Rendszerindító adathordozó létrehozása a System Center Configuration ManagerrelCreate bootable media with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A Configuration Manager rendszerindító adathordozó a rendszerindító lemezképet, esetleg az indítás előtti parancsokat és kapcsolódó fájlokat és a Configuration Manager fájlokat tartalmazza.Bootable media in Configuration Manager contains the boot image, optional prestart commands and associated files, and Configuration Manager files. Az operációs rendszer központi telepítésekor az alábbi helyzetekben használhatja az előkészített adathordozókat:Use prestaged media for the following operating system deployment scenarios:

Rendszerindító adathordozó létrehozásaCreate bootable media

A rendszerindító adathordozó elindításakor elindul a célszámítógép, csatlakozik a hálózatra, és lekéri onnan az adott feladatütemezést, az operációs rendszer lemezképét és a szükséges egyéb tartalmakat.When you boot to the bootable media, the destination computer starts, connects to the network and retrieves the specified task sequence, operating system image, and any other required content from the network. Mivel a feladatütemezés nincs az adathordozón, a feladatütemezés és/vagy a tartalom megváltoztatható anélkül, hogy újabb adathordozót kellene létrehozni.Because the task sequence is not on the media, you can change the task sequence or content without having to recreate the media. A rendszerindító adathordozón a csomagok nem titkosítottak.The packages on bootable media are not encrypted. Önnek kell gondoskodnia az olyan biztonsági eszközökről, mint az adathordozó jelszóval való védelme, hogy a csomag tartalma védve legyen a jogosulatlan felhasználóktól.You must take the appropriate security measures, such as adding a password to the media, to ensure that the package contents are secured from unauthorized users.

Mielőtt rendszerindító adathordozót hozna létre a Feladatütemezési média létrehozása varázsló segítségével, győződjön meg arról, hogy az alábbi feltételek teljesülnek:Before you create bootable media by using the Create Task Sequence Media Wizard, be sure that all the following conditions are met:

FeladatTask LeírásDescription
Rendszerindító lemezképBoot image Az operációs rendszer központi telepítéséhez használt feladatütemezés rendszerindító lemezképével kapcsolatban fontolja meg az alábbiakat:Consider the following about the boot image that you will use in the task sequence to deploy the operating system:

-A rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a célszámítógép architektúrájának.- The architecture of the boot image must be appropriate for the architecture of the destination computer. Az x64 rendszerű célszámítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 destination computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű célszámítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 destination computer can boot and run only an x86 boot image.
-Győződjön meg arról, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a hálózati és háttértár tároló-illesztőprogramoktól, amelyek a célszámítógép kiépítéséhez szükségesek.- Ensure that the boot image contains the network and mass storage drivers that are required to provision the destination computer.
Feladatütemezés létrehozása operációs rendszer központi telepítéséhezCreate a task sequence to deploy an operating system A rendszerindító adathordozó részeként meg kell adnia az operációs rendszer központi telepítéséhez használandó feladatütemezést.As part of the bootable media, you must specify the task sequence to deploy the operating system. Új feladatütemezés létrehozásának lépéseit, lásd: hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez.For the steps to create a new task sequence, see Create a task sequence to install an operating system.
A feladatütemezéshez társított összes tartalom terjesztéseDistribute all content associated with the task sequence A feladatütemezéshez szükséges minden tartalmat el kell helyeznie legalább egy terjesztési ponton.You must distribute to at least one distribution point all content that is required by the task sequence. Ide tartozik a rendszerindító lemezkép és a hozzá tartozó egyéb fájlok.This includes the boot image and other associated prestart files. A varázsló a terjesztési pontról gyűjti az adatokat, amikor létrehozza a rendszerindító adathordozót.The wizard gathers the information from the distribution point when it creates the bootable media. A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on that distribution point. További információkért lásd: tartalomtár.For details, see About the content library.
A cserélhető USB-meghajtó előkészítésePrepare the removable USB drive Cserélhető USB-meghajtó esetén:For a removable USB drive:

Cserélhető USB-meghajtó használata esetén a meghajtót csatlakoztatni kell a varázslót futtató számítógéphez, és a Windowsnak azt cserélhető eszközként kell észlelnie.If you are going to use a removable USB drive, the USB drive must be connected to the computer where the wizard is run and the USB drive must be detectable by Windows as a removal device. A varázsló közvetlenül az USB-meghajtóra ír, amikor létrehozza az adathordozót.The wizard writes directly to the USB drive when it creates the media. A különálló adathordozó FAT32 fájlrendszert használ.Stand-alone media uses a FAT32 file system. USB flash meghajtón nem hozhat létre olyan különálló adathordozót, amelynek tartalma között 4 GB méretűnél nagyobb fájl található.You cannot create stand-alone media on a USB flash drive whose content contains a file over 4 GB in size.
Kimeneti mappa létrehozásaCreate an output folder CD-/DVD-készlet esetén:For a CD/DVD set:

Mielőtt elindítja a Feladatütemezési média létrehozása varázslót CD- vagy DVD-készletre írható média létrehozásához, létre kell hoznia egy mappát a varázsló által elkészített kimeneti fájlok tárolásához.Before you run the Create Task Sequence Media Wizard to create media for a CD or DVD set, you must create a folder for the output files created by the wizard. A CD- vagy DVD-készletre írható médiát a varázsló közvetlenül ebbe a mappába helyezi .iso-fájlok formájában.Media that is created for a CD or DVD set is written as .iso files directly to the folder.

Rendszerindító adathordozó létrehozásához a következő eljárást használhatja.Use the following procedure to create bootable media.

Rendszerindító adathordozó létrehozásaTo create bootable media

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezési média létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezési média létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media to start the Create Task Sequence Media Wizard.

 4. A Válassza ki az adathordozó típusát oldalon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Select Media Type page, specify the following options, and then click Next.

  • Jelölje ki a Rendszerindító adathordozóelemet.Select Bootable media.

  • Ha az operációs rendszer felhasználói beavatkozást nem igénylő központi telepítését kívánja csak lehetővé tenni, jelölje be az Operációs rendszer felügyelet nélküli központi telepítésének engedélyezésebeállítást.Optionally, if you want to only allow the operating system to be deployed without requiring user input, select Allow unattended operating system deployment.

   Fontos

   Ebben az esetben a telepítés nem kéri be a felhasználótól a hálózati konfigurációs adatokat és a választható feladatütemezéseket.When you select this option, the user is not prompted for network configuration information or for optional task sequences. Ugyanakkor ha az adathordozó konfigurációja jelszavas védelmet ír elő, a rendszer mindenképpen kéri a jelszót a felhasználótól.However, the user is still prompted for a password if the media is configured for password protection.

 5. A Médiakezelés oldalon adja meg a következő beállítások valamelyikét, majd kattintson a Továbbgombra.On the Media Management page, specify one of the following options, and then click Next.

  • Válassza a Dinamikus média lehetőséget, ha engedélyezni szeretné, hogy a felügyeleti pontok átirányíthassák más felügyeleti pontokra a tartalmat az ügyfél helyének alapján a hely határain belül.Select Dynamic media if you want to allow a management point to redirect the media to another management point, based on the client location in the site boundaries.

  • Válassza a Helyalapú média lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média csak a megadott felügyeleti pontra jusson el.Select Site-based media if you want the media to contact only the specified management point.

 6. A Hordozó típusa lapon adja meg, hogy az adathordozót flash meghajtón vagy CD-/DVD-készleten hozza-e létre, majd kattintson az alábbiak konfigurálásához:On the Media Type page, specify whether the media is a flash drive or a CD/DVD set, and then click configure the following:

  Fontos

  A különálló adathordozó FAT32 fájlrendszert használ.Stand-alone media uses a FAT32 file system. USB flash meghajtón nem hozhat létre olyan különálló adathordozót, amelynek tartalma között 4 GB méretűnél nagyobb fájl található.You cannot create stand-alone media on a USB flash drive whose content contains a file over 4 GB in size.

  • Ha az USB flash meghajtólehetőséget választja, adja meg a meghajtót, amelyen a tartalmat tárolni kívánja.If you select USB flash drive, specify the drive where you want to store the content.

  • A CD/DVD-készletválasztásakor adja meg az adathordozó kapacitását, valamint a kimeneti fájlok nevét és elérési útvonalát.If you select CD/DVD set, specify the capacity of the media and the name and path of the output files. A varázsló erre a helyre írja ki a kimeneti fájlokat.The wizard writes the output files to this location. Például: \\servername\folder\outputfile.isoFor example: \\servername\folder\outputfile.iso

   Ha az adathordozó kapacitása túl kicsi a teljes tartalom tárolásához, a rendszer több fájlt hoz létre, és több CD-n vagy DVD-n kell tárolnia a tartalmat.If the capacity of the media is too small to store the entire content, multiple files are created and you must store the content on multiple CDs or DVDs. Ha több adathordozó szükséges, a Configuration Manager fűz sorszámot a létrehozott kimeneti fájlok nevéhez.When multiple media is required, Configuration Manager adds a sequence number to the name of each output file that it creates. Emellett, ha az operációs rendszer mellett alkalmazást is telepít, és az alkalmazás nem fér el egyetlen adathordozón, a Configuration Manager az alkalmazás több adathordozón tárolja.In addition, if you deploy an application along with the operating system and the application cannot fit on a single media, Configuration Manager stores the application across multiple media. A különálló adathordozó futtatásakor a Configuration Manager bekéri a felhasználótól a következő tartalmazó adathordozót az alkalmazást.When the stand-alone media is run, Configuration Manager prompts the user for the next media where the application is stored.

   Fontos

   Meglévő .iso lemezkép kijelölése esetén a Feladatütemezési média varázsló törli a lemezképet a meghajtóról vagy megosztásról, amint a varázsló következő oldalára lép.If you select an existing .iso image, the Task Sequence Media Wizard deletes that image from the drive or share as soon as you proceed to the next page of the wizard. A meglévő lemezkép akkor is törlődik, ha később megszakítja a varázsló működését.The existing image is deleted, even if you then cancel the wizard.

   Kattintson a Továbbgombra.Click Next.

 7. A Biztonság lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Security page, specify the following options, and then click Next.

  • Válassza ki a Ismeretlen számítógépek támogatásának engedélyezése melletti jelölőnégyzetet, hogy lehetővé teszi az adathordozó olyan operációs rendszerek központi telepítéséhez a Configuration Manager által nem kezelt számítógépekre.Select the Enable unknown computer support check box to allow the media to deploy an operating system to a computer that is not managed by Configuration Manager. Nincs rekord ezekhez a számítógépekhez a Configuration Manager adatbázisába.There is no record of these computers in the Configuration Manager database.

   Az ismeretlen számítógépek a következők:Unknown computers include the following:

   • Egy számítógép, amelyen nincs telepítve a Configuration Manager-ügyfélA computer where the Configuration Manager client is not installed

   • Olyan számítógép, amely nincs importálva a Configuration ManagerbeA computer that is not imported into Configuration Manager

   • Olyan számítógép, amely nem észlelhető a Configuration Manager általA computer that is not discovered by Configuration Manager

  • Jelölje be a Média védelme jelszóval négyzetet, és adjon meg egy erős jelszót az adathordozó jogosulatlan hozzáférés elleni védelmének elősegítésére.Select the Protect the media with a password check box and enter a strong password to help protect the media from unauthorized access. Ha jelszót ad meg, a rendszerindító adathordozó használatához a felhasználónak be kell írnia ezt a jelszót.When you specify a password, the user must provide that password to use the bootable media.

   Fontos

   Ajánlott biztonsági eljárásként a rendszerindító adathordozóhoz mindig használjon jelszavas védelmet.As a security best practice, always assign a password to help protect the bootable media.

  • A HTTP-kommunikációhoz válassza az Önaláírt médiatanúsítvány létrehozásabeállítást, majd adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdő és záró dátumát.For HTTP communications, select Create self-signed media certificate, and then specify the start and expiration date for the certificate.

  • A HTTPS-kommunikációhoz válassza a PKI tanúsítványának importálásabeállítást, majd adja meg az importálandó tanúsítványt és annak jelszavát.For HTTPS communications, select Import PKI certificate, and then specify the certificate to import and its password.

   További információ a rendszerindító lemezképekhez használt ügyféltanúsítványról: PKI-tanúsítványkövetelmények.For more information about this client certificate that is used for boot images, see PKI certificate requirements.

  • Felhasználó-eszköz kapcsolat: Felhasználó-központú Felügyelet támogatásához a Configuration Manager alkalmazásban, határozza meg, hogyan rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez az adathordozót.User Device Affinity: To support user-centric management in Configuration Manager, specify how you want the media to associate users with the destination computer. Hogyan támogatja az operációs rendszer központi telepítése a felhasználó-eszköz kapcsolat kapcsolatos további információkért lásd: rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéppel.For more information about how operating system deployment supports user device affinity, see Associate users with a destination computer.

   • Válassza az Automatikus jóváhagyással engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média automatikusan rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Allow user device affinity with auto-approval if you want the media to automatically associate users with the destination computer. Ez a funkció az operációs rendszert telepítő feladatütemezés műveletein alapul.This functionality is based on the actions of the task sequence that deploys the operating system. Ebben az esetben a feladatütemezés akkor hozza létre a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között, amikor telepíti az operációs rendszert a célszámítógépre.In this scenario, the task sequence creates a relationship between the specified users and destination computer when it deploys the operating system to the destination computer.

   • Válassza A rendszergazda jóváhagyásától függően engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média az engedély megadása után rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Allow user device affinity pending administrator approval if you want the media to associate users with the destination computer after approval is granted. Ez a funkció az operációs rendszert telepítő feladatütemezés hatókörén alapul.This functionality is based on the scope of the task sequence that deploys the operating system. Ebben az esetben a feladatütemezés létrehozza a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között, de az operációs rendszer telepítése előtt megvárja a rendszergazdai jóváhagyást.In this scenario, the task sequence creates a relationship between the specified users and the destination computer, but waits for approval from an administrative user before the operating system is deployed.

   • Válassza a Ne engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média ne rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Do not allow user device affinity if you do not want the media to associate users with the destination computer. Ebben az esetben a feladatütemezés nem rendeli hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez, amikor telepíti az operációs rendszert.In this scenario, the task sequence does not associate users with the destination computer when it deploys the operating system.

 8. A Rendszerindító lemezkép oldalon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Boot image page, specify the following options, and then click Next.

  Fontos

  A terjesztett rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a célszámítógép architektúrájának.The architecture of the boot image that is distributed must be appropriate for the architecture of the destination computer. Az x64 rendszerű célszámítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 destination computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű célszámítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 destination computer can boot and run only an x86 boot image.

  • A Rendszerindító lemezkép mezőben adja meg a rendszerindító lemezképet a célszámítógép indításához.In the Boot image box, specify the boot image to start the destination computer.

  • A Terjesztési pont mezőben adja meg azt a terjesztési pontot, ahol a rendszerindító lemezkép található.In the Distribution point box, specify the distribution point where the boot image resides. A varázsló lekéri a rendszerindító lemezképet a terjesztési pontról, és a médiára írja azt.The wizard retrieves the boot image from the distribution point and writes it to the media.

   Megjegyzés

   A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on the distribution point.

  • Ha helyalapú rendszerindító adathordozót hoz létre a varázsló Médiakezelés lapján, a Felügyeleti pont mezőben adjon meg egy elsődleges helyről származó felügyeleti pontot.If you create site-based bootable media on the Media Management page of the wizard, specify a management point from a primary site in the Management point box.

  • Ha dinamikus rendszerindító adathordozót hoz létre a varázsló Médiakezelés lapján, a Társított felügyeleti pontokmezőben adja meg az elsődleges hely használni kívánt felügyeleti pontjait, valamint a prioritási sorrendet a kezdeti kommunikációhoz.If you create dynamic bootable media on the Media Management page of the wizard, specify the primary site management points to use, and a priority order for the initial communications in Associated management points.

 9. A Testreszabás oldalon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Customization page, specify the following options, and then click Next.

  • Adja meg a feladatütemezés által az operációs rendszer telepítéséhez használt változókat.Specify the variables that the task sequence uses to deploy the operating system.

  • Adja meg a feladatütemezés futtatása előtt futtatandó előindítási parancsokat.Specify any prestart commands that you want to run before the task sequence runs. Az indítás előtti parancsok olyan parancsfájlok vagy végrehajtható fájlok, amelyek a Windows PE környezetben képesek interakciót folytatni a felhasználóval a feladatsor futtatása és az operációs rendszer telepítése előtt.Prestart commands are a script or an executable that can interact with the user in Windows PE before the task sequence runs to install the operating system. További információkért lásd: indítás előtti parancsok feladatütemezési médiához.For more information, see Prestart commands for task sequence media.

   Tipp

   Feladatütemezési média létrehozásakor a a feladatütemezés írja a Csomagazonosítót és az előindítási parancssort, beleértve a feladatütemezési változók, a Configuration Manager konzolt futtató számítógépen a CreateTSMedia.log naplófájlba értékét.During task sequence media creation, the task sequence writes the package ID and prestart command-line, including the value for any task sequence variables, to the CreateTSMedia.log log file on the computer that runs the Configuration Manager console. Ebben a naplófájlban ellenőrizheti a feladatütemezési változók értékét.You can review this log file to verify the value for the task sequence variables.

   Választható módon jelölje be a Tartalmazza az indítás előtti parancshoz szükséges fájlokat négyzetet az indítás előtti parancshoz szükséges fájlok bevételéhez.Optionally, select the Files for the prestart command check box to include any required files for the prestart command.

 10. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Egy hálózati megosztáson USB-meghajtóval rendszerindító adathordozó létrehozásaCreate bootable media on a USB drive from a network share

Ebben a szakaszban található információk segítséget nyújt egy USB flash meghajtón rendszerindító adathordozó létrehozása, ha a flash meghajtó nem csatlakozik a Configuration Manager konzolt futtató számítógép.The information in this section helps you to create bootable media on a USB flash drive when the flash drive is not connected to the computer running the Configuration Manager console. A rendszerindító adathordozó létrehozásához az USB-meghajtón, feladatütemezési rendszerindítási adathordozó létrehozása, csatlakoztassa az ISO-fájlt, és a fájlok átviteléhez az ISO-fájlt az USB-meghajtóra.To create the bootable media on the USB drive, you can create task sequence boot media, mount the ISO, and transfer the files from the ISO to the USB drive.

 1. A feladatütemezési rendszerindítási adathordozó létrehozása.Create the task sequence boot media. Az a médiatípus lapon jelölje be CD/DVD-készlet.On the Media type page, select CD/DVD set. A varázsló ír a kimeneti fájlokat a megadott helyre.The wizard writes the output files to the location that you specify. Például: \\servername\folder\outputfile.iso.For example: \\servername\folder\outputfile.iso.
 2. A cserélhető USB-meghajtó előkészítése.Prepare the removable USB drive. A meghajtó és kell lennie, üres, rendszerindításra alkalmas.The drive must be formatted, empty, and bootable.
 3. Csatlakoztathatja az ISO-fájlt a megosztásnak a helyét, és a fájlok átviteléhez az ISO-fájlt az USB-meghajtót.Mount the ISO from the share location and transfer the files from the ISO to the USB drive.

További lépésekNext steps

A Windows központi telepítése a hálózaton keresztül rendszerindító adathordozó használatávalUse bootable media to deploy Windows over the network