információkért lásd: ZTIBIOSCheck.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties are used, see ZTIBIOSCheck.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a ellenőrizze BIOS feladatütemezési lépés:The default configuration of the Check BIOS task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Ellenőrizze a BIOSCheck BIOS
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBIOSCheck.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

KonfigurálásConfigure

Ez a feladatütemezési lépés az Unattend.xml fájlt konfigurálja a szükséges tulajdonság értékével, amelyek alkalmazhatók az operációs rendszer, ha telepít a célszámítógépre.This task sequence step configures the Unattend.xml file with the required property values that are applicable to the operating system you are deploying to the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy ZTIConfigure.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see ZTIConfigure.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a konfigurálása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Configure task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName KonfigurálásConfigure
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIConfigure.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Parancsfájlok másolásaCopy Scripts

Ez a feladat feladatütemezési lépés másolja az üzembe helyezési parancsfájlok használt a célszámítógépen helyi merevlemezére a telepítési folyamat során.This task sequence step copies the deployment scripts used during the deployment processes to a local hard disk on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy LTICopyScripts.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see LTICopyScripts.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a másolási parancsfájlok feladatütemezési lépés:The default configuration of the Copy Scripts task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Parancsfájlok másolásaCopy Scripts
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTICopyScripts.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Sysprep fájlok másolásaCopy Sysprep Files

Ez a feladatütemezési lépés a Sysprep-fájlokat másolja a célszámítógépen.This task sequence step copies the Sysprep files to the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információt a mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használata, hogy LTISysprep.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties you use, see LTISysprep.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a Sysprep fájlok másolása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Copy Sysprep Files task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName A Sysprep fájlok másolásaCopy Sysprep Files
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTISysprep.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A BitLocker-partíció létrehozásaCreate BitLocker Partition

Ez a feladatütemezési lépés beállítja a BDEInstall tulajdonság TRUE, jelezve, hogy a BitLocker telepíteni kell a célszámítógépen.This task sequence step sets the BDEInstall property to True, indicating that BitLocker should be installed on the target computer. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a BitLocker-partíció létrehozása feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Create BitLocker Partition task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Feladatütemezési változó beállításaSet Task Sequence Variable
NévName A BitLocker-partíció létrehozásaCreate BitLocker Partition
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
A feladatütemezési változóTask Sequence Variable BDE telepítéseBDE Install
ÉrtékValue IgazTrue
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

WIM létrehozásaCreate WIM

Ez a feladatütemezési lépés a célszámítógép biztonsági másolatot hoz létre.This task sequence step creates a backup of the target computer. Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a létrehozása WIM feladat feladatütemezési lépés típusa van:The unique properties and settings for the Create WIM task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName WIM létrehozásaCreate WIM
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIBackup.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Tiltsa le a BDE-ProtectorsDisable BDE Protectors

Ha a cél számítógépen telepítve van a BitLocker, ez a feladatütemezési lépés letiltja a BitLocker kulcsvédők.If BitLocker is installed on the target computer, this task sequence step disables the BitLocker protectors.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a letiltása BDE-Protectors feladat feladatütemezési lépés típusa:The unique properties and settings for the Disable BDE Protectors task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Tiltsa le a BDE-ProtectorsDisable BDE Protectors
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIDisableBDEProtectors.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

BitLocker engedélyezéseEnable BitLocker

Ezzel a feladatütemezési lépéssel engedélyezheti a BitLocker szolgáltatást a célszámítógépen.This task sequence step enables BitLocker on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. Mely parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal kapcsolatos további információkért lásd: ZTIBde.wsf.For more information about which script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIBde.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a BitLocker engedélyezése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Enable BitLocker task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType BitLocker engedélyezéseEnable BitLocker
NévName BitLocker engedélyezéseEnable BitLocker
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Operációs rendszer jelenlegi meghajtójaCurrent operating system drive KijelöltSelected
Csak TPM.TPM only KijelöltSelected
Indítókulcs USB csakStartup key on USB only Nincs kiválasztvaNot selected
TPM és indítási kulcsot USB-nTPM and startup key on USB Nincs kiválasztvaNot selected
Adott meghajtóSpecific drive Nincs kiválasztvaNot selected
Az Active DirectorybanIn Active Directory KijelöltSelected
Ne hozzon létre helyreállítási kulcsotDo not create a recovery key Nincs kiválasztvaNot selected
Várjon, amíg befejeződik a BitLockerWait for BitLocker to complete Nincs kiválasztvaNot selected
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier BdeInstallSuppress nem egyenlő IgenBdeInstallSuppress does not equal YES

OEM lemez konfiguráció engedélyezéseEnable OEM Disk Configuration

Ez a feladatütemezési lépés beállítja a DeploymentTypetulajdonságot NEWCOMPUTER, amely lehetővé teszi, hogy a lemezt a célszámítógépen particionálta és formázta.This task sequence step sets the DeploymentTypeproperty to NEWCOMPUTER, which allows the target computer’s disk to be partitioned and formatted.

Az egyedi tulajdonságokat és a beállítások a engedélyezése OEM lemezkonfiguráció feladat feladatütemezési lépés típusa:The unique properties and settings for the Enable OEM Disk Configuration task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Feladatütemezési változó beállításaSet Task Sequence Variable
NévName OEM lemez konfiguráció engedélyezéseEnable OEM Disk Configuration
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
A feladatütemezési változóTask Sequence Variable deploymentTypeDeploymentType
ÉrtékValue NEWCOMPUTERNEWCOMPUTER
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Záró fázisEnd Phase

Ez a feladatütemezési lépés karakterlánccal végződik-e a jelenlegi fázis, és a cél számítógép újraindul.This task sequence step ends the current deployment phase and restarts the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a End fázis feladatütemezési lépés:The default configuration of the End Phase task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Indítsa újra a számítógépetRestart computer
NévName Záró fázisEnd Phase
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
NincsenekNone NincsenekNone
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Sysprep végrehajtásaExecute Sysprep

Ez a feladatütemezési lépés Sysprep elindítja a célszámítógépen.This task sequence step starts Sysprep on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates. További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: LTISysprep.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see LTISysprep.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a hajtható végre Sysprep feladatütemezési lépés:The default configuration of the Execute Sysprep task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName A Sysprep végrehajtásaExecute Sysprep
LeírásDescription NincsenekNone
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTISysprep.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Diskpart művelet kényszerítéseForce Diskpart Action

Ha a C:\oem.wsf a fájl létezik, ez a feladatütemezési lépés törli a C:\oem.wsf fájlt, amely lehetővé teszi a lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépés futtatásához.If the C:\oem.wsf file exists, this task sequence step deletes the C:\oem.wsf file, which will allow the Format and Partition Disk task sequence step to run. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a kényszerített Diskpart művelet feladatütemezési lépés:The default configuration of the Force Diskpart Action task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName A Diskpart művelet kényszerítéseForce Diskpart Action
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cmd.exe /c if exist c:\oem.wsf del /q c:\oem.wsf
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0,10.1
Folytatás hibaContinue on error KijelöltSelected
Feltételes minősítőConditional qualifier NincsenekNone

Lemez formázása és particionálásaFormat and Partition Disk

Ez a feladatütemezési lépés konfigurálja, és formátumok lemezpartíciók a célszámítógépen.This task sequence step configures and formats disk partitions on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIDiskpart.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIDiskpart.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a lemez formázása és particionálása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Format and Partition Disk task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Lemez formázása és particionálásaFormat and Partition Disk
NévName Lemez formázása és particionálásaFormat and Partition Disk
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
LemezszámDisk number 00
LemeztípusDisk type Standard (MBR)Standard (MBR)
KötetVolume A kötet beállítás belül a következő sub-beállításai:Within the Volume setting, the following sub-settings are configured:

- A partíció neve.- Partition Name. OSDiskOSDisk

-Típus partícióazonosító.- Partition Type. ElsődlegesPrimary

- Fennmaradó terület megadott százalékát használja.- Use a percentage of remaining space. KijelöltSelected

- Méret(%).- Size(%). 100100

-Adott meghajtó méret.- Use specific drive size. Nincs kiválasztvaNot selected

- Legyen ez a rendszerindító partíció.- Make this a boot partition. KijelöltSelected

-Fájlrendszer.- File System. NTFSNTFS

-Gyorsformázás.- Quick Format. KijelöltSelected

-Változó.- Variable. Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Megjegyzés

Ha a CustomSettings.ini fájl segítségével adja meg a merevlemez és a partíció konfigurációk, csak az első merevlemezén és az első két partíciók konfigurálja a rendszer.When using the CustomSettings.ini file to specify the hard disk and partition configurations, only the first hard disk and first two partitions will be configured. További merevlemezek, illetve a partíciók konfigurálásához ZTIGather.xml szerkesztése.Edit ZTIGather.xml to configure additional hard disks or partitions.

Csak helyi összegyűjtéseGather local only

Ez a feladatütemezési lépés összegyűjti a központi telepítés konfigurációs beállítások, amelyek érvényesek a cél számítógépen helyi forrásból.This task sequence step gathers deployment configurations settings from local sources that apply to the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIGather.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIGather.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a összegyűjtése csak a helyi feladatütemezési lépés:The default configuration of the Gather local only task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Gyűjtse összeGather
NévName Csak helyi összegyűjtéseGather local only
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Csak a helyi adatok gyűjtéséhezGather only local data KijelöltSelected
Helyi adatok gyűjtéséhez és a szabályok feldolgozásaGather local data and process rules Nincs kiválasztvaNot selected
Szabályok fájlRules file Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier NincsenekNone

Alkalmazás-áttelepítési fájl létrehozásaGenerate Application Migration File

Ezzel a feladatütemezési lépéssel hoz létre a ZTIAppXmlGen.xml fájlt, amely a célszámítógépen telepített fájltársítások listáját tartalmazza.This task sequence step generates the ZTIAppXmlGen.xml file, which contains a list of file associations that are installed on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIAppXmlGen.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIAppXmlGen.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a készítése alkalmazás áttelepítési fájl feladatütemezési lépés:The default configuration of the Generate Application Migration File task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Alkalmazás-áttelepítési fájl létrehozásaGenerate Application Migration File
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand Line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIAppXmlGen.wsf" /capture
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier NincsenekNone

Illesztőprogramok behelyezéseInject Drivers

Ez a feladatütemezési lépés esetében az illesztőprogramokat, amelyek a célszámítógépen történő központi vannak konfigurálva.This task sequence step injects drivers that have been configured for deployment to the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIDrivers.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIDrivers.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a illesztőprogramok behelyezése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Inject Drivers task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Illesztőprogramok behelyezéseInject Drivers
NévName Illesztőprogramok behelyezéseInject Drivers
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Csak a megfelelő illesztőprogramok telepítéseInstall only matching drivers Csak az illesztőprogramokat, amely a célként megadott számítógép által igényelt, és megfelelő esetében a kimenő csomagokban elérhető-a-illesztőprogramokkalInjects only the drivers which are required by the target computer and match with what is available in Out-of-Box Drivers
Telepítse az összes illesztőprogramjaInstall all drivers Minden illesztőprogram esetébenInjects all drivers
Profil kiválasztásaSelection profile Illesztőprogramok, amely kapcsolódik a kiválasztott profil esetébenInjects drivers which are associated with the selected profile
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Alkalmazások telepítéseInstall Applications

Ez a feladatütemezési lépés alkalmazások telepítése a célszámítógépen.This task sequence step installs applications on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIApplications.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIApplications.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a alkalmazások telepítése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Install Applications task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Alkalmazások telepítéseInstall Applications
NévName Alkalmazások telepítéseInstall Applications
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Több alkalmazás telepítéseInstall multiple applications KijelöltSelected
Egyetlen alkalmazás telepítéseInstall a single application Nincs kiválasztvaNot selected
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Operációs rendszer telepítéseInstall Operating System

Ez a feladatütemezési lépés telepíti az operációs rendszer a célszámítógépen.This task sequence step installs an operating system on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a operációs rendszer telepítése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Install Operating System task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Operációs rendszer telepítéseInstall Operating System
NévName Operációs rendszer telepítéseInstall Operating System
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Operációs rendszer telepítéseOperating system to install Ezt az értéket az operációs rendszer a feladatütemezés létrehozásakor kiválasztott felel meg.This value corresponds to the operating system that was selected when the task sequence was created.
LemezDisk A lemez az operációs rendszer esetén telepíteni kell.The disk where the operating system is to be installed.
PartícióPartition A partíció az operációs rendszer esetén telepíteni kell.The partition where the operating system is to be installed.
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Következő fázisNext Phase

Ez a feladatütemezési lépés frissíti a fázis a telepítési folyamat a következő fázis tulajdonságot.This task sequence step updates the Phase property to the next phase in the deployment process. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTINextPhase.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTINextPhase.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a következő fázis feladatütemezési lépés:The default configuration of the Next Phase task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Következő fázisNext Phase
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTINextPhase.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

POST-tisztítás alkalmazásaPost-Apply Cleanup

Ez a feladatütemezési lépés törli azokat a szükségtelenné vált fájlokat a célszámítógépen a lemezkép telepítése után.This task sequence step cleans up unnecessary files after the installation of an image on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: LTIApply.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see LTIApply.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a Post-alkalmazása tisztítás feladatütemezési lépés:The default configuration of the Post-Apply Cleanup task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName POST-tisztítás alkalmazásaPost-Apply Cleanup
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\LTIApply.wsf" /post
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Tartomány helyreállításaRecover from Domain

A feladatütemezés ezen lépése ellenőrzi, hogy a célszámítógép csatlakozott a tartományhoz.This task sequence step will verify the target computer has joined a domain. Mely parancsfájl kapcsolatos műveleteket hajtja végre ezt a feladatot, és mely tulajdonságok használt további információkért lásd: ZTIDomainJoin.wsf.For more information about which script accomplishes this task and which properties are used, see ZTIDomainJoin.wsf.

Az egyedi tulajdonságait és a helyreállítás a tartomány feladattípust feladatütemezési lépés beállításait a következők:The unique properties and settings for the Recover from Domain task sequence step type are:

TulajdonságokProperties
NévName LeírásDescription
TípusType Olvassa el a következőt-csak típusának beállítása helyreállítása a tartományhoz csatlakoztatás szemben.This read-only type is set to Recover from Domain Join Failure.
BeállításokSettings
NévName LeírásDescription
Automatikus helyreállításAuto recover A feladatütemezési lépés megkísérli a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz.The task sequence step will attempt to join the target computer to a domain.
Manuális helyreállításaManual recover A számítógép egy tartományhoz való csatlakozás nem sikerül, ha a feladatütemezési lépés, akkor a feladat-sorrendvezérlőtől szüneteltethető, amely lehetővé teszi a felhasználó kísérli meg a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz.If the target computer fails to join a domain, the task sequence step will cause the task sequencer to pause, allowing the user attempts to join the target computer to a domain.
Nincs helyreállításaNo recover A számítógép nincs tartományhoz való csatlakozáshoz, a feladatütemezés sikertelen lesz, a feladatütemezés leálljon.If the target computer is not able to join a domain, the task sequence fails, stopping the task sequence.

Indítsa újra a számítógépetRestart computer

Ez a feladatütemezési lépés a cél számítógép újraindul.This task sequence step restarts the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a számítógép újraindítása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Restart computer task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Indítsa újra a számítógépetRestart computer
NévName Indítsa újra a számítógépetRestart computer
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
NincsenekNone NincsenekNone
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Csoportok visszaállításaRestore Groups

Ez a feladatütemezési lépés visszaállítja a korábban rögzített csoporttagság, a célszámítógépen helyi csoportot.This task sequence step restores the previously captured group membership of local groups on the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIGroups.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIGroups.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a visszaállítása csoportok feladatütemezési lépés:The default configuration of the Restore Groups task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Csoportok visszaállításaRestore Groups
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIGroups.wsf" /restore
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Ha a feltételek mindegyike teljesül:If all conditions are true:

-DoCapture nem egyenlő Igen- DoCapture does not equal YES

- DoCapture nem egyenlő előkészítése- DoCapture does not equal PREPARE

Felhasználói állapot visszaállításaRestore User State

Ez a feladatütemezési lépés visszaállítja a korábban rögzített felhasználói állapotot a célszámítógépen.This task sequence step restores previously captured user state to the target computer. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIUserState.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIUserState.wsf.

Ez a lépés típusát kapcsolatos további információkért lásd: felhasználói állapot visszaállítása.For more information about this step type, see Restore User State.

Az alapértelmezett beállítása a felhasználói állapot visszaállítása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Restore User State task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Felhasználói állapot visszaállításaRestore User State
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand Line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIUserState.wsf" /restore
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Ha a feltételek mindegyike teljesül:If all conditions are true:

-Ha DoCapture nem egyenlő Igen- If DoCapture does not equal YES

-Ha DoCapture nem egyenlő előkészítése- If DoCapture does not equal PREPARE

Állítsa be a kép összeállításaSet Image Build

Ez a feladatütemezési lépés beállítja a ImageBuild tulajdonság szerepel értékét OSCurrentVersion.This task sequence step sets the ImageBuild property to the value contained in OSCurrentVersion. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a kép összeállítása beállítása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Set Image Build task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Feladatütemezési változó beállításaSet Task Sequence Variable
NévName Állítsa be a kép összeállításaSet Image Build
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
A feladatütemezési változóTask Sequence Variable ImageBuildImageBuild
ÉrtékValue % OSCurrentVersion %%OSCurrentVersion%
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

Kép jelzők beállításaSet Image Flags

Ez a feladatütemezési lépés beállítja a ImageFlags tulajdonság szerepel értékét OSSKU.This task sequence step sets the ImageFlags property to the value contained in OSSKU. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

Az alapértelmezett beállítása a kép jelzők beállítása feladatütemezési lépés:The default configuration of the Set Image Flags task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Feladatütemezési változó beállításaSet Task Sequence Variable
NévName Kép jelzők beállításaSet Image Flags
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
A feladatütemezési változóTask Sequence Variable ImageFlagsImageFlags
ÉrtékValue % OSSKU %%OSSKU%
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

TetoválásTattoo

Ez a feladatütemezési lépés tattoos azonosítása és verzióinformációkért a következővel a célszámítógépet.This task sequence step tattoos the target computer with identification and version information. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTITatoo.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTITatoo.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a tetoválás feladatütemezési lépés:The default configuration of the Tattoo task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName TetoválásTattoo
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTITatoo.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

EllenőrzéseValidate

Ez a feladatütemezési lépés azt ellenőrzi, hogy a célszámítógép megfelel-e a megadott központi telepítési előfeltételeknek.This task sequence step validates that the target computer meets the specified deployment prerequisite conditions. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIValidate.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIValidate.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a ellenőrzése feladatütemezési lépés:The default configuration of the Validate task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType EllenőrzéseValidate
NévName EllenőrzéseValidate
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
Minimális memória (MB)Ensure minimum memory (MB) Kijelölt.Selected. Az érték választó értéke 768.The value selector is set to 768.
Minimális processzorsebesség (MHz)Ensure minimum processor speed (MHz) Kijelölt.Selected. Az érték választó értéke 800.The value selector is set to 800.
Ellenőrizze a megadott lemezkép mérete elfér (MB)Ensure specified image size will fit (MB) Nincs kiválasztva.Not selected.
Győződjön meg arról frissíteni kell az aktuális operációs rendszerEnsure current operating system to be refreshed Kijelölt.Selected. Az érték választó értéke Server vagy ügyfél, attól függően, a feladatütemezés létrehozásához használt sablon.The value selector is set to Server or Client, depending on the template used to create the task sequence.
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Windows Update (előtti-alkalmazás telepítése)Windows Update (Pre-Application Installation)

Ez a feladatütemezési lépés az alkalmazások telepítése előtt a célszámítógépre telepíti a frissítéseket.This task sequence step installs updates to the target computer prior to the installation of applications. Az alábbiakban olvashatja a beállításokat, amelyek megjelenítik a hogyan ebben a lépésben eredetileg konfigurálták az MDT Feladatsablonok feladatütemezési egyikében rövid listáját.Following is a brief listing of the settings that show how this step was originally configured in one of the MDT task sequence templates.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIWindowsUpdate.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIWindowsUpdate.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a Windows Update (előtti-alkalmazástelepítés) feladatütemezési lépés:The default configuration of the Windows Update (Pre-Application Installation) task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName A Windows Update (előtti-alkalmazás telepítése)Windows Update (Pre-Application Installation)
LeírásDescription Nincs megadvaNot specified
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIWindowsUpdate.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

A Windows Update (utáni telepítés)Windows Update (Post-Application Installation)

Ez a feladatütemezési lépés megegyezik a Windows Update (előtti alkalmazás telepítése) feladatütemezési lépést.This task sequence step is the same as the Windows Update (Pre-Application Installation) task sequence step.

Lemez törléseWipe Disk

Ez a feladatütemezési lépés törli a lemezt használó összes adata a formátum parancsot.This task sequence step wipes all information from the disk using the Format command.

További információ a milyen parancsfájl éri el ezt a feladatot, és milyen tulajdonságokkal, lásd: ZTIWipeDisk.wsf.For more information about what script accomplishes this task and what properties are used, see ZTIWipeDisk.wsf.

Az alapértelmezett beállítása a törlése lemez feladatütemezési lépés:The default configuration of the Wipe Disk task sequence step is:

TulajdonságokProperties
NévName ÉrtékValue
TípusType Parancssor futtatásaRun Command Line
NévName Lemez törléseWipe Disk
LeírásDescription A rendszer csak futási Amennyiben WipeDisk= TRUE a CustomSettings.iniThis will only run if WipeDisk=TRUE in CustomSettings.ini
BeállításokSettings
NévName ÉrtékValue
ParancssorCommand line cscript.exe "%SCRIPTROOT%\ZTIWipeDisk.wsf"
Indítsa elStart in Nincs megadvaNot specified
Ezt a lépést a következő fiókként futtassaRun this step as the following account Nincs megadvaNot specified
ParaméterekOptions
NévName ÉrtékValue
Ez a lépés letiltásaDisable this step Nincs kiválasztvaNot selected
Sikeres kódokSuccess codes 0 30100 3010
Folytatás hibaContinue on error Nincs kiválasztvaNot selected
Feltételes minősítőConditional qualifier Nincs megadvaNot specified

TulajdonságokProperties

A parancsfájlok használt Lite Touch Installation (LTI) és a ZTI hivatkozási tulajdonságokat határozza meg a folyamat lépéseivel és a telepítési folyamat során használt konfigurációs beállításokat.The scripts used in Lite Touch Installation (LTI) and ZTI reference properties to determine the process steps and configuration settings used during the deployment process. A parancsfájlok néhány automatikus létrehozása.The scripts create some of these properties automatically. Más tulajdonságokat meg kell adni a CustomSettings.ini fájl.Other properties must be configured in the CustomSettings.ini file. Ezek a tulajdonságok a következők:Some of these properties are:

 • Csak a ZTI jellemzőSpecific to ZTI only

 • Csak az LTI jellemzőSpecific to LTI only

 • A ZTI és az LTI használatraFor use in both ZTI and LTI

  Használja ezt a hivatkozást a meghatározásához, hogy a helyes tulajdonságok konfigurálása és az érvényes értékek közé tartozik minden tulajdonsághoz.Use this reference to help determine the correct properties to configure and the valid values to include for each property.

  Minden egyes tulajdonsága a következő információkat biztosítja:For each property the following information is provided:

 • Leírás. A tulajdonság és minden kapcsolódó információt vonatkozó tulajdonságának testreszabási célja ismerteti.Description.Provides a description of the purpose of the property and any pertinent information regarding the customization of the property.

  Megjegyzés

  Ha explicit módon megadott ZTI vagy LTI csak, egy tulajdonság érvényes ZTI és az LTI.Unless explicitly specified for ZTI or LTI only, a property is valid for both ZTI and LTI.

 • Érték és leírás. Azt jelzi, hogy az érvényes értéket adni a tulajdonság, és mi minden érték azt jelenti, hogy rövid leírása.Value and Description.Indicates the valid values to be specified for the property and a brief description of what each value means. (Dőlt értékek azt jelzik, hogy érték helyére-e – például a érték felhasználó1, felhasználó2 azt jelzi, hogy felhasználó1 és felhasználó2 szeretné írni a felhasználói fiókok tényleges neve.)(Values in italics indicate that a value is substituted—for example the value user1, user2 indicates that user1 and user2 would be replaced with the actual name of user accounts.)

 • Példa. Egy példát a tulajdonságot használja, előfordulhat, hogy az .ini fájlban jelenik meg.Example.Provides an example of a property use as it might appear in the .ini files.

  Ezeket és más feladatütemezés tulajdonságai, előfordulhat, hogy lehet hivatkozni, a ZTI telepítési végrehajtásakor kapcsolatos további információkért lásd: operációs rendszer központi telepítési feladatütemezési változók.For more information about these and other task sequence properties that might be referenced while performing a ZTI deployment, see Operating System Deployment Task Sequence Variables.

  Az üzembe helyezési parancsfájlok általában nagybetűvel kell adni, hogy megfelelően olvasott értékeket igényelnek.The deployment scripts generally require values to be specified in upper case so that they are properly read. Ezért tulajdonságértékek megadásakor használjon nagybetűk.Therefore, when specifying property values, use uppercase letters.

Tulajdonság definíciójaProperty Definition

A következő szakaszok ismertetik az mdt Eszközkészlet LTI és ZTI központi telepítéseknél használható tulajdonságokat.The following sections describe the properties that are available for LTI and ZTI deployments in MDT.

Tipp

A Tulajdonságok ábécésorrendben vannak rendezve.The properties are sorted in alphabetical order.

_SMSTSOrgName_SMSTSOrgName

A feladat-Sorrendvezérlőtől motor megjelenítési szalagcím testreszabásaCustomizes the Task Sequencer engine's display banner

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
névname A feladat-Sorrendvezérlőtől motor megjelenítési szalagcím a használt neveThe name that will be used in the Task Sequencer engine’s display banner
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] _SMSTSOrgName=Woodgrove Bank

ADDSLogPathADDSLogPath

Teljesen minősített, az Active Directory tartományi szolgáltatások a helyi számítógép merevlemezére nem UNC könyvtárában a naplófájlok.Fully qualified, non-UNC directory on a hard disk on the local computer to host the AD DS log files. Ha a könyvtár létezik üresnek kell lennie.If the directory exists it must be empty. Ha még nem létezik, a rendszer létrehozza.If it does not exist, it will be created.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
log_pathlog_path Teljesen minősített, az Active Directory tartományi szolgáltatások a helyi számítógép merevlemezére nem UNC könyvtárában naplófájlokFully qualified, non-UNC directory on a hard disk on the local computer to host the AD DS log files
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSLogPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS

ADDSPasswordADDSPassword

Fiók hitelesítő adatait, amely a kiszolgáló tartományvezérlővé való előléptetése közben használható.Account credentials that can be used when promoting the server to a domain controller.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
jelszópassword Az előléptetési művelethez használni kívánt használt fiók hitelesítő adataitAccount credentials that can be used for the promotion operation
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password>

ADDSUserDomainADDSUserDomain

A megadott fiók tartománya ADDSUserName kell venni.This is the domain the account specified by ADDSUserName should be taken from. Ha a művelet egy új erdő létrehozásához vagy legyen, a tartományvezérlő biztonsági mentési frissítése egy tagkiszolgálóra nincs alapértelmezett.If the operation is to create a new forest or to become a member server from a backup domain controller upgrade there is no default. Ha a művelet egy új fa létrehozásához, az alapértelmezett érték a DNS-neve az erdő a számítógép jelenleg csatlakoztatva van.If the operation is to create a new tree, the default is the DNS name of the forest the computer is currently joined to. Ha a művelet egy új gyermektartomány létrehozásához, vagy egy replikát, majd az alapértelmezett értéke a számítógép csatlakozik a tartomány DNS-nevét.If the operation is to create a new child domain or a replica then the default is the DNS name of the domain the computer is joined to. Ha a számítógép lefokozásához a művelet és a számítógép tartomány tartományvezérlője, az alapértelmezett érték a szülő-tartományok DNS-nevét.If the operation is to demote the computer and the computer is a domain controller in a child domain, the default is the DNS name of the parent domains. Ha a műveletet a számítógép lefokozásához, és a számítógép egy tartományvezérlő egy fa legfelső szintű tartomány, az alapértelmezett érték az erdő DNS-nevét.If the operation is to demote the computer, and the computer is a domain controller of a tree root domain, the default is the DNS name of the forest.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
tartománydomain Tartományi a felhasználónév-fiókot kell venni aDomain the UserName account should be taken from
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password>

ADDSUserNameADDSUserName

A megadott hitelesítő adatoknak fogja használni, amikor a kiszolgáló tartományvezérlővé való előléptetés.Account credentials that will be used when promoting the server to a domain controller.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
felhasználónévuser_name Az előléptetési művelethez használni kívánt használt fiók hitelesítő adataitAccount credentials that will be used for the promotion operation
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=complex_password

A rendszergazdákAdministrators

Felhasználói fiókok és csoportok, amelyek nem kerülnek be a célszámítógépen helyi rendszergazdai csoport listája.A list of user accounts and domain groups that will be added to the local Administrator group on the target computer. A rendszergazdák tulajdonsága, amely nem üres értéket szöveges értékek listáját.The Administrators property is a list of text values that can be any non-blank value. A rendszergazdák tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például Administrators001 vagy Administrators002).The Administrators property has a numeric suffix (for example, Administrators001 or Administrators002).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
névname Egy felhasználót vagy csoportot, amely a helyi rendszergazdai csoporthoz hozzáadandó neveThe name of a user or group that is to be added to the local Administrator group
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff Administrators002=WOODGROVEBANK\North America East Help Desk Staff PowerUsers001=WOODGROVEBANK\User01 PowerUsers002=WOODGROVEBANK\User02

AdminPasswordAdminPassword

Határozza meg a jelszót, amely a célszámítógépen helyi rendszergazdai felhasználói fiókhoz társítható.Defines the password that will be assigned to the local Administrator user account on the target computer. Ha nincs megadva, a központi telepítés előtti jelszót a rendszergazdai felhasználói fiók használható.If not specified, the pre-deployment password of the Administrator user account will be used.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
admin_passwordadmin_password A jelszót, amely hozzá kell rendelni a rendszergazdai felhasználói fiókkal a cél számítógépenThe password that is to be assigned to the Administrator user account on the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] Administrators001=WOODGROVEBANK\NYC Help Desk Staff AdminPassword=<admin_password>

AlkalmazásokApplications

A célszámítógépen telepítendő alkalmazás GUID azonosítók listáját.A list of application GUIDs that should be installed on the target computer. Ezek az alkalmazások központi telepítési munkaterület alkalmazások csomópontból van megadva.These applications are specified on the Applications node in Deployment Workbench. A GUID-EK a Applications.xml fájlban tárolódnak.These GUIDs are stored in the Applications.xml file. A alkalmazások tulajdonsága, amely nem üres értéket szöveges értékek listáját.The Applications property is a list of text values that can be any non-blank value. A alkalmazások tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például Applications001 vagy Applications002).The Applications property has a numeric suffix (for example, Applications001 or Applications002).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
application_guidapplication_guid A globálisan egyedi Azonosítót a célszámítógépen telepítendő alkalmazás központi telepítési munkaterület határozza meg.The GUID is specified by Deployment Workbench for the application to be deployed to the target computer. A GUID felel meg az alkalmazás GUID Applications.xml fájlban tárolja.The GUID corresponds to the application GUID stored in the Applications.xml file.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] Applications001={1D7DF331-47B7-472C-87B3-442597EC2F7D} Applications002={9d2b8999-5e4d-4f3d-bb05-edaaf4fe5628}

ApplicationSuccessCodesApplicationSuccessCodes

Hibakódok a ZTIApplications parancsfájlhoz használt alkalmazások sikeres telepítése meghatározó szóközökkel elválasztott kötetnevek listáját.A space-delimited list of error codes used by the ZTIApplications script that determine the successful installation of applications.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság csak akkor használható a alkalmazás telepítése feladat feladatütemezési lépés típusa és mikor több alkalmazás telepítése van kiválasztva.This property is only applicable to the Install Application task sequence step type and when Install multiple applications is selected.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
error_codeserror_codes A hibakódok, melyek meghatározzák, hogy mikor alkalmazások sikeres telepítése.The error codes that determine when applications have been successfully installed. Alapértelmezett értékek a következők 0 és 3010.Default values are 0 and 3010.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ApplicationSuccessCodes=0 3010

ApplyGPOPackApplyGPOPack

Ez a tulajdonság azt határozza meg, hogy a helyi csoportházirend-objektum-csomag alkalmazása feladatütemezési lépés történik.This property is used to determine whether the Apply Local GPO Package task sequence step is performed.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság alapértelmezett értéke mindig hajtja végre a helyi csoportházirend-objektum-csomag alkalmazása feladatütemezési lépést.The default value for this property always performs the Apply Local GPO Package task sequence step. Ez a viselkedés felülbírálásához a "nem" érték explicit módon meg kell adnia.You must explicitly provide a value of "NO" to override this behavior..

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES A helyi csoportházirend-objektum-csomag alkalmazása feladatütemezési lépés történik.The Apply Local GPO Package task sequence step is performed. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default value.
NEMNO A helyi csoportházirend-objektum-csomag alkalmazása feladatütemezési lépésben nem történik.The Apply Local GPO Package task sequence step is not performed.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ApplyGPOPack=NO

ArchitektúraArchitecture

A processzor, amely jelenleg fut, amely nem feltétlenül a célszámítógép által támogatott processzorarchitektúrát processzorarchitektúra.The processor architecture of the processor that is currently running, which is not necessarily the processor architecture supported by the target computer. Például ha egy 32-bit-kompatibilis operációs rendszert futtató 64 bites processzor, a architektúra tájékoztatja arról, hogy a processzor architektúrájától 32 bites.For example, when running a 32-bit–compatible operating system on a 64-bit processor, Architecture will indicate that the processor architecture is 32 bit.

Használja a CapableArchitecture tulajdonság, amely támogatja a célszámítógép tényleges processzorarchitektúra azonosításához.Use the CapableArchitecture property to identify the actual processor architecture that the target computer supports.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini.This property is dynamically set by MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only. Azonban tulajdonsággal a belül CustomSettings.ini, ahogy az az alábbi példák a számítógép konfigurációjának meghatározása a segítése érdekében.However, you can use this property within CustomSettings.ini, as shown in the following examples, to aid in defining the configuration of the target computer.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
x86x86 Processzorarchitektúra 32 bites rendszer.Processor architecture is 32 bit.
x64x64 Processzorarchitektúra 64 bites rendszer.Processor architecture is 64 bit.
PéldaExample
NincsenekNone

KörzetszámAreaCode

A körzetszámot, az operációs rendszer a célszámítógépen kell konfigurálni.The area code to be configured for the operating system on the target computer. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy csak számokból.This property allows only numeric characters. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
körzetszámarea_code A körzetszámot, ahol a célszámítógépen telepítendő vanThe area code where the target computer is to be deployed
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

AssetTagAssetTag

Az eszköz címke társított szám a célszámítógépen.The asset tag number associated with the target computer. Az eszköz címke számformátumot nincs definiálva.The format for asset tag numbers is undefined. Ez a tulajdonság használatával hozzon létre egy céloz meg egy adott számítógép beállításokat tartalmazó szakasz.Use this property to create a subsection that contains settings targeted to a specific computer.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság MDT parancsfájlok dinamikusan állítható be, és állítsa a CustomSettings.ini vagy az MDT DB értéke nem lehet.This property is dynamically set by MDT scripts and cannot have its value set in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only. Azonban tulajdonsággal a CustomSettings.ini vagy az MDT-Adatbázisból, a következő példákban látható módon a számítógép konfigurációjának meghatározása a segítése érdekében.However, you can use this property within CustomSettings.ini or the MDT DB, as shown in the following examples, to aid in defining the configuration of the target computer.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
asset_tagasset_tag A eszközcímke formátuma: nincs megadva, és minden egyes szervezet, az eszköz címke szabvány határozza meg.The format of the asset tag is undefined and is determined by the asset tag standard of each organization.
1. példaExample 1
[Settings] Priority=Default [Default] OSDComputerName=HP-%AssetTag%
2. példaExample 2
[Settings] Priority=AssetTag, Default [Default] OSInstall=YES [0034034931] OSDComputerName=HPD530-1 [0034003233] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP

AutoConfigDNSAutoConfigDNS

Meghatározza, hogy az Active Directory telepítése varázsló konfigurálja a DNS-az új tartomány Ha azt észleli, hogy a dinamikus frissítésű DNS protokoll nem érhető el.Specifies whether the Active Directory Installation Wizard configures DNS for the new domain if it detects that the DNS dynamic update protocol is not available.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok megfelelően olvashatják el.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can properly read it.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Konfigurálja a DNS-az új tartomány, ha a dinamikus frissítésű DNS protokoll nem érhető el.Configures DNS for the new domain if the DNS dynamic update protocol is not available
NEMNO A tartomány nem konfigurálja a DNSDoes not configure DNS for the domain
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] AutoConfigDNS=YES

BackupDirBackupDir

A mappát, amelyben a célszámítógép biztonsági másolatai.The folder in which backups of the target computer are stored. Ez a mappa létezik-e a megadott UNC elérési út alatt a BackupShare tulajdonság.This folder exists beneath the UNC path specified in the BackupShare property. Ha a mappa már nem létezik, akkor automatikusan létrejön.If the folder does not already exist, it will be created automatically.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
MappaFolder A mappa, amely alatt a megadott megosztott mappában található nevét a BackupShare tulajdonságThe name of the folder that exists beneath the shared folder specified in the BackupShare property
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

BackupDriveBackupDrive

A biztonsági mentés a célszámítógép a meghajtót.The drive to include in the backup of the target computer. Ez a tulajdonság alapértelmezett értéke: 1 0 lemezpartíciót tartalmazó meghajtót.This property defaults to the drive that contains disk 0 partition 1. Azt is megadható összes.It can be also set to ALL.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
backup_drivebackup_drive A biztonsági mentése a meghajtó betűjeleThe drive letter of the drive to back up
MINDENALL Készítsen biztonsági másolatot az összes meghajtó, hogy a cél számítógépenBack up all drives on the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

BiztonságimentésfájljaBackupFile

Megadja a WIM-fájl, amely a ZTIBackup.wsf parancsfájl által használható.Specifies the WIM file that will be used by the ZTIBackup.wsf script. További információ a milyen parancsfájl ezt a tulajdonságot használja: ZTIBackup.wsf.For more information about what script uses this property, see ZTIBackup.wsf.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
BackupDirBackupDir A Windows Imaging Format (WIM) fájl során vissza használandó neve.The name of the Windows Imaging Format (WIM) file to be used during back up.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupFile=%OSDComputerName%.wim

BackupShareBackupShare

A megosztott mappa, amelyben a számítógép biztonsági másolatait tárolják.The shared folder in which backups of the target computer are stored.

A megosztott mappa eléréséhez használt hitelesítő adatokat:The credentials used to access this shared folder for:

 • LTI a varázslóban megadott hitelesítő adatok.LTI are the credentials entered in the Deployment Wizard.

 • ZTI a Configuration Manager speciális ügyfél hálózati elérésre szolgáló fiókot által használt hitelesítő adatok.ZTI are the credentials used by the Configuration Manager Advanced Client Network Access account.

  A megosztás szükséges engedélyek a következők:The permissions required on this share are as follows:

 • Tartományi számítógépek.Domain Computers. A mappák létrehozása/Adat hozzáfűzése engedélyt.Allow the Create Folders/Append Data permission.

 • Tartományi felhasználók.Domain Users. A mappák létrehozása/Adat hozzáfűzése engedélyt.Allow the Create Folders/Append Data permission.

 • Létrehozó tulajdonos.Creator Owner. Engedélyezze a teljes hozzáférési jogosultsága.Allow the Full Control permission.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
UNC_pathUNC_path A megosztott mappa UNC elérési útjátThe UNC path of the shared folder

Megjegyezés:Note:

Ebben a tulajdonságban megadott UNC elérési út léteznie kell a cél operációs rendszer telepítése előtt.The UNC path specified in this property must exist before deploying the target operating system.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% BackupDrive=C:

BDEAllowAlphaNumericPinBDEAllowAlphaNumericPin

Ez a tulajdonság konfigurálható, hogy a BitLocker PIN-kódok alfanumerikus értékeket tartalmaznak.This property configures whether BitLocker PINs contain alphanumeric values.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Alfanumerikus karakterek használhatók a PIN-kódjukban.Alphanumeric characters are allowed in the PIN.

Megjegyezés:Note:

Ez a tulajdonság beállítása mellett Igen, a bővített PIN kódok engedélyezése az indításhoz csoportházirend-beállítást engedélyezni kell.In addition to setting this property to YES, the Allow enhanced PINs for startup group policy setting must be enabled.
NEMNO A PIN-kód csak számokból engedélyezettek.Only numeric characters are allowed in the PIN.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEAllowAlphaNumericPin=YES BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEDriveLetterBDEDriveLetter

A meghajtóbetűjelet, a partíció nem titkosított a BitLocker, más néven a rendszerkötet.The drive letter for the partition that is not encrypted by BitLocker, also known as the System Volume. SYSVOL betöltése a Windows rendszerű számítógépeken, miután a BIOS betöltődött a platform szükséges hardverrel kapcsolatos fájlokat tartalmazó könyvtárat.SYSVOL is the directory that contains the hardware-specific files needed to load Windows computers after the BIOS has booted the platform.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
meghajtóbetűjeldrive_letter A levél megjelölését a logikai meghajtó a rendszerkötet (például S vagy T).The letter designation for the logical drive for the System Volume (such as S or T). Az alapértelmezett érték S.The default value is S.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEDriveSizeBDEDriveSize

A BitLocker rendszer partíció méretét.The size of the BitLocker system partition. Az érték mérete (MB) van megadva.The value is specified in megabytes. A példában a BitLocker partíció mérete majdnem 2 GB (2000 MB).In the example, the size of the BitLocker partition to create is almost 2 GB (2,000 MB).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
drive_sizedrive_size A partíció mérete (MB); mérete az alapértelmezett értékek:The size of the partition in megabytes; the default sizes are:

-Windows 7 és Windows Server 2008 R2: 300 MB- Windows 7 and Windows Server 2008 R2: 300 MB
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEInstallBDEInstall

A BitLocker telepítés végrehajtandó típusát.The type of BitLocker installation to be performed. Védelem a célszámítógépen, az alábbi módszerek egyikének használatával:Protect the target computer using one of the following methods:

 • A TPM mikrovezérlőA TPM microcontroller

 • A TPM és egy külső indítási kulcs (kulccsal, hogy általában egy USB flash meghajtóra [UFD])A TPM and an external startup key (using a key that is typically stored on a USB flash drive [UFD])

 • A TPM és PIN-kódA TPM and PIN

 • Egy külső indítási kulcsAn external startup key

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
TPMTPM Védje a számítógépet csak TPM-mel.Protect the computer with TPM only. A TPM egy mikrovezérlő, amely tárolja a kulcsokat, a jelszavak és a digitális tanúsítványok.The TPM is a microcontroller that stores keys, passwords, and digital certificates. A mikrovezérlő általában a számítógép alaplap szerves részét képezi.The microcontroller is typically an integral part of the computer motherboard.
TPMKeyTPMKey A számítógép TPM és indítókulcs védelmét.Protect the computer with TPM and a startup key. Használja ezt a beállítást, az indítókulcsot létrehozásához, és mentse azt egy USB FLASH meghajtón.Use this option to create a startup key and to save it on a UFD. Az indítási kulcsot kell helyezni a port minden alkalommal, amikor a számítógép elindul.The startup key must be present in the port each time the computer starts.
TPMPinTPMPin A számítógép TPM és PIN-kód védelmét.Protect the computer with TPM and a pin. Ezt a beállítást, az együtt használja a BDEPin tulajdonság.Use this option in conjunction with the BDEPin property.
KulcsKey A számítógép védelmét a külső kulcs (a helyreállítási kulcs), amely egy mappában található, az AD DS-ben, vagy nyomtatása.Protect the computer with an external key (the recovery key) that can be stored in a folder, in AD DS, or printed.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEInstallSuppressBDEInstallSuppress

Azt jelzi, hogy a telepítési folyamat ki kell hagyni a BitLocker telepítése.Indicates whether the deployment process should skip the BitLocker installation.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Ne próbálja meg a BitLocker telepítése.Do not attempt to install BitLocker.
NEMNO Próbálja meg telepíteni a BitLocker.Attempt to install BitLocker.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=YES

BDEKeyLocationBDEKeyLocation

A BitLocker helyreállítási kulcsról és az indítási kulcs tárolására szolgáló hely.The location for storing the BitLocker recovery key and startup key.

Megjegyzés

Ha ezt a tulajdonságot a telepítési varázsló segítségével lett konfigurálva, a tulajdonság egy cserélhető lemez a meghajtóbetűjelet kell lennie.If this property is configured using the Deployment Wizard, the property must be the drive letter of a removable disk. Ha a SkipBitLocker tulajdonsága igaz , hogy a adja meg a BitLocker konfigurációt varázsló oldal nem jelenik meg, ez a tulajdonság állítható be a UNC elérési út CustomSettings.ini vagy az mdt Eszközkészlet (MDT DB) adatbázisban.If the SkipBitLocker property is set to TRUE so that the Specify the BitLocker configuration wizard page is skipped, this property can be set to a UNC path in CustomSettings.ini or in the MDT database (MDT DB).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
HelyLocation Adja meg a helyreállítási kulcs tárolására szolgáló; egy UNC elérési utat vagy cserélhető lemez betűjele kell lennie.Specifies where the recovery key will be stored; must be a UNC path or the drive letter of a removable disk. Ha nincs megadva, az első elérhető cserélhető meghajtók fogja használni.If not set, the first available removable drive will be used.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEPinBDEPin

A PIN-kódot, hozzá kell rendelni a célszámítógépen, a BitLocker konfigurálásakor és a BDEInstall vagy OSDBitLockerMode tulajdonság TPMPin.The PIN to be assigned to the target computer when configuring BitLocker and the BDEInstall or OSDBitLockerMode properties are set to TPMPin.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
PIN-kódPin A BitLocker használható a PIN-kódot.The PIN to be used for BitLocker. A PIN-kód 4-20 számjegyből között lehet.The PIN can be between 4 and 20 digits long.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMPin BDEPin=123456789

BDERecoveryKeyBDERecoveryKey

Logikai érték, amely jelzi, hogy a folyamat létrehozza-e a BitLocker helyreállítási kulcsot.A Boolean value that indicates whether the process creates a recovery key for BitLocker. A kulccsal a BitLocker köteten titkosított adatok helyreállításához.The key is used for recovering data encrypted on a BitLocker volume. Ez a kulcs kriptográfiai megegyezik egy indítókulcsot.This key is cryptographically equivalent to a startup key. Ha elérhető, a helyreállítási kulcs visszafejti a kötetfőkulcs (VMK), amely viszont visszafejti a teljes kötet titkosítási kulcsát (FVEK).If available, the recovery key decrypts the volume master key (VMK), which, in turn, decrypts the full volume encryption key (FVEK).

Megjegyzés

A helyreállítási kulcsot a megadott helyen tárolja a BDEKeyLocation tulajdonság.The recovery key is stored in the location specified in the BDEKeyLocation property.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
ADAD A helyreállítási kulcs jön létre.A recovery key is created.
Nincs megadvaNot specified A helyreállítási kulcs nem jön létre.A recovery key is not created.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 BDEInstall=TPMKey BDERecoveryKey=AD BDEKeyLocation=C:

BDEWaitForEncryptionBDEWaitForEncryption

Meghatározza, hogy a telepítési folyamat nem kell tenni, csak a BitLocker az összes megadott meghajtón a titkosítási folyamat befejezése után.Specifies that the deployment process should not proceed until BitLocker has completed the encryption process for all specified drives. Adja meg az IGAZ jelentősen nő a telepítés befejezéséhez szükséges időt.Specifying TRUE could dramatically increase the time required to complete the deployment process.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Meghatározza, hogy a telepítési folyamat befejezéséhez meghajtótitkosítással megvárja-e.Specifies that the deployment process should wait for drive encryption to complete.
HAMISFALSE Meghatározza, hogy a telepítési folyamat nem megvárja-e a meghajtó-titkosítás befejezését.Specifies that the deployment process should not wait for drive encryption to complete.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BDEInstallSuppress=NO BDEDriveLetter=S: BDEDriveSize=2000 OSDBitLockerMode=TPMKey OSDBitLockerStartupKeyDrive=C: OSDBitLockerCreateRecoveryPassword=AD BDEWaitForEncryption=TRUE

BitsPerPelBitsPerPel

Egy beállítást a színek megjelenítése a célszámítógépen.A setting for displaying colors on the target computer. A tulajdonság számjegyeket tartalmazhat, és szín minőségi beállítás.The property can contain numeric digits and corresponds to the color quality setting. A példában 32 32 bit / képpont szín szolgáltatásminőségi jelzi.In the example, 32 indicates 32 bits per pixel for color quality. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

Megjegyzés

(Az Unattend.xml fájlban sablon) az alapértelmezett értékek a következők: vízszintes felbontása 1024 képpont, 768 képpont függőleges felbontás, 32 bites asztalhoz és 60 Hertz (Hz) függőleges frissítési gyakorisága.The default values (in the Unattend.xml template file) are 1,024 pixels horizontal resolution, 768 pixels vertical resolution, 32-bit color depth, and 60 Hertz (Hz) vertical refresh rate.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
bits_per_pixelbits_per_pixel Bit / képpont használandó szín száma.The number of bits per pixel to use for color. Az alapértelmezett érték a telepített operációs rendszer az alapértelmezett beállítás.The default value is the default for the operating system being deployed.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BitsPerPel=32 VRefresh=60 XResolution=1024 YResolution=768

BuildIDBuildID

Az operációs rendszer feladatütemezés a célszámítógépen telepítendő azonosítja.Identifies the operating system task sequence to be deployed to the target computer. A feladat Sorozatazonosító hoz létre a központi telepítési munkaterület feladatütemezések csomópontjának.You create the task sequence ID on the Task Sequences node in the Deployment Workbench. A BuildID tulajdonság lehetővé teszi, hogy alfanumerikus karaktereket, kötőjeleket (-) és aláhúzásjeleket (_).The BuildID property allows alphanumeric characters, hyphens (-), and underscores (_). A BuildID tulajdonság nem lehet üres és nem tartalmazhat szóközöket.The BuildID property cannot be blank or contain spaces.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
build_idbuild_id A cél operációs rendszer telepítése a központi telepítési munkaterület operációsrendszer-feladatütemezést azonosítójaIdentifier of the operating system task sequence as defined in the Deployment Workbench for the target operating system being deployed

Megjegyezés:Note:

Ügyeljen arra, hogy használja a TaskSequenceID a központi telepítési munkaterület felhasználói felület (UI) megadott, és nem a GUID azonosítója a TaskSequenceID.Make certain to use the TaskSequenceID specified in the Deployment Workbench user interface (UI) and not the GUID of the TaskSequenceID.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] BuildID=BareMetal

CapableArchitectureCapableArchitecture

A processzor, a célszámítógépen, nem az aktuális processzorarchitektúra futtató által támogatott processzorarchitektúrát.The processor architecture of the processor supported by the target computer, not the current processor architecture that is running. Például ha egy 32-bit-kompatibilis operációs rendszert futtató 64 bites processzor, a CapableArchitecture tájékoztatja arról, hogy a processzor architektúrájától 64 bites.For example, when running a 32-bit-compatible operating system on a 64-bit processor, CapableArchitecture will indicate that the processor architecture is 64 bit.

Használja a architektúra tulajdonság tartalmazza a jelenleg futó processzorarchitektúra.Use the Architecture property to see the processor architecture that is currently running.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
x86x86 Processzorarchitektúra 32 bites rendszer.Processor architecture is 32 bit.
x64x64 Processzorarchitektúra 64 bites rendszer.Processor architecture is 64 bit.
PéldaExample
NincsenekNone

CaptureGroupsCaptureGroups

Meghatározza, hogy milyen csoportba tartozik az a célszámítógépen helyi csoportok lesz rögzítve.Controls whether the group membership of local groups on the target computer is captured. Ez a csoporttagság állapot rögzítése fázis során rögzített, és az állapot-visszaállítási fázist során helyreáll.This group membership is captured during the State Capture Phase and is restored during the State Restore Phase.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
NEMNO Nincs csoporttagsági információkat rögzíti.Captures no group membership information.
MINDENALL A cél számítógépen az összes helyi csoportok tagságának rögzíti.Captures the membership of all local groups on the target computer.
IGENYES A rendszergazda és a kiemelt felhasználók beépített csoport, és a csoportok tulajdonságai felsorolt csoportok tagsága rögzíti.Captures the membership of the Administrator and Power Users built-in groups and the groups listed in the groups’ properties. Ez az az alapértelmezett érték, ha a valamilyen más érték van megadva.This is the default value if some other value is specified. (Igen a tipikus érték.)(YES is the typical value.)
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ CaptureGroups=YES Groups1=NYC Application Management Groups2=NYC Help Desk Users

ChildNameChildName

Megadja, hogy egy meglévő directory-tartomány neve elején a DNS-címke hozzáfűzendő gyermektartomány telepítésekor.Specifies whether to append the DNS label at the beginning of the name of an existing directory service domain when installing a child domain.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
névname A gyermek-tartománynak a nevétThe name of the child domain
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ChildName=childdom.parentdom.WoodGroveBank.com

ComputerBackupLocationComputerBackupLocation

A hálózati megosztott mappát, ahol a biztonsági mentésének tárolja.The network shared folder where the computer backup is stored. Ha a célmappa már nem létezik, automatikusan létrejön.If the target folder does not already exist, it is automatically created.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
üresblank Ugyanaz, mint a automatikus.Same as AUTO.
UNC_pathUNC_path A biztonsági mentési tároló hálózati megosztott mappa UNC elérési útja.The UNC path to the network shared folder where the backup is stored.
AUTOMATIKUSAUTO Másolatot hoz létre egy helyi merevlemezen elérhető lemezterület esetén.Creates a backup on a local hard disk if space is available. Ellenkező esetben a megadott hálózati helyre a biztonsági másolatot a BackupShare és BackupDir tulajdonságait.Otherwise, the backup is saved to a network location specified in the BackupShare and BackupDir properties.
HÁLÓZATINETWORK A megadott hálózati helyen hoz létre a biztonsági másolat BackupShare és BackupDir.Creates a backup on a network location specified in BackupShare and BackupDir.
EGYIK SEMNONE Nincs biztonsági másolat.No backup will be performed.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ ComputerBackupLocation=NETWORK BackupShare=\\NYC-AM-FIL-01\Backup$ BackupDir=%OSDComputerName% UDDir=%OSDComputerName% SLShare=\\NYC-AM-FIL-01\Logs$ UDProfiles=Administrator, User-01, ExtranetUser UserDataLocation=NONE

SzámítógépnévComputerName

Ez a tulajdonság elavult.This property has been deprecated. Használjon OSDComputerName helyette.Use OSDComputerName instead.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
NincsenekNone NincsenekNone
PéldaExample
NincsenekNone

BeallitasifajlneveConfigFileName

Adja meg az OEM központi telepítések során használt konfigurációs fájl nevét.Specifies the name of the configuration file used during OEM deployments.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
fájlnévfile_name Az OEM központi telepítések során használt konfigurációs fájl neveSpecifies the name of the configuration file used during OEM deployments
PéldaExample
NincsenekNone

ConfigFilePackageConfigFilePackage

A konfigurációs csomag OEM központi telepítések során használt csomag Azonosítóját adja meg.Specifies the package ID for the configuration package used during OEM deployments.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
csomagpackage A konfigurációs csomag OEM központi telepítések során használt csomag azonosítójaSpecifies the package ID for the configuration package used during OEM deployments
PéldaExample
NincsenekNone

ConfirmGCConfirmGC

Megadja, hogy a replika is globális katalógussá.Specifies whether the replica is also a global catalog.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Lehetővé teszi a replikát a globális katalógus Ha a biztonsági másolat volt a globális katalógus.Makes the replica a global catalog if the backup was a global catalog.
NEMNO Sikerült a globális katalógus a replikát.Does not make the replica a global catalog.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ConfirmGC=YES

OrszághívószámCountryCode

Az országkódot, a célszámítógépen az operációs rendszerhez kell konfigurálni.The country code to be configured for the operating system on the target computer. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy csak számokból.This property allows only numeric characters. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
country_codecountry_code Az országkódot, ahol a célszámítógépen telepítendő vanThe country code where the target computer is to be deployed
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

CriticalReplicationOnlyCriticalReplicationOnly

Megadja, hogy az előléptetési művelet csak kritikus replikálást hajtson-e, és majd folytatódik, kihagyva a replikáció nem kritikus (és a hosszú) részét.Specifies whether the promotion operation performs only critical replication and then continues, skipping the noncritical (and potentially lengthy) portion of replication.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Kihagyja a nem kritikus replikálásSkips noncritical replication
NEMNO Hagyja ki a nem kritikus replikálásDoes not skip noncritical replication
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] CriticalReplicationOnly=YES

CustomDriverSelectionProfileCustomDriverSelectionProfile

Megadja az egyéni kijelölés illesztőprogram telepítése során használt profil.Specifies the custom selection profile used during driver installation.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
profilprofile Illesztőprogram telepítése során használt egyéni kijelölés profilCustom selection profile used during driver installation
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] CustomDriverSelectionProfile=CustomDrivers

CustomPackageSelectionProfileCustomPackageSelectionProfile

Megadja az egyéni kijelölés csomag telepítése során használt profil.Specifies the custom selection profile used during package installation.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
profilprofile Egyéni kijelölés profilt alkalmazza a csomag telepítése közbenCustom selection profile used during package installation
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] CustomPackageSelectionProfile=CustomPackages

CustomWizardSelectionProfileCustomWizardSelectionProfile

Adja meg a különböző elemek megjelenített szűrésre a varázsló által használt egyéni kijelölés profil.Specifies the custom selection profile used by the wizard for filtering the display of various items.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
profilprofile A varázsló különböző elemek megjelenített szűrésre egyéni kijelölés profilCustom selection profile by the wizard for filtering the display of various items
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] CustomWizardSelectionProfile=CustomWizard

AdatbázisDatabase

A tulajdonság, amely meghatározza az adatbázis lekérdezése a tábla megadott oszlopok értékeinek tulajdonság használandó a tábla tulajdonság.The property that specifies the database to be used for querying property values from columns in the table specified in the Table property. A megadott számítógépen található az adatbázisban a SQLServer tulajdonság.The database resides on the computer specified in the SQLServer property. Az Microsoft SQL Server® példányát a számítógépen van megadva a példány tulajdonság.The instance of Microsoft SQL Server® on the computer is specified in the Instance property.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
adatbázisdatabase A tulajdonságok értékeit az adott lekérdezésre használandó adatbázis neveThe name of the database to be used for querying property values
PéldaExample
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 SQLShare=SQL$ Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

DatabasePathDatabasePath

Megadja a teljesen minősített, nem-UNC tartalmazó könyvtár elérési útját, amely a tartomány-adatbázist a számítógép egyik rögzített lemezén.Specifies the fully qualified, non-UNC path to a directory on a fixed disk of the target computer that contains the domain database.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
elérési útpath Megadja a teljesen minősített, nem-UNC tartalmazó könyvtár elérési útját, amely a tartomány-adatbázist a helyi számítógép egyik rögzített lemezénSpecifies the fully qualified, non-UNC path to a directory on a fixed disk of the local computer that contains the domain database
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DatabasePath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTSD

DBIDDBID

Adja meg az SQL Servert futtató számítógéphez való kapcsolódáshoz használt felhasználói fiók (által a SQLServer tulajdonság) SQL Server-hitelesítést használ.Specifies the user account used to connect to the computer running SQL Server (specified by the SQLServer property) using SQL Server authentication. A DBPwd tulajdonság a jelszó biztosít a felhasználói fiók a DBID tulajdonság.The DBPwd property provides the password for the user account in the DBID property.

Megjegyzés

SQL Server-hitelesítés nincs olyan biztonságos, mint az integrált Windows-hitelesítést.SQL Server authentication is not as secure as Integrated Windows authentication. Integrált Windows-hitelesítés a javasolt hitelesítési mód.Integrated Windows authentication is the recommended authentication method. Használja a DBID és DBPwd tulajdonságok a hitelesítő adatokat egyszerű szöveges formában a CustomSettings.ini fájl tárolja, és ezért nem biztonságos.Using the DBID and DBPwd properties stores the credentials in clear text in the CustomSettings.ini file and therefore is not secure. Integrált Windows-hitelesítés használatával kapcsolatos további információkért lásd: a SQLShare tulajdonság.For more information about using Integrated Windows authentication, see the SQLShare property.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság csak manuálisan a CustomSettings.ini és BootStrap.ini fájlok szerkesztésével lehet konfigurálni.This property is configurable only by manually editing the CustomSettings.ini and BootStrap.ini files.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
felhasználói_azonosítójauser_id A felhasználói fiók eléréséhez használt hitelesítő adatokat az SQL Server-hitelesítést használ SQL Servert futtató számítógép neveThe name of the user account credentials used to access the computer running SQL Server using SQL Server authentication
PéldaExample
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 DBID=SQL_User-01 DBPwd=<complex_password> NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

DBPwdDBPwd

A megadott felhasználói fiók jelszavát adja meg a DBID tulajdonság.Specifies the password for the user account specified in the DBID property. A DBID és DBPwd tulajdonságok végrehajtott SQL Servert futtató számítógépen az SQL Server-hitelesítést a hitelesítő adatok megadása (által a SQLServer tulajdonság).The DBID and DBPwd properties provide the credentials for performing SQL Server authentication to the computer running SQL Server (specified by the SQLServer property).

Megjegyzés

SQL Server-hitelesítés nincs olyan biztonságos, mint az integrált Windows-hitelesítést.SQL Server authentication is not as secure as Integrated Windows authentication. Integrált Windows-hitelesítés a javasolt hitelesítési mód.Integrated Windows authentication is the recommended authentication method. Használja a DBID és DBPwd tulajdonságok a hitelesítő adatokat egyszerű szöveges formában a CustomSettings.ini fájl tárolja, és ezért nem biztonságos.Using the DBID and DBPwd properties stores the credentials in clear text in the CustomSettings.ini file and therefore is not secure. Integrált Windows-hitelesítés használatával kapcsolatos további információkért lásd: a SQLShare tulajdonság.For more information about using Integrated Windows authentication, see the SQLShare property.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság csak manuálisan a CustomSettings.ini és BootStrap.ini fájlok szerkesztésével lehet konfigurálni.This property is configurable only by manually editing the CustomSettings.ini and BootStrap.ini files.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
felhasználói_jelszóuser_password A felhasználói fiók hitelesítő adatait a megadott jelszavát a DBID tulajdonság az SQL Server-hitelesítésselThe password for the user account credentials specified in the DBID property for using SQL Server authentication
PéldaExample
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 DBID=SQL_User-01 DBPwd=<complex_password> NetLib=DBNMPNTW Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

HibakeresésiDebug

Az MDT naplófájlok üzenetek részletességi szabályozza.Controls the verbosity of messages written to the MDT log files. Ez a tulajdonság beállítható úgy, hogy súgó segítse a hibaelhárítást a központi telepítések az MDT központi telepítésére vonatkozó részletes információk megadásával.This property can be configured to help assist in troubleshooting deployments by providing extended information about the MDT deployment process.

Ez a tulajdonság a LiteTouch.vbs parancsprogram elindításával állíthatja be a /debug: true parancs-paraméter sor az alábbiak szerint:You can set this property by starting the LiteTouch.vbs script with the /debug:true command-line parameter as follows:

cscript.exe LiteTouch.vbs /debug:true 

A LiteTouch.vbs parancsfájl az elindítása után a Debug tulajdonság értéke igaz, és minden más szkript automatikusan olvasható Ez a tulajdonság értékét, és adja meg a részletes információkat.After the LiteTouch.vbs script is started, the Debug property’s value is set to TRUE, and all other scripts are automatically read the value of this property and provide verbose information.

Megjegyzés

Ezt a tulajdonságot az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT-Adatbázisból.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or in the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Hibakeresési naplózás engedélyezve van, amely a következőket tartalmazza:Debug logging is enabled, which includes the following:

-Részletes üzenetek naplózása.- Verbose messages are logged.

-Elavult üzenetek hibaként naplózza.- Deprecated messages are logged as errors.
HAMISFALSE Hibakeresési naplózás nincs engedélyezve.Debug logging is not enabled. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default value.
PéldaExample
NincsenekNone

Alapértelmezett_átjáróDefaultGateway

Az alapértelmezett átjáró, a célszámítógép által használt IP-címét.The IP address of the default gateway being used by the target computer. Az IP-cím formátuma visszaadott tulajdonság által van standard pontozott-decimális jelöléssel, például 192.168.1.1.The format of the IP address returned by the property is standard dotted-decimal notation; for example, 192.168.1.1. Ez a tulajdonság használatával hozzon létre egy céloz meg az IP-alhálózatokat, amelyen találhatók alapján számítógépek egy csoportján beállításokat tartalmazó szakasz.Use this property to create a subsection that contains settings targeted to a group of computers based on the IP subnets on which they are located.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság MDT parancsfájlok dinamikusan állítható be, és állítsa a CustomSettings.ini vagy az MDT DB értéke nem lehet.This property is dynamically set by MDT scripts and cannot have its value set in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only. Azonban tulajdonsággal a CustomSettings.ini vagy az MDT-Adatbázisból, a következő példákban látható módon a számítógép konfigurációjának meghatározása a segítése érdekében.However, you can use this property within CustomSettings.ini or the MDT DB, as shown in the following examples, to aid in defining the configuration of the target computer.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
alapértelmezett_átjáródefault_gateway Az IP-címet az alapértelmezett átjáró szabványos pontozott-decimális jelölésselThe IP address of the default gateway in standard dotted-decimal notation
PéldaExample
[Settings] Priority=DefaultGateway, Default [Default] OSInstall=YES [DefaultGateway] 192.168.0.1=HOUSTON 11.1.1.11=REDMOND 172.28.20.1=REDMOND [REDMOND] Packages001=XXX00004:Program4 Packages002=XXX00005:Program5 [HOUSTON] Packages001=XXX00006:Program6 Packages002=XXX00007:Program7 Packages003=XXX00008:Program8

DeployDriveDeployDrive

Fájlok eléréséhez, és futtathatja a programokat a telepítési megosztásban található, amely a parancsfájlok által használt érték a központi telepítési munkaterület létrehozza.The value used by the scripts to access files and run programs in the deployment share that the Deployment Workbench creates. A tulajdonság adja vissza a meghajtó betűjelével leképezve a DeployRoot tulajdonság.The property returns the drive letter mapped to the DeployRoot property. ZTIApplications.wsf használja a DeployDrive tulajdonságot, ha a parancs futtatása-sor programok .cmd és .bat kiterjesztéssel.ZTIApplications.wsf uses the DeployDrive property when running any command-line programs with a .cmd or .bat extension.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
meghajtó_levéldrive_letter A cél operációs rendszer esetén telepíteni kell a logikai meghajtó betűjele kijelölése (például C vagy D)The letter designation for the logical drive where the target operating system is to be installed (such as C or D)
PéldaExample
NincsenekNone

DeploymentMethodDeploymentMethod

A metódus a központi telepítés (UNC, az adathordozók vagy a Configuration Manager).The method being used for the deployment (UNC, media, or Configuration Manager).

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
UNCUNC A központi telepítés a számítógép a hálózaton keresztül történik.The deployment is made to the target computer over the network.
AdathordozóMedia A központi telepítés a helyi adathordozóról (pl. DVD vagy merevlemez), a célszámítógépen legyen.The deployment is made from local media (such as DVD or hard disk) at the target computer.
SCCMSCCM ZTI ezt a módszert használja a Configuration Manager számára.ZTI uses this method for Configuration Manager.
PéldaExample
NincsenekNone

DeploymentTypeDeploymentType

A végrehajtás alatt álló központi telepítési típus alapján a környezetben.The type of deployment being performed based on the deployment scenario. Ez a tulajdonság ZTI, az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítani, és nincs beállítva a CustomSettings.ini.For ZTI, this property is set dynamically by MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini. Az LTI figyelmen kívül hagyása a telepítési varázsló, amelyen a központi telepítési típus van kiválasztva a lap.For LTI, you can bypass the page in the Deployment Wizard on which the deployment type is selected. Emellett megadhatja a központi telepítési típus úgy, hogy a parancssori beállításként LiteTouch.wsf parancsfájlt az alább felsorolt értékek egyike.In addition, you can specify the deployment type by passing one of the values listed below to the LiteTouch.wsf script as a command-line option.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
NEWCOMPUTERNEWCOMPUTER A cél számítógépen egy új számítógépre, amely soha nem volt a hálózat tagjai.The target computer is a new computer that has never been a member of the network.
FRISSÍTÉSREFRESH A cél számítógépen egy meglévő számítógép a hálózaton, amelyet az asztali környezetet szabvány újratelepítése.The target computer is an existing computer on the network that needs the desktop environment standard to be redeployed.
CSERÉLJE LEREPLACE A hálózat meglévő számítógép cseréje egy olyan új számítógéppel.An existing computer on the network is being replaced with a new computer. A felhasználói állapot áttelepítési adatait a meglévő számítógép átkerül egy új számítógépre.The user state migration data is transferred from the existing computer to a new computer.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DeploymentType=NEWCOMPUTER

DeployRootDeployRoot

Adja meg az UNC vagy helyi mappa elérési útját, amely a mappaszerkezetet MDT használó gyökere.Specifies the UNC or local path to the folder that is the root of the folder structure that MDT uses. A gyökérmappa-szerkezetében tartalmazza a konfigurációs fájlok, parancsfájlok és egyéb fájlok és mappák MDT használja.This folder structure contains configuration files, scripts, and other folders and files that MDT uses. Ez a tulajdonság értékének a következő MDT központi telepítési technológiák van állítsa be a rendszer:The value of this property is set based on the following MDT deployment technologies:

 • LTI.LTI. Ez a tulajdonság a megosztás UNC elérési útját a központi telepítés, amely a központi telepítési munkaterület létrehozza.This property is the UNC path to the deployment share that the Deployment Workbench creates. Ez a tulajdonság használatával jelöljön ki egy adott központi telepítési megosztást.Use this property to select a specific deployment share. A leggyakoribb Ez a tulajdonság használata a BootStrap.ini fájl egy központi telepítési megosztás azonosítására, a központi telepítési megosztás a kapcsolat létrejötte előtt.The most common use of this property is in the BootStrap.ini file to identify a deployment share before the connection to the deployment share is established. Minden más központi telepítési megosztás, mappa van ehhez a tulajdonsághoz (például eszközillesztőket, nyelvi csomagokat, vagy az operációs rendszerek) viszonyítva.All other deployment share folders are relative to this property (such as device drivers, language packs, or operating systems).

 • ZTI.ZTI. Ez a tulajdonság a helyi mappa elérési útját, amelyhez az MDT-fájlok csomag másolódik.This property is the local path to the folder to which the MDT files package is copied. A használható eszközkészlet csomag feladatütemezési lépés az MDT-fájlok csomagot másolja egy helyi mappába a célszámítógépen, és ezután automatikusan úgy állítja be ezt a tulajdonságot a helyi mappába.The Use Toolkit Package task sequence step copies the MDT files package to a local folder on the target computer, and then automatically sets this property to the local folder.

  Megjegyzés

  A ZTI ezt a tulajdonságot dinamikusan állítja be az MDT-parancsfájlok, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT-Adatbázisból.For ZTI, this property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or in the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
elérési útpath Az UNC vagy helyi elérési útja a.The UNC or local path to the .
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ UserDataLocation=NONE

DestinationDiskDestinationDisk

A számát, a lemezkép telepítve lesz.Disk number that the image will be deployed to.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
disk_numberdisk_number A lemez, amelyre telepíti a kép számaThe number of the disk to which the image will be deployed
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationDisk=0

DestinationLogicalDriveDestinationLogicalDrive

A logikai meghajtó, amelyre telepíti a lemezképet.The logical drive to which the image will be deployed.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
logical_drive_numberlogical_drive_number A logikai meghajtó, amelyre telepíti a képThe logical drive to which the image will be deployed
1. példaExample 1
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationLogicalDrive=0
2. példaExample 2
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationLogicalDrive=0

[Settings] Priority=Default [Default] InstallDNS=YES DomainNetBIOSName=WoodGroveBank NewDomain=Child DomainLevel=3 ForestLevel=3 NewDomainDNSName=newdom.WoodGroveBank.com ParentDomainDNSName=WoodGroveBank.com AutoConfigDNS=YES ConfirmGC=YES CriticalReplicationOnly=NO ADDSUserName=Administrator ADDSUserDomain=WoodGroveBank ADDSPassword=<complex_password> DatabasePath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS ADDSLogPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\NTDS SysVolPath=%DestinationLogicalDrive%\Windows\SYSVOL SafeModeAdminPassword=<complex_password>

DestinationPartitionDestinationPartition

A lemezkép telepítése lemezpartíció.Disk partition to which the image will be deployed.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
partition_numberpartition_number A partíció, amelyhez a kép telepíti számaThe number of the partition to which the image will be deployed
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DestinationPartition=1

DHCPScopesDHCPScopes

Azt a DHCP-hatókörök konfigurálásához.Specifies the number of DHCP scopes to configure.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
hatókörökscopes Megadja a számát, a DHCP-hatókörök konfigurálásaSpecifies the number of DHCP scopes to configure
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes=1

DHCPScopesxDescriptionDHCPScopesxDescription

A DHCP-hatókör leírása.The description of the DHCP scope.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
Leírásdescription A DHCP-hatókör leírásaThe description of the DHCP scope
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0Description=DHCPScope0

DHCPScopesxEndIPDHCPScopesxEndIP

A záró IP-címét a DHCP-hatókör megadásaSpecifies the ending IP address for the DHCP scope.

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
end_IPend_IP A DHCP-hatókör a záró IP-címeSpecifies the ending IP address for the DHCP scope
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0EndIP=192.168.0.30

DHCPScopesxExcludeEndIPDHCPScopesxExcludeEndIP

Adja meg a DHCP-hatókör kizárási a záró IP-címét.Specifies the ending IP address for the DHCP scope exclusion. IP-címek, amelyek ki lettek zárva ebből a hatókör se ajánlja ki a DHCP-kiszolgáló címbérleteket beszerzése a hatókör ügyfelekre.IP addresses that are excluded from the scope are not offered by the DHCP server to clients obtaining leases from this scope.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
exclude_end_IPexclude_end_IP A DHCP-hatókör kizárási a záró IP-címeSpecifies the ending IP address for the DHCP scope exclusion
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0ExcludeEndIP=192.168.0.15

DHCPScopesxExcludeStartIPDHCPScopesxExcludeStartIP

Adja meg a DHCP-hatókör kizárási a kezdő IP-címét.Specifies the starting IP address for the DHCP scope exclusion. IP-címek, amelyek ki lettek zárva ebből a hatókör se ajánlja ki a DHCP-kiszolgáló címbérleteket beszerzése a hatókör ügyfelekre.IP addresses that are excluded from the scope are not offered by the DHCP server to clients obtaining leases from this scope.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
exclude_start_IPexclude_start_IP A DHCP-hatókör kizárási a kezdő IP-címeSpecifies the starting IP address for the DHCP scope exclusion
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0ExcludeStartIP=192.168.0.10

DHCPScopesxIPDHCPScopesxIP

Az IP-alhálózat, a hatókör határozza meg.Specifies the IP subnet of the scope.

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IPIP Adja meg az IP-alhálózat, a hatókörSpecifies the IP subnet of the scope
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0IP=192.168.0.0

DHCPScopesxNameDHCPScopesxName

A hatókört kell rendelni egy felhasználó meghatározható neve.A user-definable name to be assigned to the scope.

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
névname Egy felhasználói meghatározható hozzá kell rendelni a hatókör neveA user-definable name to be assigned to the scope
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0Name=DHCPScope0

DHCPScopesxOptionDNSDomainNameDHCPScopesxOptionDNSDomainName

Megadja a tartomány nevét, amelyet a DHCP-ügyfél használnia kell a DNS a nem minősített tartománynevek feloldásakor.Specifies the domain name that the DHCP client should use when resolving unqualified domain names with the DNS.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
DNS_domain_nameDNS_domain_name Megadja a tartomány nevét, amelyet a DHCP-ügyfél a DNS a nem minősített tartománynevek feloldásakor kell használnia.Specifies the domain name that the DHCP client should use when resolving unqualified domain names with the DNS
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionDNSDomainName=WoodGroveBank.com

DHCPScopesxOptionDNSServerDHCPScopesxOptionDNSServer

Az ügyfél számára elérhető DNS-neve-kiszolgálók IP-címek listáját adja meg.Specifies a list of IP addresses for DNS name servers available to the client. Ha több kiszolgáló hozzá van rendelve, az ügyfél értelmezi, és címeit használja a megadott sorrendben.When more than one server is assigned, the client interprets and uses the addresses in the specified order.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
DNS_serverDNS_server Az ügyfél számára elérhető DNS-neve-kiszolgálók IP-címek listáját adja megSpecifies a list of IP addresses for DNS name servers available to the client
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionDNSServer=192.168.0.2

DHCPScopesxOptionLeaseDHCPScopesxOptionLease

Az időtartam, amely érvényes, az ügyfél a DHCP-címbérletet igényel.The duration that the DHCP lease is valid for the client.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
címbérletlease Az időtartam, amely a DHCP-címbérlet érvényes, az ügyfélThe duration that the DHCP lease is valid for the client
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionLease=7

DHCPScopesxOptionNBTNodeTypeDHCPScopesxOptionNBTNodeType

Adja meg az ügyfél csomópont NetBT-ügyfelek számára.Specifies the client node type for NetBT clients.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
11 A csomóponttípus konfigurálja a b-csomópontkéntConfigures the node type as b-node
2. régiója2 A csomóponttípus p-csomópontként konfigurálásaConfigures the node type as p-node
44 M-csomópont szerint állítja be a csomópont típusaConfigures the node type as m-node
88 A csomóponttípus h csomópontként konfigurálásaConfigures the node type as h-node
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionNBTNodeType=4

DHCPScopesxOptionPXEClientDHCPScopesxOptionPXEClient

Adja meg a PXE rendszerindítási Ügyfélkód használt IP-címmel.Specifies the IP address used for PXE client bootstrap code.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
PXE_clientPXE_client A PXE rendszerindítási Ügyfélkód használt IP-címeSpecifies the IP address used for PXE client bootstrap code
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionPXEClient=192.168.0.252

DHCPScopesxOptionRouterDHCPScopesxOptionRouter

Az ügyfél alhálózaton útválasztók IP-címeinek listáját adja meg.Specifies a list of IP addresses for routers on the client subnet. Ha egynél több útválasztó hozzá van rendelve, az ügyfél értelmezi, és címeit használja a megadott sorrendben.When more than one router is assigned, the client interprets and uses the addresses in the specified order. Ez a beállítás rendszerint egy alhálózaton lévő DHCP-ügyfelek egy alapértelmezett átjáró hozzárendelni.This option is normally used to assign a default gateway to DHCP clients on a subnet.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
útválasztórouter Útválasztók IP-címeinek listáját adja meg az ügyfél alhálózatonSpecifies a list of IP addresses for routers on the client subnet
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionRouter=192.168.0.253

DHCPScopesxOptionWINSServerDHCPScopesxOptionWINSServer

Adja meg a hálózaton NBNSes használandó IP-címét.Specifies the IP addresses to be used for NBNSes on the network.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációkThe x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
WINS_serverWINS_server Megadja a használandó NBNSes a hálózaton az IP-címekSpecifies the IP addresses to be used for NBNSes on the network
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0OptionWINSServer=192.168.0.2

DHCPScopesxStartIPDHCPScopesxStartIP

A kezdő IP-címét a hatókörébe belefoglalandó az IP-címek.The starting IP address for the range of IP addresses that are to be included in the scope.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
start_IPstart_IP A kezdő IP-címét a hatókör kizárását az IP-címekThe starting IP address for the range of IP addresses that are to be excluded from the scope
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0StartIP=192.168.0.20

DHCPScopesxSubnetMaskDHCPScopesxSubnetMask

Az ügyfél alhálózat alhálózati maszkját adja meg.Specifies the subnet mask of the client subnet.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DHCP-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DHCP configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
subnet_masksubnet_mask Az ügyfél IP-alhálózat alhálózati maszkját adja megSpecifies the subnet mask of the client IP subnet
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPScopes0SubnetMask=255.255.255.0

DHCPServerOptionDNSDomainNameDHCPServerOptionDNSDomainName

Adja meg az ügyfélszámítógépek a kapcsolatspecifikus DNS-tartomány utótag.Specifies the connection-specific DNS domain suffix of client computers.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
DNS_domain_nameDNS_domain_name Adja meg az ügyfélszámítógépek a kapcsolatspecifikus DNS-tartomány utótagSpecifies the connection-specific DNS domain suffix of client computers
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionDNSDomainName=Fabrikam.com

DHCPServerOptionDNSServerDHCPServerOptionDNSServer

Az ügyfél számára elérhető DNS-névkiszolgálók használandó IP-címek listáját adja meg.Specifies a list of IP addresses to be used as DNS name servers that are available to the client.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
DNS_serverDNS_server Az ügyfél számára elérhető DNS-névkiszolgálók használandó IP-címek listáját adja megSpecifies a list of IP addresses to be used as DNS name servers that are available to the client
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionDNSServer=192.168.0.1,192.168.0.2

DHCPServerOptionNBTNodeTypeDHCPServerOptionNBTNodeType

Adja meg az ügyfél csomópont NetBT-ügyfelek számára.Specifies the client node type for NetBT clients.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
11 A csomóponttípus konfigurálja a b-csomópontkéntConfigures the node type as b-node
2. régiója2 A csomóponttípus p-csomópontként konfigurálásaConfigures the node type as p-node
44 M-csomópont szerint állítja be a csomópont típusaConfigures the node type as m-node
88 A csomóponttípus h csomópontként konfigurálásaConfigures the node type as h-node
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionNBTNodeType=4

DHCPServerOptionPXEClientDHCPServerOptionPXEClient

Adja meg a PXE rendszerindítási Ügyfélkód használt IP-címmel.Specifies the IP address used for PXE client bootstrap code.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
PXE_clientPXE_client A PXE rendszerindítási Ügyfélkód használt IP-címeSpecifies the IP address used for PXE client bootstrap code
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionPXEClient=192.168.0.252

DHCPServerOptionRouterDHCPServerOptionRouter

Az ügyfél alhálózaton útválasztók IP-címeinek listáját adja meg.Specifies a list of IP addresses for routers on the client subnet. Ha egynél több útválasztó hozzá van rendelve, az ügyfél értelmezi, és címeit használja a megadott sorrendben.When more than one router is assigned, the client interprets and uses the addresses in the specified order. Ez a beállítás rendszerint egy alhálózaton lévő DHCP-ügyfelek egy alapértelmezett átjáró hozzárendelni.This option is normally used to assign a default gateway to DHCP clients on a subnet.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
útválasztórouter Útválasztók IP-címeinek listáját adja meg az ügyfél alhálózatonSpecifies a list of IP addresses for routers on the client subnet
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionRouter=192.168.0.253

DHCPServerOptionWINSServerDHCPServerOptionWINSServer

Adja meg a hálózaton NBNSes használandó IP-címét.Specifies the IP addresses to be used for NBNSes on the network.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
WINS_serverWINS_server Megadja a használandó NBNSes a hálózaton az IP-címekSpecifies the IP addresses to be used for NBNSes on the network
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DHCPServerOptionWINSServer=192.168.0.2

HangtárcsázásDialing

Tárcsázási, ahol a cél számítógépen-e a telefonos-infrastruktúra támogatja a típusa.The type of dialing supported by the telephony infrastructure where the target computer is located. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
PULSEPULSE A telefonos infrastruktúra impulzusos tárcsázást támogatja.The telephony infrastructure supports pulse dialing.
HANGJELZÉS UTÁNTONE A telefonos infrastruktúra hangfrekvenciás tárcsázás támogatja.The telephony infrastructure supports touch-tone dialing.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

DisableTaskMgrDisableTaskMgr

Ez a tulajdonság szabja meg a felhasználó képességét Feladatkezelő indítása a CTRL + ALT + DEL billentyűk lenyomásával.This property controls a user’s ability to start Task Manager by pressing CTRL+ALT+DEL. A felhasználó a Feladatkezelő indítása után ő sikerült szakítsa meg a LTI feladatütemezés futtatásakor az új operációs rendszer a célszámítógépen.After the user starts Task Manager, he or she could interrupt the LTI task sequence while running in the new operating system on the target computer. Ezzel a tulajdonsággal együtt a HideShell tulajdonság, és csak akkor érvényes, ha a HideShell tulajdonsága Igen.This property is used in conjunction with the HideShell property and is only valid when the HideShell property is set to YES.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság és a HideShell tulajdonság is meg kell Igen megakadályozhatja, hogy a felhasználó CTRL + ALT + DEL billentyűkombináció lenyomásával, és az LTI megszakítása feladatütemezés.This property and the HideShell property must both be set to YES to prevent the user pressing CTRL+ALT+DEL and interrupting the LTI task sequence.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Megakadályozza a felhasználó a Feladatkezelő indítását CTRL + ALT + DEL billentyűkombináció lenyomásával, és az LTI feladatütemezés ezt követően megszakítása.Prevent the user from being able to start Task Manager by pressing CTRL+ALT+DEL and subsequently interrupting the LTI task sequence.
NEMNO Engedélyezi a felhasználónak a Feladatkezelő indítása a CTRL + ALT + DEL billentyűk lenyomásával, és ezt követően megszakítási az LTI feladatütemezést.Allow the user to start Task Manager by pressing CTRL+ALT+DEL and subsequently interrupt the LTI task sequence. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default value.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DisableTaskMgr=YES HideShell=YES

DNSServerOptionBINDSecondariesDNSServerOptionBINDSecondaries

Határozza meg, hogy gyors átviteli használják az örökölt BIND-megvalósítások futtató DNS-kiszolgálók a zóna átvitelét.Determines whether to use fast transfer format for transfer of a zone to DNS servers running legacy BIND implementations.

Alapértelmezés szerint az összes Windows-alapú DNS-kiszolgáló egy gyors zóna formátumot használnak.By default, all Windows-based DNS servers use a fast zone transfer format. Ezt a formátumot tömörítést használ, és a csatlakoztatott átvitele során egy TCP üzenet több rekord is tartalmazhat.This format uses compression, and it can include multiple records per TCP message during a connected transfer. Ezt a formátumot egyben kompatibilis 4.9.4-es verzióját futtató újabb BIND-alapú DNS-kiszolgálókkal és újabb verziók.This format is also compatible with more recent BIND-based DNS servers that run version 4.9.4 and later.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Lehetővé teszi, hogy a KÖTÉS másodlagosAllows BIND secondaries
HAMISFALSE Nem engedélyezik a BIND másodlagosDoes not allow to BIND secondaries
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionBINDSecondaries=TRUE

DNSServerOptionDisableRecursionDNSServerOptionDisableRecursion

Meghatározza, hogy használja-e a DNS-kiszolgáló rekurzió.Determines whether or not the DNS server uses recursion. A DNS-kiszolgáló szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van a rekurzió használata.By default, the DNS Server service is enabled to use recursion.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A DNS-kiszolgáló Rekurzió letiltásaDisables recursion on the DNS server
HAMISFALSE Lehetővé teszi, hogy a DNS-kiszolgáló rekurzióEnables recursion on the DNS server
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionDisableRecursion=TRUE

DNSServerOptionEnableNetmaskOrderingDNSServerOptionEnableNetmaskOrdering

Meghatározza, hogy a DNS-kiszolgáló átrendezi a cím (A) erőforrású rekordjait ugyanarra az erőforrásrekordra az a kiszolgáló válasz a lekérdezésre, a lekérdezés a forrás IP-címe alapján beállított belül.Determines whether the DNS server reorders address (A) resource records within the same resource record that is set in the server's response to a query based on the IP address of the source of the query.

Alapértelmezés szerint a DNS-kiszolgáló szolgáltatást használja a helyi alhálózati prioritást újrarendelési A erőforrásrekordokat.By default, the DNS Server service uses local subnet priority to reorder A resource records.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Lehetővé teszi a hálózati maszk rendezéstEnables netmask ordering
HAMISFALSE Letiltja a hálózati maszk rendezéstDisables netmask ordering
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableNetmaskOrdering=TRUE

DNSServerOptionEnableRoundRobinDNSServerOptionEnableRoundRobin

Meghatározza, hogy a DNS-kiszolgáló a elforgatása, és újra sorrendbe állítja a rekordok listáját, ha több erőforrás-rekordok megtalálhatók-ugyanabba a típusba tartozik, amely a lekérdezési válasz létezik a ciklikus multiplexelés mechanizmust használ-e.Determines whether the DNS server uses the round robin mechanism to rotate and reorder a list of resource records if multiple resource records exist of the same type that exist for a query answer.

A DNS-kiszolgáló szolgáltatás alapértelmezés szerint a ciklikus multiplexelés használja.By default, the DNS Server service uses round robin.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Lehetővé teszi, hogy a ciklikus multiplexelésEnables round robin
HAMISFALSE Letiltja a ciklikus multiplexelésDisables round robin
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableRoundRobin=TRUE

DNSServerOptionEnableSecureCacheDNSServerOptionEnableSecureCache

Meghatározza, hogy a DNS-kiszolgáló gyorsítótár-szennyezés elkerülése érdekében válaszok megpróbál-e.Determines whether the DNS server attempts to clean up responses to avoid cache pollution. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van.This setting is enabled by default. Alapértelmezés szerint a DNS-kiszolgálók használata egy biztonságos válasz beállítás van érvényben hozzáadását nem kapcsolódó erőforrásrekordok kerüljenek a gyorsítótárba átirányítási válasz.By default, DNS servers use a secure response option that eliminates adding unrelated resource records that are included in a referral answer to their cache. A legtöbb esetben a rendszer jellemzően gyorsítótárzza a nevek feloldásához válaszok jelentek meg, és segítenek gyorsítása feloldása a további DNS-lekérdezések.In most cases, any names that are added in referral answers are typically cached, and they help expedite the resolution of subsequent DNS queries.

Ezzel a szolgáltatással azonban a kiszolgáló megállapíthatja, hogy a hivatkozott neve potenciálisan szennyező vagy biztonságos-e, és elveti őket.With this feature, however, the server can determine that referred names are potentially polluting or insecure and then discard them. A kiszolgáló gyorsítótárazza a neve alapján, hogy része a pontos, kapcsolódó, DNS tartományfa az eredeti lekérdezett név alapjául szolgáló átirányítást szereplő határozza meg.The server determines whether to cache the name that is offered in a referral on the basis of whether it is part of the exact, related, DNS domain name tree for which the original queried name was made.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Lehetővé teszi, hogy a biztonsági gyorsítótárazásaEnables cache security
HAMISFALSE Letiltja a gyorsítótár biztonságiDisables cache security
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionEnableSecureCache=TRUE

DNSServerOptionFailOnLoadDNSServerOptionFailOnLoad

Meghatározza, hogy a hibás adat található zóna letöltésének kell sikertelen.Specifies that loading of a zone should fail when bad data is found.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Sikertelen a betöltés engedélyezéseEnable fail on load
HAMISFALSE Letiltja a betöltés sikertelenDisable fail on load
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionFailOnLoad=TRUE

DNSServerOptionNameCheckFlagDNSServerOptionNameCheckFlag

Meghatározza, melyik karakter standard használja DNS-nevek ellenőrzése során.Specifies which character standard is used when checking DNS names.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
00 ANSI karakterek, amelyek megfelelnek az RFC-Internet Engineering Task Force (IETF) kérelem használ.Uses ANSI characters that comply with Internet Engineering Task Force (IETF) Request for Comments (RFCs). Ez az érték a szigorú RFC (ANSI) kiválasztását, ha a DNS konfigurálása a központi telepítési munkaterület.This value corresponds to the Strict RFC (ANSI) selection when configuring DNS in the Deployment Workbench.
11 Nem feltétlenül felelnek meg az IETF RFC-dokumentumokat ANSI karaktereket használ.Uses ANSI characters that do not necessarily comply with IETF RFCs. Ez az érték a nem RFC (ANSI) kiválasztását, ha a DNS konfigurálása a központi telepítési munkaterület.This value corresponds to the Non RFC (ANSI) selection when configuring DNS in the Deployment Workbench.
2. régiója2 Több bájtos UCS Transformation Format 8 (UTF-8) karaktereket használ.Uses multibyte UCS Transformation Format 8 (UTF-8) characters. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default setting. Ez az érték a több bájtos (UTF-8) kiválasztását, ha a DNS konfigurálása a központi telepítési munkaterület.This value corresponds to the Multibyte (UTF-8) selection when configuring DNS in the Deployment Workbench.
33 Használja az összes karaktert.Uses all characters. Ez az érték a neveket kiválasztását, ha a DNS konfigurálása a központi telepítési munkaterület.This value corresponds to the All names selection when configuring DNS in the Deployment Workbench.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSServerOptionNameCheckFlag=2

DNSZonesDNSZones

Azt a DNS-zóna konfigurálása.Specifies the number of DNS zones to configure.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
zónákzones Megadja a számát, a DNS-zónák konfigurálásaSpecifies the number of DNS zones to configure
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones=1 DNSZones0Name=MyNewZone DNSZones0DirectoryPartition=Forest DNSZones0FileName=MyNewZone.dns DNSZones0MasterIP=192.168.0.1,192.168.0.2 DNSZones0Type=Secondary

DNSZonesxDirectoryPartitionDNSZonesxDirectoryPartition

Adja meg a címtárpartíció tárolására a zóna másodlagos konfigurálásakor, vagy a helyettes zónák.Specifies the directory partition on which to store the zone when configuring secondary or stub zones.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
TartományDomain A zónaadatokat a az AD DS-tartomány összes DNS-kiszolgálóReplicates zone data to all DNS server in the AD DS domain
ErdőForest Az AD DS-erdő összes DNS-kiszolgáló zónaadatokatReplicates zone data to all DNS server in the AD DS forest
ÖrököltLegacy Az AD DS-tartomány összes tartományvezérlőjére replikálja a zónaadatokatReplicates zone data to all domain controllers in the AD DS domain
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0DirectoryPartition=Forest

DNSZonesxFileNameDNSZonesxFileName

Megadja a fájlt, amely az adatokat a zóna nevét.Specifies the name of the file that will store the zone information.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
fájlnévfile_name A fájlt, amely az adatokat a zóna neveSpecifies the name of the file that will store the zone information
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0FileName=MyNewZone.dns

DNSZonesxMasterIPDNSZonesxMasterIP

Vesszővel elválasztott a főkiszolgálók, a megadott másodlagos zónák frissítésekor a DNS-kiszolgáló által használandó IP-címek listáját.A comma delimited list of IP addresses of the master servers to be used by the DNS server when updating the specified secondary zones. Ez a tulajdonság egy másodlagos konfigurálásakor meg kell adni, vagy a DNS-zóna helyettes.This property must be specified when configuring a secondary or stub DNS zone.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IP1, IP2IP1,IP2 A fő kiszolgálók IP-címeinek vesszővel tagolt listájaA comma-delimited list of IP addresses of the master servers
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0MasterIP=192.168.0.1,192.168.0.2

DNSZonesxNameDNSZonesxName

Adja meg a zóna nevét.Specifies the name of the zone.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
névname A zóna neveSpecifies the name of the zone
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Name=MyNewZone

DNSZonesxScavengeDNSZonesxScavenge

Konfigurálja az elsődleges DNS-kiszolgáló elavult rekordok "kitakarítani" – Ez azt jelenti, hogy azt jelzi, hogy rendelkezik elavult, és törölje az adatbázis kereséséhez.Configures the Primary DNS server to "scavenge" stale records—that is, to search the database for records that have aged and delete them.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Lehetővé teszi, hogy elavult DNS-rekordokat.Allow stale DNS records to be scavenged.
HAMISFALSE Elavult DNS-rekordokat, hogy nem teszik lehetővé.Do not allow stale DNS records to be scavenged.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Scavenge=TRUE

DNSZonesxTypeDNSZonesxType

Határozza meg a hozható létre.Specifies the type of zone to create.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
DSPrimaryDSPrimary Létrehoz egy elsődleges zóna és a megadása, hogy azt kell tárolni az AD DS tartományvezérlőként konfigurált DNS-kiszolgálónCreates a primary zone and specifying that it should be stored in AD DS on a DNS server configured as a domain controller
DSStubDSStub Létrehoz egy helyettes zóna és a megadása, hogy azt kell tárolni az AD DS tartományvezérlőként konfigurált DNS-kiszolgálónCreates a stub zone and specifying that it should be stored in AD DS on a DNS server configured as a domain controller
ElsődlegesPrimary Létrehoz egy elsődleges zónaCreates a primary zone
MásodlagosSecondary Másodlagos zóna létrehozásaCreates a secondary zone
HelyettesStub Helyettes zóna létrehozásaCreates a stub zone
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Type=Secondary

DNSZonesxUpdateDNSZonesxUpdate

Konfigurálja az elsődleges DNS-kiszolgáló dinamikus frissítések végrehajtásához.Configures the Primary DNS server to perform dynamic updates.

Megjegyzés

A x e tulajdonságok név helyőrzője a nulla alapú tömbnek, amely tartalmazza a DNS-konfigurációk.The x in this properties name is a placeholder for a zero-based array that contains DNS configurations.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
00 Nem dinamikus frissítések engedélyezéseDoes not allow dynamic updates
11 Lehetővé teszi, hogy a dinamikus frissítésekAllows dynamic updates
2. régiója2 Lehetővé teszi, hogy a biztonságos frissítésekAllows secure dynamic updates
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DNSZones0Update=1

DoCaptureDoCapture

Jelzi, hogy egy képet a célszámítógépen történő rögzítésének van-e.Indicator of whether an image of the target computer is to be captured. Ha igen, a Sysprep fut a cél számítógépen, előkészítheti a lemezkép létrehozásához.If it is, Sysprep is run on the target computer to prepare for image creation. Után a Sysprep futtatása, új WIM-lemezképet létrehozni, és a célként megadott számítógép biztonsági másolatok kijelölt megosztott mappában található a mappában tárolt (BackupDir és BackupShare, illetve).After Sysprep has run, a new WIM image is created and stored in the folder within the shared folder designated for target computer backups (BackupDir and BackupShare, respectively).

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES Másolja a szükséges fájlokat a célszámítógépen futtatni a Sysprep programot, a cél számítógépen futtassa a Sysprep és a WIM-lemezképének.Copy the necessary files to run Sysprep on the target computer, run Sysprep on the target computer, and capture a WIM image.
NEMNO Ne futtassa a célszámítógépen, és nem rögzíthető lemezkép a WIM-lemezkép.Do not run Sysprep on the target computer, and do not capture a WIM image.
ELŐKÉSZÍTÉSEPREPARE Másolja a szükséges fájlokat a célszámítógépen futtatni a Sysprep, de ne futtassa a Sysprep vagy más lemezkép-rögzítési folyamatot.Copy the necessary files to run Sysprep on the target computer, but do not run Sysprep or other image-capture processes.
A SYSPREPSYSPREP Másolja a szükséges fájlokat a célszámítógépen futtatni a Sysprep programot, futtassa a Sysprep parancsot a cél számítógépen, de nem rögzíthető lemezkép a WIM-lemezkép.Copy the necessary files to run Sysprep on the target computer, run Sysprep on the target computer, but do not capture a WIM image.

Megjegyezés:Note:

Ez az érték elsődleges célja, hogy lehetővé tegye a létrehozása után a Sysprep futtatása, és nem rendszerképrögzítéshez szükséges egy operációs rendszert tartalmazó virtuális Merevlemezt.The primary purpose of this value is to allow the creation of a VHD that contains an operating system after Sysprep has been run and no image capture is necessary.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DoCapture=YES DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

Tartományi rendszergazdaiDomainAdmin

A fiók hitelesítő adataival a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz, a megadott JoinDomain.The user account credentials used to join the target computer to the domain specified in JoinDomain. Adja meg a felhasználónév.Specify as UserName.

Megjegyzés

ZTI általában a Configuration Manager határozza meg a hitelesítő adatokat kell használni.For ZTI, the credentials that Configuration Manager specifies typically are used. Ha a tartománygazda tulajdonság van megadva, a felhasználó hitelesítő adatait a tartománygazda tulajdonság bírálja felül a hitelesítő adatait, a Configuration Manager határozza meg.If the DomainAdmin property is specified, the credentials in the DomainAdmin property override the credentials that Configuration Manager specifies.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
domain_admindomain_admin A felhasználói fiók hitelesítő adatait neveThe name of the user account credentials
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

DomainAdminDomainDomainAdminDomain

A tartományhoz, amelyben a felhasználói hitelesítő adatok megadott tartománygazda találhatók.The domain in which the user’s credentials specified in DomainAdmin reside.

Megjegyzés

ZTI általában a Configuration Manager határozza meg a hitelesítő adatokat kell használni.For ZTI, the credentials that Configuration Manager specifies typically are used. Ha a tartománygazda tulajdonság van megadva, a felhasználó hitelesítő adatait a tartománygazda tulajdonság bírálja felül a hitelesítő adatait, a Configuration Manager határozza meg.If the DomainAdmin property is specified, the credentials in the DomainAdmin property override the credentials that Configuration Manager specifies.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
domain_admin_domaindomain_admin_domain A tartomány, a felhasználói fiók hitelesítő adatait tároló neveThe name of the domain where the user account credentials reside
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

ÉrtéketDomainAdminPassword

A tartományi rendszergazdai fiókot megadott használt jelszót a tartománygazda tulajdonság a számítógép csatlakoztatása a tartományhoz.The password used for the domain Administrator account specified in the DomainAdmin property to join the computer to the domain.

Megjegyzés

ZTI általában a Configuration Manager határozza meg a hitelesítő adatokat kell használni.For ZTI, the credentials that Configuration Manager specifies typically are used. Ha a tartománygazda tulajdonság van megadva, a felhasználó hitelesítő adatait a tartománygazda tulajdonság bírálja felül a hitelesítő adatait, a Configuration Manager határozza meg.If the DomainAdmin property is specified, the credentials in the DomainAdmin property override the credentials that Configuration Manager specifies.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
domain_admin_passworddomain_admin_password A tartomány a cél számítógépen rendszergazdai fiók jelszavátThe password for the domain Administrator account on the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DomainAdmin=NYCAdmin DomainAdminDomain=WOODGROVEBANK DomainAdminPassword=<complex_password>

DomainLevelDomainLevel

Ez a bejegyzés határozza meg a tartomány működési szintje.This entry specifies the domain functional level. Ez a bejegyzés a létező az erdő, amikor egy új tartományt hoz létre egy meglévő erdőben szinteken alapul.This entry is based on the levels that exist in the forest when a new domain is created in an existing forest.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
SzintLevel A tartomány működési szintje állítja a következők egyikét:Sets the domain functional level to one of the following:

-Windows Server 2003 2- 2, Windows Server 2003

-3, a Windows Server 2008- 3, Windows Server 2008

– 4, Windows Server 2008 R2- 4, Windows Server 2008 R2

-5, Windows Server 2012-ben- 5, Windows Server 2012
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DomainLevel=3

DomainNetBiosNameDomainNetBiosName

Hozzárendel egy NetBIOS nevet az új tartományhoz.Assigns a NetBIOS name to the new domain.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
NévName Hozzárendel egy NetBIOS nevet az új tartományhozAssigns a NetBIOS name to the new domain
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DomainNetBiosName=NewDom

DomainOUsDomainOUs

Active Directory tartományi szolgáltatások szervezeti egységekhez (OU-k) Ha a célként megadott számítógép fiók is létrehozható listáját.A list of AD DS organizational units (OUs) where the target computer account can be created. A DomainOUs tulajdonság sorolja fel, amelyek tetszőleges nem üres érték lehet.The DomainOUs property lists text values that can be any non-blank value. A DomainOUs tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például DomainOUs1 vagy DomainOUs2).The DomainOUs property has a numeric suffix (for example, DomainOUs1 or DomainOUs2). DomainOUs által megadott értékek a varázslóban megjelenített és kiválasztható lesz a felhasználó által.The values specified by DomainOUs will be displayed in the Deployment Wizard and selectable by the user. A MachineObjectOU tulajdonság majd úgy lesz beállítva, a kijelölt szervezeti egységre.The MachineObjectOU property will then be set to the OU selected.

Továbbá ugyanezeket a funkciókat is biztosítani a DomainOUList.xml fájl konfigurálása.In addition, the same functionality can be provided by configuring the DomainOUList.xml file. A DomainOUList.xml fájl formátuma a következő:The format of the DomainOUList.xml file is as follows:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<DomainOUs> 
<DomainOU> 
 OU=Computers,OU=Tellers,OU=NYC,DC=WOODGROVEBANK,DC=Com 
</DomainOU> 
<DomainOU> 
 OU=Computers,OU=Managers,OU=NYC,DC=WOODGROVEBANK,DC=Com 
</DomainOU> 
</DomainOUs> 
A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
SZERVEZETI EGYSÉGOU A szervezeti egységre, amelyben a célként megadott számítógép fiók is létrehozhatóThe OU in which the target computer account can be created
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=Y DomainOUs1=OU=Computers, OU=Tellers, OU=NYC, DC=WOODGROVEBANK, DC=Com DomainOUs2=OU=Computers, OU=Managers, OU=NYC, DC=WOODGROVEBANK, DC=Com

DoNotCreateExtraPartitionDoNotCreateExtraPartition

Meghatározza, hogy a Windows 7 és Windows Server 2008 R2 központi telepítéséhez nem hozza létre a 300 MB rendszerpartíció.Specifies that deployments of Windows 7 and Windows Server 2008 R2 will not create the 300 MB system partition.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES A további rendszerpartíció nem hozható létre.The additional system partition will not be created.
NEMNO A további rendszerpartíció jön létre.The additional system partition will be created.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=Y DoNotCreateExtraPartition=YES

Megjegyzés

A BitLocker-beállítások ne használja ezt a tulajdonságot tulajdonságok együtt.Do not use this property in conjunction with properties to configure BitLocker settings.

DoNotFormatAndPartitionDoNotFormatAndPartition

Ez a tulajdonság állíthatja be, hogy az MDT hajt végre, a particionálási és formázási feladatütemezési lépések bármelyikét az MDT feladat feladatütemezési sablonok használatával létrehozott feladatütemezésekben használható.This property is used to configure whether MDT performs any of the partitioning and formatting task sequence steps in task sequences created using the MDT task sequence templates.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES A particionálása és formázása az MDT-feladatütemezés lépései érvényesül.The partitioning and formatting task sequence steps in an MDT task sequence will be performed.
Semmilyen más értékAny other value A particionálása és formázása az MDT-feladatütemezés lépései nem hajtható végre.The partitioning and formatting task sequence steps in an MDT task sequence will not be performed. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default value.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES SkipUserData=YES USMTOfflineMigration=TRUE DoNotFormatAndPartition=YES OSDStateStorePath=\\WDG-MDT-01\StateStore$

DriverGroupDriverGroup

Szöveges értékek listáját, hogy a központi telepítési munkaterület egymással (általában alapján a számítógép márkája és típusa) létrehozott out-of-box illesztőprogramokat.A list of text values that associates out-of-box drivers created in the Deployment Workbench with each other (typically based on the make and model of a computer). Egy illesztőprogram társítható egy vagy több illesztőprogram-csoportok.A driver can be associated with one or more driver groups. A DriverGroup tulajdonság lehetővé teszi, hogy az illesztőprogramok belül egy olyan célszámítógépre központilag telepíthető egy vagy több csoportjára.The DriverGroup property allows the drivers within one or more groups to be deployed to a target computer.

A szöveges értékek a lista tetszőleges nem üres érték lehet.The text values in the list can be any non-blank value. A DriverGroup tulajdonság értéke egy numerikus utótagot (például DriverGroup001 vagy DriverGroup002).The DriverGroup property value has a numeric suffix (for example, DriverGroup001 or DriverGroup002). Miután van definiálva, illesztőprogram-csoport a számítógép társítva.After it is defined, a driver group is associated with a computer. Egy számítógép egynél több illesztőprogram-csoport társítható.A computer can be associated with more than one driver group.

Például van két szakaszban szereplő számítógép gyártók [Mfgr01] és [Mfgr02].For example, there are two sections for each of the computer manufacturers [Mfgr01] and [Mfgr02]. A gyártó Mfgr01 két illesztőprogram-csoportok vannak definiálva: Mfgr01 Video-illesztőprogramok és Mfgr01 hálózati illesztőprogramok.Two driver groups are defined for the manufacturer Mfgr01: Mfgr01 Video Drivers and Mfgr01 Network Drivers. A gyártó által Mfgr02 egy illesztőprogram van definiálva, Mfgr02 illesztőprogramokat.For the manufacturer Mfgr02, one driver group is defined, Mfgr02 Drivers. Egy illesztőprogram-csoport, megosztott illesztőprogramokat, a [alapértelmezett] szakaszban található összes számítógépekre alkalmazza.One driver group, Shared Drivers, is applied to all computers found in the [Default] section.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
driver_group_namedriver_group_name A központi telepítési munkaterület definiált illesztőprogram-csoport neveThe name of the driver group defined in the Deployment Workbench
PéldaExample
[Settings] Priority=Make, Default [Default] DriverGroup001=Shared Drivers :: [Mfgr01] DriverGroup001=Mfgr01 Video Drivers DriverGroup002=Mfgr01 Network Drivers [Mfgr02] DriverGroup001=Mfgr02 Drivers

DriverInjectionModeDriverInjectionMode

Ez a tulajdonság által vannak olyanok eszközillesztők vezérlésére használható a illesztőprogramok behelyezése feladatütemezési lépést.This property is used to control the device drivers that are injected by the Inject Drivers task sequence step.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
AutomatikusAuto A kijelölés profil vagy a mappát csak megfelelő illesztőprogramok behelyezése.Inject only matching drivers from the selection profile or folder. Ez az MDT 2008, amelyek esetében az összes illesztőprogram egyező a plug and play (PnP) azonosítók (azonosítók), a célszámítógépen egyik megegyező viselkedést.This is the same behavior as MDT 2008, which injects all drivers that matched one of the plug and play (PnP) identifiers (IDs) on the target computer.
ÖsszesAll A kijelölés profil vagy a mappa összes illesztőprogramja el.Inject all drivers in the selection profile or folder.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DriverInjectionMode=ALL DriverSelectionProfile=Nothing DriverPaths001=\\NYC-AM-FIL-01\Drivers$ DriverPaths002=\\NYC-AM-FIL-03\WinDrvs

DriverPathsDriverPaths

Hol találhatók az eszközillesztők további megosztott mappák UNC elérési listáját.A list of UNC paths to shared folders where additional device drivers are located. Ezek az eszközillesztők telepítve vannak a cél operációs rendszer a célszámítógépen.These device drivers are installed with the target operating system on the target computer. Az MDT-parancsfájlok másolása ezek a mappák tartalmának C:\Drivers a célszámítógépen.The MDT scripts copy the contents of these folders to the C:\Drivers folder on the target computer. A DriverPaths tulajdonsága, amely nem üres értéket szöveges értékek listáját.The DriverPaths property is a list of text values that can be any non-blank value. A DriverPaths tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például DriverPaths001 vagy DriverPaths002).The DriverPaths property has a numeric suffix (for example, DriverPaths001 or DriverPaths002).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
UNC_pathUNC_path A megosztott mappa, amelyben a további illesztőprogramok található UNC elérési útjaUNC path to the shared folder in which the additional drivers reside
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DriverPaths001=\\NYC-AM-FIL-01\Drivers$ DriverPaths002=\\NYC-AM-FIL-03\Win8Drvs

DriverSelectionProfileDriverSelectionProfile

Illesztőprogram telepítése során használt profil neve.Profile name used during driver installation.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
profilnévprofile_name NincsenekNone
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DriverSelectionProfile=MonitorDrivers

EventServiceEventService

A EventService tulajdonság határozza meg az URL-címet, amelyen fut az MDT-szolgáltatás figyelése.The EventService property specifies the URL where the MDT monitoring service is running. Alapértelmezés szerint a szolgáltatás pedig a TCP-portot 9800 való kommunikációhoz.By default, the service uses TCP port 9800 to communicate. A szolgáltatás figyelése az MDT központi telepítési adatokat gyűjt a megtekintett a központi telepítési munkaterület és a telepítési folyamat a Get-MDTMonitorData parancsmag.The MDT monitoring service collects deployment information on the deployment process that can be viewed in the Deployment Workbench and using the Get-MDTMonitorData cmdlet.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
url_pathurl_path Az MDT-figyelési szolgáltatás URL-CÍMÉT.The URL to the MDT monitoring service.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] EventService=http://WDG-MDT-01:9800 DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$

EventShareEventShare

A EventShare tulajdonság mutat, egy megosztott mappát, amelyben az MDT parancsfájlok eseményeket rögzíteni.The EventShare property points to a shared folder in which the MDT scripts record events.

Alapértelmezés szerint létrejön a megosztott mappa C:\Events.By default, the shared folder is created in C:\Events.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
UNC_pathUNC_path A megosztott mappa, amelyben az MDT parancsfájlok rekordokkal kapcsolatos események UNC elérési útja.The UNC path to the shared folder in which the MDT scripts record events. Az alapértelmezett megosztási név az események.The default share name is Events.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] EventShare=\\NYC-AM-FIL-01\Events DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$

FinishActionFinishAction

Meghatározza a művelet végrehajtását az LTI feladatütemezés befejezése után, amely után a összegzés varázslólap a varázslóban.Specifies the action to be taken when an LTI task sequence finishes, which is after the Summary wizard page in the Deployment Wizard.

Tipp

Használja ezt a tulajdonságot a SkipFinalSummary kihagyását tulajdonság a összegzése varázslólap a központi telepítési varázsló, és automatikusan elvégezni a műveletet.Use this property in conjunction with the SkipFinalSummary property to skip the Summary wizard page in the Deployment Wizard and automatically perform the action.

Figyelemfelhívás

Ez a tulajdonság értéke nagybetűs adható meg, hogy az üzembe helyezési parancsfájlok tudják elolvasni megfelelően.This property value must be specified in uppercase so that the deployment scripts can read it properly.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
a műveletaction Ha művelet a következők valamelyike:Where action is one of the following:

- LEÁLLÍTÁS.- SHUTDOWN. Leállítja a célszámítógépen.Shuts down the target computer.

- ÚJRAINDÍTÁS.- REBOOT. A cél számítógép újraindul.Restarts the target computer.

- INDÍTSA ÚJRA A.- RESTART. Ugyanaz, mint a újraindítás.Same as REBOOT.

- KIJELENTKEZÉSI.- LOGOFF. Kijelentkezés az aktuális felhasználó.Log off the current user. Ha a számítógép Windows PE jelenleg fut, majd a számítógép újraindul.If the target computer is currently running Windows PE, then the target computer will be restarted.

- üres.- blank. Lépjen ki a telepítési varázsló minden további műveletek végrehajtása nélkül.Exit the Deployment Wizard without performing any additional actions. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default setting.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] FinishAction=REBOOT

ForceApplyFallbackForceApplyFallback

Meghatározza a telepített Windows használt módszer:Controls the method used for installed Windows:

 • Setup.exe.setup.exe. Ez a módszer a hagyományos módszertől, a telepítési adathordozóról setup.exe futtatásával.This method is the traditional method, initiated by running setup.exe from the installation media. Az MDT alapértelmezés szerint ezt a módszert használja.MDT uses this method by default.

 • ImageX.exe.imagex.exe. Ez a módszer az operációs rendszer lemezképét a imagex.exe használatával telepíti a / apply lehetőséget.This method installs the operating system image using imagex.exe with the /apply option. Az MDT ezt a módszert használja, ha a setup.exe metódus nem használható (például az MDT visszaáll imagex.exe használatával).MDT uses this method when the setup.exe method cannot be used (i.e., MDT falls back to using imagex.exe).

  Az ilyen operációs rendszerek telepítéséhez használt módszer vezérlésével mellett ez a tulajdonság van hatással, milyen operációs rendszert telepítő feladatütemezés jelennek meg a telepítési varázsló egy adott processzor-architektúra rendszerindító lemezkép.Besides controlling the method used to install these operating systems, this property affects which operating system task sequences are listed in the Deployment Wizard for a specific processor architecture boot image. Ha ez a tulajdonság értéke soha, csak működő rendszerfeladatot processzor a rendszerindító lemezkép architektúrájának megfelelő sorozatok jelennek meg.When the value of this property is set to NEVER, only operating system task sequences that match the processor architecture of the boot image are displayed. Ez a tulajdonság értékének más értékre van beállítva, vagy üres, ha minden olyan feladatütemezéseket, amelyek a imagex.exe a telepítési módszer is látható, a processzor architektúrájától függetlenül.If the value of this property is set to any other value or is blank, all task sequences that can use the imagex.exe installation method are shown, regardless of the processor architecture.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
SOHA NENEVER Az MDT mindig a imagex.exe módszert használja, ha szükséges.MDT always uses the imagex.exe method if necessary. Csak olyan feladatütemezéseket, amelyek operációs rendszert központilag telepít, amely megfelel a rendszerindító lemezkép megjelenik a telepítési varázsló.Only task sequences that deploy an operating system that matches the boot image are displayed in the Deployment Wizard.
Bármely olyan értéket, beleértve az üresAny other value, including blank A telepítési varázsló, amely támogatja a imagex.exe módszert feladatütemezési jelenik meg.Any task sequence that supports the imagex.exe method is displayed in the Deployment Wizard.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ForceApplyFallback=NEVER

ForestLevelForestLevel

Ez a bejegyzés határozza meg az erdő működési szintjét, egy új tartományt egy új erdő létrehozásakor.This entry specifies the forest functional level when a new domain is created in a new forest.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
szintlevel A tartomány működési szintje állítja a következők egyikét:Sets the domain functional level to one of the following:

-Windows Server 2003 2- 2, Windows Server 2003

-3, a Windows Server 2008- 3, Windows Server 2008

– 4, Windows Server 2008 R2- 4, Windows Server 2008 R2

-5, Windows Server 2012-ben- 5, Windows Server 2012
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] ForestLevel=3

FullNameFullName

A felhasználó a célszámítógépet az operációs rendszer telepítése során megadott teljes neve.The full name of the user of the target computer provided during the installation of the operating system. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

Megjegyzés

Ez az érték eltér a felhasználói hitelesítő adatokat, az operációs rendszer telepítése után létrehozott.This value is different from the user credentials created after the operating system is deployed. A FullName tulajdonság megadott információk rendszergazdáknak a felhasználóról a cél számítógépen futó alkalmazások.The FullName property is provided as information to systems administrators about the user running applications on the target computer.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
full_namefull_name A felhasználó a számítógép teljes neveThe full name of the user of the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=MACAddress, Default Properties=CustomProperty, ApplicationInstall [Default] CustomProperty=TRUE OrgName=Woodgrove Bank [00:0F:20:35:DE:AC] OSDNEWMACHINENAME=HPD530-1 ApplicationInstall=Custom FullName=Woodgrove Bank User [00:03:FF:FE:FF:FF] OSDNEWMACHINENAME=BVMXP ApplicationInstall=Minimum FullName=Woodgrove Bank Manager

GPOPackPathGPOPackPath

Ezzel a tulajdonsággal felülbírálhatja az alapértelmezett mappa elérési útját, amelyben a csoportházirend-objektum csomagok találhatók.This property is used to override the default path to the folder in which the GPO packs reside. Ebben a tulajdonságban megadott elérési út a telepítési megosztás Templates\GPOPacks mappától.The path specified in this property is relative to the Templates\GPOPacks folder in a distribution share. Az MDT automatikus vizsgálatokat végez a mappa a Templates\GPOPacks például a célszámítógépen telepített operációs rendszer alapján egy adott almappát\operating_system (ahol operating_ rendszer az operációs rendszer telepítése).MDT automatically scans a specific subfolder of this folder based on the operating system being deployed to the target computer, such as Templates\GPOPacks\operating_system (where operating_system is the operating system being deployed). 3. táblázat a támogatott operációs rendszerek és az almappák, hogy egyes operációs rendszerek listájaTable 3 list the supported operating systems and the subfolders that correspond to each operating system.

3. táblázat.Table 3. A Windows operációs rendszerek és a megfelelő csoportházirend-objektum Pack almappaWindows Operating Systems and Corresponding GPO Pack Subfolder
Operációs rendszerOperating system Csoportházirend-objektum pack almappaGPO pack subfolder
Windows 7 SP1Windows 7 with SP1 Win7SP1-MDTGPOPackWin7SP1-MDTGPOPack
Windows Server 2008 R2Windows Server 2008 R2 WS2008R2SP1-MDTGPOPackWS2008R2SP1-MDTGPOPack
A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
elérési útpath A relatív elérési útja a distribution_share\Templates\GPOPacks mappában (ahol distribution_share a legfelső szintű mappa a telepítési megosztás.The path relative to the distribution_share\Templates\GPOPacks folder (where distribution_share is the root folder of the distribution share. Az alapértelmezett érték a distribution_share\Templates\GPOPacks\operating_system mappában (ahol operating_system almappa alapján az operációs rendszer verziójával).The default value is the distribution_share\Templates\GPOPacks\operating_system folder (where operating_system is a subfolder based on the operating system version).

A GPOPackPath tulajdonság beállítása "Win7-HighSecurity" értékre az alábbi példában az MDT használatával konfigurálja a distribution_share\Templates\GPOPacks\Win7-HighSecurity mappában a csoportházirend-objektum csomagok tárolására szolgáló mappa.In the example below, setting the GPOPackPath property to a value of "Win7-HighSecurity" configures MDT to use the distribution_share\Templates\GPOPacks\Win7-HighSecurity folder as the folder where the GPO packs are stored.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] GPOPackPath=Win7-HighSecurity

CsoportokGroups

A helyi csoportok tagságát rögzíteni kell a célszámítógépen listáját.The list of local groups on the target computer whose membership will be captured. Ez a csoporttagság állapot rögzítése fázis során rögzített, és az állapot-visszaállítási fázist során helyreáll.This group membership is captured during the State Capture Phase and is restored during the State Restore Phase. (Az alapértelmezett csoport, a rendszergazdák és a kiemelt felhasználók.) A csoportok tulajdonsága, amely nem üres értéket szöveges értékek listáját.(The default groups are Administrators and Power Users.) The Groups property is a list of text values that can be any non-blank value. A csoportok tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például Groups001 vagy Groups002).The Groups property has a numeric suffix (for example, Groups001 or Groups002).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
csoportnévgroup_name A célszámítógépen, mely a csoport tagságát rögzíteni kell a helyi csoport neveThe name of the local group on the target computer for which group membership will be captured
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ CaptureGroups=YES Groups001=NYC Application Management Groups002=NYC Help Desk Users

HideShellHideShell

Ez a tulajdonság szabja a képernyőt a Windows Intéző ablakot, az LTI feladatütemezés a célszámítógépen az új operációs rendszer futása közben.This property controls the display of Windows Explorer while the LTI task sequence is running in the new operating system on the target computer. Ez a tulajdonság használható együtt a DisableTaskMgr tulajdonság.This property can be used in conjunction with the DisableTaskMgr property.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság használható a DisableTaskMgr tulajdonság segítségével a felhasználók megakadályozása az LTI feladatütemezés megszakítása.This property can be used with the DisableTaskMgr property to help prevent users from interrupting the LTI task sequence. További információkért lásd: a DisableTaskMgr tulajdonság.For more information, see the DisableTaskMgr property.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
IGENYES A Windows Explorer amíg be nem fejeződik a feladatütemezés rejtett.Windows Explorer is hidden until the task sequence is complete.
NEMNO A Windows Explorer akkor látható, a feladatütemezés futása közben.Windows Explorer is visible while the task sequence is running. Ez az alapértelmezett beállítás.This is the default value.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] DisableTaskMgr=YES HideShell=YES

OSHome_PageOSHome_Page

A cél operációs rendszer telepítése után a Windows Internet Explorer® kezdőlap használandó URL-címeThe URL to be used as the Windows Internet Explorer® home page after the target operating system is deployed.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
URL-CÍMEURL Használható a kezdőlapja az Internet Explorer a célszámítógépen a weblap URL-címeThe URL of the web page to be used as the home page for Internet Explorer on the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] Home_Page=http://portal.woodgrovebank.com

ÁllomásnévHostName

A célszámítógép (a cél számítógéphez hozzárendelt nevet) IP állomás neve.The IP host name of the target computer (the name assigned to the target computer).

Megjegyzés

Ez az a számítógép, nem a NetBIOS számítógépnév a számítógép a számítógép nevét.This is the computer name of the target computer, not the NetBIOS computer name of the target computer. Lehet, hogy a NetBIOS szerinti számítógépnévvel rövidebb, mint a számítógép nevét.The NetBIOS computer name can be shorter than the computer name. Ez a tulajdonság is, MDT parancsfájlok dinamikusan állítható be, és állítsa a CustomSettings.ini vagy az MDT DB értéke nem lehet.Also, this property is dynamically set by MDT scripts and cannot have its value set in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only. Azonban tulajdonsággal a CustomSettings.ini vagy az MDT-Adatbázisból, a következő példákban látható módon a számítógép konfigurációjának meghatározása a segítése érdekében.However, you can use this property within CustomSettings.ini or the MDT DB, as shown in the following examples, to aid in defining the configuration of the target computer.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
gazdaszámítógép_nevehost_name Az a cél számítógéphez hozzárendelt IP-állomás neveThe IP host name assigned to the target computer
PéldaExample
NincsenekNone

ImagePackageIDImagePackageID

Az operációs rendszer telepítéséhez OEM központi telepítések során használt Csomagazonosító.The package ID used for the operating system to install during OEM deployments.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
NincsenekNone Az operációs rendszer telepítéséhez OEM központi telepítések során használt CsomagazonosítóThe package ID used for the operating system to install during OEM deployments
PéldaExample
NincsenekNone

InputLocaleInputLocale

A cél operációs rendszer használni kívánt nyelvi beállítások listáját.A list of input locales to be used with the target operating system. Több nyelv adható meg a cél operációs rendszereket.More than one input locale can be specified for the target operating system. Minden egyes területi pontosvesszővel (;) kell elválasztani.Each locale must be separated by a semicolon (;). Ha nincs megadva, a telepítési varázsló használja a telepített lemezkép beállított nyelvre.If not specified, the Deployment Wizard uses the input locale configured in the image being deployed.

Zárja ki ezt a beállítást a a Windows felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT) Ha biztonsági mentése és visszaállítása a felhasználói állapotinformációkat.Exclude this setting in the Windows User State Migration Tool (USMT) when backing up and restoring user state information. Ellenkező esetben a felhasználói állapot adatai a felülírják a megadott értékek a InputLocale tulajdonság.Otherwise, the settings in the user state information will override the values specified in the InputLocale property.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
input_locale1; input_locale2input_locale1; input_locale2 A területi beállításainak a célszámítógépen a billentyűzetThe locale for the keyboard attached to the target computer
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us InputLocale=0409:00000409;0413:00020409;0413:00000409;0409:00020409

InstallPackageIDInstallPackageID

Az operációs rendszer telepítéséhez OEM központi telepítések során használt Csomagazonosító.The package ID used for the operating system to install during OEM deployments.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
NincsenekNone Az operációs rendszer telepítéséhez OEM központi telepítések során használt CsomagazonosítóThe package ID used for the operating system to install during OEM deployments
PéldaExample
NincsenekNone

PéldányInstance

A megadott tábla oszlopainak a tulajdonságértékek lekérdezése használt SQL Server példánya a tábla tulajdonság.The instance of SQL Server used for querying property values from columns in the table specified in the Table property. A megadott számítógépen található az adatbázisban a SQLServer tulajdonság.The database resides on the computer specified in the SQLServer property. Az SQL Server példányát a számítógépen van megadva a példány tulajdonság.The instance of SQL Server on the computer is specified in the Instance property.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
példányinstance
PéldaExample
[Settings] Priority=Computers, Default [Default] OSInstall=YES [Computers] SQLServer=NYC-SQL-01 Database=MDTDB Instance=SQLEnterprise2005 Table=Computers Parameters=SerialNumber, AssetTag ParameterCondition=OR

IP-címIPAddress

A célszámítógép IP-címét.The IP address of the target computer. A tulajdonság által visszaadott IP-cím formátuma szabványos pontozott decimális; például 192.168.1.1.The format of the IP address returned by the property is standard dotted-decimal notation; for example, 192.168.1.1. Ez a tulajdonság használatával hozzon létre egy alszakasz, amely az IP-címe alapján egy adott célszámítógéphez megcélzott beállításokat tartalmaz.Use this property to create a subsection that contains settings targeted to a specific target computer based on the IP address.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IP_címip_address Az IP-címet a szabványos pontozott számítógép-decimális jelölésselThe IP address of the target computer in standard dotted-decimal notation
PéldaExample
NincsenekNone

IsDesktopIsDesktop

Kijelző, hogy a számítógép asztali, mert a Win32_SystemEnclosure ChassisType tulajdonság értéke 3, 4, 5 , 6, 7, vagy 15.Indicator of whether the computer is a desktop, because the Win32_SystemEnclosure ChassisType property value is 3, 4, 5, 6, 7, or 15.

Megjegyzés

Az alábbi tulajdonságok közül csak egy egyszerre igaz értékű lesz: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.Only one of the following properties will be true at a time: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A cél számítógépen egy asztali számítógépen.The target computer is a desktop computer.
HAMISFALSE A célszámítógépen nincs egy asztali számítógépen.The target computer is not a desktop computer.
PéldaExample
NincsenekNone

IsHypervisorRunningIsHypervisorRunning

Megadja, hogy a hipervizor található meg a célként megadott számítógépen.Specifies whether a hypervisor is present on the target computer. A tulajdonság értéke, amelyet a CPUID felületet.This property is set using information from the CPUID interface.

További virtuális gépek gyűjtött információ és adott vissza a CPUID csatoló, tekintse meg a következő tulajdonságokkal:For further information collected about VMs and information returned from the CPUID interface, see the following properties:

 • IsVMIsVM

 • SupportsHyperVRoleSupportsHyperVRole

 • SupportsNXSupportsNX

 • SupportsVTSupportsVT

 • Supports64BitSupports64Bit

 • VMPlatformVMPlatform

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

Megjegyzés

A IsVM tulajdonság használatával állapítsa meg, hogy a célszámítógépen a virtuális vagy fizikai gépek.The IsVM property should be used to determine whether the target computer is a virtual or physical machine.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A hipervizor észleli.A hypervisor is detected.
HAMISFALSE A hipervizor nem észlelhető.A hypervisor is not detected.
PéldaExample
NincsenekNone

IsLaptopIsLaptop

Kijelző, hogy a számítógép egy hordozható számítógépen, mert a Win32_SystemEnclosure ChassisType tulajdonság értéke 8, 10, 12, 14, 18, vagy 21.Indicator of whether the computer is a portable computer, because the Win32_SystemEnclosure ChassisType property value is 8, 10, 12, 14, 18, or 21.

Megjegyzés

Az alábbi tulajdonságok közül csak egy egyszerre igaz értékű lesz: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.Only one of the following properties will be true at a time: IsDesktop, IsLaptop, IsServer.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A cél számítógépen egy hordozható számítógépen.The target computer is a portable computer.
HAMISFALSE A célszámítógépen nincs egy hordozható számítógépen.The target computer is not a portable computer.
PéldaExample
NincsenekNone

IsServerIsServer

Kijelző, hogy a számítógépen-e a kiszolgálón, mert a Win32_SystemEnclosure ChassisType tulajdonság értéke 23.Indicator of whether the computer is a server, because the Win32_SystemEnclosure ChassisType property value is 23.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A célszámítógép egy olyan kiszolgáló.The target computer is a server.
HAMISFALSE A célszámítógép nem egy olyan kiszolgáló.The target computer is not a server.
PéldaExample
NincsenekNone

IsServerCoreOSIsServerCoreOS

Kijelző, hogy az aktuális operációs rendszer fut a célszámítógépen a Server Core telepítési lehetőség a Windows Server operációs rendszer.Indicator of whether the current operating system running on the target computer is the Server Core installation option of the Windows Server operating system.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A cél számítógépen operációs rendszer a Server Core telepítési lehetőség a Windows Server.The operating system on the target computer is the Server Core installation option of Windows Server.
HAMISFALSE Az operációs rendszer a célszámítógépen nincs a Server Core telepítési lehetőség a Windows Server.The operating system on the target computer is not the Server Core installation option of Windows Server.
PéldaExample
NincsenekNone

IsServerOSIsServerOS

Jelzi, hogy az aktuális operációs rendszer fut a célszámítógépen-e a kiszolgáló operációs rendszer.Indicator of whether the current operating system running on the target computer is a server operating system.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A cél számítógépen operációs rendszer kiszolgálói operációs rendszert.The operating system on the target computer is a server operating system.
HAMISFALSE Az operációs rendszer a célszámítógépen nincs kiszolgálói operációs rendszert.The operating system on the target computer is not a server operating system.
PéldaExample
NincsenekNone

IsUEFIIsUEFI

Megadja, hogy a számítógép jelenleg fut a Unified Extensible Firmware Interface (UEFI).Specifies whether the target computer is currently running with Unified Extensible Firmware Interface (UEFI). Az UEFI egy szabvány, amely meghatározza a szoftver felületén, az operációs rendszer és a platform belső vezérlőprogram között.The UEFI is a specification that defines a software interface between an operating system and platform firmware. UEFI egy biztonságosabb váltja fel a régebbi BIOS vezérlőprogrammal néhány személyi számítógépek jelen.UEFI is a more secure replacement for the older BIOS firmware interface present in some personal computers. UEFI további információkért látogasson el http://www.uefi.org.For more information on UEFI, go to http://www.uefi.org.

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE Az UEFI Felülettel rendelkező jelenleg fut a célszámítógépen.The target computer is currently running with UEFI.
HAMISFALSE A számítógép jelenleg nem fut az UEFI Felülettel rendelkező.The target computer is not currently running with UEFI.

Megjegyezés:Note:

Előfordulhat, hogy a célszámítógép támogatják az UEFI, de a régebbi BIOS vezérlőprogrammal emuláló kompatibilitási módban fut.It is possible that the target computer may support UEFI, but is running in a compatibility mode that emulates the older BIOS firmware interface. Ebben az esetben ez a tulajdonság értékének állítja be hamis annak ellenére, hogy a célszámítógép UEFI támogatja.In this situation this value of this property will set to FALSE even though the target computer supports UEFI.
PéldaExample
NincsenekNone

IsVMIsVM

Megadja, hogy a célszámítógép egy virtuális Gépet, az összegyűjtött információk alapján a CPUID felületet.Specifies whether the target computer is a VM based on information gathered from the CPUID interface. Meghatározhatja az adott virtuális gép környezet használatával a VMPlatform tulajdonság.You can determine the specific VM environment using the VMPlatform property.

További virtuális gépek gyűjtött információ és adott vissza a CPUID csatoló, tekintse meg a következő tulajdonságokkal:For further information collected about VMs and information returned from the CPUID interface, see the following properties:

 • IsHypervisorRunningIsHypervisorRunning

 • SupportsHyperVRoleSupportsHyperVRole

 • SupportsNXSupportsNX

 • SupportsVTSupportsVT

 • Supports64BitSupports64Bit

 • VMPlatformVMPlatform

Megjegyzés

Ez a tulajdonság az MDT-parancsfájlok dinamikusan állítható be, és nincs beállítva a CustomSettings.ini vagy az MDT DB.This property is dynamically set by the MDT scripts and is not configured in CustomSettings.ini or the MDT DB. Ez a tulajdonság csak olvasható kezelje.Treat this property as read only.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
IGAZTRUE A cél számítógépen egy virtuális Gépet.The target computer is a VM.
HAMISFALSE A számítógép nincs a virtuális gépek.The target computer is not a VM.
PéldaExample
NincsenekNone

JoinDomainJoinDomain

A tartomány, amelyhez a célszámítógép csatlakozik után a cél operációs rendszer van telepítve.The domain that the target computer joins after the target operating system is deployed. Ez az a tartományban, ahol a számítógép számítógépfiókjának jön létre.This is the domain where the computer account for the target computer is created. A JoinDomain tulajdonság alfanumerikus karaktereket, kötőjeleket tartalmazhat ( - ), és aláhúzás karaktereket tartalmazhatnak ( _ ).The JoinDomain property can contain alphanumeric characters, hyphens (-), and underscores (_). A JoinDomain tulajdonság nem lehet üres és nem tartalmazhat szóközöket.The JoinDomain property cannot be blank or contain spaces.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
tartomány_nevedomain_name A tartomány, amelyhez a célszámítógép csatlakozik nevétThe name of the domain that the target computer joins
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] JoinDomain=WOODGROVEBANK MachineObjectOU=OU=Reception,OU=NYC,DC=Woodgrovebank,DC=com

JoinWorkgroup közülJoinWorkgroup

A munkacsoport, amelyhez a célszámítógép csatlakozik után a cél operációs rendszer van telepítve.The workgroup that the target computer joins after the target operating system is deployed. A JoinWorkgroup közül tulajdonság alfanumerikus karaktereket, kötőjeleket tartalmazhat ( - ), és aláhúzás karaktereket tartalmazhatnak ( _ ).The JoinWorkgroup property can contain alphanumeric characters, hyphens (-), and underscores (_). A JoinWorkgroup közül tulajdonság nem lehet üres és nem tartalmazhat szóközöket.The JoinWorkgroup property cannot be blank or contain spaces.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
munkacsoport_neveworkgroup_name Amelyhez a célszámítógép csatlakozik a munkacsoport nevétThe name of the workgroup that the target computer joins
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] JoinWorkgroup=WDGV_WORKGROUP

KeyboardLocaleKeyboardLocale

A cél operációs rendszerrel használható billentyűzet területi listáját.A list of keyboard locales to be used with the target operating system. Egynél több billentyűzet területi beállítás adható meg a cél operációs rendszereket.More than one keyboard locale can be specified for the target operating system. Minden egyes területi pontosvesszővel kell elválasztani (;).Each locale must be separated by a semicolon (;). Ha nincs megadva, a telepítési varázsló használja a telepített lemezkép konfigurált billentyűzet területi beállításokat.If not specified, the Deployment Wizard uses the keyboard locale configured in the image being deployed.

Zárja ki ezt a beállítást, az USMT, amikor biztonsági mentése és visszaállítása a felhasználói állapotinformációkat.Exclude this setting in USMT when backing up and restoring user state information. Ellenkező esetben a felhasználói állapot adatai a felülírják a megadott értékek a KeyboardLocale tulajdonság.Otherwise, the settings in the user state information will override the values specified in the KeyboardLocale property.

Megjegyzés

Ehhez a tulajdonsághoz megfelelően működni akkor be kell állítani CustomSettings.ini és BootStrap.ini is.For this property to function properly, it must be configured in both CustomSettings.ini and BootStrap.ini. BootStrap.ini feldolgozása előtt egy központi telepítési megosztás (amely tartalmazza a CustomSettings.ini) van beállítva.BootStrap.ini is processed before a deployment share (which contains CustomSettings.ini) has been selected.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
keyboard_locale1; keyboard_locale2keyboard_locale1; keyboard_locale2 A területi beállítás a billentyűzet, a célszámítógép csatlakozik.The locale of the keyboard attached to the target computer.

Az érték a következő formátumban adható meg:The value can be specified in the following formats:

-Szöveg (en-us)- Text (en-us)

-Hexadecimális (0409:00000409)- Hexadecimal (0409:00000409)
1. példaExample 1
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=en-us
2. példaExample 2
[Settings] Priority=Default [Default] UserLocale=en-us KeyboardLocale=0409:00000409;1809:00001809;041A:0000041A;083b:0001083b

KeyboardLocalePEKeyboardLocalePE

A billentyűzet területi beállítás csak a Windows PE környezetben használandó neve.The name of the keyboard locale to be used while in Windows PE only.

Megjegyzés

Ehhez a tulajdonsághoz megfelelően működni akkor be kell állítani CustomSettings.ini és BootStrap.ini is.For this property to function properly, it must be configured in both CustomSettings.ini and BootStrap.ini. BootStrap.ini feldolgozása előtt egy központi telepítési megosztás (amely tartalmazza a CustomSettings.ini) van beállítva.BootStrap.ini is processed before a deployment share (which contains CustomSettings.ini) has been selected.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
keyboard_localekeyboard_locale A területi beállítás a billentyűzet, a célszámítógép csatlakozik.The locale of the keyboard attached to the target computer.

Az érték a következő formátumban adható meg:The value can be specified in the following formats:

-Szöveg (en-us)- Text (en-us)

-Hexadecimális (0409:00000409)- Hexadecimal (0409:00000409)
1. példaExample 1
[Settings] Priority=Default [Default] KeyboardLocalePE=en-us
2. példaExample 2
[Settings] Priority=Default [Default] KeyboardLocalePE=0409:00000409

LanguagePacksLanguagePacks

A nyelvi csomagok a célszámítógépen telepítendő GUID azonosítók listáját.A list of the GUIDs for the language packs to be deployed on the target computer. Központi telepítési munkaterület a nyelvi csomagok adja meg az operációs rendszer csomag csomópontra.Deployment Workbench specifies these language packs on the OS Packages node. A GUID-EK a Packages.xml fájlban tárolódnak.These GUIDs are stored in the Packages.xml file. A LanguagePacks tulajdonságnak egy numerikus utótagot (például LanguagePacks001 vagy LanguagePacks002).The LanguagePacks property has a numeric suffix (for example, LanguagePacks001 or LanguagePacks002).

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
language_pack_guidlanguage_pack_guid A GUID, amely a központi telepítési munkaterület meghatározza a nyelvi csomagok telepítéséhez a célszámítógépen.The GUID that the Deployment Workbench specifies for the language packs to install on the target computer. A GUID felel meg a nyelvi csomag GUID Packages.xml tárolja.The GUID corresponds to the language pack GUID stored in Packages.xml.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] LanguagePacks001={a1923f8d-b07b-44c7-ac1e-353b7cc4c1ad}

LoadStateArgsLoadStateArgs

Az USMT Loadstate folyamat átadandó paraméterek.The arguments passed to the USMT Loadstate process. A ZTI parancsfájl beszúrja a megfelelő naplózási, folyamatban van, és állapotot tároló paraméterek.The ZTI script inserts the appropriate logging, progress, and state store parameters. Ha ez az érték nem szerepel a fájl, a rendszer kihagyja a felhasználói állapot-visszaállítási folyamat.If this value is not included in the settings file, the user state restore process is skipped.

A Loadstate folyamat sikeresen befejeződött, a felhasználói állapot adatai törlődnek.If the Loadstate process finishes successfully, the user state information is deleted. Loadstate hiba (vagy visszatérési kód nem nulla) a helyi tároló került %WINDIR%\StateStore törlésének megakadályozása, és győződjön meg arról, hogy nincs felhasználói állapot adatai elvesznek.In the event of a Loadstate failure (or non-zero return code), the local state store is moved to %WINDIR%\StateStore to prevent deletion and to ensure that no user state information is lost.

Megjegyzés

Ne adjon hozzá a következő parancssori argumentumok bármelyike Ez a tulajdonság beállításakor: /hardlink, /nocompress, /visszafejtéséhez, /key, vagy /keyfile.Do not add any of the following command-line arguments when configuring this property: /hardlink, /nocompress, /decrypt, /key, or /keyfile. Az MDT-parancsfájlok felveszi e parancssori argumentumokat, ha a jelenlegi környezetben alkalmazható.The MDT scripts will add these command-line arguments if applicable to the current deployment scenario.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI
ÉrtékValue LeírásDescription
ArgumentumokArguments A parancssori argumentumok Loadstate.exe át.The command-line arguments passed to Loadstate.exe.

A központi telepítési munkaterület által meghatározott alapértelmezett argumentumai a következők:The default arguments specified by Deployment Workbench are as follows:

- /v.- /v. Lehetővé teszi, hogy a Loadstate napló részletes kimenet.Enables verbose output in the Loadstate log. Az alapértelmezett érték 0.The default is 0. Adja meg a 0 – 15 szám.Specify any number from 0 to 15. Az érték 5 részletes és a kimeneti állapotát.The value 5 enables verbose and status output.

- /c.- /c. Megadása esetén a Loadstate folytatja futását, még akkor is, ha nem végzetes hiba van.When specified, Loadstate will continue to run even if there are nonfatal errors. Nélkül a /c beállítás, az első hiba Loadstate kilép.Without the /c option, Loadstate exits on the first error.

- /LAC.- /lac. Azt jelenti, hogy a beállítást, ha az áttelepítendő fiók egy helyi (nem tartományi) fiókot, és nem létezik a célszámítógépen, majd USMT hoz létre a fiókot, de le lesz tiltva.Specifies that if the account being migrated is a local (non-domain) account, and it does not exist on the destination computer, then USMT will create the account but it will be disabled.

Ezeknek és más argumentumok kapcsolatos további információkért tekintse meg az USMT Súgó fájlokat.For more information about these and other arguments, see the USMT Help files.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:5 /o /c LoadStateArgs=/v:5 /c /lac DeployRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Distribution$ ResourceRoot=\\NYC-AM-FIL-01\Resource$ UDShare=\\NYC-AM-FIL-01\MigData$ UDDir=%OSDComputerName%

HelyLocation

A földrajzi hely, a célszámítógépek.The geographic location of the target computers. Meghatározza, hogy az adott helyen belül olyan számítógépekhez definiált alapértelmezett átjáró IP-címek listájának a hely tulajdonság.A list of IP addresses that correspond to the default gateways defined for the computers within that location defines the Location property. Lehet, hogy több hellyel társított alapértelmezett átjáró IP-címet.An IP address for a default gateway can be associated with more than one location.

Általában az az érték a hely tulajdonsága által felügyelt központi telepítési munkaterület használata az adatbázis egy adatbázis-lekérdezés végrehajtása.Typically, the value for the Location property is set by performing a database query on the database managed using Deployment Workbench. Központi telepítési munkaterület segít a létrehozásának a helyét, a helyek társított tulajdonság beállításokat, majd a CustomSettings.ini az adatbázis-lekérdezést végrehajtani a hely konfigurálása tulajdonság és a tulajdonságbeállítások társított és a helyek.Deployment Workbench can assist in creating the locations, defining property settings associated with the locations, and then in configuring CustomSettings.ini to perform the database query for the Location property and the property settings associated with the locations.

Például egy LocationSettings CustomSettings.ini szakasz lekérdezheti a LocationSettings nézet az adatbázisban a megadott értéket tartalmazó helyek listáját a Alapértelmezett_átjáró tulajdonság szerepel a Paraméterek tulajdonság.For example, a LocationSettings section in CustomSettings.ini can query the LocationSettings view in the database for a list of locations that contain the value specified in the DefaultGateway property listed in the Parameters property. A lekérdezés visszaadja az összes alapértelmezett átjáró társított összes beállítást.The query returns all settings associated with each default gateway.

A parancsfájlok majd minden egyes szakaszt, amely megfelel a helyek, a lekérdezés által visszaadott elemezni.Then the scripts parse each section that corresponds to the locations returned in the query. Az érték például [Springfield]és a szakasz [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] a CustomSettings.ini jelenthet a megfelelő helyeken.For example, the value [Springfield]and the section [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] in CustomSettings.ini can represent the corresponding locations. Például egy számítógép két helyen is tartozhatnak.This is an example of how one computer can belong to two locations. A [Springfield]szakaszban van az összes számítógépen nagyobb földrajzi területen (egy teljes város), és a [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] szakaszban van a 123 tölgyfa utca, a Springfield, a negyedik emelet összes számítógépén.The [Springfield]section is for all computers in a larger geographic area (an entire city), and the [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] section is for all computers on the fourth floor at 123 Oak Street, in Springfield.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini - LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
location1, location2location1, location2 Hozzá kell rendelni egy különálló számítógép vagy számítógépek egy csoportján helyek listájaThe list of locations to be assigned to an individual computer or a group of computers
PéldaExample
[Settings] Priority=LSettings, Default [Default] UserDataLocation=AUTO DeployRoot=\\W2K3-SP1\Distribution$ OSInstall=YES ScanStateArgs=/v:15 /o /c LoadStateArgs=/v:7 /c [LSettings] SQLServer=w2k3-sp1 Instance=MDT2010 Database=MDTDB Netlib=DBNMPNTW SQLShare=SQL$ Table=LocationSettings Parameters=DefaultGateway [Springfield] UDDir=%OSDComputerName% UDShare=\\Springfield-FIL-01\UserData [Springfield-123 Oak Street-4th Floor] DeployRoot=\\Springfield-BDD-01\Distribution1$

LongDistanceAccessLongDistanceAccess

A külső vonal tárcsázásához távolsági eléréséhez tárcsázási számjegy.The dialing digits to gain access to an outside line to dial long distance. A tulajdonság csak számjegyeket tartalmazhat.The property can contain only numeric digits. Ez az érték bekerülnek a megfelelő konfigurációs beállításokat az Unattend.xml fájlban.This value is inserted into the appropriate configuration settings in Unattend.xml.

A tulajdonság állította be:Property configured by A tulajdonság vonatkozikProperty applies to
BootStrap.iniBootStrap.ini LTILTI -
CustomSettings.iniCustomSettings.ini -
AZ MDT DBMDT DB - ZTIZTI -
ÉrtékValue LeírásDescription
language_pack_guidlanguage_pack_guid A GUID, amely a központi telepítési munkaterület meghatározza a nyelvi csomagok telepítéséhez a célszámítógépen.The GUID that the Deployment Workbench specifies for the language packs to install on the target computer. A GUID felel meg a nyelvi csomag GUID Packages.xml tárolja.The GUID corresponds to the language pack GUID stored in Packages.xml.
PéldaExample
[Settings] Priority=Default [Default] AreaCode=206 CountryCode=001 Dialing=TONE LongDistanceAccess=9

MACAddressMACAddress

A MAC-címének (MAC) réteg a célszámítógép elsődleges hálózati adapter.The media access control (MAC) layer address of the primary network adapter of the target computer.