Hozzon létre egy feladatütemezést, rögzítheti egy operációs rendszer a System Center Configuration ManagerbenCreate a task sequence to capture an operating system in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Feladatütemezés egy operációs rendszer központi telepítését a számítógépre a System Center Configuration Managerben való használatakor a számítógépre telepíti az operációs rendszer lemezképét a feladatütemezésben megadott.When you use a task sequence to deploy an operating system to a computer in System Center Configuration Manager, the computer installs the operating system image that you specify in the task sequence. Az operációs rendszer lemezképének testreszabásához – hogy adott illesztőprogramokat, alkalmazásokat, szoftverfrissítéseket stb. tartalmazzon – elkészítési feladatütemezés használatával összeállít egy referencia-számítógépet, majd arról a számítógépről rögzíti az operációs rendszer lemezképét.To customize the operating system image so it includes specific drivers, applications, software updates, etc., you use a build and capture task sequence to build a reference computer and then capture the operating system image from that reference computer. Ha már rendelkezik egy telepíthető referencia-számítógéppel, létrehozhat egyéni feladatütemezést az operációs rendszer rögzítéséhez.If you already have a reference computer available to capture, you can create a custom task sequence to capture the operating system. A következő szakaszok segítségével rögzíthet egyéni operációs rendszert.Use the following sections to capture a custom operating system.

Referencia-számítógép elkészítése feladatütemezés használatávalUse a task sequence to build and capture a reference computer

Az elkészítési feladatütemezés particionálja és formázza a referencia-számítógépet, telepíti az operációs rendszer, valamint a Configuration Manager-ügyfél, alkalmazások és szoftverek frissítések, és majd rögzíti az operációs rendszer a referencia-számítógépről .The build and capture task sequence partitions and formats the reference computer, installs the operating system, as well as the Configuration Manager client, applications, and software updates, and then captures the operating system from the reference computer. A feladatütemezéssel társított csomagoknak, például az alkalmazásoknak a terjesztési pontokon elérhetőknek kell lenniük, mielőtt létrehozná az elkészítési feladatütemezést.The packages associated with the task sequence, such as applications, must be available on distribution points before you create the build and capture task sequence.

Operációs rendszerek telepítésének előkészítésePrepare for operating system deployments

Az operációs rendszerek telepítése számos forgatókönyv szerint végezhető a környezetében.There are a lot of scenarios to deploy an operating system to computers in your environment. A legtöbb esetben létrehoz egy feladatütemezést, és bejelöli a Meglévő lemezképcsomag telepítése választógombot a Feladatütemezés létrehozása varázslóban az operációs rendszer, a szoftverfrissítések és alkalmazások telepítéséhez, valamint a felhasználói beállítások áttelepítéséhez.In most cases, you will create a task sequence and select Install an existing image package in the Create Task Sequence Wizard to install the operating system, migrate user settings, apply software updates, and install applications. Mielőtt feladatütemezést hozna létre az operációs rendszer telepítéséhez, az alábbiakról kell gondoskodni:Before you create a task sequence to install an operating system, the following must be in place:

Elkészítési feladatütemezés létrehozásaCreate a build and capture task sequence

A következő eljárással feladatütemezés segítségével összeállíthat egy referencia-számítógépet, és rögzítheti az operációs rendszert.Use the following procedure to use a task sequence to build a reference computer and capture the operating system.

Operációsrendszer-kép készítésére és rögzítésére szolgáló feladatütemezés létrehozásaTo create a task sequence that builds and captures an operating system image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezés létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezés létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence to start the Create Task Sequence Wizard.

 4. Az Új feladatütemezés létrehozása lapon kattintson A referencia operációs rendszer lemezképének elkészítéselehetőségre.On the Create a New Task Sequence page, select Build and capture a reference operating system image.

 5. A Feladatütemezés adatai lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Task Sequence Information page, specify the following settings, and then click Next.

  • Feladatütemezés neve: Adjon meg egy nevet, amely azonosítja a feladatütemezést.Task sequence name: Specify a name that identifies the task sequence.

  • Leírás: Adja meg a például az operációs rendszer, a feladatütemezés által létrehozott, a feladatütemezés által végrehajtandó feladat leírását.Description: Specify a description of the task that is performed by the task sequence, such as a description of the operating system that is created by the task sequence.

  • Rendszerindító lemezkép: Adja meg a rendszerindító lemezképet, amely az operációs rendszer lemezképét telepíti.Boot image: Specify the boot image that installs the operating system image.

   Fontos

   A rendszerindító lemezkép architektúrájának kompatibilisnek kell lennie a célszámítógép hardverarchitektúrájával.The architecture of the boot image must be compatible with the hardware architecture of the destination computer.

 6. A Windows telepítése lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Install Windows page, specify the following settings, and then click Next.

  • Lemezképcsomag: Adja meg az operációs rendszer lemezképének csomagját, amely az operációs rendszer telepítéséhez szükséges fájlokat tartalmazza.Image package: Specify the operating system image package, which contains the files that are required to install the operating system.

  • Lemezképindex: Adja meg a telepítendő operációs rendszert.Image index: Specify the operating system to install. Ha az operációs rendszer lemezképe több verziót tartalmaz, válassza ki a telepíteni kívánt verziót.If the operating system image contains multiple versions, select the version that you want to install.

  • Termékkulcs: Adja meg a telepítendő Windows operációs rendszer termékkulcsát.Product key: Specify the product key for the Windows operating system to install. Kódolt mennyiségi licenckulcsot és normál termékkulcsot egyaránt megadhat.You can specify encoded volume license keys and standard product keys. Nem kódolt termékkulcs használata esetén mindegyik 5 karakterből álló csoportot kötőjellel (-) kell egymástól elválasztani.If you use a non-encoded product key, each group of 5 characters must be separated by a dash (-). Példa: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXXFor example: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  • Kiszolgáló licencelési módja: Adja meg, hogy a kiszolgálói licenc Munkaállomásonként, kiszolgálónként, vagy nincs megadva licenc.Server licensing mode: Specify that the server license is Per seat, Per server, or that no license is specified. Ha a kiszolgálói licenc beállítása Kiszolgálónként, adja meg a kiszolgálói kapcsolatok maximális számát is.If the server license is Per server, also specify the maximum number of server connections.

  • Adja meg, hogyan legyen kezelve az operációs rendszer telepítésekor használt rendszergazdai fiók.Specify how to handle the administrator account that is used when the operating system is deployed.

   • Véletlenszerűen generálja a helyi rendszergazda jelszavát, és tiltsa le a fiókot az összes támogatott platformon: Adja meg, hozzon létre egy véletlenszerű jelszót a helyi rendszergazdai fiókhoz, és letiltja a fiókot az operációs rendszer telepítése a Configuration Manager-e.Randomly generate the local administrator password and disable the account on all supported platforms: Specify whether to have Configuration Manager create a random password for the local administrator account and disable the account when the operating system is deployed.

   • Engedélyezze a fiókot, és adja meg a helyi rendszergazda jelszavát: Adja meg, hogy ugyanazt a jelszót használatos a helyi rendszergazdai fiókhoz minden számítógépen az operációs rendszer telepítési helyét.Enable the account and specify the local administrator password: Specify whether the same password is used for the local administrator account on all computers where the operating system is deployed.

 7. A Hálózat beállítása lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Configure Network page, specify the following settings, and then click Next.

  • Csatlakozás munkacsoporthoz: Adja meg, hogy a célszámítógépet munkacsoporthoz kívánja hozzáadni az operációs rendszer telepítésekor.Join a workgroup: Specify whether to add the destination computer to a workgroup when the operating system is deployed.

  • Csatlakozás tartományhoz: Adja meg, hogy a célszámítógépet egy tartományba az operációs rendszer telepítésekor.Join a domain: Specify whether to add the destination computer to a domain when the operating system is deployed. A Tartománymezőben adja meg a tartomány nevét.In Domain, specify the name of the domain.

   Fontos

   A helyi erdőben a tartományok megkereséséhez lehetőség van a tallózásra, de távoli erdő esetén be kell írni a tartomány nevét.You can browse to locate domains in the local forest, but you must specify the domain name for a remote forest.

   Lehetőség van szervezeti egység (OU) megadására is.You can also specify an organizational unit (OU). Ez egy nem kötelezően megadandó beállítás, amely annak a szervezeti egységnek az LDAP X.500 szerinti megkülönböztető nevét adja meg, amelyben létre kell hozni a számítógép fiókját, amennyiben az még nem létezik.This is an optional setting that specifies the LDAP X.500-distinguished name of the OU in which to create the computer account if it does not already exist.

  • Fiók: Adja meg a felhasználónevet és a megadott tartományhoz való csatlakozáshoz engedéllyel rendelkező fiók jelszava.Account: Specify the user name and password for the account that has permissions to join the specified domain. Például: tartomány\felhasználó vagy %változó%.For example: domain\user or %variable%.

   Fontos

   Ha a tartománybeállítások vagy a munkacsoport-beállítások áttelepítését tervezi, meg kell adnia az érvényes tartományi hitelesítő adatokat.You must enter the appropriate domain credentials if you plan to migrate either the domain settings or the workgroup settings.

 8. Az a Configuration Manager telepítése csoportjában adja meg a Configuration Manager-ügyfél telepítéséhez, adja hozzá a tulajdonságokat az ügyfél telepítéséhez szükséges forrásfájlokat tartalmazó Configuration Manager ügyfélcsomag majd tovább.On the Install Configuration Manager page, specify the Configuration Manager client package that contains the source files to install the Configuration Manager client, add any additional properties needed to install the client, and then click Next.

  Egy ügyfél telepítéséhez használható tulajdonságokról kapcsolatos további információkért lásd: kapcsolatos ügyfél-telepítési tulajdonságok.For more information about properties that can be used to install a client, see About client installation properties.

 9. A Frissítésekkel együtt lapon adja meg, hogy milyen szoftverfrissítéseket szeretne telepíteni: a szükséges szoftverfrissítéseket, minden szoftverfrissítést, vagy egyet sem; azután kattintson a Továbbgombra.On the Include Updates page, specify whether to install required software updates, all software updates, or no software updates, and then click Next. Telepítse a szoftverfrissítéseket adja meg, ha a Configuration Manager csak azokat a frissítéseket, amelyek a célszámítógép tagja gyűjteményekhez telepíti.If you specify to install software updates, Configuration Manager installs only those software updates that are targeted to the collections that the destination computer is a member of.

 10. Az Alkalmazások telepítése oldalon adja meg a célszámítógépen telepítendő alkalmazásokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Install Applications page, specify the applications to install on the destination computer, and then click Next. Ha több alkalmazást ad meg, lehetősége van a folytatáshoz a feladatsorrendet is megadni, amennyiben egy adott alkalmazást nem sikerült telepíteni.If you specify multiple applications, you can also specify that the task sequence continues if the installation of a specific application fails.

 11. A Rendszer-előkészítés lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the System Preparation page, specify the following settings, and then click Next.

  • Csomag: Adja meg a referencia-számítógép beállításainak rögzítéséhez a Sysprep megfelelő verzióját tartalmazó Configuration Manager-csomagot.Package: Specify the Configuration Manager package that contains the appropriate version of Sysprep to use to capture the reference computer settings.

   Windows Vista vagy későbbi operációs rendszer esetén a Sysprep automatikusan telepítve van a számítógépen, és nem kell csomagot megadni.If the operating system version that you are running is Windows Vista or later, Sysprep is automatically installed on the computer and you do not have to specify a package.

 12. A Lemezkép tulajdonságai lapon adja meg a következő beállításokat az operációs rendszer lemezképe számára, majd kattintson a Továbbgombra.On the Images Properties page, specify the following settings for the operating system image, and then click Next.

  • Által létrehozott: Adja meg az operációs rendszer lemezképét létrehozó felhasználó neve.Created by: Specify the name of the user who created the operating system image.

  • Verzió: Adjon meg egy felhasználó által meghatározott verziószámot, amely az operációs rendszer lemezképéhez tartozik.Version: Specify a user-defined version number that is associated with the operating system image.

  • Leírás: Adja meg az operációs rendszer lemezképének felhasználó által definiált leírását.Description: Specify a user-defined description of the operating system computer image.

 13. A Lemezkép rögzítése lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Capture Image page, specify the following settings, and then click Next.

  • Elérési út: Adjon meg egy megosztott hálózati mappát, a kimenet. WIM-fájlban tárolja.Path: Specify a shared network folder where the output .WIM file is stored. Ez a fájl tartalmazza az operációsrendszer-képet, amely a varázsló segítségével megadott beállítások szerint jön létre.This file contains the operating system image that is based on the settings that you specify by using this wizard. Ha a megadott mappában már van egy .WIM fájl, a rendszer felülírja a meglévő fájlt.If you specify a folder that contains an existing .WIM file, the existing file is overwritten.

  • Fiók: Adja meg a Windows-fiókot, amelyik eléri a lemezképet tároló hálózati megosztást.Account: Specify the Windows account that has permissions to the network share where the image is stored.

 14. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

 15. A feladatütemezés további lépéseinek megadásához jelölje ki a létrehozott feladatütemezést, és kattintson a Szerkesztéselemre.To add additional steps to the task sequence, select the task sequence that you created and click Edit. A feladatütemezés szerkesztésével kapcsolatos további információkért lásd: feladatütemezés szerkesztése.For information about how to edit a task sequence, see Edit a task sequence.

  A feladatütemezés telepítése a referencia-számítógépen az alábbi módszerek valamelyikével:Deploy the task sequence to a reference computer in one of the following ways:

 • Ha a referencia-számítógépen a Configuration Manager-ügyfél, a build telepítheti és rögzítheti a feladatütemezést a referencia-számítógépet tartalmazó gyűjteményen.If the reference computer is a Configuration Manager client, you can deploy the build and capture task sequence to the collection that contains the reference computer. Az operációs rendszer lemezképének üzembe helyezésével kapcsolatos további információkért lásd: hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez.For information about how to deploy the operating system image, see Create a task sequence to install an operating system.

  Megjegyzés

  Ha a feladatütemezéshez lemezparticionálási lépés tartozik, a feladatütemezés végrehajtásakor ne adja meg a Program letöltése beállítást.If the task sequence has a disk partitioning task sequence step, do not select the Download Program option when you deploy the task sequence.

 • Ha a referencia-számítógép nem a Configuration Manager-ügyfél, vagy ha azt szeretné, hogy manuálisan futtatja a feladatütemezést a referencia-számítógépen, futtassa a feladatütemezési média létrehozása varázsló rendszerindító adathordozó létrehozásához.If the reference computer is not a Configuration Manager client or if you want to manually run the task sequence on the reference computer, run the Create Task Sequence Media Wizard to create bootable media. Rendszerindító adathordozó létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: rendszerindító adathordozó létrehozása.For information about how to create bootable media, see Create bootable media.

Operációs rendszer lemezképének rögzítése meglévő referencia-számítógéprőlCapture an operating system image from an existing reference computer

Ha egy referencia-számítógép már készen áll a rögzítéshez, létrehozhat egy feladatütemezést, amely rögzíti az operációs rendszert a referencia-számítógépről.When you already have a reference computer ready to capture, you can create a task sequence that captures the operating system from the reference computer. Az Operációs rendszer lemezképének rögzítése feladatütemezési lépéssel egy vagy több lemezképet rögzíthet a referencia-számítógépről, majd egy képfájlban (.wim) tárolhatja őket a megadott hálózati megosztáson.You will use the Capture Operating System Image task sequence step to capture one or more images from a reference computer and store them in a image file (.wim) on the specified network share. A referencia-számítógép rendszerindító lemezkép használatával elindult Windows PE környezetben, a referencia-számítógépen mindegyik merevlemez külön lemezképként van rögzítve a .wim fájlban.The reference computer is started in Windows PE by using a boot image, each hard drive on the reference computer is captured as a separate image within the .wim file. Ha a hivatkozott számítógépen több meghajtó van, az eredményül kapott .wim fájl minden kötethez egy különálló lemezképet fog tartalmazni.If the referenced computer has multiple drives, the resulting .wim file will contain a separate image for each volume. Csak az NTFS vagy FAT32 fájlrendszerrel formázott kötetek lesznek rögzítve.Only volumes that are formatted as NTFS or FAT32 are captured. Az egyéb formátumú, illetve az USB-kötetek figyelmen kívül lesznek hagyva.Volumes with other formats and USB volumes are skipped.

A következő eljárás használatával rögzítheti az operációs rendszer lemezképét egy meglévő referencia-számítógépről.Use the following procedure to capture an operating system image from an existing reference computer.

Operációs rendszer rögzítése meglévő referencia-számítógéprőlTo capture an operating system from an existing reference computer

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezés létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezés létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence to start the Create Task Sequence Wizard.

 4. A Új feladatütemezés létrehozása lapon válassza az Új egyéni feladatütemezés létrehozásalehetőséget.On the Create a New Task Sequence page, select Create a new custom task sequence.

 5. A Feladatütemezés adatai lapon adja meg a feladatütemezés nevét és leírását.On the Task Sequence Information page, specify a name for the task sequence and a description of the task sequence.

 6. Adja meg a feladatütemezés rendszerindító lemezképét.Specify a boot image for the task sequence. A rendszerindító lemezkép a referencia-számítógép Windows PE környezetben való elindítására szolgál.This boot image is used to start the reference computer with Windows PE. További információkért lásd: rendszerindító lemezképek kezelése.For more information, see Manage boot images.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

 8. A Feladatütemezésekrészen válassza ki az egyéni feladatütemezést, majd a Kezdőlap lap Feladatütemezés csoportjában a Szerkesztés gombra kattintva nyissa meg a feladatütemezés-szerkesztőt.In Task Sequences, select the custom task sequence, and then on the Home tab, in the Task Sequence group, click Edit to open the task sequence editor.

 9. Használja ezt a lépést, ha a Configuration Manager-ügyfél telepítve van a referencia-számítógépen.Use this step only if the Configuration Manager client is installed on the reference computer.

  Kattintson a Hozzáadás, kattintson a lemezképek, és kattintson a Prepare ConfigMgr Client for Capture.Click Add, click Images, and then click Prepare ConfigMgr Client for Capture. Ez a feladatütemezési lépés szükséges a Configuration Manager-ügyfél a referencia-számítógépen, és felkészíti a lemezkép-készítési folyamat részeként a rögzítésre.This task sequence step takes the Configuration Manager client on the reference computer and prepares it for capture as part of the imaging process.

  Megjegyzés

  A feladatütemezés nem támogatja a Configuration Manager-ügyfél eltávolítása.The task sequence does not support uninstalling the Configuration Manager client.

 10. Kattintson a Hozzáadás, kattintson a lemezképek, és kattintson a Windows előkészítése a rögzítéshez.Click Add, click Images, and then click Prepare Windows for Capture. Ez a feladatütemezési művelet futtatja a Sysprep eszközt, majd a feladatütemezéshez megadott Windows PE rendszerindító lemezképpel indítja újra a számítógépet.This task sequence action runs Sysprep and then reboots the computer into Windows PE boot image specified for the task sequence. Ez a művelet akkor végezhető el sikeresen, ha a referencia-számítógép nincs tartományhoz csatlakoztatva.The reference computer must not be joined to a domain for this action to be completed successfully.

 11. Kattintson a Hozzáadás, kattintson a lemezképek, és kattintson a operációs rendszer lemezképének rögzítése.Click Add, click Images, and then click Capture Operating System Image. Ez a feladatütemezési lépés csak Windows PE környezetből rögzíti a merevlemez-meghajtókat a referencia-számítógépen.This task sequence step will only run from Windows PE to capture the hard drives on the reference computer. Konfigurálja az alábbi beállításokat a feladatütemezési lépéshez.Configure the following settings for the task sequence step.

  • Név és leírás: Igény szerint módosítsa a feladatütemezési lépés nevét, és adjon meg egy leírást.Name and Description: Optionally, you can change the name of the task sequence step and provide a description.

  • Cél: Adjon meg egy megosztott hálózati mappát, a kimenet. WIM-fájlban tárolja.Destination: Specify a shared network folder where the output .WIM file is stored. Ez a fájl tartalmazza az operációsrendszer-képet, amely a varázsló segítségével megadott beállítások szerint jön létre.This file contains the operating system image that is based on the settings that you specify by using this wizard. Ha a megadott mappában már van egy .WIM fájl, a rendszer felülírja a meglévő fájlt.If you specify a folder that contains an existing .WIM file, the existing file is overwritten.

  • Leírás, verzió, és által létrehozott: Szükség esetén adja meg a rögzíteni kívánt kép adatait.Description, Version, and Created by: Optionally, provide details about the image that you will capture.

  • Operációs rendszer lemezképének rögzítése fiók: Adja meg a Windows-fiók, amely a hálózati megosztás megadott engedélyekkel rendelkezik.Capture operating system image account: Specify the Windows account that has permissions to the network share you specified. A Beállítás gombra kattintva adhatja meg a Windows-fiók nevét.Click Set to specify the name of that Windows account.

   Kattintson az OK gombra a feladatütemezés-szerkesztő bezárásához.Click OK to close the task sequence editor.

  A feladatütemezés telepítése a referencia-számítógépen az alábbi módszerek valamelyikével:Deploy the task sequence to a reference computer in one of the following ways:

 • Ha a referencia-számítógépen a Configuration Manager-ügyfél, telepítheti a feladatütemezést a referencia-számítógépet tartalmazó gyűjteményen.If the reference computer is a Configuration Manager client, you can deploy the task sequence to the collection that contains the reference computer. Az operációs rendszer lemezképének üzembe helyezésével kapcsolatos további információkért lásd: hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez.For information about how to deploy the operating system image, see Create a task sequence to install an operating system.

 • Ha a referencia-számítógép nem a Configuration Manager-ügyfél, vagy ha azt szeretné, hogy manuálisan futtatja a feladatütemezést a referencia-számítógépen, futtassa a feladatütemezési média létrehozása varázsló rendszerindító adathordozó létrehozásához.If the reference computer is not a Configuration Manager client or if you want to manually run the task sequence on the reference computer, run the Create Task Sequence Media Wizard to create bootable media. Rendszerindító adathordozó létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: rendszerindító adathordozó létrehozása.For information about how to create bootable media, see Create bootable media.

Operációsrendszer-kép készítésére és rögzítésére szolgáló feladatütemezés példájaTask sequence example to build and capture an operating system image

Az alábbi táblázatot útmutatóként használva hozzon létre egy feladatütemezést az operációsrendszer-kép készítésére és rögzítésére.Use the following table as a guide as you create a task sequence that builds and captures an operating system image. A táblázat segítséget nyújt a feladatütemezési lépések általános sorrendjének meghatározásához és a lépések logikai csoportokba rendezéséhez és szerkezetének kialakításához.The table will help you decide the general sequence for your task sequence steps and how to organize and structure those task sequence steps into logical groups. Az Ön által létrehozott feladatütemezés eltérhet ettől a példától, és több vagy kevesebb feladatütemezési lépést tartalmazhat.The task sequence that you create may vary from this sample and can contain more or less task sequence steps and groups.

Fontos

Mindig a Feladatütemezés létrehozása varázsló segítségével hozzon létre ilyen típusú feladatütemezést.Always use the Create Task Sequence Wizard to create this type of task sequence.

Ha az Új feladatütemezés varázsló segítségével hozza létre ezt az új feladatütemezést, a feladatütemezési lépések neveinek némelyike eltér attól, mint ha manuálisan adta volna hozzá ezeket a feladatütemezési lépéseket egy meglévő feladatütemezéshez.When you use the New Task Sequence to create this new task sequence some of the task sequence step names are different than what they would be if you manually added these task sequence steps to an existing task sequence. Az alábbi táblázatban láthatók az elnevezési eltérések:The following table displays the naming differences:

Új feladatütemezés varázsló feladatütemezési lépésének neveNew Task Sequence Wizard Task Sequence Step name Feladatütemezés-szerkesztő egyenértékű lépésének neveEquivalent Task Sequence Editor Step Name
Újraindítás Windows PE környezetbenRestart in Windows PE Újraindítás Windows PE környezetben vagy merevlemezenReboot to Windows PE or hard disk
0 lemez particionálásaPartition Disk 0 Lemez formázása és particionálásaFormat and Partition Disk
Eszközillesztők alkalmazásaApply Device Drivers Illesztőprogramok automatikus alkalmazásaAuto Apply Drivers
Frissítések telepítéseInstall Updates Szoftverfrissítések telepítéseInstall Software Updates
Csatlakozás munkacsoporthozJoin Workgroup Csatlakozás tartományhoz vagy munkacsoporthozJoin Domain or Workgroup
ConfigMgr-ügyfél előkészítése a rögzítéshezPrepare ConfigMgr Client Prepare ConfigMgr Client for CapturePrepare ConfigMgr Client for Capture
Operációs rendszer előkészítésePrepare Operating System Prepare Windows for CapturePrepare Windows for Capture
Kép készítése a referencia-számítógéprőlCapture the Reference Machine Operációs rendszer lemezképének rögzítéseCapture Operating System Image
Feladatütemezési csoport/lépésTask Sequence Group/Step HivatkozásReference
A referencia-számítógép összeállítása – (Új feladatütemezési csoport)Build the Reference Computer - (New Task Sequence Group) Feladatütemezési csoport létrehozása.Create a task sequence group. A feladatütemezési csoportok a jobb rendezés és hibaellenőrzés érdekében összefogják a hasonló feladatütemezési lépéseket.A task sequence group keeps similar task sequence steps together for better organization and error control.

Ez a csoport a referencia-számítógépek összeállításához szükséges műveleteket tartalmazza.This group contains the actions necessary to build a reference computer.
Újraindítás Windows PE környezetbenRestart in Windows PE Ezt a feladatütemezési lépést használva adhatja meg célszámítógép újraindítási beállításait.Use this task sequence step to specify the restart options for the destination computer. Ez a lépés üzenetben tájékoztatja a felhasználót a számítógép újraindításáról, hogy a telepítés folytatódhasson.This step will display a message to the user that the computer will be restarted so that the installation can continue.

Ez a lépés a csak olvasható _SMSTSInWinPE feladatütemezési változót használja.This step uses the read-only _SMSTSInWinPE task sequence variable. Ha a kapcsolódó érték hamis , a feladatütemezési lépés folytatódik.If the associated value equals false the task sequence step will continue.
0 lemez particionálásaPartition Disk 0 Ezt a feladatütemezési lépést használva adhatja meg a célszámítógépen a merevlemez formázásához szükséges műveleteket.Use this task sequence step to specify the actions necessary to format the hard drive on the destination computer. Az alapértelmezett lemezszám a 0.The default disk number is 0.

Ez a lépés a csak olvasható _SMSTSClientCache feladatütemezési változót használja.This step uses the read-only _SMSTSClientCache task sequence variable. Ez a lépés fog futni, ha a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótára nem létezik.This step will run if the Configuration Manager client cache does not exist.
Operációs rendszer alkalmazásaApply Operating System Ezt a feladatütemezési lépést használva telepíthet egy megadott operációsrendszer-képet a célszámítógépen.Use this task sequence step to install a specified operating system image on the destination computer. Ebben a lépésben a WIM-fájl a célszámítógépen a megfelelő soros lemezköteten az adott köteten (a Configuration Manager-specifikus vezérlési fájlok kivételével) minden fájl törlése után található összes kötetlemezképet vonatkozik.This step applies all volume images contained in the WIM file to the corresponding sequential disk volume on the target computer after first deleting all files on that volume (with the exception of Configuration Manager-specific control files).
Windows-beállítások alkalmazásaApply Windows Settings Ezzel a feladatütemezési lépéssel konfigurálhatja a Windows-beállítások konfigurációs adatait a célszámítógéphez.Use this task sequence step to configure the Windows settings configuration information for the destination computer.
Hálózati beállítások alkalmazásaApply Network Settings Ezzel a feladatütemezési lépéssel adhatja meg a célszámítógép hálózati vagy munkacsoport-konfigurációs adatait.Use this task sequence step to specify the network or workgroup configuration information for the destination computer.
Eszközillesztők alkalmazásaApply Device Drivers Ezzel a feladatütemezési lépéssel egyeztetheti és telepítheti az illesztőprogramokat az operációs rendszer központi telepítésének részeként használja.Use this task sequence step to match and install drivers as part of an operating system deployment. Az összes kategóriából származó illesztőprogram figyelembevétele választógombot bejelölve engedélyezheti, hogy a Windows telepítő minden meglévő illesztőprogram-kategóriában keressen, Az illesztőprogramok figyelembevételének korlátozása a kiválasztott kategóriákraválasztógombot bejelölve pedig korlátozhatja, hogy a Windows telepítő mely illesztőprogram-kategóriákban keressen.You can allow Windows Setup to search all existing driver categories by selecting Consider drivers from all categories or limit which driver categories Windows Setup searches by selecting Limit driver matching to only consider drivers in selected categories.

Ez a lépés a csak olvasható _SMSTSMediaType feladatütemezési változót használja.This step uses the read-only _SMSTSMediaType task sequence variable. Ha a kapcsolódó érték nem egyezik meg a FullMedia értékkel, ez a feladatütemezési lépés fog futni.If the associated value does not equal FullMedia this task sequence step will run.
Windows és ConfigMgr beállításaSetup Windows and ConfigMgr Ez a feladatütemezési lépés használatával a Configuration Manager ügyfélszoftver telepítése.Use this task sequence step to install the Configuration Manager client software. A Configuration Manager telepíti, és regisztrálja a Configuration Manager-ügyfél GUID Azonosítóját.Configuration Manager installs and registers the Configuration Manager client GUID. A szükséges telepítési paramétereket a Telepítés tulajdonságai ablakban rendelheti hozzá.You can assign the necessary installation parameters in the Installation properties window.
Frissítések telepítéseInstall Updates Ezzel a feladatütemezési lépéssel adja meg, hogy a szoftverfrissítések hogyan legyenek telepítve a célszámítógépen.Use this task sequence step to specify how software updates are installed on the destination computer. A rendszer ezen feladatütemezési lépés futtatásáig nem értékeli ki, hogy a célszámítógépen alkalmazhatóak-e szoftverfrissítések.The destination computer is not evaluated for applicable software updates until this task sequence step runs. Ekkor a célszámítógépen értékeli ki a szoftverfrissítések hasonlít bármilyen más Configuration Manager által felügyelt ügyfél.At that point, the destination computer is evaluated for software updates similar to any other Configuration Manager-managed client.

Ez a lépés a csak olvasható _SMSTSMediaType feladatütemezési változót használja.This step uses the read-only _SMSTSMediaType task sequence variable. Ha a kapcsolódó érték nem egyezik meg a FullMedia értékkel, ez a feladatütemezési lépés fog futni.If the associated value does not equal FullMedia this task sequence step will run.
Kép készítése a referencia-számítógépről – (Új feladatütemezési csoport)Capture the Reference Computer - (New Task Sequence Group) Másik feladatütemezési csoport létrehozása.Create another a task sequence group. Ez a csoport tartalmazza a referencia-számítógép előkészítéséhez és rögzítéséhez szükséges lépéseket.This group contains the necessary steps to prepare and capture a reference computer.
Csatlakozás munkacsoporthozJoin Workgroup Ezzel a feladatütemezési lépéssel adhatja meg azokat az információkat, amelyek a célszámítógép munkacsoporthoz való csatlakozásához szükségesek.Use this task sequence step to specify information needed to have the destination computer join a workgroup.
Prepare ConfigMgr Client for CapturePrepare ConfigMgr Client for Capture Ebben a lépésben használni a Configuration Manager-ügyfél a referencia-számítógépen, és felkészíti a lemezkép-készítési folyamat részeként a rögzítéshezUse this step to take the Configuration Manager client on the reference computer and prepares it for capture as part of the imaging process
Operációs rendszer előkészítésePrepare Operating System E feladatütemezési lépés használatával adhatja meg a Windows-beállítások referencia-számítógépről történő rögzítésekor használandó Sysprep-beállításokat.Use this task sequence step to specify the Sysprep options to use when capturing Windows settings from the reference computer. Ez a feladatütemezési lépés futtatja a Sysprep eszközt, majd a feladatütemezéshez megadott Windows PE rendszerindító lemezképpel újraindítja a számítógépet.This task sequence step runs Sysprep and then reboots the computer into the Windows PE boot image specified for the task sequence.
Operációs rendszer lemezképének rögzítéseCapture Operating System Image E feladatütemezési lépés használatával adhatja meg a kép mentésekor használandó meglévő hálózati megosztást és WIM-fájlt.Use this task sequence step to enter a specific existing network share and .WIM file to use when saving the image. Ez a hely szolgál a csomag forráshelyeként, amikor az Operációsrendszer-lemezkép hozzáadása varázslóhasználatával vesz fel egy operációsrendszer-lemezképcsomagot.This location is used as the package source location when adding an operating system image package using the Add Operating System Image Package Wizard.

Miután elkészült egy lemezkép rögzítésével a referencia-számítógépen, ne rögzítsen rajta újabb operációsrendszer-lemezképet, mert a beállításjegyzék-bejegyzések a kezdeti konfiguráció során jönnek létre.After you have captured an image from a reference computer, do not capture another operating system image from the reference computer because registry entries are created during the initial configuration. Minden újabb operációsrendszer-lemezkép rögzítéséhez újabb referencia-számítógépet kell létrehozni.Create a new reference computer each time that you capture the operating system image. Ha azt tervezi, a jövőbeli operációsrendszer-lemezképek létrehozásához használja a referencia-számítógépre, először távolítsa el a Configuration Manager-ügyfél, és telepítse újra a Configuration Manager-ügyfél.If you plan to use the same reference computer to create future operating system images, first uninstall the Configuration Manager client, and then reinstall the Configuration Manager client.

További lépésekNext steps

A vállalati operációs rendszerek központi telepítésének módszereiMethods to deploy enterprise operating systems