A vállalati operációs rendszerek System Center Configuration Managerrel való központi telepítésének módszereiScenarios to deploy enterprise operating systems with System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Operációs rendszer következő telepítési helyzetekben érhetők el a System Center Configuration Managerben:There following operating system deployment scenarios are available in System Center Configuration Manager:

 • A Windows frissítése a legújabb verzióra: Ez a forgatókönyv frissíti az operációs rendszer Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vagy Windows 10 jelenleg futtató számítógépeken.Upgrade Windows to the latest version: This scenario upgrades the operating system on computers that currently run Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10. A frissítési folyamat megőrzi az alkalmazásokat, a beállításokat és a felhasználói adatokat a számítógépen.The upgrade process retains the applications, settings, and user data on the computer. Ez a módszer nem függ külső tényezőktől, például a Windows ADK-tól, emellett gyorsabb és rugalmasabb, mint az operációs rendszerek központi telepítésére szolgáló hagyományos eljárások.There are no external dependencies, such as the Windows ADK and this process is faster and more resilient than traditional operating system deployments.

 • A Windows új verziójára meglévő számítógép frissítése: A módszer particionálja és formázza az adathordozót (Törlés) egy meglévő számítógép és az új operációs rendszert telepít a számítógépre.Refresh an existing computer with a new version of Windows: This scenario partitions and formats (wipes) an existing computer and installs a new operating system on the computer. Az operációs rendszer telepítése után áttelepítheti a beállításokat és a felhasználói adatokat.You can migrate settings and user data after the operating system is installed.

 • A Windows új verziójának telepítése egy új (operációs rendszer nélküli) számítógépre: Ebben a forgatókönyvben az operációs rendszer telepítése egy új számítógépre.Install a new version of Windows on a new computer (bare metal): This scenario installs an operating system on a new computer. Ez az operációs rendszer friss telepítését jelenti, és nem terjed ki a beállítások vagy felhasználói adatok áttelepítésére.This is a fresh installation of the operating system and does not include any settings or user data migration.

 • Meglévő számítógép cseréje és a beállítások átvitele: Ebben a forgatókönyvben az operációs rendszer telepítése egy új számítógépre.Replace an existing computer and transfer settings: This scenario installs an operating system on a new computer. Szükség esetén a beállításokat és felhasználói adatokat is áttelepítheti a régi számítógépről az újra.Optionally, you can migrate settings and user data from the old computer to the new computer.

Operációsrendszer-lemezképek központi telepítése előtt megfontolandó szempontokThings to consider before you deploy operating system images

Bizonyos tényezőket érdemes számításba venni az operációs rendszer telepítésének megkezdése előtt.There are certain things that you should consider before you deploy an operating system.

Az operációsrendszer-lemezkép méreteOperating system image size

Az operációsrendszer-lemezkép mérete igen tekintélyes lehet.The size of an operating system image can be quite large. A Windows 7 rendszer lemezképmérete például 3 gigabájt (GB) vagy több.For example, the image size for Windows 7 is 3 gigabytes (GB) or more. A lemezkép mérete és azon számítógépek száma, amelyekre az operációs rendszer egy időben települ központilag, hatással van a hálózati teljesítményre és a sávszélességre.The size of the image and the number of computers that you simultaneously deploy the operating system to affects the network performance and available bandwidth. A hálózati teljesítmény ellenőrzésével biztosíthatja, hogy jobban fel tudja mérni a lemezkép központi telepítésének esetleges hatását és a központi telepítés befejezéséhez szükséges időt.Ensure that you test the network performance to better gauge the affect that the image deployment might have and the time it takes to complete the deployment. Hálózati teljesítményt befolyásoló a Configuration Manager tevékenységei közé tartoznak, a lemezkép terjesztési pontra, a lemezkép egyik helyről egy másikra, és a lemezkép letöltése a Configuration Manager-ügyfél.Configuration Manager activities that affect network performance include distributing the image to a distribution point, distributing the image from one site to another, and downloading the image to the Configuration Manager client.

Arra is ügyeljen, hogy elegendő tárolófelület álljon rendelkezésre az operációsrendszer-lemezképeket tároló terjesztési pontokon.Also ensure that you plan for sufficient disk storage space on the distribution points that host the operating system images.

Ügyfélgyorsítótár méreteClient cache size

Ha a Configuration Manager-ügyfelek a tartalom letöltése, automatikusan a használják, háttérben futó intelligens átviteli szolgáltatás (BITS) Ha rendelkezésre áll.When Configuration Manager clients download content, they automatically use Background Intelligent Transfer Service (BITS) if it is available. Operációs rendszert telepítő feladatütemezés központi telepítésekor megadhat egy beállítást az üzemelő példányon, úgy, hogy a Configuration Manager-ügyfelek a teljes lemezképet a helyi gyorsítótárba letöltése a feladatütemezés futtatása előtt.When you deploy a task sequence that installs an operating system, you can set an option on the deployment so that Configuration Manager clients download the full image to a local cache before the task sequence runs.

Általában a Configuration Manager-ügyfél le kell töltenie egy operációsrendszer-lemezképet (vagy bármilyen más csomagot), de nincs elég hely a gyorsítótárban, az ügyfél ellenőrzi, hogy a gyorsítótárban lévő többi csomagot, vagy az összes, a legrégebbi csomagok egy részének törlésével felszabadul elég szabad lemezterület a kép elférjen benne.In general, when a Configuration Manager client must download an operating system image (or any other package), but there is not enough space in the cache, the client checks the other packages in the cache to determine whether deleting any, or all, of the oldest packages will free enough disk space to accommodate the image. Ha a csomagok törlésével nem szabadul fel elegendő lemezterület, az ügyfél nem tölti le az új lemezképet, így a központi telepítés sikertelen lesz.If deleting packages does not free enough disk space, the client does not download the image and the deployment fails. Ez akkor fordulhat elő, ha a gyorsítótár egy olyan nagyméretű csomagot tartalmaz, amely a gyorsítótárban való megőrzésre van konfigurálva.This might occur if the cache has a large package that is configured to persist in the cache. Ha a csomagok törlésével elegendő lemezterület szabadul fel, az ügyfél törli őket, majd letölti az új lemezképet a gyorsítótárba.If deleting packages does free enough disk space in the cache, the client deletes them, and then downloads the image into the cache.

A Configuration Manager-ügyfelek alapértelmezett gyorsítótárméret nem feltétlenül elég nagy operációsrendszeri lemezképek központi telepítésére.The default cache size on Configuration Manager clients might not be large enough for most operating system image deployments. Ha azt tervezi, hogy a teljes lemezképet letölti az ügyfél gyorsítótárába, módosítania kell a Configuration Manager ügyfél gyorsítótárméretét a célszámítógépeken, hogy megfeleljen a központilag telepíteni a lemezkép méretének.If you plan to download the full image to the client cache, you must adjust the Configuration Manager client cache size on the destination computers to accommodate the size of the image that you are deploying.

További információ: A Configuration Manager-ügyfelekhez tartozó ügyfélgyorsítótár konfigurálása.For more information, see Configure the Client Cache for Configuration Manager Clients.

Feladatütemezések központi telepítéseTask sequence deployments

Az Ön által létrehozott feladatütemezés az operációs rendszer lemezképét a Configuration Manager-ügyfél számítógépen telepítheti a következő módszerek valamelyikével:The task sequence that you create can deploy the operating system image on a Configuration Manager client computer in one of the following ways:

 • Töltse le a lemezkép és benne lévő tartalom először a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótárába egy terjesztési pontról, és telepítse azt.Download the image and its content first to the Configuration Manager client cache from a distribution point and then install it.

 • A lemezkép és a benne lévő tartalom telepítése egyenesen a terjesztési pontról.Install the image and its content immediately from the distribution point.

 • A lemezkép és a benne lévő tartalom telepítése az előírt módon a terjesztési pontról.Install the image and its content as it is required from the distribution point

  Alapértelmezés szerint a feladatütemezés, a központi telepítés létrehozásakor a lemezkép előbb letöltődik a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótára és települ.By default, when you create the deployment for the task sequence, the image is downloaded first to the Configuration Manager client cache and then installed. Ha letölti a lemezképet a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótárába, mielőtt futtatja a lemezképet, és a feladatütemezésben szerepel egy végezni a merevlemez újraparticionálását, az ismételt particionálása lépés sikertelen lesz, mivel a merevlemez particionálása töröl a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótárának tartalmát.If you select to download the image to the Configuration Manager client cache before you run the image, and the task sequence contains a step to repartition the hard drive, the repartition step fails because partitioning the hard drive erases the contents of the Configuration Manager client cache. Amennyiben a feladatütemezés során el kell végezni a merevlemez újraparticionálását, Önnek a Program futtatása terjesztési pontból lehetőség kiválasztásával futtatnia kell a lemezkép-telepítést a terjesztési pontról a feladatütemezés központi telepítésekor.If the task sequence must repartition the hard drive, you must run the image installation from the distribution point by using the Run program from distribution point option when you deploy the task sequence.

  További információk: Feladatütemezés telepítése.For more information, see Deploy a task sequence.