Illesztőprogramok kezelése a System Center Configuration ManagerbenManage drivers in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager biztosít egy illesztőprogram-katalógust, a Configuration Manager-környezetben a Windows alapú eszközök illesztőprogramjainak kezelésére használhat.System Center Configuration Manager provides a driver catalog that you can use to manage the Windows device drivers in your Configuration Manager environment. Az illesztőprogram-katalógus használatával eszközillesztők importálása a Configuration Managerbe, csomagokba csoportosításához, és a csomagok olyan terjesztési pontokra, ahonnan azok az operációs rendszer központi telepítésekor terjesztéséhez.You can use the driver catalog to import device drivers into Configuration Manager, to group them in packages, and to distribute those packages to distribution points where you can access them when you deploy an operating system. Az eszközök illesztőprogramjai a teljes operációs rendszer célszámítógépre telepítésekor és a Windows PE rendszerindító lemezképpel történő telepítésekor használhatók.Device drivers can be used when you install the full operating system on the destination computer and when you install Windows PE by using a boot image. A Windows alapú eszközök illesztőprogramjai tartalmazzák a Telepítési információs fájlt (INF), és az eszköz támogatásához szükséges további fájlokat.Windows device drivers consist of a Setup Information File (INF) file and any additional files that are required to support the device. Az operációs rendszer telepítésekor a Configuration Manager általi a hardverére és platformjára számára az eszköz INF fájljából.When an operating system is deployed, Configuration Manager obtains the hardware and platform information for the device from its INF file. A következő segítségével kezelheti az illesztőprogramokat a Configuration Manager környezetben.Use the following to manage drivers in your Configuration Manager environment.

Eszközillesztők kategóriáiDevice Driver Categories

Az eszközillesztők importálásakor azokat kategóriához lehet társítani.When you import device drivers, you can assign the device drivers to a category. Az eszközillesztők kategóriába sorolása megkönnyíti a hasonlóan használt eszközillesztők egy csoportba foglalását az illesztőprogram-katalógusban.Device driver categories help group similarly used device drivers together in the driver catalog. Például minden hálózati adapter eszközillesztőjét társíthatja egy adott konkrét kategóriával.For example, you can assign all network adapter device drivers to a specific category. Ezután, amikor olyan feladatütemezést hoz létre, amely tartalmazza az Illesztőprogramok automatikus alkalmazása lépést, megadhat egy konkrét eszközillesztő-kategóriát.Then, when you create a task sequence that includes the Auto Apply Drivers step, you can specify a specific category of device drivers. A Configuration Manager majd megvizsgálja a hardvert, és kiválasztja azokat a megfelelő illesztőprogramokat, amelyeket előkészít a rendszeren a Windows telepítő számára.Configuration Manager then scans the hardware and selects the applicable drivers from that category to stage on the system for Windows Setup to use.

Illesztőprogram-csomagokDriver packages

A hasonló eszközök illesztőprogramjai csomagokba csoportosíthatók, hogy egyszerűbb legyen az operációs rendszerek központi telepítése.You can group similar device drivers in packages to help streamline operating system deployments. Dönthet például úgy, hogy az egyes számítógépgyártókhoz hoz létre egy-egy illesztőprogram-csomagot.For example, you might decide to create a driver package for each computer manufacturer on your network. Illesztőprogram-csomagokat az illesztőprogramok illesztőprogram-katalógusba való importálásakor, közvetlenül az Illesztőprogram-csomagok csomópontban hozhat létre.You can create a driver package while you are importing drivers into the driver catalog directly in the Driver Packages node. Az illesztőprogram-csomag létrehozása után terjeszteni a terjesztési pontokra, mely Configuration Manager ügyfelek telepíthessék az eszközillesztőket azok szükségesek.After the driver package is created, it must be distributed to distribution points from which Configuration Manager client computers can install the drivers as they are required. Ügyeljen a következőkre:Consider the following:

 • Az illesztőprogram-csomag létrehozásakor a csomag forráshelyének olyan üres hálózati megosztási helyre kell mutatni, amelyiket más illesztőprogram-csomag nem használ, az SMS-szolgáltatónak pedig erre a helyre olvasási és írási jogosultsággal kell rendelkezni.When you create a driver package, the source location of the package must point to an empty network share that is not used by another driver package, and the SMS Provider must have Read and Write permissions to that location.

 • Eszközillesztők illesztőprogram-csomagba való hozzáadásakor a Configuration Manager az eszközillesztőt az illesztőprogram-csomag forráshelyére másolja.When you add device drivers to a driver package, Configuration Manager copies the device driver to the driver package source location. Csak olyan eszközillesztőket lehet felvenni illesztőprogram-csomagba, amelyek importálva lettek, és az illesztőprogram-katalógusban illesztőprogram-csomaghoz engedélyezve lettek.You can add only device drivers that have been imported and that are enabled in the driver catalog to a driver package.

 • Ha az eszközillesztők egy részhalmazát szeretné másolni egy meglévő illesztőprogram-csomagból, hozzon létre egy új illesztőprogram-csomagot, és vegye fel abba az eszközillesztők részhalmazát, majd terjessze az új csomagot egy terjesztési pontra.To copy a subset of the device drivers from an existing driver package, create a new driver package, add the subset of device drivers to the new package, and then distribute the new package to a distribution point.

  A következő szakaszok ismertetik az illesztőprogram-csomagok létrehozását és kezelését.Use the following sections to create and manage driver packages.

Illesztőprogram-csomag létrehozásaCreate a driver package

Az alábbi módon hozhat létre új illesztőprogram-csomagot.Use the following procedure to create a new driver package.

Fontos

Illesztőprogram-csomag létrehozásához szükség van egy üres hálózati mappára, amelyet nem használ másik illesztőprogram-csomag.To create a driver package, you must have an empty network folder that is not used by another driver package. A legtöbb esetben új mappát kell létrehoznia az eljárás megkezdése előtt.In most cases, you must create a new folder before you start this procedure.

Megjegyzés

Ha feladatütemezéssel telepít illesztőprogramokat, kevesebb, mint 500 eszközillesztőt tartalmazó illesztőprogram-csomagokat hozzon létre.When you use task sequences to install drivers, create driver packages that contain less than 500 device drivers.

Az alábbi eljárással hozhat létre illesztőprogram-csomagot.Use the following procedure to create a driver package.

Illesztőprogram-csomag létrehozásaTo create a driver package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Illesztőprogram-csomagokelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Driver Packages.

 3. A Kezdőlap Létrehozás csoportjában kattintson az Illesztőprogram-csomag létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Driver Package.

 4. A Név mezőben adjon meg egy leíró nevet az illesztőprogram-csomag számára.In the Name box, specify a descriptive name for the driver package.

 5. A Megjegyzés mezőbe leírást adhat meg az illesztőprogram-csomagról (nem kötelező).In the Comment box, enter an optional description for the driver package. A leírásnak az illesztőprogram-csomag tartalmával vagy céljával kapcsolatos információval célszerű szolgálnia.Ensure that the description provides information about the contents or the purpose of the driver package.

 6. Az Elérési út mezőben adjon meg egy üres forrásmappát az illesztőprogram-csomag számára.In the Path box, specify an empty source folder for the driver package. A forrásmappa elérési útját az univerzális elnevezési konvenciónak (UNC) megfelelő formátumban adja meg.Enter the path to the source folder in Universal Naming Convention (UNC) format. Minden illesztőprogram-csomagnak egyedi mappát kell használnia.Each driver package must use a unique folder.

  Fontos

  A helykiszolgáló fiókjának Írás és Olvasás engedéllyel kell rendelkeznie a megadott forrásmappához.The site server account must have Read and Write permissions to the specified source folder.

  Az új illesztőprogram-csomag nem tartalmaz illesztőprogramot.The new driver package does not contain any drivers. A következő lépés az illesztőprogramok felvétele a csomagba.The next step is to add drivers to the package.

  Ha az Illesztőprogram-csomagok csomópont több csomagot tartalmaz, a csomópont alatt mappák felvételével logikai csoportokba rendezheti a csomagokat.If the Driver Packages node contains several packages, you can add folders to the node to separate the packages into logical groups.

Az illesztőprogram-csomagok további műveleteiAdditional actions for driver packages

Amikor kiválaszt egy vagy több illesztőprogram-csomagot az Illesztőprogram-csomagok csomópontból, további műveleteket is elvégezhet a csomagok kezelésével kapcsolatban.You can perform additional actions to manage driver packages when you select one or more driver packages from the Driver Packages node. Az ilyen műveletek közé tartoznak a következők:These actions include the following:

MűveletAction LeírásDescription
Manuálisan előkészített tartalomfájl létrehozásaCreate Prestage Content file Olyan fájlok létrehozására szolgál, amelyek tartalmak és kapcsolódó metaadatok manuális importálására használhatók.Creates files that can be used to manually import content and its associated metadata. Akkor célszerű manuálisan előkészített tartalmat használni, ha a helykiszolgáló és az illesztőprogram-csomag tárolására szolgáló terjesztési pont között szűk a hálózati sávszélesség.Use prestaged content when you have low network bandwidth between the site server and the distribution points where the driver package is stored.
TörlésDelete Eltávolítja az illesztőprogram-csomagot az Illesztőprogram-csomagok csomópontból.Removes the driver package from the Driver Packages node.
Tartalom terjesztéseDistribute Content Az illesztőprogram-csomag terjesztése terjesztési pontokra, terjesztésipont-csoportokba és gyűjteményekhez rendelt terjesztésipont-csoportokba.Distributes the driver package to distribution points, distribution point groups, and distribution point groups that are associated with collections.
Elérési fiókok kezeléseManage Access Accounts Az illesztőprogram-csomaghoz tartozó hozzáférési fiókok hozzáadása, módosítása és eltávolítása.Adds, modifies, or removes access accounts for the driver package.

További információ a csomag-hozzáférési fiókokról: a Configuration Managerben használt fiókok.For more information about Package Access Accounts, see Accounts used in Configuration Manager.
ÁthelyezésMove Az illesztőprogram-csomag áthelyezése másik mappába az Illesztőprogram-csomagok csomópontban.Moves the driver package to another folder in the Driver Packages node.
Terjesztési pontok frissítéseUpdate Distribution Points Az eszközillesztő-csomag frissítése az összes olyan terjesztési ponton, amelyen a csomag megtalálható.Updates the device driver package on all the distribution points where the package is stored. A művelet során a rendszer csak a legutóbbi terjesztés óta megváltozott tartalmat másolja.This action copies only the content that has changed after the last time it was distributed.
TulajdonságokProperties A Tulajdonságok párbeszédpanel megnyitására szolgál, amelyen áttekintheti és módosíthatja az eszközillesztő tartalmát és tulajdonságait.Opens the Properties dialog box where you can review and change the content and properties of the device driver. például megváltoztathatja az eszközillesztő nevét és leírását, engedélyezheti az eszközillesztőt, és meghatározhatja, hogy mely platformokon futtatható.For example, you can change the name and description of the device driver, enable the device driver, and specify on which platforms the device driver can be run.

EszközillesztőkDevice drivers

Az eszközillesztőket úgy is telepítheti a célszámítógépeken, hogy nem adja hozzá őket a telepítendő operációs rendszer rendszerképéhez.You can install device drivers on destination computers without including them in the operating system image that is being deployed. A Configuration Manager biztosít egy illesztőprogram-katalógust, amely az összes Configuration Manager alkalmazásba importálható eszközillesztők hivatkozásait tartalmazza.Configuration Manager provides a driver catalog that contains references to all the device drivers that you import into Configuration Manager. Az illesztőprogram-katalógusban található a szoftverkönyvtár munkaterület és a következő két csomópontot tartalmazza: Illesztőprogramok és illesztőprogram-csomagok.The driver catalog is located in the Software Library workspace and consists of two nodes: Drivers and Driver Packages. Az Illesztőprogramok csomópontban található az illesztőprogram-katalógusba importált összes illesztőprogram listája.The Drivers node lists all the drivers that you have imported into the driver catalog. Ebben a csomópontban tekintheti át az egyes importált illesztőprogramok adatait, módosíthatja az illesztőprogram-csomagok és rendszerindító lemezképek által tartalmazott illesztőprogramokat, engedélyezheti és letilthatja az illesztőprogramokat, és így tovább.Use this node to discover the details about each imported driver, modify the drivers in a driver package or boot image, enable or disable a driver, and so on.

Eszközillesztők importálása az illesztőprogram-katalógusbaImport device drivers into the driver catalog

Mielőtt azokat az operációs rendszer központi telepítéséhez használhatná, importálni kell az eszköz illesztőprogramjait az illesztőprogramok katalógusába.You must import device drivers into the driver catalog before you can use them when you deploy an operating system. Az illesztőprogramok jobb kezelése érdekében csak azon eszközök illesztőprogramját importálja, amelyeket az operációs rendszer központi telepítésének részeként tervez telepíteni.To better manage your device drivers, import only those device drivers that you plan to install as part of your operating system deployment. Az illesztőprogram-katalógusban az eszközök illesztőprogramjainak több verzióját is tárolhatja, hogy könnyű megoldást biztosítson a létező illesztőprogramok frissítésére, amikor a hálózatán a hardveres eszköz követelményei megváltoznak.However, you can also store multiple versions of device drivers in the driver catalog to provide an easy way to upgrade existing device drivers when hardware device requirements change on your network.

Az eszközillesztő importálási folyamata keretében a Configuration Manager beolvassa a szolgáltató, osztály, verzió, aláírás, támogatott hardver és támogatott platform információit, amelyek az eszközhöz kapcsolódnak.As part of the import process for the device driver, Configuration Manager reads the provider, class, version, signature, supported hardware, and supported platform information that is associated with the device. Alapértelmezés szerint az eszközillesztőt a rendszer az általa támogatott első hardvereszköz alapján nevezi el, a név azonban később módosítható.By default, the driver is named after the first hardware device that it supports; however, you can rename the device driver later. A támogatott platformok listája az eszközillesztő INF-fájljában szereplő információkon alapul.The supported platforms list is based on the information in the INF file of the driver. Mivel ezek az információk nem minden esetben pontosak, az illesztőprogram-katalógusba való importálást követően manuális módszerrel ellenőrizze, hogy az eszközillesztő támogatott-e.Because the accuracy of this information can vary, manually verify that the device driver is supported after it is imported into the driver catalog.

A katalógusba való importálás után illesztőprogram-csomagokhoz és rendszerindítólemezkép-csomagokhoz is hozzáadhatja az eszközillesztőket.After you import device drivers into the catalog, you can add the device drivers to driver packages or to boot image packages.

Fontos

Az eszközillesztők nem importálhatók közvetlenül az Illesztőprogramok csomópont almappáiba.You cannot import device drivers directly into a subfolder of the Drivers node. Ha egy eszközillesztőt almappába szeretne importálni, először importálja az Illesztőprogramok csomópontba, majd onnan helyezze át a kívánt almappába.To import a device driver into a subfolder, first import the device driver into the Drivers node, and then move the driver to the subfolder.

Windows-eszközillesztők importálásához kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedure to import Windows device drivers.

Windows-eszközillesztők importálása az illesztőprogram-katalógusbaTo import Windows device drivers into the driver catalog

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Illesztőprogramokelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Drivers.

 3. A Kezdőlapon a Létrehozás csoportban kattintson az Illesztőprogram importálása elemre az Új illesztőprogram importálása varázslóelindításához.On the Home tab, in the Create group, click Import Driver to start the Import New Driver Wizard.

 4. Az Illesztőprogram keresése lapon adja meg a következő beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra:On the Locate Driver page, specify the following options, and then click Next:

  • A következő hálózati elérési útról (UNC) összes illesztőprogram importálása: Egy adott mappában lévő összes eszközillesztőt szeretne importálni, adja meg a mappa hálózati elérési útját az eszköz illesztőprogram.Import all drivers in the following network path (UNC): To import all the device drivers that are contained in a specific folder, specify the network path to the device driver folder. Például: \\kiszolgálónév\mappa.For example: \\servername\folder.

   Megjegyzés

   Nagy mennyiségű mappa és illesztőprogramfájl (.inf) esetén az összes illesztőprogram importálásának folyamata hosszabb időt is igénybe vehet.The process to import all drivers can take some time if there are a lot of folders and a lot of driver files (.inf).

  • Adott illesztőprogram importálása: Egy adott illesztőprogram importálni egy mappából, adja meg a hálózati elérési útja (UNC) a Windows-eszközillesztő. INF vagy háttértár tárolási Txtsetup.oem fájlt.Import a specific driver: To import a specific driver from a folder, specify the network path (UNC) to the Windows device driver .INF or mass storage Txtsetup.oem file of the driver.

  • Adja meg a beállítást a duplikált illesztőprogramok: Válassza ki, hogy miként kezelje az illesztőprogram-kategóriákat ismétlődő eszközillesztők importálása a Configuration Manager.Specify the option for duplicate drivers: Select how you want Configuration Manager to manage driver categories when a duplicate device drive is imported.

  Fontos

  Illesztőprogramok importálásakor a helykiszolgálónak Olvasás engedélyre van szüksége a mappához, ellenkező esetben az importálás sikertelen lesz.When you import drivers, the site server must have Read permission to the folder, or the import fails.

 5. Az Illesztőprogram adatai lapon adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson a Továbbgombra:On the Driver Details page, specify the following options, and then click Next:

  • Nem (a rendszerindító lemezképek esetén) tárolási vagy hálózati osztályban található illesztőprogramok elrejtése: Ez a beállítás használatával csak a tárolási és hálózati illesztőprogramokat jeleníti meg, és más, a rendszerindító lemezképeket, például a video- vagy modem-illesztőprogramokat általában nem szükséges illesztőprogramok elrejtése.Hide drivers that are not in a storage or network class (for boot images): Use this setting to only display storage and network drivers, and hide other drivers that are not typically needed for boot images, such as a video driver or modem driver.

  • Digitális aláírás nélküli illesztőprogramok elrejtése: Ez a beállítás segítségével elrejtheti a digitális aláírással nem rendelkező illesztőprogramokat.Hide drivers that are not digitally signed: Use this setting to hide drivers that are not digitally signed.

  • A listában jelölje ki azokat az illesztőprogramokat, amelyeket szeretne importálni az illesztőprogram-katalógusba.In the list of drivers, select the drivers that you want to import into the driver catalog.

  • Illesztőprogramok engedélyezése, valamint lehetővé teszi a számítógépek telepítéshez: Válassza ki az ezzel a beállítással engedélyezheti a számítógépeknek az illesztőprogramok telepítését.Enable these drivers and allow computers to install them: Select this setting to let computers install the device drivers. A négyzet alapértelmezés szerint be van jelölve.By default, this check box is selected.

   Fontos

   Ha valamelyik eszközillesztő problémát okoz, vagy szeretné felfüggeszteni egy eszközillesztő telepítését, az Illesztőprogramok engedélyezése, valamint telepítésük engedélyezése a számítógépek számára jelölőnégyzet kijelölésének visszavonásával letilthatja az illesztőprogramot.If a device driver is causing a problem or you want to suspend the installation of a device driver, you can disable the device driver by clearing the Enable these drivers and allow computers to install them check box. Az illesztőprogramok az importálás után is letilthatók.You can also disable drivers after they have been imported.

  • Ha az eszközillesztőket szűrési célból adminisztratív kategóriákhoz szeretné rendelni (például „Asztali gépek” vagy „Notebookok”), kattintson a Kategóriák elemre, és válasszon a meglévő kategóriák közül, vagy hozzon létre újat.To assign the device drivers to an administrative category for filtering purposes, such as "Desktops" or "Notebooks" categories, click Categories and select an existing category or create a new category. A kategória-hozzárendeléssel azt is meghatározhatja, hogy a rendszer mely eszközillesztőket alkalmazza központi telepítéskor az Illesztőprogramok automatikus alkalmazása feladatütemezési lépés során.You can also use the category assignment to configure which device drivers that are applied to the deployment by the Auto Apply Drivers task sequence step.

 6. Az Illesztőprogram hozzáadása csomagokhoz lapon adja meg, hogy az illesztőprogramokat hozzá kívánja-e adni egy csomaghoz, majd kattintson a Továbbgombra.On the Add Driver to Packages page, choose whether to add the drivers to a package and then click Next. Az illesztőprogramok csomaghoz való hozzáadásához vegye figyelembe a következőket:Consider the following to add the drivers to a package:

  • Jelölje ki az eszközillesztők terjesztésére szolgáló illesztőprogram-csomagokat.Select the driver packages that are used to distribute the device drivers.

   Ha új illesztőprogram-csomagot szeretne létrehozni, kattintson az Új csomag parancsra.Optionally, click New Package to create a new driver package. Ha új illesztőprogram-csomagot hoz létre, meg kell adnia egy hálózati megosztást, amelyet nem használ más illesztőprogram-csomag.When you create a new driver package, you must provide a network share that is not in use by other driver packages.

  • Ha a csomag már terjesztésre került a terjesztési pontokra, kattintson a párbeszédpanelen az Igen gombra a rendszerindító lemezképek frissítéséhez a terjesztési pontokon.If the package has already been distributed to distribution points, click Yes in the dialog box to update the boot images on distribution points. Az eszközillesztők addig nem használhatók, amíg nem továbbítja őket a terjesztési pontokra.You cannot use device drivers until they are distributed to distribution points. Ha a Nemgombra kattint, akkor ahhoz, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a frissített illesztőprogramokat, futtatnia kell a Terjesztési pont frissítése műveletet .If you click No, you must run the Update Distribution Point action before the boot image will contain the updated drivers. Ha az illesztőprogram-csomag korábban még nem volt terjesztve, az Illesztőprogram-csomagok csomóponton kattintson a Tartalom terjesztése elemre.If the driver package has never been distributed, you must click Distribute Content from the Driver Packages node.

 7. Az illesztőprogram hozzáadása rendszerindító lemezképekhez lapon adja meg, hogy az eszközillesztőket hozzá kívánja-e adni meglévő rendszerindító lemezképekhez, majd kattintson a Továbbgombra.On the Add Driver to Boot Images page, choose whether to add the device drivers to existing boot images, and then click Next. Ha kiválaszt egy rendszerindító lemezképet, vegye figyelembe a következőket:If you select a boot image, consider the following:

  Megjegyzés

  Az ajánlott eljárásnak megfelelően operációs rendszerek központi telepítéséhez csak háttértárolókhoz és hálózati adapterekhez tartozó eszközillesztőket vegyen fel a rendszerindító lemezképekbe.As a best practice, add only mass storage and network device drivers to the boot images for operating system deployment scenarios.

  • Kattintson a párbeszédpanelen az Igen gombra a rendszerindító lemezképek frissítéséhez a terjesztési pontokon.Click Yes in the dialog box to update the boot images on distribution points. Az eszközillesztők addig nem használhatók, amíg nem továbbítja őket a terjesztési pontokra.You cannot use device drivers until they are distributed to distribution points. Ha a Nemgombra kattint, akkor ahhoz, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a frissített illesztőprogramokat, futtatnia kell a Terjesztési pont frissítése műveletet .If you click No, you must run the Update Distribution Point action before the boot image will contain the updated drivers. Ha az illesztőprogram-csomag korábban még nem volt terjesztve, az Illesztőprogram-csomagok csomóponton kattintson a Tartalom terjesztése elemre.If the driver package has never been distributed, you must click Distribute Content from the Driver Packages node.

  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha egy vagy több illesztőprogram architektúrája nem felel meg a kiválasztott rendszerindító lemezkép architektúrájának.Configuration Manager warns you if the architecture for one or more drivers does not match the architecture of the boot images that you selected. Ha nem egyeznek, kattintson az OK gombra, és térjen vissza az Illesztőprogram adatai oldalra, ahol törölheti a kiválasztott rendszerindító lemezkép architektúrájának nem megfelelő illesztőprogramokat.If they do not match, click OK and go back to the Driver Details page to clear the drivers that do not match the architecture of the selected boot image. Ha például x64-es és x86-os rendszerindító lemezképet választ, minden illesztőprogramnak támogatnia kell mindkét architektúrát.For example, if you select an x64 and x86 boot image, all drivers must support both architectures. Ha x64-es rendszerindító lemezképet választ, minden illesztőprogramnak támogatnia kell az x64-es architektúrát.If you select an x64 boot image, all drivers must support the x64 architecture.

   Megjegyzés

   • Az architektúra a gyártó által az .INF fájlban ismertetett architektúrán alapul.The architecture is based on the architecture reported in the .INF from the manufacturer.
    • Ha egy illesztőprogram jelentésében az szerepel, hogy mindkét architektúrát támogatja, akkor azt bármelyik rendszerindító lemezképbe importálhatja.If a driver reports it supports both architectures then you can import it into either boot image.
  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha nem hálózati vagy tárolási illesztőprogramokat a rendszerindító lemezképhez van, mert a legtöbb esetben nincs szükség a rendszerindító lemezképhez eszközillesztőket hozzá.Configuration Manager warns you if you add device drivers that are not network or storage drivers to a boot image because in most cases they are not necessary for the boot image. Az illesztőprogramok hozzáadásához a rendszerindító lemezképhez kattintson az Igen gombra, vagy kattintson a Nem gombra, ha visszalép és módosítja a kiválasztott illesztőprogramokat.Click Yes to add the drivers to the boot image or No to go back and modify your driver selection.

  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha egy vagy több kiválasztott illesztőprogram nem rendelkezik megfelelő digitális aláírással.Configuration Manager warns you if one or more of the selected drivers are not properly digitally signed. A folytatáshoz kattintson az Igen gombra, vagy kattintson a Nem gombra, ha visszalép és módosítja a kiválasztott illesztőprogramokat.Click Yes to continue and click No to go back and make changes to your driver selection.

 8. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.

Egy illesztőprogram-csomagban lévő eszközillesztők kezeléseManage device drivers in a driver package

Az illesztőprogram-csomagok és a rendszerindító lemezképek módosításához kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedures to modify driver packages and boot images. Eszközillesztők hozzáadásához vagy eltávolításához keresse meg a kívánt illesztőprogramokat az Illesztőprogramok csomópont alatt, és szerkessze azokat a csomagokat vagy lemezképeket, amelyekhez a kiválasztott illesztőprogramok tartoznak.To add or remove device drivers, locate the drivers in the Drivers node, and then edit the packages or boot images that the selected drivers are associated with.

Egy illesztőprogram-csomagban lévő eszközillesztők módosításaTo modify the device drivers in a driver package

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Illesztőprogramokelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Drivers.

 3. Az Illesztőprogramok csomópontban jelölje ki az illesztőprogram-csomaghoz hozzáadni kívánt eszközillesztőket.In the Drivers node, select the device drivers that you want to add to the driver package.

 4. A Kezdőlap Illesztőprogram csoportjában kattintson a Szerkesztés, majd az Illesztőprogram-csomagokelemre.On the Home tab, in the Driver group, click Edit, and then click Driver Packages.

 5. Jelölje be azon illesztőprogram-csomagok négyzeteit, amelyekhez hozzá szeretné adni az eszközillesztőket,To add a device driver, select the check box of the driver packages to which you want to add the device drivers. vagy törölje azon illesztőprogram-csomagok négyzeteit, amelyekből el szeretné távolítani az eszközillesztőt.To remove a device driver, clear the check box of the driver packages from which you want to remove the device driver.

  Az eszközillesztők illesztőprogram-csomagba való felvételekor szükség esetén új csomagot is létrehozhat – ehhez kattintson az Új csomagelemre az Illesztőprogram-csomag létrehozása párbeszédpanel megnyitásához.If you are adding device drivers that are associated with driver packages, you can optionally create a new package, by clicking New Package, which opens the New Driver Package dialog box.

 6. Ha a csomag már terjesztésre került a terjesztési pontokra, kattintson a párbeszédpanelen az Igen gombra a rendszerindító lemezképek frissítéséhez a terjesztési pontokon.If the package has already been distributed to distribution points, click Yes in the dialog box to update the boot images on distribution points. Az eszközillesztők addig nem használhatók, amíg nem továbbítja őket a terjesztési pontokra.You cannot use device drivers until they are distributed to distribution points. Ha a Nemgombra kattint, akkor ahhoz, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a frissített illesztőprogramokat, futtatnia kell a Terjesztési pont frissítése műveletet .If you click No, you must run the Update Distribution Point action before the boot image will contain the updated drivers. Ha az illesztőprogram-csomag korábban még nem volt terjesztve, az Illesztőprogram-csomagok csomóponton kattintson a Tartalom terjesztése elemre.If the driver package has never been distributed, you must click Distribute Content from the Driver Packages node. Mielőtt elérhetők lennének az illesztőprogramok, frissítenie kell az illesztőprogram-csomagot a terjesztési pontokon.Before the drivers are available, you must update the driver package on distribution points.

  Kattintson az OK gombra.Click OK.

Egy rendszerindító lemezképben lévő eszközillesztők kezeléseManage device drivers in a boot image

A Windows olyan eszközillesztői vehetők fel, amelyek importálva lettek a rendszerindító lemezképek illesztőprogram-katalógusába.You can add Windows device drivers that have been imported into the driver catalog to boot images. A rendszerindító lemezkép illesztőprogram-katalógusába történő felvételéhez használja a következő irányelveket:Use the following guidelines when you add device drivers to a boot image:

 • A rendszerindító lemezképekbe csak a tömegtároló és a hálózati adapter eszközillesztőit vegye fel, mert az egyéb típusúakra általában nincs szükség.Add only mass storage and network adapter device drivers to boot images because other types of drivers are not generally required. A nem szükséges illesztőprogramok szükségtelenül növelik a rendszerindító lemezkép méretét.Drivers that are not required increase the size of the boot image unnecessarily.

 • Csak Windows 10-hez készült eszközillesztőket vegyen fel a rendszerindító lemezképbe, mert a szükséges Windows PE-verzió Windows 10-alapú.Add only device drivers for Windows 10 to a boot image because the required version of Windows PE is based on Windows 10.

 • Győződjön meg róla, hogy a rendszerindító lemezkép architektúrájának megfelelő eszközillesztőt használja.Ensure that you use the correct device driver for the architecture of the boot image. Ne vegyen fel x64 rendszerindító lemezképbe x86 eszközillesztőt.Do not add an x86 device driver to an x64 boot image.

  Egy rendszerindító lemezképben lévő eszközillesztők hozzáadásához vagy eltávolításához kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedure to add or remove device drivers in a boot image.

Egy rendszerindító lemezképhez tartozó eszközillesztők módosításaTo modify the device drivers associated with a boot image

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson az Illesztőprogramokelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Drivers.

 3. Az Illesztőprogramok csomópontban jelölje ki az illesztőprogram-csomaghoz hozzáadni kívánt eszközillesztőket.In the Drivers node, select the device drivers that you want to add to the driver package.

 4. A Kezdőlap Illesztőprogram csoportjában kattintson a Szerkesztés, majd a Rendszerindító lemezképekelemre.On the Home tab, in the Driver group, click Edit, and then click Boot images.

 5. Jelölje be azon rendszerindító lemezképek négyzeteit, amelyekhez hozzá szeretné adni az eszközillesztőket,To add a device driver, select the check box of the boot image to which you want to add the device drivers. vagy törölje azoknak a négyzeteit, amelyekből el szeretné távolítani az eszközillesztőt.To remove a device driver, clear the check box of the boot image from which you want to remove the device driver.

 6. Ha nem szeretné frissíteni a rendszerindító lemezképet tároló terjesztési pontokat, vonja vissza a Terjesztési pontok frissítése a befejezés után jelölőnégyzet kijelölését.If you do not want to update the distribution points where the boot image is stored, clear the Update distribution points when finished check box. A rendszer alapértelmezés szerint a rendszerindító lemezképpel együtt a terjesztési pontokat is frissíti.By default, the distribution points are updated when the boot image is updated.

  Kattintson az OK gombra, és vegye figyelembe a következőket:Click OK and consider the following:

  • Kattintson a párbeszédpanelen az Igen gombra a rendszerindító lemezképek frissítéséhez a terjesztési pontokon.Click Yes in the dialog box to update the boot images on distribution points. Az eszközillesztők addig nem használhatók, amíg nem továbbítja őket a terjesztési pontokra.You cannot use device drivers until they are distributed to distribution points. Ha a Nemgombra kattint, akkor ahhoz, hogy a rendszerindító lemezkép tartalmazza a frissített illesztőprogramokat, futtatnia kell a Terjesztési pont frissítése műveletet .If you click No, you must run the Update Distribution Point action before the boot image will contain the updated drivers. Ha az illesztőprogram-csomag korábban még nem volt terjesztve, az Illesztőprogram-csomagok csomóponton kattintson a Tartalom terjesztése elemre.If the driver package has never been distributed, you must click Distribute Content from the Driver Packages node.

  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha egy vagy több illesztőprogram architektúrája nem felel meg a kiválasztott rendszerindító lemezkép architektúrájának.Configuration Manager warns you if the architecture for one or more drivers does not match the architecture of the boot images that you selected. Ha nem egyeznek, kattintson az OK gombra, és térjen vissza az Illesztőprogram adatai oldalra, ahol törölheti a kiválasztott rendszerindító lemezkép architektúrájának nem megfelelő illesztőprogramokat.If they do not match, click OK and go back to the Driver Details page to clear the drivers that do not match the architecture of the selected boot image. Ha például x64-es és x86-os rendszerindító lemezképet választ, minden illesztőprogramnak támogatnia kell mindkét architektúrát.For example, if you select an x64 and x86 boot image, all drivers must support both architectures. Ha x64-es rendszerindító lemezképet választ, minden illesztőprogramnak támogatnia kell az x64-es architektúrát.If you select an x64 boot image, all drivers must support the x64 architecture.

   Megjegyzés

   • Az architektúra a gyártó által az .INF fájlban ismertetett architektúrán alapul.The architecture is based on the architecture reported in the .INF from the manufacturer.
    • Ha egy illesztőprogram jelentésében az szerepel, hogy mindkét architektúrát támogatja, akkor azt bármelyik rendszerindító lemezképbe importálhatja.If a driver reports it supports both architectures then you can import it into either boot image.
  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha nem hálózati vagy tárolási illesztőprogramokat a rendszerindító lemezképhez van, mert a legtöbb esetben nincs szükség a rendszerindító lemezképhez eszközillesztőket hozzá.Configuration Manager warns you if you add device drivers that are not network or storage drivers to a boot image because in most cases they are not necessary for the boot image. Az illesztőprogramok hozzáadásához a rendszerindító lemezképhez kattintson az Igen gombra, vagy kattintson a Nem gombra, ha visszalép és módosítja a kiválasztott illesztőprogramokat.Click Yes to add the drivers to the boot image or No to go back and modify your driver selection.

  • A Configuration Manager figyelmezteti, ha egy vagy több kiválasztott illesztőprogram nem rendelkezik megfelelő digitális aláírással.Configuration Manager warns you if one or more of the selected drivers are not properly digitally signed. A folytatáshoz kattintson az Igen gombra, vagy kattintson a Nem gombra, ha visszalép és módosítja a kiválasztott illesztőprogramokat.Click Yes to continue and click No to go back and make changes to your driver selection.

 7. Kattintson az OK gombra.Click OK.

Az eszközillesztők további műveleteiAdditional actions for device drivers

Amikor egy vagy több eszközillesztőt kiválaszt az Illesztőprogramok csomópontból, további eszközillesztő-kezelési műveleteket is végrehajthat.You can perform additional actions to manage device drivers when you select one or more device drivers from the Drivers node. Az ilyen műveletek közé tartoznak a következők:These actions include the following:

MűveletAction LeírásDescription
KategorizálásCategorize Adminisztratív kategóriák törlése, kezelése vagy beállítása a kijelölt eszközillesztők kapcsán.Clears, manages, or sets an administrative category for the selected device drivers.
TörlésDelete Az eszközillesztő törlése az Illesztőprogramok csomópontból és a kapcsolódó terjesztési pontokról.Removes the device driver from the Drivers node and also removes the driver from the associated distribution points.
LetiltásDisable Letiltja az eszközillesztő telepítését.Prohibits the device driver from being installed. Úgy, hogy a Configuration Manager-ügyfél számítógépeinek és feladatütemezései nem telepíthetik azokat az operációs rendszerek telepítésekor ideiglenesen letilthatja az eszközillesztőket.You can temporarily disable device drivers so that Configuration Manager client computers and task sequences cannot install them when you are deploying operating systems. Megjegyzés: A letiltás művelet csak megakadályozza, hogy illesztőprogramokat az illesztőprogramok automatikus alkalmazását végrehajtó feladatütemezési lépés segítségével hajtja végre.Note: The Disable action only prevents drivers from installing using the Auto Apply Driver task sequence step.
EngedélyezésEnable Lehetővé teszi, hogy a Configuration Manager-ügyfélszámítógépek és a feladatütemezések az eszközillesztő telepítéséhez, az operációs rendszer központi telepítésekor.Lets Configuration Manager client computers and task sequences install the device driver when the operating system is deployed.
ÁthelyezésMove Az eszközillesztő áthelyezése másik mappába az Illesztőprogramok csomópontban.Moves the device driver to another folder in the Drivers node.
AdatelérésProperties Megnyitja a Tulajdonságok párbeszédpanelt, amelyen áttekintheti és módosíthatja az eszközillesztő tulajdonságait.Opens the Properties dialog box where you can review and change the properties of the device driver. például megváltoztathatja az eszközillesztő nevét és leírását, engedélyezheti az eszközillesztőt, és meghatározhatja, hogy mely platformokon futtatható.For example, you can change the name and description of the device driver, enable the device driver, and specify which platforms the device driver can be run on.

Eszközillesztők telepítése feladatütemezések használatávalUse task sequences to install device drivers

Feladatütemezések használatával automatikussá teheti, hogy az operációs rendszer hogyan legyen telepítve központilag.Use task sequences to automate how the operating system is deployed. A feladatütemezésben lévő egyes lépések olyan adott műveletet hajthatnak végre, mint például egy eszközillesztő telepítése.Each step in the task sequence can perform a specific action, such as installing a device driver. Az operációs rendszerek központi telepítésekor a következő két feladatütemezési lépést használhatja az eszközillesztők telepítéséhez.You can use the following two task sequence steps to install device drivers while you are deploying operating systems:

 • Illesztőprogramok automatikus alkalmazása: Ez a lépés lehetővé teszi automatikusan egyeztetheti és telepítheti az eszközillesztőket az operációs rendszer központi telepítésének részeként.Auto Apply Drivers: This step lets you automatically match and install device drivers as part of an operating system deployment. A feladatütemezési lépés konfigurálható úgy, hogy az egyes észlelt hardveres eszközök részére csak a legjobban illeszkedő illesztőprogramot telepítse, illetve megadhatja azt, hogy mindegyik észlelt hardverhez telepítse az összes kompatibilis illesztőprogramot, és majd a Windows Telepítő válassza ki a legjobbat.You can configure the task sequence step to install only the best matched driver for each detected hardware device, or specify that the task sequence step installs all compatible drivers for each detected hardware device, and then let Windows Setup choose the best driver. Ezenkívül megadhatja az eszközillesztők egyik kategóriáját is, hogy korlátozza ebben a lépésben az illesztőprogramok használhatóságát.In addition, you can specify a category of device drivers to limit the drivers that are available for this step.

 • Illesztőprogram-csomag alkalmazása: Ez a lépés lehetővé teszi minden eszközillesztőt egy adott illesztőprogram-csomagban lévő elérhetővé tétele a Windows telepítő számára.Apply Driver Package: This step lets you make all device drivers in a specific driver package available for Windows Setup. A Windows Telepítő megkeresi a megadott illesztőprogram-csomagban a szükséges eszközillesztőket.In the specified driver packages, Windows Setup searches for the device drivers that are required. Különálló adathordozó létrehozásakor ezzel a lépéssel kell telepítenie az eszközillesztőket.When you create stand-alone media, you must use this step to install device drivers.

  Ha ezeket a feladatütemezési lépéseket használja, azt is megadhatja, hogy az eszközillesztők hogyan legyenek telepítve olyan számítógépre, amelyiknél az operációs rendszert központilag telepíti.When you use these task sequence steps, you can also specify how the device drivers are installed on the computer where you deploy the operating system. További információkért lásd: feladatok automatizálásához a feladatütemezések kezeléséhez.For more information, see Manage task sequences to automate tasks.

Eszközillesztők központi telepítése számítógépeken feladatütemezések használatávalUse task sequences to install device drivers on computers

Az alábbi eljárással telepíthet eszközillesztőket az operációs rendszer központi telepítése keretében.Use the following procedure to install device drivers as part of the operating system deployment.

Eszközillesztők telepítése feladatütemezés használatávalUse a task sequence to install device drivers

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezések csomópontban jelölje ki azt a feladatütemezést, amelyet módosítani szeretne az eszközillesztő telepítéséhez, majd kattintson a Szerkesztésparancsra.In the Task Sequences node, select the task sequence that you want to modify to install the device driver, and then click Edit.

 4. Kattintson a Hozzáadás gombra ott, ahol hozzá szeretné adni az Illesztőprogramlépéseit, majd válassza az Illesztőprogramoklehetőséget.Move to the location where you want to add the Driver steps, click Add, and then select Drivers.

 5. Adja hozzá az Illesztőprogramok automatikus alkalmazása lépést, ha a feladatütemezés során az összes eszközillesztőt vagy a megjelölt kategóriákat telepíteni szeretné.Add the Auto Apply Drivers step if you want the task sequence to install all the device drivers or the specific categories that are specified. Adja meg a lépés beállításait a Tulajdonságok lapon, majd a lépéshez tartozó feltételeket a Beállítások lapon.Specify the options for the step on the Properties tab and any conditions for the step on the Options tab.

  Adja hozzá az Illesztőprogram-csomag alkalmazása lépést, ha a feladatütemezés során csak a kijelölt csomagban található eszközillesztőket szeretné telepíteni.Add the Apply Driver Package step if you want the task sequence to install only those device drivers from the specified package. Adja meg a lépés beállításait a Tulajdonságok lapon, majd a lépéshez tartozó feltételeket a Beállítások lapon.Specify the options for the step on the Properties tab and any conditions for the step on the Options tab.

  Fontos

  A Beállítások lapon A lépés letiltása elemet választva letilthatja a lépést a feladatütemezés során tapasztalt problémák elhárításához.You can select Disable this step on the Options tab to disable the step to troubleshoot the task sequence.

 6. A feladatütemezés mentéséhez kattintson az OK gombra.Click OK to save the task sequence.

  Egy feladatütemezés egy operációs rendszer telepítéséhez létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: hozzon létre egy feladatütemezést az operációs rendszer telepítéséhez.For more information about creating a task sequence to install an operating system, see Create a task sequence to install an operating system.

Illesztőprogram-kezelési jelentésekDriver management reports

Az illesztőprogram-katalógusban lévő eszközillesztőkre vonatkozó általános információk meghatározásához használhatja az Illesztőprogram-kezelő jelentéseinek kategóriájában található jelentéseket.You can use several reports in the Driver Management reports category to determine general information about the device drivers in the driver catalog. A jelentésekkel kapcsolatos további információkért lásd: jelentéskészítési.For more information about reports, see Reporting.