Manuálisan előkészített adathordozó létrehozása a System Center Configuration ManagerrelCreate prestaged media with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A manuálisan előkészített adathordozó a System Center Configuration Manager egy Windows Imaging Format (WIM) fájl, amelyiket a gyártó, illetve a Configuration Manager környezethez nem csatlakoztatott vállalati előkészítő központ egy operációs rendszer nélküli számítógépen telepítve.Prestaged media in System Center Configuration Manager is a Windows Imaging Format (WIM) file that can be installed on a bare-metal computer by the manufacturer or at an enterprise staging center that is not connected to the Configuration Manager environment.
A manuálisan előkészített adathordozó tartalmazza a célszámítógép elindításához használt rendszerindító lemezképet és a célszámítógépre alkalmazható operációsrendszer-képet.Prestaged media contains the boot image used to start the destination computer and the operating system image that is applied to the destination computer. Megadhatja a manuálisan előkészített adathordozó részét képező alkalmazásokat, csomagokat és illesztőprogram-csomagokat is.You can also specify applications, packages, and driver packages to include as part of the prestaged media. Az operációs rendszert telepítő feladatütemezést az adathordozó nem tartalmazza.The task sequence that deploys the operating system is not included in the media. A manuálisan előkészített adathordozót az új számítógép merevlemezére teszik mielőtt a számítógépet elküldenék a végfelhasználónak.Prestaged media is applied to the hard drive of a new computer before the computer is sent to the end user. Az operációs rendszer központi telepítésekor az alábbi helyzetekben használhatja az előkészített adathordozókat:Use prestaged media for the following operating system deployment scenarios:

 • Lemezkép létrehozása OEM-gyár vagy helyi raktár számáraCreate an image for an OEM in factory or a local depot

 • A Windows új verziójának telepítése új (operációs rendszer nélküli) gépenInstall a new version of Windows on a new computer (bare metal)

 • A Windows to Go központi telepítéseDeploy Windows to Go

  A számítógép a manuálisan előkészített adathordozó alkalmazása utáni első indításakor a Windows PE környezetben indul el, és csatlakozik egy felügyeleti ponthoz, hogy megkeresse a feladatütemezést, amely befejezi az operációs rendszer telepítési folyamatát.When the computer starts for the first time after the prestaged media has been applied, the computer boots to Windows PE and connects to a management point to locate the task sequence that completes the operating system deployment process. Megadhatja a manuálisan előkészített adathordozó részét képező alkalmazásokat, csomagokat és illesztőprogram-csomagokat.You can specify applications, packages, and driver packages to include as part of the prestaged media. Olyan feladatütemezés telepítésekor, amelyik manuálisan előkészített adathordozót használ, a varázsló először a feladatütemezés gyorsítótárában keresi az érvényes tartalmat, és ha az nem található vagy megváltozott, letölti a tartalmat a terjesztési pontról.When you deploy a task sequence that uses prestaged media, the wizard checks the local task sequence cache for valid content first, and if the content cannot be found or has been revised, the wizard downloads the content from the distribution point.

Manuálisan előkészített adathordozó létrehozásaHow to Create Prestaged Media

Mielőtt manuálisan előkészített adathordozót hozna létre a Feladatütemezési média létrehozása varázsló segítségével, győződjön meg róla, hogy az alábbi feltételek teljesülnek-e:Before you create prestaged media by using the Create Task Sequence Media Wizard, be sure that all the following conditions are met:

FeladatTask LeírásDescription
Rendszerindító lemezképBoot image Az operációs rendszer központi telepítéséhez használt feladatütemezés rendszerindító lemezképével kapcsolatban fontolja meg az alábbiakat:Consider the following about the boot image that you will use in the task sequence to deploy the operating system:

-A rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a célszámítógép architektúrájának.- The architecture of the boot image must be appropriate for the architecture of the destination computer. Az x64 rendszerű célszámítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 destination computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű célszámítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 destination computer can boot and run only an x86 boot image.
-Győződjön meg arról, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a hálózati és háttértár tároló-illesztőprogramoktól, amelyek a célszámítógép kiépítéséhez szükségesek.- Ensure that the boot image contains the network and mass storage drivers that are required to provision the destination computer.
Feladatütemezés létrehozása operációs rendszer központi telepítéséhezCreate a task sequence to deploy an operating system A manuálisan előkészített adathordozó részeként meg kell adnia az operációs rendszer központi telepítéséhez használandó feladatütemezést.As part of the prestaged media, you must specify the task sequence to deploy the operating system.

-Az új feladatütemezés létrehozásának lépéseit, lásd: hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez.- For the steps to create a new task sequence, see Create a task sequence to install an operating system.
-A feladatok importálásával kapcsolatos további információkért lásd: feladatok automatizálásához a feladatütemezések kezeléséhez.- For more information about task sequences, see Manage task sequences to automate tasks.
A feladatütemezéshez társított összes tartalom terjesztéseDistribute all content associated with the task sequence A feladatütemezéshez szükséges összes tartalmat helyezze el legalább egy terjesztési ponton.You must distribute to at least one distribution point all content that is required by the task sequence. Ide tartozik a rendszerindító lemezkép, az operációs rendszer lemezképe és az egyéb kapcsolódó fájlok.This includes the boot image, operating system image, and other associated files. A varázsló a terjesztési pontról gyűjti az adatokat, amikor létrehozza a különálló adathordozót.The wizard gathers the information from the distribution point when it creates the stand-alone media. A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on that distribution point. További információkért lásd: tartalomtár.For details, see About the content library.
Merevlemez a célszámítógépenHard drive on the destination computer A célszámítógép merevlemezét formázni kell, mielőtt a manuálisan előkészített adathordozó tartalma a számítógép merevlemezére kerülne.The hard drive of the destination computer must be formatted before the pre-staged media is staged onto the hard drive of the computer. Ha a merevlemez nincs formázva az adathordozó alkalmazásakor, az operációs rendszer központi telepítését végrehajtó feladatütemezés működése sikertelen lesz, amikor megkísérli elindítani a célszámítógépet.If the hard drive is not formatted when the media is applied, the task sequence that deploys the operating system will fail when it attempts to start the destination computer.

Megjegyzés

A feladatütemezési média létrehozása varázsló a következő feladatütemezési változó állapotát állítja be az adathordozón: _SMSTSMediaType = OEMMedia.The Create Task Sequence Media Wizard sets the following task sequence variable condition on the media: _SMSTSMediaType = OEMMedia. Ezt az állapotot használhatja a feladatütemezésben.You can use this condition in your task sequence.

Manuálisan előkészített adathordozó létrehozásához a következő eljárást használhatja.Use the following procedure to create prestaged media.

Manuálisan előkészített adathordozó létrehozásaTo create prestaged media

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezési média létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezési média létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media to start the Create Task Sequence Media Wizard.

 4. A Válassza ki az adathordozó típusát lapon adja meg az alábbi adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Select Media Type page, specify the following information, and then click Next.

  • Válassza a Manuálisan előkészített médiaelemet.Select Prestaged media.

  • Ha az operációs rendszer felhasználói beavatkozást nem igénylő központi telepítését kívánja lehetővé tenni, jelölje be az Operációs rendszer felügyelet nélküli központi telepítésének engedélyezésebeállítást.Optionally, if you want to allow the operating system to be deployed without requiring user input, select Allow unattended operating system deployment. Ebben az esetben a telepítés nem kéri be a felhasználótól a hálózati konfigurációs adatokat és a választható feladatütemezéseket.When you select this option the user is not prompted for network configuration information or for optional task sequences. Ugyanakkor ha az adathordozó konfigurációja jelszavas védelmet ír elő, a rendszer mindenképpen kéri a jelszót a felhasználótól.However, the user is still prompted for a password if the media is configured for password protection.

 5. A Médiakezelés lapon adja meg az alábbi adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Media Management page, specify the following information, and then click Next.

  • Válassza a Dinamikus média lehetőséget, ha engedélyezni szeretné, hogy a felügyeleti pontok átirányíthassák más felügyeleti pontokra a tartalmat az ügyfél helyének alapján a hely határain belül.Select Dynamic media if you want to allow a management point to redirect the media to another management point, based on the client location in the site boundaries.

  • Válassza a Helyalapú média lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média csak a megadott felügyeleti pontra jusson el.Select Site-based media if you want the media to contact only the specified management point.

 6. A Média tulajdonságai lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Media Properties page, specify the following information, and then click Next.

  • Által létrehozott: Adja meg, hogy ki hozta létre az adathordozót.Created by: Specify who created the media.

  • Verzió: Adja meg az adathordozó verziószámát.Version: Specify the version number of the media.

  • Megjegyzés: Adja meg az adathordozó felhasználási területének egyedi leírását.Comment: Specify a unique description of what the media is used for.

  • Médiafájl: Adja meg a és a kimeneti fájlok elérési útja.Media file: Specify the name and path of the output files. A varázsló erre a helyre írja ki a kimeneti fájlokat.The wizard writes the output files to this location. Például: \\servername\folder\outputfile.wimFor example: \\servername\folder\outputfile.wim

 7. A Biztonság lapon adja meg az alábbi adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Security page, specify the following information, and then click Next.

  • Válassza ki a Ismeretlen számítógépek támogatásának engedélyezése melletti jelölőnégyzetet, hogy lehetővé teszi az adathordozó olyan operációs rendszerek központi telepítéséhez a Configuration Manager által nem kezelt számítógépekre.Select the Enable unknown computer support check box to allow the media to deploy an operating system to a computer that is not managed by Configuration Manager. Nincs rekord ezekhez a számítógépekhez a Configuration Manager adatbázisába.There is no record of these computers in the Configuration Manager database. További információkért lásd: Ismeretlen számítógépek központi telepítésének előkészítéséhez.For more information, see Prepare for unknown computer deployments.

  • Jelölje be a Média védelme jelszóval négyzetet, és adjon meg egy erős jelszót az adathordozó jogosulatlan hozzáférés elleni védelmének elősegítésére.Select the Protect the media with a password check box and enter a strong password to help protect the media from unauthorized access. Ha jelszót ad meg, a manuálisan előkészített adathordozó használatához a felhasználónak be kell írnia ezt a jelszót.When you specify a password, the user must provide that password to use the prestaged media.

   Fontos

   Javasoljuk, hogy mindig használjon jelszót a manuálisan előkészített adathordozó védelmére.As a security best practice, always assign a password to help protect the prestaged media.

  • A HTTP-kommunikációhoz válassza az Önaláírt médiatanúsítvány létrehozásabeállítást, majd adja meg a tanúsítvány érvényességének kezdő és záró dátumát.For HTTP communications, select Create self-signed media certificate, and then specify the start and expiration date for the certificate.

  • A HTTPS-kommunikációhoz válassza a PKI tanúsítványának importálásabeállítást, majd adja meg az importálandó tanúsítványt és annak jelszavát.For HTTPS communications, select Import PKI certificate, and then specify the certificate to import and its password.

   További információ a rendszerindító lemezképekhez használt ügyféltanúsítványról: PKI-tanúsítványkövetelmények.For more information about this client certificate that is used for boot images, see PKI certificate requirements.

  • Felhasználó-eszköz kapcsolat: Felhasználó-központú Felügyelet támogatásához a Configuration Manager alkalmazásban, határozza meg, hogyan rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez az adathordozót.User Device Affinity: To support user-centric management in Configuration Manager, specify how you want the media to associate users with the destination computer. Hogyan támogatja az operációs rendszer központi telepítése a felhasználó-eszköz kapcsolat kapcsolatos további információkért lásd: rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéppel.For more information about how operating system deployment supports user device affinity, see Associate users with a destination computer.

   • Válassza az Automatikus jóváhagyással engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média automatikusan rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Allow user device affinity with auto-approval if you want the media to automatically associate users with the destination computer. Ez a funkció az operációs rendszert telepítő feladatütemezés műveletein alapul.This functionality is based on the actions of the task sequence that deploys the operating system. Ebben az esetben a feladatütemezés akkor hozza létre a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között, amikor telepíti az operációs rendszert a célszámítógépre.In this scenario, the task sequence creates a relationship between the specified users and destination computer when it deploys the operating system to the destination computer.

   • Válassza A rendszergazda jóváhagyásától függően engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média az engedély megadása után rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Allow user device affinity pending administrator approval if you want the media to associate users with the destination computer after approval is granted. Ez a funkció az operációs rendszert telepítő feladatütemezés hatókörén alapul.This functionality is based on the scope of the task sequence that deploys the operating system. Ebben az esetben a feladatütemezés létrehozza a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között, de az operációs rendszer telepítése előtt megvárja a rendszergazdai jóváhagyást.In this scenario, the task sequence creates a relationship between the specified users and the destination computer, but waits for approval from an administrative user before the operating system is deployed.

   • Válassza a Ne engedélyezze a felhasználó-eszköz kapcsolatot lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a média ne rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez.Specify Do not allow user device affinity if you do not want the media to associate users with the destination computer. Ebben az esetben a feladatütemezés nem rendeli hozzá a felhasználókat a célszámítógéphez, amikor telepíti az operációs rendszert.In this scenario, the task sequence does not associate users with the destination computer when it deploys the operating system.

 8. A Feladatütemezés lapon adja meg a célszámítógépen futtatni kívánt feladatütemezést.On the Task Sequence page, specify the task sequence that will run on the destination computer. A feladatütemezés által hivatkozott tartalom az Ez a feladatütemezés a következő tartalomra hivatkozikablaktáblában jelenik meg.The content referenced by the task sequence is displayed in This task sequence references the following content. Ellenőrizze a tartalmat, majd kattintson a Továbbgombra.Verify that the content, and then click Next.

 9. A Rendszerindító lemezkép lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Boot image page, specify the following information, and then click Next.

  Fontos

  A terjesztett rendszerindító lemezkép architektúrájának meg kell felelnie a célszámítógép architektúrájának.The architecture of the boot image that is distributed must be appropriate for the architecture of the destination computer. Az x64 rendszerű célszámítógépek például elindíthatók és működtethetők x86 vagy x64 rendszerindító lemezképpel is.For example, an x64 destination computer can boot and run an x86 or x64 boot image. Az x86 rendszerű célszámítógépek elindításához és működtetéséhez azonban csak x86 rendszerindító lemezkép használható.However, an x86 destination computer can boot and run only an x86 boot image.

  • A Rendszerindító lemezkép mezőben adja meg a rendszerindító lemezképet a célszámítógép indításához.In the Boot image box, specify the boot image to start the destination computer. További információkért lásd: rendszerindító lemezképek kezelése.For more information, see Manage boot images.

  • A Terjesztési pont mezőben adja meg azt a terjesztési pontot, ahol a rendszerindító lemezkép található.In the Distribution point box, specify the distribution point where the boot image resides. A varázsló lekéri a rendszerindító lemezképet a terjesztési pontról, és a médiára írja azt.The wizard retrieves the boot image from the distribution point and writes it to the media.

   Megjegyzés

   A terjesztési ponton található tartalomtárhoz Olvasási hozzáférési jogosultsággal kell rendelkeznie.You must have Read access rights to the content library on the distribution point. További információkért lásd: tartalomtár.For more information, see About the content library.

  • Ha a varázsló Médiakezelés lapján a Helyalapú média beállítást választotta, adjon meg egy elsődleges helyhez tartozó felügyeleti pontot a Felügyeleti pont mezőben.If you selected Site-based media on the Media Management page of the wizard, in the Management point box, specify a management point from a primary site.

  • Ha a varázsló Médiakezelés lapján a Dinamikus média beállítást választotta, a Társított felügyeleti pontok mezőben adja meg a elsődleges helyhez tartozó felügyeleti pontokat, amelyeket használni szeretne, illetve a kívánt rangsort a kezdeti kommunikációhoz.If selected Dynamic media on the Media Management page of the wizard, in the Associated management points box, specify the primary site management points to use and a priority order for the initial communications.

 10. A Lemezképek lapon adja meg az alábbi adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Images page, specify the following information, and then click Next.

  • A Lemezképcsomag mezőben adja meg az operációs rendszer lemezképét.In the Image package box, specify the operating system image. További információkért lásd: operációsrendszer-lemezképek kezelése.For more information, see Manage operating system images.

  • Ha a csomag több operációs rendszeri lemezképet tartalmazza, a Lemezképindex mezőben adja meg a központilag telepíteni kívánt lemezképet.If the package contains multiple operating system images, in the Image index box, specify the image to deploy.

  • A Terjesztési pont mezőben adja meg azt a terjesztési pontot, amelyen az operációs rendszer lemezképcsomagja található.In the Distribution point box, specify the distribution point where the operating system image package resides. A varázsló lekéri az operációs rendszer lemezképét a terjesztési pontról, és az adathordozóra írja azt.The wizard retrieves the operating system image from the distribution point and writes it to the media.

 11. A Testreszabás lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Customization page, specify the following information, and then click Next.

  • Adja meg a feladatütemezés által az operációs rendszer telepítéséhez használt változókat.Specify the variables that the task sequence uses to deploy the operating system.

  • Adja meg a feladatütemezés futtatása előtt futtatandó előindítási parancsokat.Specify any prestart commands that you want to run before the task sequence runs. Az indítás előtti parancsok olyan parancsfájlok vagy végrehajtható fájlok, amelyek a Windows PE környezetben képesek interakciót folytatni a felhasználóval a feladatsor futtatása és az operációs rendszer telepítése előtt.Prestart commands are a script or an executable that can interact with the user in Windows PE before the task sequence runs to install the operating system. Az adathordozóhoz használható indítás előtti parancsokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a indítás előtti parancsok feladatütemezési médiához.For more information about prestart commands for media, see the Prestart commands for task sequence media.

   Tipp

   Feladatütemezési média létrehozásakor a a feladatütemezés írja a Csomagazonosítót és az előindítási parancssort, beleértve a feladatütemezési változók, a Configuration Manager konzolt futtató számítógépen a CreateTSMedia.log naplófájlba értékét.During task sequence media creation, the task sequence writes the package ID and prestart command-line, including the value for any task sequence variables, to the CreateTSMedia.log log file on the computer that runs the Configuration Manager console. Ebben a naplófájlban ellenőrizheti a feladatütemezési változók értékét.You can review this log file to verify the value for the task sequence variables.

 12. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

További lépésekNext steps

A vállalati operációs rendszerek központi telepítésének forgatókönyveiScenarios to deploy enterprise operating systems