Feladatütemezési adathordozó létrehozása a System Center Configuration ManagerbenCreate task sequence media with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Media rögzítheti az operációs rendszer lemezképét a referencia-számítógépről, vagy a System Center Configuration Manager környezetben célszámítógépre az operációs rendszer központi telepítéséhez használható.You can use media to capture an operating system image from a reference computer or to deploy an operating system to a destination computer in your System Center Configuration Manager environment. A létrehozandó adathordozó lehet egy vagy több CD, DVD vagy USB flash meghajtó.The media that you create can be a CD, DVD set, or a USB flash drive.

Adathordozó legtöbbször az operációs rendszer olyan célszámítógépre, amelyik nincs hálózati kapcsolat vagy egy kis sávszélességű kapcsolaton keresztül kell, hogy a Configuration Manager-hely telepítéséhez használatos.Media is used mostly to deploy operating systems on destination computers that do not have a network connection or that have a low bandwidth connection to your Configuration Manager site. Létező Windows operációs rendszer hiányában azonban a telepítő adathordozó is használható az operációs rendszer elindításához.However, deployment media is also used to start an operating system deployment outside of an existing Windows operating system. A telepítő adathordozó ilyen használata olyankor fontos, ha nincs a célszámítógépen operációs rendszer, illetve az operációs rendszer sérült vagy nem működik, továbbá akkor, ha a rendszergazda felhasználó újra akarja particionálni a célszámítógép merevlemezét.This second use of deployment media is important for times when there is no operating system on the destination computer, the operating system is in a non-operable state, or the administrative user wants to repartition the hard disk on the destination computer.

A telepítő adathordozó lehet rendszerindító adathordozó, különálló adathordozó és előkészített adathordozó.Deployment media includes bootable media, stand-alone media, and prestaged media. A telepítő adathordozó tartalma a használt adathordozó típusától függően eltérő lehet.The content of the deployment media varies, depending on what type of media that you use. A különálló adathordozó például az operációs rendszert telepítő feladatütemezést tartalmaz, míg a más típusúak a feladatütemezést a felügyeleti pontról kérik le.For example, stand-alone media contains the task sequence that deploys the operating system while other types of media retrieve task sequences from the management point.

Fontos

Feladatütemezési média létrehozása, hogy rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie a Configuration Manager konzolt futtató számítógépen.To create task sequence media, you must be an administrator on the computer from which you run the Configuration Manager console. Ha nem rendszergazda, a Feladatütemezési média létrehozása varázsló elindításakor a rendszer felszólítja a rendszergazdai hitelesítő adatok megadására.If you are not an administrator, you will be prompted for administrator credentials when you start the Create Task Sequence Media wizard.

Média rögzítése az operációsrendszer-lemezképekCapture media for operating system images

A Média rögzítése funkció lehetővé teszi, hogy az adathordozó referencia-számítógépről rögzítse az operációs rendszer lemezképét.Capture media allows you to capture an operating system image from a reference computer. Ez az adathordozó tartalmazza a referencia-számítógép rendszerindító lemezképét és az operációs rendszer lemezképét rögzítő feladatütemezést.Capture media contains the boot image that starts the reference computer and the task sequence that captures the operating system image. További információk médiarögzítés létrehozásáról: Médiarögzítés létrehozása System Center Configuration Managerrel.For information about how to create capture media, see Create capture media with System Center Configuration Manager.

Operációs rendszert telepítő rendszerindító adathordozóBootable media operating system deployments

Rendszerindító adathordozók tartalmazzák a csak a rendszerindító lemezképet, esetleg indítás előtti parancsok és azokhoz szükséges fájlokat, és a Configuration Manager bináris fájljait.Bootable media contains only the boot image, optional prestart commands and their required files, and Configuration Manager binaries. A célszámítógép elindításakor csatlakozik a hálózatra, és lekéri onnan a feladatütemezést, az operációs rendszer lemezképét és a szükséges egyéb tartalmat.When the destination computer starts, it connects to the network and retrieves the task sequence, the operating system image, and any other required content from the network. Mivel a feladatütemezés nincs az adathordozón, a feladatütemezés és/vagy a tartalom megváltoztatható anélkül, hogy újabb adathordozót kellene létrehozni.Because the task sequence is not on the media, you can change the task sequence or content without having to recreate the media.

Fontos

A rendszerindító adathordozón a csomagok nem titkosítottak.The packages on bootable media are not encrypted. A rendszergazda felhasználónak kell gondoskodni az olyan biztonsági eszközökről, mint az adathordozó védelme jelszóval, hogy a csomag tartalma védve legyen a jogosulatlan felhasználóktól.The administrative user must take the appropriate security measures, such as adding a password to the media, to ensure that the package contents are secured from unauthorized users.

További információ a rendszerindító adathordozó létrehozása létrehozásának folyamatáról.For information about how to create bootable media, Create bootable media.

Operációs rendszert telepítő manuálisan előkészített adathordozóPrestaged media operating system deployments

A manuálisan előkészített adathordozó lehetővé teszi a rendszerindítás és az operációs rendszer lemezképének a merevlemezre előkészítését a szabályos használatba vétel előtt.Prestaged media allows you to prestage bootable media and an operating system image to a hard disk prior to the provisioning process. A manuálisan előkészített adathordozó egy olyan Windows Imaging Format (WIM) fájl, amelyiket a gyártó, illetve a Configuration Manager környezethez nem csatlakoztatott vállalati előkészítő központ egy operációs rendszer nélküli számítógépre telepítve.The prestaged media is a Windows Imaging Format (WIM) file that can be installed on a bare-metal computer by the manufacturer or at an enterprise staging center that is not connected to the Configuration Manager environment.

A manuálisan előkészített adathordozó tartalmazza a célszámítógép elindításához használt rendszerindító lemezképet és a célszámítógépre alkalmazható operációsrendszer-képet.Prestaged media contains the boot image used to start the destination computer and the operating system image that is applied to the destination computer. Megadhatja a manuálisan előkészített adathordozó részét képező alkalmazásokat, csomagokat és illesztőprogram-csomagokat is.You can also specify applications, packages, and driver packages to include as part of the prestaged media. Az operációs rendszert telepítő feladatütemezést az adathordozó nem tartalmazza.The task sequence that deploys the operating system is not included in the media. Olyan feladatütemezés telepítésekor, amelyik manuálisan előkészített adathordozót használ, az ügyfél először a feladatütemezés gyorsítótárában keresi az érvényes tartalmat, és ha az nem található vagy megváltozott, letölti a tartalmat a terjesztési pontról.When you deploy a task sequence that uses prestaged media, the client checks the local task sequence cache for valid content first, and if the content cannot be found or has been revised, the client downloads the content from the distribution point.

A manuálisan előkészített adathordozót az új számítógép merevlemezére teszik mielőtt a számítógépet elküldenék a végfelhasználónak.Prestaged media is applied to the hard drive of a new computer before the computer is sent to the end user. A manuálisan előkészített adathordozó alkalmazása utáni első indításkor a Windows PE indul el a számítógépen, amely csatlakozik a felügyeleti ponthoz, hogy megkeresse az operációs rendszer telepítési folyamatát befejező feladatütemezést.When the computer starts for the first time after the prestaged media has been applied, the computer starts Windows PE and connects to a management point to locate the task sequence that completes the operating system deployment process.

Fontos

A manuálisan előkészített adathordozón a csomagok nem titkosítottak.The packages on prestaged media are not encrypted. A rendszergazda felhasználónak kell gondoskodni az olyan biztonsági eszközökről, mint az adathordozó védelme jelszóval, hogy a csomag tartalma védve legyen a jogosulatlan felhasználóktól.The administrative user must take the appropriate security measures, such as adding a password to the media, to ensure that the package contents are secured from unauthorized users.

A manuálisan előkészített adathordozó létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: hozza létre a manuálisan előkészített adathordozó.For information about how to create prestaged media, see Create prestaged media.

Operációs rendszert telepítő különálló adathordozóStand-alone media operating system deployments

A különálló adathordozó mindent tartalmaz, ami szükséges az operációs rendszer telepítéséhez.Stand-alone media contains everything that is required to deploy the operating system. Ebbe beletartozik a feladatütemezés és az egyéb szükséges tartalom.This includes the task sequence and any other required content. Mivel minden, ami szükséges az operációs rendszer telepítéséhez az önálló adathordozón tárolódik, az önálló adathordozó lemezterület-igénye jelentősen nagyobb, mint a más típusú telepítőlemezeké.Because everything that is required to deploy the operating system is stored on the stand-alone media, the disk space required for stand-alone media is significantly larger than the disk space required for other types of media.

Különálló adathordozó létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: különálló adathordozó létrehozása.For information about how to create stand-alone media, see Create stand-alone media.

Adathordozó vonatkozású megfontolások a HTTPS használatára konfigurált helyrendszerek használatakorMedia considerations when using site systems configured for HTTPS

Ha a felügyeleti pont és a terjesztési pontok a HTTPS kommunikáció használatára vannak konfigurálva, a rendszerindító adathordozót és a manuálisan előkészített adathordozót az elsődleges helyen kell létrehozni, nem a központi felügyeleti helyen.When your management point and distribution points are configured to use HTTPS communication, you must create boot media and prestaged media at a primary site, not the central administration site. Annak eldöntéséhez, hogy az adathordozót dinamikusnak vagy hely alapúnak konfigurálja, fontolja meg a következőket is:Also, consider the following to help you determine whether to configure the media as dynamic or site-based:

  • Az adathordozó dinamikusnak konfigurálásához minden elsődleges helynek annak a helynek a legfelső szintű hitelesítésszolgáltatójával kell rendelkezni, amelyikről az adathordozót létrehozta.To configure the media as dynamic media, all primary sites must have the root CA of the site from which you created the media. A legfelső szintű hitelesítésszolgáltatót a hierarchiában összes elsődleges helyre importálhatja.You can import the root CA to all primary sites in your hierarchy.

  • Használatakor a Configuration Manager-hierarchiában lévő elsődleges helyek más legfelső szintű hitelesítésszolgáltatókat, mindegyik helyen hely alapú adathordozót kell használnia.When primary sites in your Configuration Manager hierarchy use different root CAs, you must use site-based media at each site.