Szoftverfrissítések szinkronizálása leválasztott szoftverfrissítési pontrólSynchronize software updates from a disconnected software update point

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Ha a legfelső szintű szoftverfrissítési pont nincs csatlakoztatva az internethez, a WSUSUtil eszköz exportálás és importálás funkcióit kell használnia a szoftverfrissítések metaadainak szinkronizálásához.When the software update point at the top-level site is disconnected from the Internet, you must use the export and import functions of the WSUSUtil tool to synchronize software updates metadata. A szinkronizálás forrásaként választhat olyan meglévő WSUS-kiszolgálót nem a Configuration Manager-hierarchiában.You can choose an existing WSUS server not in your Configuration Manager hierarchy as the synchronization source. Ez a témakör ismerteti az exportálás és importálás funkcióit a WSUSUtil eszköz.This topic provides information about how to use the export and import functions of the WSUSUtil tool.

A szoftverfrissítések metaadatainak exportálásához és importálásához exportálnia kell a szoftverfrissítések metaadatait egy megadott exportálási kiszolgáló WSUS-adatbázisából, átmásolnia a helyileg tárolt licencfeltételi fájlokat a leválasztott szoftverfrissítési pontra, majd ezt követően importálnia a szoftverfrissítések metaadatait a leválasztott szoftverfrissítési pont WSUS-adatbázisába.To export and import software updates metadata, you must export software updates metadata from the WSUS database on a specified export server, then copy the locally stored license terms files to the disconnected software update point, and then import the software updates metadata to the WSUS database on the disconnected software update point.

Az alábbi táblázatban kikeresheti, hogy melyik exportálási kiszolgálóra exportálja a szoftverfrissítés metaadatait.Use the following table to identify the export server in which to export the software updates metadata.

Szoftverfrissítési pontSoftware update point Felsőbb rétegbeli frissítési forrás csatlakoztatott szoftverfrissítési pontokhozUpstream update source for connected software update points Exportálási kiszolgáló leválasztott szoftverfrissítési ponthozExport server for a disconnected software update point
Központi adminisztrációs helyCentral administration site Microsoft Update (internet)Microsoft Update (Internet)

Meglévő WSUS-kiszolgálóExisting WSUS server
Válassza ki a WSUS-kiszolgáló, amely szinkronizálva van a Microsoft Update használatával, a szoftverfrissítés azon besorolásait, termékeket és támogatott nyelveket a Configuration Manager-környezetben van szüksége.Choose a WSUS server that is synchronized with Microsoft Update by using the software update classifications, products, and languages that you need in your Configuration Manager environment.
Önálló elsődleges helyStand-alone primary site Microsoft Update (internet)Microsoft Update (Internet)

Meglévő WSUS-kiszolgálóExisting WSUS server
Válassza ki a WSUS-kiszolgáló, amely szinkronizálva van a Microsoft Update használatával, a szoftverfrissítés azon besorolásait, termékeket és támogatott nyelveket a Configuration Manager-környezetben van szüksége.Choose a WSUS server that is synchronized with Microsoft Update by using the software update classifications, products, and languages that you need in your Configuration Manager environment.

Az exportálás elindítása előtt ellenőrizze, hogy a szoftverfrissítések szinkronizálása befejeződött-e a kiválasztott exportálási kiszolgálón, és hogy az a legújabb szoftverfrissítési metaadatokat tartalmazza.Before you start the export process, verify that software updates synchronization is completed on the selected export server to ensure that the most recent software updates metadata is synchronized. A következő eljárás során meggyőződhet arról, hogy a szoftverfrissítések szinkronizálása sikeresen befejeződött.To verify that software updates synchronization has completed successfully, use the following procedure.

Annak ellenőrzése, hogy a szoftverfrissítések szinkronizálása sikeresen befejeződött az exportálási kiszolgálónTo verify that software updates synchronization has completed successfully on the export server

 1. Nyissa meg a WSUS adminisztrációs konzolt, és csatlakozzon az exportálási kiszolgáló WSUS-adatbázisához.Open the WSUS Administration console and connect to the WSUS database on the export server.

 2. A WSUS adminisztrációs konzolon kattintson a Szinkronizálásokelemre.In the WSUS Administration console, click Synchronizations. A szoftverfrissítések szinkronizálási kísérletei az eredmények ablaktábláján jelennek meg.A list of the software updates synchronization attempts are displayed in the results pane.

 3. Keresse meg a legutolsó szoftverfrissítés-szinkronizálási kísérletet, és ellenőrizze, hogy sikeresen befejeződött-e.In the results pane, find the latest software updates synchronization attempt and verify that it completed successfully.

Fontos

Az WSUSUtil eszköznek futnia kell az exportálási kiszolgálón a szoftverfrissítés metaadatainak exportálásához, és a leválasztott szoftverfrissítésipont-kiszolgálón is futnia kell a szoftverfrissítés metaadatainak importálásához.The WSUSUtil tool must be run locally on the export server to export the software updates metadata, and it also must be run on the disconnected software update point server to import the software updates metadata. A WSUSUtil eszközt futtató felhasználónak ezenkívül minden egyes kiszolgálón a helyi felhasználói csoport tagjának kell lennie.In addition, the user that runs the WSUSUtil tool must be a member of the local Administrators group on each server.

A szoftverfrissítések exportálásaExport process for software updates

A szoftverfrissítések exportálási folyamata két fő lépésből áll: a helyben tárolt licencfeltételi fájlok másolása a leválasztott szoftverfrissítési pontra, majd a szoftverfrissítések metaadatainak exportálása a WSUS-adatbázisból az exportálási kiszolgálóra.The export process for software updates consists of two main steps: to copy the locally stored license terms files to the disconnected software update point, and to export software updates metadata from the WSUS database on the export server.

A helyileg tárolt licencfeltételi metaadatok leválasztott szoftverfrissítési pontra történő másolásához a következő eljárás használható.Use the following procedure to copy the local license terms metadata to the disconnected software update point.

Helyi fájlok másolása exportálási kiszolgálóról a leválasztott szoftverfrissítésipont-kiszolgálóraTo copy local files from the export server to the disconnected software update point server

 1. Az exportálási kiszolgálón navigáljon a szoftverfrissítéseket és azok licencfeltételeit tartalmazó mappához.On the export server, navigate to the folder where software updates and the license terms for software updates are stored. Alapértelmezés szerint a WSUS-kiszolgáló a <WSUSTelepítésiMeghajtó>\WSUS\WSUSContent\ mappában tárolja a fájlokat, ahol a WSUSTelepítésiMeghajtó az a meghajtó, amelyre a WSUS telepítve van.By default, the WSUS server stores the files at <WSUSInstallationDrive>\WSUS\WSUSContent\, where WSUSInstallationDrive is the drive on which WSUS is installed.

 2. Másoljon innen minden fájlt és mappát a leválasztott szoftverfrissítésipont-kiszolgáló WSUSContent mappájába.Copy all files and folders from this location to the WSUSContent folder on the disconnected software update point server.

  Szoftverfrissítések metaadatainak az exportálási kiszolgáló WSUS-adatbázisából történő exportálásához a következő eljárás használható.Use the following procedure to export the software updates metadata from the WSUS database on the export server.

Szoftverfrissítések metaadatainak az exportálási kiszolgáló WSUS-adatbázisából történő exportálásaTo export software updates metadata from the WSUS database on the export server

 1. Az exportálási kiszolgálón a parancssorban keresse meg a WSUSutil.exe fájlt tartalmazó mappát.At the command prompt on the export server, navigate to the folder that contains WSUSutil.exe. Alapértelmezés szerint az eszköz a %ProgramFiles%\Update Services\Tools mappában található.By default, the tool is located at %ProgramFiles%\Update Services\Tools. Például ha az eszköz az alapértelmezett helyen található, a cd %ProgramFiles%\Update Services\Toolsmappát adja meg.For example, if the tool is located in the default location, type cd %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Írja be a következőket a szoftverfrissítés metaadatainak csomagfájlba történő exportálásához:Type the following to export the software updates metadata to a package file:

  wsusutil.exe export packagename logfilewsusutil.exe export packagename logfile

  Példa:For example:

  wsusutil.exe export export.cab export.logwsusutil.exe export export.cab export.log

  A formátum is a következőképpen épül fel: A WSUSutil.exe az exportálási beállítás, az exportálás során létrehozott .cab exportfájl neve és a naplófájl neve követi.The format can be summarized as follows: WSUSutil.exe is followed by the export option, the name of the export .cab file that is created during the export operation, and the name of a log file. A WSUSutil.exe exportálja a metaadatokat az exportálási kiszolgálóról, és naplófájlt hoz létre a műveletről.WSUSutil.exe exports the metadata from the export server and creates a log file of the operation.

  Megjegyzés

  A csomagnak (.cab fájl) és a naplófájlnak egyedi névvel kell rendelkeznie a mappában.The package (.cab file) and the log file name must be unique in the current folder.

 3. Helyezze át az exportálási csomagot abba a mappába, amely tartalmazza a WSUSutil.exe fájlt az importálási WSUS-kiszolgálón.Move the export package to the folder that contains WSUSutil.exe on the import WSUS server.

  Megjegyzés

  Ha áthelyezi ezt a csomagot a szóban forgó mappába, az megkönnyíti az importálást.If you move the package to this folder, the import experience can be easier. A csomagot bárhová áthelyezheti, ahol az importálási kiszolgáló hozzáfér; ezt követően adja meg a helyet a WSUSutil.exe futtatásakor.You can move the package to any location that is accessible to the import server, and then specify the location when you run WSUSutil.exe.

A szoftverfrissítések metaadatainak importálásaImport software updates metadata

A szoftverfrissítés metaadatainak az exportálási kiszolgálóról a leválasztott szoftverfrissítési pontra történő importálásához a következő eljárás használható.Use the following procedure to import software updates metadata from the export server to the disconnected software update point.

Fontos

Soha ne importáljon nem megbízható helyről exportált adatot.Never import any exported data from a source that you do not trust. Ha olyan helyről importál tartalmat, amely nem megbízható, azzal veszélyeztetheti a WSUS-kiszolgáló biztonságát.If you import content from a source that you do not trust, it might compromise the security of your WSUS server.

Metaadatok importálása az importálási kiszolgáló adatbázisábaTo import metadata to the database of the import server

 1. A WSUS-kiszolgálón a parancssorban navigáljon a WSUSutil.exe fájlt tartalmazó mappához.At the command prompt on the import WSUS server, navigate to the folder that contains WSUSutil.exe. Alapértelmezés szerint az eszköz a %ProgramFiles%\Update Services\Tools mappában található.By default, the tool is located at %ProgramFiles%\Update Services\Tools.

 2. Írja be a következőket:Type the following:

  wsusutil.exe import packagename logfilewsusutil.exe import packagename logfile

  Példa:For example:

  wsusutil.exe import export.cab import.logwsusutil.exe import export.cab import.log

  A formátum is a következőképpen épül fel: A WSUSutil.exe az importálási parancs, a csomag fájl nevét (.cab) jön létre az exportálás során, ha egy másik mappában van az alkalmazáscsomag-fájl elérési útját, és a naplófájl neve követi.The format can be summarized as follows: WSUSutil.exe is followed by the import command, the name of package file (.cab) that is created during the export operation, the path to the package file if it is in a different folder, and the name of a log file. A WSUSutil.exe importálja a metaadatokat az exportálási kiszolgálóról, és naplófájlt hoz létre a műveletről.WSUSutil.exe imports the metadata from the export server and creates a log file of the operation.

További lépésekNext steps

Először a szoftverfrissítéseket, vagy miután elérhetők új besorolások vagy termékek, be kell után az új besorolások és termékek konfigurálása a szoftverfrissítések szinkronizálását az új feltételek .After you synchronize software updates for the first time, or after there are new classifications or products available, you must configure the new classifications and products to synchronize software updates with the new criteria.

Miután exportálhatja a feltételek, amelyeknek van szüksége, szoftverfrissítéseket a szoftverfrissítések beállításainak kezelése.After you syncrhonize software updates with the criteria that you need, manage settings for software updates.