Hozzon létre egy feladatütemezést, rögzítheti és visszaállíthatja a felhasználói állapotot a System Center Configuration ManagerbenCreate a task sequence to capture and restore user state in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Használhatja a System Center Configuration Manager feladatütemezések rögzítheti és visszaállíthatja a felhasználói állapotadatokat olyan operációsrendszer-telepítési helyzetekben hol szeretné megőrizni az aktuális operációs rendszer felhasználói állapotát.You can use System Center Configuration Manager task sequences to capture and restore the user state data in operating system deployment scenarios where you want to retain the user state of the current operating system. A létrehozni kívánt feladatütemezés típusától függően előfordulhat, hogy egyes rögzítési és visszaállítási lépések hozzáadása automatikusan fog történni.Depending on the type of task sequence you create, the capture and restore steps might be automatically added as part of the task sequence. Más esetekben előfordulhat, hogy manuálisan kell hozzáadnia a rögzítési és visszaállítási lépéseket a feladatütemezéshez.In other scenarios, you might need to manually add the capture and restore steps to the task sequence. Ebben a témakörben megtalálhatja azokat a lépéseket, amelyeket a meglévő feladatütemezésekhez hozzá kell adnia a felhasználói állapotadatok rögzítéséhez és visszaállításához.This topic provides the steps that you must add to an existing task sequence to capture and restore user state data.

Felhasználói állapotadatok rögzítése és helyreállításaHow to capture and restore user state data

A felhasználói állapot rögzítéséhez és visszaállításához a következő lépéseket kell felvennie a feladatütemezésbe:To capture and restore the user state, you must add the following steps to the task sequence:

 • Állapot tárolásának igénylése: Ez a lépés csak akkor, ha a felhasználói állapotot az állapotáttelepítési ponton tárolja van szükség.Request State Store: This step is needed only if you store the user state on the state migration point.

 • Felhasználói állapot rögzítése: Ez a lépés a felhasználói állapotadatokat rögzíti, és az állapotáttelepítési ponton vagy a helyi, hivatkozásokkal számítógépen tárolja azokat.Capture User State: This step captures the user state data and stores it on the state migration point or locally using links.

 • Felhasználói állapot visszaállítása: Ebben a lépésben állítja vissza a felhasználói állapotadatokat a célszámítógépen.Restore User State: This step restores the user state data on the destination computer. és képes lekérni a szükséges adatokat az állapotáttelepítési pontról vagy a célszámítógépről.It can retrieve the data from a user state migration point or from the destination computer.

 • Állapot tárolásának felszabadítása: Ez a lépés csak akkor, ha a felhasználói állapotot az állapotáttelepítési ponton tárolja van szükség.Release State Store: This step is needed only if you store the user state on the state migration point. A lépés eltávolítja a felhasználói állapotadatokat az állapotáttelepítési pontról.This step removes this data from the state migration point.

  A felhasználói állapot rögzítéséhez és helyreállításához szükséges feladatütemezési lépések hozzáadásához kövesse az alábbi eljárásokat.Use the following procedures to add the task sequence steps needed to capture the user state and restore the user state. Feladat feladatütemezések létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: feladatok automatizálásához a feladatütemezések kezeléséhez.For more information about creating a task sequences, see Manage task sequences to automate tasks.

Feladatütemezési lépések hozzáadása a felhasználói állapot rögzítéséhezTo add task sequence steps to capture the user state

 1. A Feladatütemezés listán jelöljön ki egy feladatütemezést, majd kattintson a Szerkesztésparancsra.In the Task Sequence list, select a task sequence, and then click Edit.

 2. Ha állapotáttelepítési pontot használ a felhasználói állapot tárolására, vegye fel az Állapot tárolásának igénylése lépést a feladatütemezésbe.If you are using a state migration point to store the user state, add the Request State Store step to the task sequence. A Feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadásgombra, mutasson a Felhasználói állapotelemre, majd kattintson az Állapot tárolásának igényléselehetőségre.In the Task Sequence Editor dialog box, click Add, point to User State, and then click Request State Store. Adja meg az alábbi tulajdonságokat és beállításokat az Állapot tárolásának igénylése lépéshez, majd kattintson az Alkalmazgombra.Specify the following properties and options for the Request State Store step, and then click Apply.

  A Tulajdonságok lapon adja meg az alábbi beállításokat:On the Properties tab, specify the following options:

  • Adja meg a lépés nevét és leírását.Enter a name and description for the step.

  • Kattintson az Állapot rögzítése a számítógéprőlelemre.Click Capture state from the computer.

  • Az Ismételt kísérletek száma mezőben adja meg, hogy a feladatütemezés hiba esetén hányszor tegyen kísérletet a felhasználói állapotadatok rögzítésére.In the Number of retries box, specify the number of times the task sequence attempts to capture the user state data if an error occurs.

  • Az Újrapróbálkozás késleltetése (másodperc) mezőben adja meg, hogy a feladatütemezés hány másodpercet várjon, mielőtt újra megpróbálja rögzíteni az adatokat.In the Retry delay (in seconds) box, specify how many seconds that the task sequence waits before it retries to capture the data.

  • Válassza ki a Ha a számítógépes fiók nem tud csatlakozni az állapottárolóhoz, használja a hálózati elérésre szolgáló fiókot melletti jelölőnégyzetet, hogy adja meg, hogy a Configuration Manager által használt hálózatelérési fiók az állapottárolóhoz való csatlakozás.Select the If computer account fails to connect to state store, use the Network Access account check box to specify whether to use the Configuration Manager Network Access Account to connect to the state store.

   A Beállítások lapon adja meg az alábbi beállításokat:On the Options tab, specify the following options:

  • Ha szeretné, hogy a feladatsor a következő lépéssel folytatódjon, ha ez a lépés sikertelen, jelölje be a Folytatás hiba esetén négyzetet.Select the Continue on error check box if you want the task sequence to continue to the next step if this step fails.

  • Határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a feladatsor folytatódhasson hiba esetén.Specify any conditions that must be met before the task sequence can continue if an error occurs.

 3. A feladatütemezésbe vegye fel a Felhasználói állapot rögzítése lépést.Add the Capture User State step to the task sequence. A Feladatütemezés-szerkesztő párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadásgombra, mutasson a Felhasználói állapotelemre, majd kattintson a Felhasználói állapot rögzítéselehetőségre.In the Task Sequence Editor dialog box, click Add, point to User State, and then click Capture User State. Adja meg az alábbi tulajdonságokat és beállításokat a Felhasználói állapot rögzítése lépéshez, majd kattintson az OKgombra.Specify the following properties and options for the Capture User State step, and then click OK.

  Fontos

  Amikor hozzáadja ezt a lépést a feladatütemezéshez, állítsa be az OSDStateStorePath feladatütemezési változót is a felhasználói állapotadatok tárolási helyének meghatározásához.When you add this step to your task sequence, also set the OSDStateStorePath task sequence variable to specify where the user state data is stored. A felhasználói állapot helyi tárolása esetén ne adjon meg gyökérmappát, ez esetben ugyanis a feladatütemezés futtatása sikertelen lehet.If you store the user state locally, do not specify a root folder as that can cause the task sequence to fail. A felhasználói adatok helyi tárolása esetén mindig mappát vagy almappát használjon.When you store the user data locally always use a folder or subfolder. Ezen változóval kapcsolatos információkért lásd: rögzítése felhasználói állapot feladatütemezési művelet változói.For information about this variable, see Capture User State Task Sequence Action Variables.

  A Tulajdonságok lapon adja meg az alábbi beállításokat:On the Properties tab, specify the following options:

  • Adja meg a lépés nevét és leírását.Enter a name and description for the step.

  • Határozza meg azt a csomagot, amely a felhasználói állapotadatok rögzítésére szolgáló USMT-forrásfájlt tartalmazza.Specify the package that contains the USMT source file used to capture the user state data.

  • Adja meg a rögzítendő felhasználói profilokat:Specify the user profiles to capture:

   • Az összes profil rögzítéséhez kattintson Az összes felhasználói profil rögzítése a szokásos beállítások használatával elemre.Click Capture all user profiles with standard options to capture all user profiles.

   • A rögzítendő felhasználói profilok meghatározásához kattintson a Felhasználói profilok rögzítésének testre szabása elemre.Click Customize user profile capture to specify individual user profiles to capture. Válassza ki a konfigurációs fájl (miguser.xml, migsys.xml vagy migapp.xml), amely a felhasználói profil adatait tartalmazza.Select the configuration file (miguser.xml, migsys.xml, or migapp.xml) that contains the user profile information. A config.xml konfigurációs fájl itt nem használható, de manuálisan hozzáadhatja a OSDMigrageAdditionalCaptureOptions és Osdmigrateadditionalcaptureoptions változókkal USMT-parancssorhoz.You cannot use the config.xml configuration file here, but you can manually add it to the USMT command line using the OSDMigrageAdditionalCaptureOptions and OSDMigrateAdditionalRestoreOptions variables.

  • A Részletes naplózás engedélyezése elemmel meghatározhatja, hogy a rendszer mennyi információt írhat a naplófájlokba hiba esetén.Select Enable verbose logging to specify how much information to write to log files if an error occurs.

  • Jelölje be A titkosított fájlrendszert (EFS) használó fájlok mellőzésenégyzetet.Select Skip files that use the Encrypting File System (EFS).

  • Ha a Másolás fájlrendszerelérés használatával elemet választja, határozza meg az alábbi beállításokat:Select Copy by using file system access to specify the following settings:

   • Továbbra is, ha egyes fájlok nem rögzíthetők: Ezzel a beállítással a feladatütemezési lépéssel az áttelepítési folyamat folytatódik, még akkor is, ha egyes fájlok nem rögzíthetők.Continue if some files cannot be captured: This setting allows the task sequence step to continue the migration process even if some files cannot be captured. Ha letiltja ezt a beállítást, és valamelyik fájl nem rögzíthető, a feladatütemezési lépés sikertelen lesz.If you disable this option and a file cannot be captured, the task sequence step fails. A beállítás alapértelmezés szerint engedélyezett.This option is enabled by default.

   • Helyi rögzítés fájlok másolása helyett hivatkozásokat használva: Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy az USMT 4.0 rögzített hivatkozásokat áttelepítési funkcióját használja.Capture locally by using links instead of by copying files: This setting allows you to use the hard link migration feature that is available in USMT 4.0. Ha USMT 4.0 előtti USMT-verziót használ, a rendszer figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.This setting is ignored if you use versions of USMT that are earlier than USMT 4.0.

   • Üzemmódban végezze a rögzítést (csak Windows PE): Ez a beállítás lehetővé teszi a meglévő operációs rendszer elindítása nélkül rögzítheti a felhasználói állapotot a Windows PE környezetben.Capture in off-line mode (Windows PE only): This setting allows you to capture use state from Windows PE without booting to the existing operating system. Ha USMT 4.0 előtti USMT-verziót használ, a rendszer figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.This setting is ignored if you use versions of USMT that are earlier than USMT 4.0.

  • Válassza a Rögzítés a VSS-szolgáltatás (Volume Copy Shadow Service) használatávallehetőséget.Select Capture by using Volume Copy Shadow Services (VSS). Ha USMT 4.0 előtti USMT-verziót használ, a rendszer figyelmen kívül hagyja ezt a beállítást.This setting is ignored if you use versions of USMT that are earlier than USMT 4.0.

   A Beállítások lapon adja meg az alábbi beállításokat:On the Options tab, specify the following options:

  • Ha szeretné, hogy a feladatsor a következő lépéssel folytatódjon, ha ez a lépés sikertelen, jelölje be a Folytatás hiba esetén négyzetet.Select the Continue on error check box if you want the task sequence to continue to the next step if this step fails.

  • Határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a feladatsor folytatódhasson hiba esetén.Specify any conditions that must be met before the task sequence can continue if an error occurs.

 4. Ha a felhasználói állapot tárolásához állapotáttelepítési pontot használ, adja hozzá a állapot tárolásának felszabadítása lépést a feladatütemezéshez.If you are using a state migration point to store the user state, add the Release State Store step to the task sequence. A Feladatütemezés szerkesztő párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadáselemre, mutasson a Felhasználói állapotelemre, majd kattintson az Állapot tárolásának felszabadításagombra.In the Task Sequence Editor dialog box, click Add, point to User State, and then click Release State Store. Adja meg a következő tulajdonságokat és beállításokat az Állapot tárolásának felszabadítása lépéshez, majd kattintson az OKgombra.Specify the following properties and options for the Release State Store step, and then click OK.

  Fontos

  A Felhasználói állapot felszabadítása lépés előtt futtatott feladatütemezési műveletnek sikeresnek kell lennie az Állapot tárolásának felszabadítása lépés megkezdése előtt.The task sequence action that runs before the Release State Store step must be successful before the Release State Store step is started.

  A Tulajdonságok lapon adja meg lépés nevét és leírását.On the Properties tab, enter a name and description for the step.

  A Beállítások lapon adja meg az alábbi beállításokat.On the Options tab, specify the following options.

  • Ha szeretné, hogy a feladatsor a következő lépéssel folytatódjon, ha ez a lépés sikertelen, jelölje be a Folytatás hiba esetén négyzetet.Select the Continue on error check box if you want the task sequence to continue to the next step if this step fails.

  • Határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a feladatütemezés folytatódhasson hiba esetén.Specify any conditions that must be met before the task sequence can continue when an error occurs.

  Telepítse ezt a feladatütemezést, ha szeretné rögzíteni a felhasználói állapotot egy célszámítógépen.Deploy this task sequence to capture the user state on a destination computer. További információ a feladatütemezések központi telepítéséről: feladatütemezés központi telepítése.For information about how to deploy task sequences, see Deploy a task sequence.

Feladatütemezési lépések hozzáadása a felhasználói állapot visszaállításáhozTo add task sequence steps to restore the user state

 1. A Feladatütemezés listán jelöljön ki egy feladatütemezést, majd kattintson a Szerkesztésparancsra.In the Task Sequence list, select a task sequence, and then click Edit.

 2. Adja hozzá a felhasználói állapot visszaállítása lépést a feladatütemezéshez.Add the Restore User State step to the task sequence. A Feladatütemezés szerkesztő párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadáselemre, mutasson a Felhasználói állapotelemre, majd kattintson a Felhasználói állapot visszaállításagombra.In the Task Sequence Editor dialog box, click Add, point to User State, and then click Restore User State. Ezzel a lépéssel kapcsolat jön létre az állapotáttelepítési ponttal.This step establishes a connection to the state migration point. Adja meg a következő tulajdonságokat és beállításokat a Felhasználói állapot visszaállítása lépéshez, majd kattintson az OKgombra.Specify the following properties and options for the Restore User State step, and then click OK.

  A Tulajdonságok lapon adja meg az alábbi tulajdonságokat:On the Properties tab, specify the following properties:

  • Adja meg a lépés nevét és leírását.Enter a name and description for the step.

  • Adja meg az USMT-t tartalmazó csomagot a felhasználói állapot adatainak visszaállításához.Specify the package that contains the USMT to restore the user state data.

  • Adja meg a visszaállítandó felhasználói profilokat:Specify the user profiles to restore:

   • Kattintson a Az összes rögzített felhasználói profil visszaállítása a szokásos beállításokkal elemre az összes felhasználói profil visszaállításához.Click Restore all captured user profiles with standard options to restore all user profiles.

   • Kattintson a felhasználói profilok visszaállításának testreszabása elemre egyedi felhasználói profilok visszaállításához.Click Customize user profile restore to restore individual user profiles. Válassza ki a konfigurációs fájl (miguser.xml, migsys.xml vagy migapp.xml), amely a felhasználói profil adatait tartalmazza.Select the configuration file (miguser.xml, migsys.xml, or migapp.xml) that contains the user profile information. A config.xml konfigurációs fájl itt nem használható, de manuálisan hozzáadhatja a OSDMigrageAdditionalCaptureOptions és Osdmigrateadditionalcaptureoptions változókkal USMT-parancssorhoz.You cannot use the config.xml configuration file here, but you can manually add it to the USMT command line using the OSDMigrageAdditionalCaptureOptions and OSDMigrateAdditionalRestoreOptions variables.

  • Válassza a Helyi számítógép-felhasználói profilok visszaállítása elemet ahhoz, hogy új jelszót adjon meg a visszaállított profilokhoz.Select Restore local computer user profiles to provide a new password for the restored profiles. Helyi profilokhoz tartozó jelszavakat nem telepíthet át.You cannot migrate passwords for local profiles.

   Megjegyzés

   Ha rendelkezik helyi felhasználói fiókokkal, és használja a felhasználói állapot rögzítése lépést, valamint kiválasztja összes felhasználói profil rögzítése a szokásos beállításokkal, ki kell választania a helyi számítógép-felhasználói profilok visszaállítása beállítást azokban a felhasználói állapot visszaállítása lépés vagy a feladatütemezés sikertelen lesz.When you have local user accounts, and you use the Capture User State step and select Capture all user profiles with standard options, you must select the Restore local computer user profiles setting in the Restore User State step or the task sequence will fail.

  • Válassza a Folytassa, ha egyes fájlok nem állíthatók vissza lépést ahhoz, hogy a Felhasználói állapot visszaállítása lépés folytatassa a műveletet, ha egy fájl nem állítható vissza.Select Continue if some files cannot be restored if you want the Restore User State step to continue if a file cannot be restored.

   Ha a felhasználói állapotot helyi hivatkozások használatával tárolja, és a visszaállítás sikertelen, a rendszergazda felhasználó manuálisan törölheti az adatok tárolásához létrehozott rögzített hivatkozásokat, vagy a feladatütemezés futtatni tudja az USMTUtils eszközt.If you store the user state by using local links and the restore is not successful, the administrative user can manually delete the hard-links that were created to store the data or the task sequence can run the USMTUtils tool. Ha törléséhez az usmtutils eszközt használja, vegye fel a számítógép újraindítása lépést az USMTUtils futtatása után.If you use USMTUtils to delete the hard-link, add a Restart Computer step after you run USMTUtils.

  • A Részletes naplózás engedélyezése elemmel meghatározhatja, hogy a rendszer mennyi információt írhat a naplófájlokba hiba esetén.Select Enable verbose logging to specify how much information to write to log files if an error occurs.

   A Beállítások lapon adja meg az alábbi beállításokat:On the Options tab, specify the following options:

  • Ha szeretné, hogy a feladatsor a következő lépéssel folytatódjon, ha ez a lépés sikertelen, jelölje be a Folytatás hiba esetén négyzetet.Select the Continue on error check box if you want the task sequence to continue to the next step if this step fails.

  • Határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a feladatsor folytatódhasson hiba esetén.Specify any conditions that must be met before the task sequence can continue if an error occurs.

 3. Ha a felhasználói állapot tárolásához állapotáttelepítési pontot használ, adja hozzá a állapot tárolásának felszabadítása lépést a feladatütemezéshez.If you are using a state migration point to store the user state, add the Release State Store step to the task sequence. A Feladatütemezés szerkesztő párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadáselemre, mutasson a Felhasználói állapotelemre, majd kattintson az Állapot tárolásának felszabadításagombra.In the Task Sequence Editor dialog box, click Add, point to User State, and then click Release State Store. Adja meg a következő tulajdonságokat és beállításokat az Állapot tárolásának felszabadítása lépéshez, majd kattintson az OKgombra.Specify the following properties and options for the Release State Store step, and then click OK.

  Fontos

  A Felhasználói állapot felszabadítása lépés előtt futtatott feladatütemezési műveletnek sikeresnek kell lennie az Állapot tárolásának felszabadítása lépés megkezdése előtt.The task sequence action that runs before the Release State Store step must be successful before the Release State Store step is started.

  A Tulajdonságok lapon adja meg lépés nevét és leírását.On the Properties tab, enter a name and description for the step.

  A Beállítások lapon adja meg az alábbi beállításokat.On the Options tab, specify the following options.

  • Ha szeretné, hogy a feladatsor a következő lépéssel folytatódjon, ha ez a lépés sikertelen, jelölje be a Folytatás hiba esetén négyzetet.Select the Continue on error check box if you want the task sequence to continue to the next step if this step fails.

  • Határozza meg azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a feladatütemezés folytatódhasson hiba esetén.Specify any conditions that must be met before the task sequence can continue when an error occurs.

  Központilag telepítse ezt a feladatütemezést, a célszámítógépen lévő felhasználói adatok visszaállításához.Deploy this task sequence to restore the user state on a destination computer. További információ a feladatütemezések központi telepítéséről: feladatütemezés központi telepítése.For information about deploying task sequences, see Deploy a task sequence.

További lépésekNext steps

A feladatütemezés központi telepítésének figyeléseMonitor the task sequence deployment