A feladatütemezés beépített változói a System Center Configuration ManagerbenTask sequence built-in variables in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

A System Center Configuration Manager által biztosított beépített változók a feladatütemezésekhez.Task sequence built-in variables are provided by System Center Configuration Manager. A beépített változók információt nyújtanak a feladatütemezést futtató környezetről, értékeik pedig a teljes feladatütemezés során elérhetők.Built-in variables provide information about the environment where the task sequence is running, and their values are available throughout the whole task sequence. A beépített változókat a rendszer jellemzően a feladatütemezés lépéseinek futtatása előtt inicializálja.Typically, built-in variables are initialized before steps are run in the task sequence. Például a beépített változóval _SMSTSLogPath olyan környezeti változó, amely a Configuration Manager-összetevők naplófájlok írásához használt elérési útját adja meg.For example, the built-in variable _SMSTSLogPath is an environment variable that specifies the path that Configuration Manager components use to write log files. Feladatütemezés bármely lépése hozzáférhet a környezeti változóban.Any task sequence step can access this environment variable. Azonban a a feladatütemezés kiértékeli bizonyos változókat, például a _SMSTSCurrentActionName, minden lépés előtt.However, the task sequence evaluates some variables, such as _SMSTSCurrentActionName, before each step. Az aláhúzásjellel kezdődő változók értéke csak olvasható.The values are read only for built-in variables with a name that begins with an underscore.

A feladatütemezések beépített változóinak listájaTask Sequence Built-in Variable List

Az alábbi lista ismerteti a Configuration Manager elérhető beépített változók:The following list describes the built-in variables that are available in Configuration Manager:

Beépített változó neveBuilt-in Variable Name LeírásDescription
_OSDDetectedWinDir_OSDDetectedWinDir A feladatütemezés a számítógép merevlemezeit, korábbi operációs rendszer telepítéséhez a Windows PE elindításakor vizsgálatokat végez.The task sequence scans the computer's hard drives for a previous operating system installation when Windows PE starts. Ez a változó tárolja a Windows mappa helyét.The Windows folder location is stored in this variable. Beállíthatja a feladatütemezést, hogy lekérje ezt az értéket a környezettől, és beállítsa, hogy az új operációs rendszer telepítésekor a rendszer ugyanide helyezze a Windows mappát.You can configure your task sequence to retrieve this value from the environment and use it to specify the same Windows folder location to use for the new operating system installation.
_OSDDetectedWinDrive_OSDDetectedWinDrive A feladatütemezés a számítógép merevlemezeit, korábbi operációs rendszer telepítéséhez a Windows PE elindításakor vizsgálatokat végez.The task sequence scans the computer's hard drives for a previous operating system installation when Windows PE starts. Ez a változó tárolja azt a merevlemezt, amelyre az operációs rendszer telepítve van.The hard drive location for where the operating system is installed is stored in this variable. Beállíthatja a feladatütemezést, hogy lekérje ezt az értéket a környezettől, és beállítsa, hogy az új operációs rendszer telepítésekor a rendszer ugyanerre a merevlemezre telepítse az új operációs rendszert.You can configure your task sequence to retrieve this value from the environment and use it to specify the same hard drive location to use for the new operating system.
_SMSTSAdvertID_SMSTSAdvertID A jelenleg futó feladatütemezés egyedi telepítési azonosítóját tárolja.Stores the current running task sequence deployment unique ID. Ugyanazt a formátumot használja, a Configuration Manager szoftver szoftverterjesztési telepítési azonosító.It uses the same format as a Configuration Manager software distribution deployment ID. Ha a feladatütemezés önálló adathordozóról fut, ez a változó nincs meghatározva.If the task sequence is running from stand-alone media, this variable is undefined.

Például:Example:

ABC20001ABC20001
_TSAppInstallStatus_TSAppInstallStatus A feladatütemezés a _TSAppInstallStatus változót az alkalmazás telepítési állapotát állítja be a alkalmazás telepítése lépés.The task sequence sets the _TSAppInstallStatus variable with the installation status for the application during the Install Application step. A feladatütemezés a következő értékek egyikét állítja be a változónál:The task sequence sets the variable with one of the following values:

1. Nem definiált: Az alkalmazás telepítése lépés nem futott.1. Undefined: The Install Application step has not run.
2. Hiba: Legalább egy alkalmazás az alkalmazás telepítése lépés során hiba miatt sikertelen volt.2. Error: At least one application failed because of an error during the Install Application step.
3. Figyelmeztetés: Az alkalmazás telepítése lépés során nem fordult elő.3. Warning: No errors occur during the Install Application step. Legalább egy alkalmazás vagy szükséges függőség nem telepítette a telepítve nem teljesített követelmény miatt.One or more applications, or a required dependency, did not install because a requirement was not met.
4. Sikeres: Nincsenek hibák vagy figyelmeztetések az alkalmazás telepítése lépés során.4. Success: There are no errors or warnings detected during the Install Application step.
_SMSTSBootImageID_SMSTSBootImageID Ha a jelenleg futó feladatütemezéshez rendszerindító lemezképcsomag hivatkozik, ez a változó tárolja a rendszerindító lemezkép csomag azonosítóját.If the current running task sequence references a boot image package, this variable stores the boot image package ID. Ha a feladatütemezés nem hivatkozik a rendszerindító lemezképcsomag, a változó nincs beállítva.If the task sequence does not reference a boot image package, this variable is not set.

Például:Example:

ABC00001ABC00001
_SMSTSBootUEFI_SMSTSBootUEFI A feladatütemezés akkor állítja be az SMSTSBootUEFI változót, ha UEFI-üzemmódban lévő számítógépet észlel.The task sequence sets the SMSTSBootUEFI variable when it detects a computer that is in UEFI mode.
_SMSTSClientGUID_SMSTSClientGUID Az érték a Configuration Manager-ügyfél GUID Azonosítóját tárolja.Stores the value of Configuration Manager client GUID. Ez a változó nincs beállítva, ha a feladatütemezés önálló adathordozóról fut.This variable is not set if the task sequence is running from stand-alone media.

Például:Example:

0a1a9a4b-fc56-44f6-b7cd-c3f8ee37c04c0a1a9a4b-fc56-44f6-b7cd-c3f8ee37c04c
_SMSTSCurrentActionName_SMSTSCurrentActionName A jelenleg futó feladatütemezési lépés nevét határozza meg.Specifies the name of the currently running task sequence step. A rendszer azelőtt állítja be a változó értékét, mielőtt a feladatütemezés-kezelő futtatná az egyes lépéseket.This variable is set before the task sequence manager runs each individual step.

Például:Example:

run command linerun command line
_SMSTSDownloadOnDemand_SMSTSDownloadOnDemand Ha az aktuális feladatütemezés igény szerinti letöltési üzemmódban fut, ez a változó értéke igaz.If the current task sequence is running in download-on-demand mode, this variable is true. Igény szerinti letöltési üzemmódban azt jelenti, hogy a feladatütemezés-kezelő tölt le tartalmat a helyi, csak akkor, ha hozzá kell férnie a tartalomhoz.Download-on-demand mode means the task sequence manager downloads content locally only when it must access the content.
_SMSTSInWinPE_SMSTSInWinPE Az aktuális feladatütemezési lépés futtatásakor a Windows PE környezetben van-e ez a változó igaz.When the current task sequence step is running in Windows PE, this variable is true. Tesztelje a feladatütemezés-változó határozza meg az aktuális operációs rendszerkörnyezetet.Test this task sequence variable to determine the current operating system environment.
_SMSTSLastActionRetCode_SMSTSLastActionRetCode A legutóbb futtatott művelet által visszaadott visszatérési kódot tárolja.Stores the return code that was returned by the last action that was run. A változó feltételként használható annak megállapításához, hogy a következő lépés fut-e.This variable can be used as a condition to determine if the next step is run.

Például:Example:

00
_SMSTSLastActionSucceeded_SMSTSLastActionSucceeded Ha az utolsó lépése sikeresen befejeződött, a változó igaz.If the last step succeeded, this variable is true. Ha az utolsó lépés sikertelen, a rendszer hamis.If the last step failed, it is false. Ha a feladatütemezés átugrotta a legutóbbi műveletet, mert a lépés le van tiltva, vagy a kapcsolódó feltétel értékelése hamis, ez a változó nem áll alaphelyzetbe.If the task sequence skipped the last action, because the step is disabled or the associated condition evaluated to false, this variable is not reset. Továbbra is az előző művelet értékét fogja tárolni.It still holds the value for the previous action.
_SMSTSLaunchMode_SMSTSLaunchMode Adja meg a következő feladat feladatütemezési indítási módszerek egyikét:Specifies one of the following task sequence launch methods:

- SMS: a feladatütemezés indította el a Configuration Manager-ügyfél- SMS: the task sequence started from the Configuration Manager client
- UFD: a feladatütemezés korábbi USB-meghajtóról kezdődött el- UFD: the task sequence started from legacy USB media
- UFD + FORMAT: a feladatütemezés újabb USB-meghajtóról kezdődött el- UFD+FORMAT: the task sequence started from newer USB media
- CD: a feladatütemezés kezdődött el a CD-ről- CD: the task sequence started from a CD
- DVD: a feladatütemezést DVD-ről indítása- DVD: the task sequence started from a DVD
- PXE: a feladatütemezés a PXE Környezetből kezdődött el- PXE: the task sequence started from PXE
- HD: a feladatütemezés indította el a merevlemez manuálisan előkészített adathordozó- HD: the task sequence started from prestaged media on a hard disk
SMSTSLogPath_SMSTSLogPath A naplófájlkönyvtár teljes elérési útját tárolja.Stores the full path of the log directory. Használja ezt az értéket a műveletek naplózási helyének meghatározásához.Use this value to determine where actions are logged. Ha nincs elérhető merevlemez, a változó értéke nincs beállítva.This value is not set when a hard drive is not available.
_SMSTSMachineName_SMSTSMachineName A számítógépnevet tárolja és határozza meg.Stores and specifies the computer name. A számítógép, amely a feladatütemezés az állapotüzenetek naplózására nevét tárolja.Stores the name of the computer that the task sequence uses to log all status messages. Ha módosítani szeretné a számítógép nevét az új operációs rendszerben, használja az OSDComputerName változót.To change the computer name in the new operating system, use the OSDComputerName variable.

Például:Example:

ABCABC
_SMSTSMDataPath_SMSTSMDataPath Az SMSTSLocalDataDrive változó által definiált elérési utat határozza meg.Specifies the path defined by the SMSTSLocalDataDrive variable. Ha a feladatütemezés kezdete előtt, például egy gyűjteményváltozó beállításával a Configuration Manager majd definiálja az _SMSTSMDataPath változót a feladatütemezés.When you define SMSTSLocalDataDrive before the task sequence starts, such as by setting a collection variable, Configuration Manager then defines the _SMSTSMDataPath variable once the Task Sequence starts.
_SMSTSMediaType_SMSTSMediaType A telepítés indításához használt adathordozó típusát határozza meg.Specifies the type of media that is used to initiate the installation. Ez lehet például Boot Media (rendszerindító adathordozó), Full Media (teljes adathordozó), PXE vagy Prestaged Media (manuálisan előkészített adathordozó).Examples of types of media are Boot Media, Full Media, PXE, and Prestaged Media.
_SMSTSMP_SMSTSMP A Configuration Manager felügyeleti pont URL-cím vagy IP-címét tárolja.Stores the URL or IP address of a Configuration Manager management point.
_SMSTSMPPort_SMSTSMPPort A felügyeleti pont port számát a Configuration Manager felügyeleti pont tárolja.Stores the management point port number of a Configuration Manager management point.

Például:Example:

8080
_SMSTSOrgName_SMSTSOrgName A feladatütemezés jeleníti meg, a folyamatjelző párbeszédpanel egyéni szervezeti nevet tárolja.Stores the branding title name that the task sequence displays in the progress dialog.

Például:Example:

XYZ szervezetXYZ Organization
_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode A Windows telepítő visszatér a sikerességet vagy sikertelenséget jelző kilépési kód értékét tárolja.Stores the exit code value that Windows Setup returns to indicate success or failure. Ez a változó beállítása során a operációs rendszer verziófrissítésének elvégzése feladatütemezési lépést.This variable is set during the Upgrade Operating System task sequence step. Ez a változó akkor hasznos, a compat parancssori kapcsolóval.This variable is useful with the /Compat command-line option.

Például:Example:

Compat befejeztével a későbbi lépésekben sikerességét vagy sikertelenségét kilépési kódtól függően a művelet végrehajtása.On the completion of /Compat, take action in later steps depending on the failure or success exit code. Siker indítsa el a frissítést.On success, initiate the upgrade. Másik lehetőségként beállítható egy jelölő a környezetben (például egy fájl hozzáadásával vagy egy beállításkulcs megadásával) a Hardverleltár összegyűjtéséhez.Or, set a marker in the environment (for example, add a file or set a registry key) to collect with hardware inventory. Ez a jelölő használja, amelyek készen áll a frissítésre, vagy a frissítés előtt beavatkozást igénylő számítógépek egy gyűjteményének létrehozásához.Use this marker to create a collection of computers that are ready to upgrade, or that require action before upgrade.
_SMSTSPackageID_SMSTSPackageID A jelenleg futó feladatütemezés azonosítóját tárolja.Stores the current running task sequence ID. Ez az azonosító ugyanazt a formátumot használja, mint a Configuration Manager szoftvercsomag azonosítója.This ID uses the same format as a Configuration Manager software package ID.

Például:Example:

HJT00001HJT00001
_SMSTSPackageName_SMSTSPackageName Az aktuális futó feladat megadott nevét tárolja a Configuration Manager-rendszergazda által a feladatütemezés létrehozásakor.Stores the current running task sequence name specified by the Configuration Manager administrator when the task sequence is created.

Például:Example:

A Windows 10 feladatütemezés központi telepítéseDeploy Windows 10 task sequence
_SMSTSSetupRollback_SMSTSSetupRollback Meghatározza, hogy az operációs rendszer telepítője végrehajtott-e visszaállítási műveletet.Specifies whether the operating system Setup performed a rollback operation. A változó értéke true (igaz) vagy false(hamis) lehet.The variable values can be true or false.
_SMSTSRunFromDP_SMSTSRunFromDP Értéke true (igaz), ha az aktuális feladatütemezés terjesztési pontról fut, tehát a feladatütemezés-kezelő terjesztési pontról kapja a szükséges csomagmegosztásokat.Set to true if the current task sequence is running in run-from-distribution-point mode, which means the task sequence manager obtains required package shares from distribution point.
_SMSTSSiteCode_SMSTSSiteCode A Configuration Manager-hely helykódját tárolja.Stores the site code of the Configuration Manager site.

Például:Example:

ABCABC
_SMSTSType_SMSTSType A jelenleg futó feladatütemezés típusát határozza meg.Specifies the type of the current running task sequence. A következő értékeket veheti fel:It can have the following values:

1 – általános feladatütemezést jelez.1 - indicates a generic task sequence.

2 – operációsrendszer-telepítési feladatütemezést jelez.2 - indicates an operating system deployment task sequence.
_SMSTSTimezone_SMSTSTimezone Az _SMSTSTimezone változó az időzónához kapcsolódó információkat tárolja a következő formában (szóközök nélkül):The _SMSTSTimezone variable stores the time zone information in the following format (without spaces):

időeltérés, téli időszámítás időeltérése, nyári időszámítás időeltérése, normál dátum szerinti év, hónap, hét napja, nap, óra, perc, másodperc, ezredmásodperc, nyári időszámítás szerinti év, hónap, hét napja, nap, óra, perc, másodperc, ezredmásodperc, normál név, nyári időszámítás szerinti névBias, StandardBias, DaylightBias, StandardDate.wYear, wMonth, wDayOfWeek, wDay, wHour, wMinute, wSecond, wMilliseconds, DaylightDate.wYear, wMonth, wDayOfWeek, wDay, wHour, wMinute, wSecond, wMilliseconds, StandardName, DaylightName

Például:Example:

Keleti idő (Egyesült Államok és Kanada) esetén ez az érték 300,0,-60,0,11,0,1,2,0,0,0,0,3,0,2,2,0,0,0,Eastern Standard Time,Eastern Daylight TimeFor the Eastern Time U.S. and Canada, the value would be 300,0,-60,0,11,0,1,2,0,0,0,0,3,0,2,2,0,0,0,Eastern Standard Time,Eastern Daylight Time
_SMSTSUseCRL_SMSTSUseCRL A feladatütemezés HTTPS használatával kommunikálnak a felügyeleti pont, amikor megadja, hogy használja-e a visszavont tanúsítványok listáját (CRL).When the task sequence uses HTTPS to communicate with the management point, specifies whether it uses the certificate revocation list (CRL).
_SMSTSUserStarted_SMSTSUserStarted Azt határozza meg, hogy a feladatütemezést felhasználó indította-e.Specifies whether a task sequence is started by a user. A változó csak akkor van beállítva, ha a feladatütemezést a szoftverközpontból indították,This variable is set only if the task sequence is started from the Software Center. például ha az _SMSTSLaunchMode értéke SMS.For example, if _SMSTSLaunchMode is set to SMS. A változó a következő értékeket veheti fel:The variable can have the following values:

- Igaz – Megadja, hogy a feladatütemezés manuálisan elindítani a felhasználó által a Szoftverközpontban.- true - specifies that the task sequence is manually started by a user from the Software Center.
- hamis -meghatározza, hogy a feladatütemezés a Configuration Manager ütemező által automatikusan kezdeményezhető.- false - specifies that the task sequence is initiated automatically by the Configuration Manager scheduler.
_SMSTSUseSSL_SMSTSUseSSL Meghatározza, hogy a feladatütemezés SSL Protokollt használ, a Configuration Manager felügyeleti pont kommunikálni.Specifies whether the task sequence uses SSL to communicate with the Configuration Manager management point. Ha a hely natív módban fut, a változó értéke true(igaz).If your site is running in native mode, the value is set to true.
_SMSTSWTG_SMSTSWTG Azt adja meg, hogy a számítógép Windows To Go-eszközként fut-e.Specifies if the computer is running as a Windows To Go device.
OSDPreserveDriveLetterOSDPreserveDriveLetter Ez a feladatütemezési változó elavult.This task sequence variable is deprecated. Egy operációs rendszer központi telepítése során a Windows telepítő alapértelmezés szerint meghatározza annak a meghajtónak a betűjelét, amelyet leginkább érdemes használni (ez általában a C:).During an operating system deployment, by default, Windows Setup determines the best drive letter to use (typically C:).

Előző viselkedés: lemezkép alkalmazásakor a OSDPreverveDriveLetter változó határozza meg, hogy használja-e a feladatütemezés a lemezkép-fájljában rögzített meghajtóbetűjelet (. WIM).Previous behavior: when applying an image, the OSDPreverveDriveLetter variable determines whether or not the task sequence uses the drive letter captured in the image file (.WIM). Állítsa be az értéket a változót hamis használhatnak a megadott a cél beállítást azokban a operációs rendszer alkalmazása feladatütemezési lépés.Set the value for this variable to False to use the location that you specify for the Destination setting in the Apply Operating System task sequence step. További információkért lásd: Operációs rendszer lemezképének alkalmazása.For more information, see Apply Operating System Image.
SMSTSAssignmentsDownloadIntervalSMSTSAssignmentsDownloadInterval Az ügyfél megpróbálja letölteni a házirendet, az utolsó sikertelen, ameddig várni másodpercek számát.The number of seconds to wait before the client attempts to download the policy since the last attempt that returned no policies. Alapértelmezés szerint az ügyfél vár 0 másodpercig az újrapróbálkozás előtt.By default, the client waits 0 seconds before retrying.

Ezt a változót a média vagy a PXE előindítási parancsával állíthatja be.You can set this variable by using a prestart command from media or PXE.
SMSTSAssignmentsDownloadRetrySMSTSAssignmentsDownloadRetry A szám, ahányszor egy ügyfél megkísérli letölteni a házirendet, miután nincsenek házirendek találhatók az első kísérlet alkalmával.The number of times a client will attempt to download the policy after no policies are found on the first attempt. Alapértelmezés szerint az ügyfél újrapróbálkozik 0 alkalommal.By default, the client retries 0 times.

Ezt a változót a média vagy a PXE előindítási parancsával állíthatja be.You can set this variable by using a prestart command from media or PXE.
SMSTSAssignUsersModeSMSTSAssignUsersMode Azt határozza meg, hogy a feladatütemezés miként társítja a felhasználókat a célszámítógéphez.Specifies how a task sequence associates users with the destination computer. A változót a következő értékek egyikére lehet beállítani:Set the variable to one of the following values:

- Automatikus: A feladatütemezés létrehozza a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között, amikor telepíti az operációs rendszert a célszámítógépre.- Auto: The task sequence creates a relationship between the specified users and destination computer when it deploys the operating system to the destination computer.
- Függőben lévő: A feladatütemezés létrehozza a kapcsolatot a megadott felhasználók és a célszámítógép között.- Pending: The task sequence creates a relationship between the specified users and the destination computer. Egy rendszergazdának jóvá kell hagynia állítsa be a kapcsolatot.An administrator must approve the relationship to set it.
- Letiltott: A feladatütemezés nem rendel felhasználókat a célszámítógéphez az operációs rendszer telepítésekor.- Disabled: The task sequence does not associate users with the destination computer when it deploys the operating system.
SMSTSDownloadAbortCodeSMSTSDownloadAbortCode Ez a változó a külső program segédprogramját (a SMSTSDownloadProgram változóban megadott) a megszakítási kód értékét tartalmazza.This variable contains the abort code value for the external program downloader (specified in the SMSTSDownloadProgram variable). Ha a program hibakódot a SMSTSDownloadAbortCode változó értékének egyenlőnek, majd a tartalom letöltése sikertelen lesz, és semmilyen más metódus letöltési kísérlet.If the program returns an error code equal to the value of the SMSTSDownloadAbortCode variable, then the content download fails and no other download method is attempted.
SMSTSDownloadProgramSMSTSDownloadProgram Ez a változó segítségével adjon meg egy alternatív tartalomszolgáltató, azaz olyan letöltőprogram, amelyet történő tartalomletöltéshez a Configuration Manager alapértelmezett letöltője, a feladatütemezés helyett szolgál.Use this variable to specify an Alternate Content Provider, a downloader program that is used to download content instead of the default Configuration Manager downloader, for the task sequence. A tartalomletöltési folyamat részeként a feladatütemező ellenőrzi, hogy megadtak-e a változóban letöltőprogramot.As part of the content download process, the task sequence checks the variable for a specified downloader program. Ha igen, akkor a feladatütemező a letöltéshez a megadott programot futtatja.If specified, the task sequence runs the program to perform the download.
SMSTSDownloadRetryCountSMSTSDownloadRetryCount A Configuration Manager hányszor kísérelje meg letölteni a tartalmat egy terjesztési pontról száma.The number of times that Configuration Manager attempts to download content from a distribution point. Alapértelmezés szerint az ügyfél újrapróbálkozik 2 alkalommal.By default, the client retries 2 times.
SMSTSDownloadRetryDelaySMSTSDownloadRetryDelay A Configuration Manager vár, mielőtt azt másodpercek száma megkísérli letölteni a tartalmat egy terjesztési pontról.The number of seconds that Configuration Manager waits before it retries to download content from a distribution point. Alapértelmezés szerint az ügyfél vár 15 másodpercig az újrapróbálkozás előtt.By default, the client waits 15 seconds before retrying.
SMSTSDriverReceiveTimeOutSMSTSDriverReceiveTimeOut Az időtúllépés másodpercben előtt a kapcsolat a kiszolgálóval.The number of seconds before the connection to the server times out.
SMSTSErrorDialogTimeoutSMSTSErrorDialogTimeout Amikor egy feladatütemezésben hiba lép fel, a következő hibaüzenettel egy párbeszédpanel jelenik meg.When an error occurs in a task sequence, it displays a dialog box with the error. A feladatütemezés automatikusan bezáródik azt a számot, ez a változó által másodpercben megadott idő után.The task sequence automatically dismisses it after the number of seconds specified by this variable. Alapértelmezés szerint ez az érték van 900 másodperc (15 perc).By default, this value is 900 seconds (15 minutes).
TSDisableProgressUITSDisableProgressUI Ez a változó annak vezérléséhez a Configuration Manager verziója 1706 kezdve használja, ha a feladatütemezés végrehajtási jeleníti meg a végfelhasználók számára. Beginning in Configuration Manager version 1706, use this variable to control when the task sequence displays progress to end users. Megjelenítése és elrejtése folyamatban különböző időpontokban, állítsa be a változó többször a feladatütemezés során.To hide or display progress at different times, set this variable multiple times in a task sequence. A feladat feladatütemezési folyamat elrejtéséhez állítsa ezt a változót igaz.To hide task sequence progress, set the value of this variable to True. Feladatütemezés megjelenítéséhez állítsa ezt a változót hamis.To display task sequence progress, set the value of this variable to False.
SMSTSDisableStatusRetrySMSTSDisableStatusRetry A Feladatütemező motor leválasztott forgatókönyvekben, ismételten megpróbál küldhet állapotüzeneteket a felügyeleti pontra. In disconnected scenarios, the task sequence engine repeatedly tries to send status messages to the management point. Ez a viselkedés ebben a forgatókönyvben feladat feladatütemezési feldolgozása késést okoz.This behavior in this scenario causes delays in task sequence processing. A Configuration Manager verziója 1802, verziótól kezdve a változó beállított igaz és a Feladatütemező motor nem próbál állapotüzeneteket küldeni, miután az első üzenet küldése sikertelen.Beginning in Configuration Manager version 1802, set this variable to True and the task sequence engine doesn't attempt to send status messages after the first message fails to send. Az első kísérlet próbálkozásait is tartalmazza.This first attempt includes multiple retries.

Ez a változó értékének továbbra is fennáll, a feladatütemezés újraindításakor.When the task sequence restarts, the value of this variable persists. Azonban a feladatütemezés megpróbál egy kezdeti állapotüzenetet küld.However, the task sequence tries sending an initial status message. Az első kísérlet próbálkozásait is tartalmazza.This first attempt includes multiple retries. Ha sikeres, a feladatütemezés végrehajtása folytatódik, függetlenül attól, ez a változó értékének állapot küldése.If successful, the task sequence continues sending status regardless of the value of this variable. Állapot nem küld, ha a feladatütemezés használja a változó értékét.If status fails to send, the task sequence uses the value of this variable.

Megjegyzés: feladat feladatütemezési állapotjelentés ezek az állapotüzenetek a folyamatban, előzményei és minden egyes lépést részletek megjelenítéséhez alapul.NOTE: task sequence status reporting relies upon these status messages to display the progress, history, and details of each step.
SMSTSLanguageFolderSMSTSLanguageFolder Ezzel a változóval módosítható a nyelvsemleges rendszerindító lemezképek nyelve.Use this variable to change the display language of a language neutral boot image.
SMSTSLocalDataDriveSMSTSLocalDataDrive Azt határozza meg, hogy a rendszer a feladatütemezés futtatása közben hol tárolja az ideiglenes fájlokat a célszámítógépen.Specifies where temporary files are stored on the destination computer while the task sequence is running.

A változót a feladatütemezés indítása előtt kell megadni, például egy gyűjteményváltozó beállításával.This variable must be set before the task sequence starts, such as by setting a collection variable. Miután elindul a feladatütemezés, a Configuration Manager definiálja az _SMSTSMDataPath változót a feladatütemezés.Once the task sequence starts, Configuration Manager defines the _SMSTSMDataPath variable once the Task Sequence starts.
SMSTSMPSMSTSMP Ez a változó segítségével adja meg az URL-cím vagy IP-címet a Configuration Manager felügyeleti pont.Use this variable to specify the URL or IP address of the Configuration Manager management point.
SMSTSPeerDownloadSMSTSPeerDownload Ezzel a változóval engedélyezheti az ügyfél számára a Windows PE társ-gyorsítótárazás használatát.Use this variable to enable the client to use Windows PE Peer Cache.

Például:Example:

SMSTSPeerDownload = TRUE lehetővé teszi a funkció használatát.SMSTSPeerDownload = TRUE enables this functionality.
SMSTSPeerRequestPortSMSTSPeerRequestPort Egyéni hálózati port a kezdeti szóráshoz használó Windows PE társ-gyorsítótárazás.A custom network port that Windows PE peer cache uses for the initial broadcast. Az ügyfélbeállításokban konfigurált alapértelmezett port a 8004-es.The default port configured in client settings is 8004.
SMSTSPersistContentSMSTSPersistContent Ezzel a változóval ideiglenesen megőrizhető a feladatütemezési gyorsítótár tartalma.Use this variable to temporarily persist content in the task sequence cache.
SMSTSPostActionSMSTSPostAction Megadja a feladatütemezés befejezése után futtatandó parancsot.Specifies a command that is run after the task sequence completes. A változóval például olyan parancsfájlt is megadhat, amely engedélyezi az írási szűrőket a beágyazott készüléken, miután a feladatütemezés operációs rendszert telepített az eszközre.For example, you can use this variable to specify a script that enables write filters on embedded devices after the task sequence deploys an operating system to the device.
SMSTSPreferredAdvertIDSMSTSPreferredAdvertID Arra kényszeríti a feladatütemezés a célszámítógép megadott célzott központi telepítésének futtatásához.Forces the task sequence to run a specific targeted deployment on the destination computer. Állítsa be ezt a változót, egy indítás előtti parancs adathordozóról vagy PXE.Set this variable through a prestart command from media or PXE. Ha a változó be van állítva, a feladatütemezés felülbírálja az összes kötelező telepítést.If this variable is set, the task sequence overrides any required deployments.
SMSTSPreserveContentSMSTSPreserveContent Ez a változó a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótárában őrzi meg a telepítést követően a feladatütemezés tartalmának megjelelölése.This variable flags the content in the task sequence to be retained in the Configuration Manager client cache after the deployment. Ez a változó nem azonos a SMSTSPersistContent, amely csak a feladatütemezés idejére őrzi meg a tartalmat.This variable is different from SMSTSPersistContent, which only preserves the content for the duration of the task sequence. A feladatütemezés gyorsítótárát használja SMSTSPersistContent, SMSTSPreserveContent használja a Configuration Manager-ügyfél gyorsítótárában.SMSTSPersistContent uses the task sequence cache, SMSTSPreserveContent uses the Configuration Manager client cache.

Például:Example:

SMSTSPreserveContent = TRUE lehetővé teszi a funkció használatát.SMSTSPreserveContent = TRUE enables this functionality.
SMSTSRebootDelaySMSTSRebootDelay Meghatározza, hogy a rendszer hány másodpercig várakozzon a számítógép újraindítása előtt.Specifies how many seconds to wait before the computer restarts. Ha ez a változó értéke nulla (0), a feladatütemezés-kezelő nem értesítést jelenít meg újraindítás előtt.If this variable is zero (0), the task sequence manager does not display a notification dialog before reboot.

Például:Examples:

0: ne jelenjen meg az értesítés0: do not display a notification

60: egy percig értesítés megjelenítése60: display a notification for one minute
SMSTSRebootMessageSMSTSRebootMessage Megadja, milyen üzenet jelenjen meg az újraindítás értesítési párbeszédpanelen.Specifies the message to display in the restart notification dialog. Ha ez a változó nincs beállítva, alapértelmezett üzenet jelenik meg.If this variable is not set, a default message appears.

Például:Example:

A feladatütemezés a számítógép éppen újraindul.The task sequence is restarting this computer.
SMSTSRebootRequestedSMSTSRebootRequested Azt jelzi, hogy az aktuális feladatütemezési lépés befejezése után újraindítás szükséges.Indicates that a restart is requested after the current task sequence step is completed. Ha újraindításra van szükség, true(igaz) értéket állítson be a változóhoz, és a feladatütemezés-kezelő a feladatütemezési lépés után újraindítja a számítógépet.If a restart is required, just set this variable to true, and the task sequence manager will restart the computer after this task sequence step. Ha a feladatütemezési lépés a művelet befejezéséhez újraindítás szükséges, állítsa be ezt a változót.If the task sequence step requires a restart to complete the action, set this variable. A számítógép újraindítása után a feladatütemezés során továbbra is futtassa a következő lépéssel.After the computer restarts, the task sequence continues to run from the next task sequence step.
SMSTSRetryRequestedSMSTSRetryRequested Újrapróbálkozást kér az aktuális feladatütemezési lépés befejezését követően.Requests a retry after the current task sequence step is completed. Ha ez a feladatütemezési változó be van állítva, az SMSTSRebootRequested változóhoz szintén true(igaz) értéket kell megadni.If this task sequence variable is set, the SMSTSRebootRequested must also be set to true. A számítógép újraindítását követően a feladatütemezés-kezelő megismétli a feladatütemezési lépést.After the computer is restarted, the task sequence manager will rerun the same task sequence step.
SMSTSUDAUsersSMSTSUDAUsers Megadja a célszámítógép elsődleges felhasználók a következő formátumban:Specifies the primary users of the destination computer by using the following format:

Például:Example:

tartománynév\felhasználó1, tartománynév\felhasználó2, tartománynév\felhasználó3.domain\user1, domain\user2, domain\user3

Ha több felhasználót ad meg, vesszővel válassza el őket.Separate multiple users by using a comma (,). További információkért lásd: rendelje hozzá a felhasználókat a célszámítógéppel.For more information, see Associate users with a destination computer.