Indítás előtti parancsok feladatütemezési médiához a System Center Configuration ManagerbenPrestart commands for task sequence media in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager rendszerindító adathordozó, különálló adathordozókhoz és előkészített adathordozókhoz használandó indítás előtti parancsot hozhat létre.You can create a prestart command in System Center Configuration Manager to use with boot media, stand-alone media, and prestaged media. Az indítás előtti parancs olyan parancsfájl vagy végrehajtható fájl, amely még a feladatütemezés kiválasztása előtt fut, és képes a Windows PE környezetben a felhasználóval kommunikálni.The prestart command is a script or executable that runs before the task sequence is selected and can interact with the user in Windows PE. Az indítás előtti parancs adatokat kérhet be a felhasználótól, és azokat a feladatütemezés környezetében mentheti, vagy feladatütemezés változójából tud adatokat lekérdezni.The prestart command can prompt a user for information and save it in the task sequence environment or query a task sequence variable for information. Amikor a célszámítógépen elindul a rendszer, a parancssor még az előtt fut, hogy a házirend letöltődne a felügyeleti pontról.When the destination computer boots, the command-line is run before the policy is downloaded from the management point. Az alábbi eljárásokkal hozhat létre olyan parancsfájlt, amelyet az indítás előtti parancshoz használhat, terjesztheti vele az indítás előtti parancshoz kapcsolódó tartalmat, és konfigurálhatja az indítás előtti parancsot az adathordozón.Use the following procedures to create a script to use for the prestart command, distribute the content associated with the prestart command, and configure the prestart command in media.

Az indítás előtti parancshoz használható parancsfájl létrehozásaCreate a script file to use for the Prestart Command

Feladatütemezési változók a Microsoft.SMS.TSEnvironment COM-objektummal olvashatók és írhatók a feladatütemezés futása közben.Task sequence variables can be read and written by using the Microsoft.SMS.TSEnvironment COM object while the task sequence is running. A következő példa egy olyan Visual Basic-parancsfájlt mutat be, amely az _SMSTSLogPath feladatütemezés-változó lekérdezésével határozza meg az aktuális napló helyét.The following example illustrates a Visual Basic script file that queries the _SMSTSLogPath task sequence variable to get the current log location. A parancsfájl emellett egy egyéni változót is beállít.The script also sets a custom variable.

dim osd: set env = CreateObject("Microsoft.SMS.TSEnvironment") 
dim logPath 
' You can query the environment to get an existing variable. 
logPath = env("_SMSTSLogPath") 
' You can also set a variable in the OSD environment. 
env("MyCustomVariable") = "varname" 

Csomag létrehozása a parancsfájlhoz és a tartalom terjesztéséhezCreate a Package for the Script File and Distribute the Content

Miután létrehozta az indítás előtti parancshoz a parancsfájlt vagy végrehajtható fájlt, létre kell hoznia egy csomagforrást, amely a parancsfájlhoz vagy végrehajtható fájlhoz tartozó fájlokat tárolja, létre kell hoznia a fájlokhoz egy csomagot (program nem szükséges), majd a tartalmat továbbítania kell egy terjesztési pontra.After you create the script or executable for the prestart command, you must create a package source to host the files for the script or executable, create a package for the files (no program required), and then distribute the content to a distribution point.

Egy csomag létrehozásával kapcsolatos további információkért lásd: csomagok és programok.For more information about creating a package, see Packages and programs.

Tartalomterjesztési funkcióival kapcsolatos további információkért lásd: tartalomterjesztés.For more information about distributing content, see Distribute content.

Az indítás előtti parancs beállítása adathordozónConfigure the Prestart Command in Media

A Feladatütemezési média létrehozása varázslóval konfigurálhat indítás előtti parancsot különálló adathordozóhoz, rendszerindító adathordozóhoz vagy előkészített adathordozóhoz.You can configure a prestart command in the Create Task Sequence Media Wizard for stand-alone media, bootable media, or prestaged media. További információ a az adathordozók típusairól: feladatütemezési média létrehozása.For more information about the media types, see Create task sequence media. Az indítás előtti parancs adathordozón történő létrehozásához a következő eljárást használhatja.Use the following procedure to create a prestart command in media.

Indítás előtti parancs létrehozása adathordozónTo create a prestart command in media

 1. A Configuration Manager konzolon kattintson a Szoftverkönyvtárelemre.In the Configuration Manager console, click Software Library.

 2. A Szoftverkönyvtár munkaterületen bontsa ki az Operációs rendszerekpontot, majd kattintson a Feladatütemezésekelemre.In the Software Library workspace, expand Operating Systems, and then click Task Sequences.

 3. A Feladatütemezési média létrehozása varázsló elindításához kattintson a Kezdőlap Létrehozás csoportjában található Feladatütemezési média létrehozása elemre.On the Home tab, in the Create group, click Create Task Sequence Media to start the Create Task Sequence Media Wizard.

 4. A Válassza ki az adathordozó típusát lapon adja meg a Különálló adathordozó, a Rendszerindító adathordozóvagy a Manuálisan előkészített médiabeállítást, majd kattintson a Továbbgombra.On the Select Media Type page, select Stand-alone media, Bootable media, or Prestaged media, and then click Next.

 5. Nyissa meg a varázsló Testreszabás lapját.Navigate to the Customization page of the wizard. A varázsló többi lapján megadandó konfigurálásával kapcsolatos további információkért lásd: feladatütemezési média létrehozása.For more information about configuring the other pages in the wizard, see Create task sequence media.

 6. A Testreszabás lapon adja meg a következő adatokat, majd kattintson a Továbbgombra.On the Customization page, specify the following information, and then click Next.

  • Adja meg az Indítás előtti parancs engedélyezésebeállítást.Select Enable prestart command.

  • A Parancssor mezőbe írja be a parancsfájlt vagy végrehajtható fájlt, amelyet az indítás előtti parancshoz létrehozott.In the Command line text box, enter the script or executable that you created for the prestart command.

   Fontos

   Használjon cmd /C < indítás előtti parancs> az indítás előtti parancs megadásához.Use cmd /C <prestart command> to specify the prestart command. Ha például az indítás előtti parancshoz készített parancsfájl neve TSScript.vb, a cmd /C TSScript.vbs parancsot kell beírnia a parancssorba.For example, if you used TSScript.vbs as the name for your prestart command script, you would enter cmd /C TSScript.vbs for the command line. A cmd /C előtag új parancsértelmező ablakot nyit a Windowsban, és a Path környezeti változó használatával keresi meg az indítás előtti parancs parancsfájlját vagy végrehajtható fájlját.Where cmd /C opens a new Windows command interpreter window and uses the Path environment variable to find the prestart command script or executable. Megadhatja az indítás előtti parancs teljes elérési útját is, de a meghajtó betűjele eltérő lehet a más meghajtókonfigurációval rendelkező számítógépeken.You can also specify the full path to the prestart command, but the drive letter could be different on computers with different drive configurations.

  • Adja meg a Tartalmazza az indítás előtti parancshoz szükséges fájlokatbeállítást.Select Include files for the prestart command.

  • A Beállítás elemre kattintva válassza ki az indítás előtti parancs fájljaihoz társított csomagot.Click Set to select the package that is associated with the prestart command files.

  • A Tallózás gombra kattintva kiválaszthatja az indítás előtti parancshoz tartozó tartalmat tároló terjesztési pontot.Click Browse to select the distribution point that hosts the content for the prestart command.

 7. Fejezze be a varázslót.Complete the wizard.