A felhasználói állapot kezelése a System Center Configuration ManagerbenManage user state in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Használhatja a System Center Configuration Manager feladatütemezések rögzítse és visszaállítsa a felhasználói állapot adatait az operációsrendszer-telepítési forgatókönyv kívánja megőrizni az aktuális operációs rendszer felhasználói állapotát.You can use System Center Configuration Manager task sequences to capture and restore the user state data in operating system deployment scenarios where you want to retain the user state of the current operating system. Példa:For example:

 • Olyan központi telepítések, amelyeknél szeretné rögzíteni egy számítógép felhasználói állapotát, majd egy másik számítógépen vissza kívánja azt állítani.Deployments where you want to capture the user state from one computer to restore it on another computer.

 • Frissítéses telepítések, amelyeknél rögzíteni szeretné, majd ugyanazon a számítógépen szeretné visszaállítani a felhasználói állapotot.Update deployments where you want to capture and restore the user state on the same computer.

  A Configuration Manager kezeléséhez a felhasználóiállapot-adatok forrásszámítógépről a célszámítógépre az operációs rendszer telepítésének befejezése után a felhasználói állapot áttelepítési eszköz (USMT) 10.0-s verzióját használja.Configuration Manager uses the User State Migration Tool (USMT) 10.0 to manage the migration of user state data from a source computer to a destination computer after the operating system installation completes. A Felhasználóáttelepítő 10.0 esetében gyakran előforduló áttelepítési helyzetekről további információért lásd a Common Migration Scenarios(Általános migrálási helyzetek) témakört.For more information about common migration scenarios for the USMT 10.0, see Common Migration Scenarios.

  A következő szakaszok segítségével rögzítéséhez és visszaállításához a felhasználói adatokat.Use the folowing sections to help you capture and restore user data.

Felhasználói állapotadatok tárolásaStore user state data

A felhasználói állapot rögzítésekor a felhasználói állapotadatokat a célszámítógépen vagy állapotáttelepítési ponton tárolhatja.When you capture user state, you can store the user state data on the destination computer or on a state migration point. Egy felhasználó állapotáttelepítési ponton a felhasználói állapot tárolására, a Configuration Manager helyrendszer-kiszolgálón, az állapot állapotáttelepítési pont helyrendszerszerepkörrel gazdagépek kell használnia.To store the user state on a user state migration point, you must use a Configuration Manager site system server that hosts the state migration point site system role. Ha a felhasználói állapotot a célszámítógépen kívánja tárolni, a feladatütemezésben be kell állítania az adatok helyi, hivatkozásokkal történő tárolását.To store the user state on the destination computer, you must configure your task sequence to store the data locally using links.

Megjegyzés

A felhasználói állapot helyi tárolására szolgáló hivatkozások az ún. rögzített hivatkozások.The links that are used to store the user state locally are referred to as hard-links. Az USMT 10.0 eszközben a rögzített hivatkozások funkciója felhasználói fájlokat és beállításokat keres a számítógépen, majd létrehoz egy könyvtárat a talált fájlokra mutató rögzített hivatkozásoknak.Hard-links is a USMT 10.0 feature that scans the computer for user files and settings and then creates a directory of hard-links to those files. A rögzített hivatkozások ezután a felhasználói adatok helyreállítására használhatók az új operációs rendszer telepítését követően.The hard-links are then used to restore the user data after the new operating system is deployed.

Fontos

Nem használhat állapotáttelepítési pontot és rögzített hivatkozásokat is egyszerre a felhasználói állapotadatok tárolására.You cannot use a state migration point and use hard-links to store the user state data at the same time.

A rögzített felhasználói állapot adatai a következő módszerek egyikével állíthatók vissza:When the user state information is captured, the information can be stored in one of the following ways:

 • A felhasználó állapot adatait tárolhatja távoli helyen egy állapotáttelepítési pont konfigurálásával.You can store the user state data remotely by configuring a state migration point. A Rögzítés feladatütemezés elküldi az adatokat az állapotáttelepítési pontra.The Capture task sequence sends the data to the state migration point. Az operációs rendszer központi telepítésének végrehajtása után pedig a Visszaállítás feladatütemezés lekéri az adatokat, és helyreállítja a felhasználói állapotot a célszámítógépen.Then, after the operating system is deployed, the Restore task sequence retrieves the data and restores the user state on the destination computer.

 • A felhasználó állapot adatait tárolhatja helyben.You can store the user state data locally to a specific location. Ebben az esetben a Rögzítés feladatütemezés a célszámítógép megadott helyére másolja a felhasználói adatokat.In this scenario, the Capture task sequence copies the user data to a specific location on the destination computer. Az operációs rendszer központi telepítésének végrehajtása után a Visszaállítás feladatütemezés erről a helyről kéri le a felhasználói adatokat.Then, after the operating system is deployed, the Restore task sequence retrieves the user data from that location.

 • Megadhat rögzített hivatkozásokat, amelyek használatával az eredeti helyükre állíthatja vissza a felhasználói adatokat.You can specify hard links that can be used to restore the user data to its original location. Ebben az esetben a felhasználói állapot adatai a meghajtón maradnak a régi operációs rendszer eltávolításakor.In this scenario, the user state data remains on the drive when the old operating system is removed. Az új operációs rendszer központi telepítésének végrehajtása után a Visszaállítás feladatütemezés a rögzített hivatkozások használatával állítja vissza a felhasználói állapot adatait az eredeti helyükre.Then, after the new operating system is deployed, the Restore task sequence uses the hard-links to restore the user state data to its original location.

Felhasználói adatok tárolása állapotáttelepítési pontonStore user data on a state migration point

Ha a felhasználói állapotadatokat állapotáttelepítési ponton szeretné tárolni, végezze el az alábbi lépéseket:To store the user state data on a state migration point, you must do the following:

 1. Configure a state migration point a felhasználói állapotadatok tárolásához.Configure a state migration point to store the user state data.

 2. Create a computer association a forrás- és a célszámítógép között.Create a computer association between the source computer and the destination computer. A társítást még azelőtt kell létrehoznia, hogy rögzítené a felhasználói állapotot a forrásszámítógépen.You must create this association before you capture the user state on the source computer.

 3. Hozzon létre egy feladatütemezést, rögzítse és visszaállítsa a felhasználói állapot a System Center Configuration Managerben.Create a task sequence to capture and restore user state in System Center Configuration Manager. Pontosabban hozzá kell adnia a következő feladatütemezési lépéseket egy olyan számítógépről rögzítse, egy állapotáttelepítési ponton tárolja, és egy másik számítógépen visszaállítsa a felhasználói adatokat:Specifically, you must add the following task sequence steps to capture user data from a computer, store the user date on a state migration point, and restore the user data to a computer:

  • Request State Store – ezzel a lépéssel igényelhet hozzáférést egy állapotáttelepítési ponthoz az állapot rögzítésekor egy számítógépről, vagy az állapot számítógépre történő visszaállításakor.Request State Store to request access to a state migration point when capturing state from a computer or restoring state to a computer.

  • Capture User State – ezzel a lépéssel rögzítheti és tárolhatja állapotáttelepítési ponton a felhasználói állapotadatokat.Capture User State to capture and store the user state data on the state migration point.

  • Restore User State – ezzel a lépéssel állíthatja vissza a felhasználói állapotot a célszámítógépen az adatok állapotáttelepítési pontról való lekérésével.Restore User State to restore the user state on the destination computer by retrieving the data from a user state migration point.

  • Release State Store – ezzel a lépéssel értesítheti az állapotáttelepítési pontot arról, hogy a rögzítési vagy visszaállítási lépés befejeződött.Release State Store to notify the state migration point that the capture or restore action is complete.

Felhasználói adatok helyi tárolásaStore user data locally

A felhasználói állapotadatok helyi tárolásához a következőket kell tennie:To store the user state data locally, you must do the following:

 • Hozzon létre egy feladatütemezést, a felhasználói állapot rögzítéséhez és helyreállításához.Create a task sequence to capture and restore user state. Egészen pontosan a következő lépéseket kell hozzáadnia a feladatütemezéshez ahhoz, hogy a számítógépről rögzítse, majd egy másik számítógépen rögzített hivatkozások segítségével visszaállítsa a felhasználói adatokat:Specifically, you must add the following task sequence steps to capture user data from a computer and restore the user data to a computer by using hard-links,

  • Capture User State – ezzel a lépéssel rögzítheti és tárolhatja a felhasználói állapotadatokat helyi mappában rögzített hivatkozások segítségével.Capture User State to capture and store the user state data to a local folder by using hard-links.

  • Restore User State – ezzel a lépéssel állíthatja vissza a felhasználói állapotot a célszámítógépen az adatok rögzített hivatkozásokkal való visszanyerésével.Restore User State to restore the user state on the destination computer by retrieving the data by using hard-links.

   Megjegyzés

   A rögzített hivatkozások által hivatkozott felhasználói állapotadatok azután is a számítógépen maradnak, miután a feladatütemezés eltávolítja a régi operációs rendszert.The user state data that the hard-links reference remains on the computer after the task sequence removes the old operating system. Ezek az adatok szolgálnak majd a felhasználói állapot visszaállítására az új operációs rendszer telepítésekor.This is the data that is used to restore the user state when the new operating system is deployed.

Configure a state migration pointConfigure a state migration point

Az állapotáttelepítési pont tárolja azokat a felhasználói állapotadatokat, amelyeket az egyik számítógépről megszerzett, másik számítógépen helyreállított.The state migration point stores user state data that is captured on one computer and then restored on another computer. Amikor viszont ugyanarról a számítógépről rögzíti a felhasználó az operációs rendszer központi telepítésével kapcsolatos beállításokat, például amikor frissíti a célszámítógépen az operációs rendszert, választhat, hogy az adatokat ugyanezen a számítógépen tárolja-e rögzített hivatkozások használatával, vagy pedig állapotáttelepítési pontot használ.However, when you capture user settings for an operating system deployment on the same computer, such as a deployment where you refresh the operating system on the destination computer, you can store the data on the same computer by using hard-links or on a state migration point. Az egyes számítógépekre való központi telepítésre az állapottároló létrehozásakor a Configuration Manager automatikusan hoz létre az állapottároló és a célszámítógép közötti társítás.For some computer deployments, when you create the state store, Configuration Manager automatically creates an association between the state store and the destination computer. Az alábbi módszerekkel konfigurálhat állapotáttelepítési pontot a felhasználói állapotadatok tárolására:You can use the following methods to configure a state migration point to store the user state data:

 • A Helyrendszer-kiszolgáló létrehozása varázslóval hozzon létre egy új helyrendszer-kiszolgálót az állapotáttelepítési pont számára.Use the Create Site System Server Wizard to create a new site system server for the state migration point.

 • A Helyrendszer-szerepkörök hozzáadása varázslóval vegyen fel egy állapotáttelepítési pontot egy meglévő kiszolgálóra.Use the Add Site System Roles Wizard to add a state migration point to an existing server.

  A varázslók az alábbi adatok megadását kérik az állapotáttelepítési ponthoz:When you use these wizards, you are prompted to provide the following information for the state migration point:

 • A felhasználói állapotadatok tárolására szolgáló mappákat.The folders to store the user state data.

 • Az ügyfelek maximális számát, amelyek adatokat tárolhatnak az állapotáttelepítési ponton.The maximum number of clients that can store data on the state migration point.

 • A minimális szabad lemezterületet az állapotáttelepítési ponton a felhasználói állapotadatok tárolására.The minimum free space for the state migration point to store user state data.

 • A szerepkörre vonatkozó törlési házirendet.The deletion policy for the role. Beállíthatja, hogy a rendszer azonnal, vagy adott nap elteltével törölje-e a felhasználói állapotadatokat, miután visszaállítja azt egy számítógépen.You can specify that the user state data is deleted immediately after it is restored on a computer, or after a specific number of days after the user data is restored on a computer.

 • Azt, hogy az állapotáttelepítési pont csak a felhasználói állapotadatok visszaállítására irányuló kérelmekre válaszoljon-e.Whether the state migration point responds only to requests to restore user state data. Ha ezt engedélyezi, az állapotáttelepítési pontot nem használhatja felhasználói állapotadatok tárolására.When you enable this option, you cannot use the state migration point to store user state data.

  További információ az állapotáttelepítési pontról és a konfigurálásához szükséges lépésekről: State migration point.For more information about the state migration point and the steps to configure it, see State migration point.

Create a computer associationCreate a computer association

A számítógép-társítások létrehozásával kapcsolatot definiálhat a forrás- és a célszámítógép között, amikor új hardvereszközre telepít operációs rendszert, és szeretné rögzíteni és visszaállítani a felhasználói adatokat és beállításokat.Create a computer association to define a relationship between a source computer and a destination computer when you install an operating system on new hardware and want to capture and restore user data settings. A forrásoldali számítógépen egy meglévő számítógépről, amely a Configuration Manager felügyeli.The source computer is an existing computer that Configuration Manager manages. Amikor az új operációs rendszert a célszámítógépre telepíti, a forrásszámítógép tartalmazza a célszámítógépre áttelepített felhasználói állapotot.When you deploy the new operating system to the destination computer, the source computer contains the user state that is migrated to the destination computer.

Megjegyzés

Nem támogatott egy gyermekhelyen levő számítógépekkel a szülő Configuration Manager-hely található számítógépek között számítógép-társítás létrehozása.It is not supported to create a computer association between computers located in a Configuration Manager parent site with computers located in a child site. Számítógép-társítások helyspecifikusak, és nem replikálhatók.Computer Associations are site specific and do not replicate.

Számítógép-hozzárendelés létrehozásaTo create a computer association

 1. Kattintson a Configuration Manager-konzolon az Eszközök és megfelelőségelemre.In the Configuration Manager console, click Assets and Compliance.

 2. Az Eszközök és megfelelőség munkaterületen kattintson a Felhasználói állapot áttelepítéseelemre.In the Assets and Compliance workspace, click User State Migration.

 3. A Kezdőlap Létrehozás csoportjában kattintson a Számítógép-hozzárendelés létrehozásaelemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Computer Association.

 4. A Számítógépek társításának tulajdonságai párbeszédpanel Számítógépek társítása lapján adja meg a rögzítendő felhasználói állapotot tartalmazó forrásszámítógépet, valamint a felhasználói állapotadatok visszaállítására szolgáló célszámítógépet.On the Computer Association tab of the Computer Association Properties dialog box, specify the source computer that has the user state to capture, and the destination computer on which to restore the user state data.

 5. A Felhasználói fiókok lapon adja meg a célszámítógépre áttelepíteni kívánt felhasználói fiókokat.On the User Accounts tab, specify the user accounts to migrate to the destination computer. Válasszon az alábbi beállítások közül:Specify one of the following settings:

  • Az összes felhasználói fiók rögzítése és helyreállítása: Ez a beállítás rögzíti, és visszaállítja az összes felhasználói fiók.Capture and restore all user accounts: This setting captures and restores all user accounts. A beállítással több társítást hozhat létre ugyanahhoz a forrásszámítógéphez.Use this setting to create multiple associations to the same source computer.

  • Összes felhasználói fiók rögzítése és megadott fiókok helyreállítása: Ez a beállítás a forráskiszolgálón lévő összes felhasználói fiókot rögzíti, és csak helyreállítja az a fiókok azok a célszámítógépen.Capture all user accounts and restore specified accounts: This setting captures all user accounts on the source computer and only restores the accounts that you specify on the destination computer. Ezt a beállítást is használhatja akkor is, ha több társítást kíván létrehozni ugyanahhoz a forrásszámítógéphez.In addition, you can use this setting when you want to create multiple associations to the same source computer.

  • Megadott felhasználói fiók rögzítése és helyreállítása: Ez a beállítás fiókot rögzíti és helyreállítja csak az Ön által megadott.Capture and restore specified user accounts: This setting captures and restores only the accounts that you specify. Ha ezt a beállítást választja, nem hozhat létre több társítást ugyanahhoz a forrásszámítógéphez.You cannot create multiple associations to the same source computer when you select this setting.

A felhasználói állapotadatok visszaállítása az operációs rendszer központi telepítésének hibája eseténRestore user state data when an operating system deployment fails

Ha az operációs rendszer telepítése sikertelen, az USMT 10.0 LoadState funkciójával beolvashatók a telepítési folyamat során rögzített felhasználóiállapot-adatok.If the operating system deployment fails, use the USMT 10.0 LoadState feature to retrieve the user states data that was captured during the deployment process. Ez érvényes az állapotáttelepítési ponton tárolt vagy célszámítógépre mentett adatokra is.This includes data that is stored on a state migration point or data that is saved locally on the destination computer. További információ erről az USMT-szolgáltatásról: LoadState szintaxis.For more information on this USMT feature, see LoadState Syntax.