A System Center Configuration Managerben szoftverfrissítésekhez használt ikonokIcons used for software updates in System Center Configuration Manager

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Szinkronizált szoftverfrissítések jelennek meg a Configuration Manager konzolon, és az egyes szoftverfrissítések első oszlopa egy ikont, amely egy adott állapotot jelöl tartalmaz.Synchronized software updates are displayed in the Configuration Manager console, and the first column for each software update contains an icon that indicates a specific state. A szoftverfrissítési csoportokat szintén egy ikon jelöli, mely a csoporthoz tartozó szoftverfrissítések állapotáról nyújt tájékoztatást.Software update groups are also represented with an icon that provides information about the state of the software updates contained in the group. Ez a szakasz a szoftverfrissítési ikonokról és azok jelentéséről tartalmaz információkat.This section provides information about the software update icons and what each icon represents.

Szoftverfrissítési ikonokIcons for Software Updates

A szinkronizált szoftverfrissítéseket az alábbi ikonok jelölik.Synchronized software updates are represented by one of the following icons.

Normál ikonNormal Icon

ikon a zöld nyíl ikon normál szoftverfrissítést jelöl.icon The icon with the green arrow represents a normal software update.

Leírás:Description:

A normál szoftverfrissítéseket a rendszer szinkronizálta és készen állnak a központi telepítésére.Normal software updates have been synchronized and are available for software deployment.

Fontos információk:Operational Concerns:

Nincsenek speciális tudnivalók.There are no operational concerns.

Lejárt ikonExpired Icon

ikon a Fekete X ikon lejárt szoftverfrissítést jelöl.icon The icon with the black X represents an expired software update. A lejárt szoftverfrissítések megtekintésével is azonosíthatja a lejárt a szoftverfrissítés a Configuration Manager konzol tartalmáról oszlop.You can also identify expired software updates by viewing the Expired column for the software update when it displays in the Configuration Manager console.

Leírás:Description:

A lejárt szoftverfrissítések korábban telepítve lettek az ügyfélszámítógépekre, de lejártuk után többé nem hozható létre velük központi telepítés.Expired software updates were previously deployable to client computers, but once a software update is expired, new deployments can no longer be created for the software updates. Lejárt szoftverfrissítések frissítések aktív központi telepítés el lesznek távolítva, és már nem lesz elérhető az ügyfelek számára.Expired software updates are removed from active deployments and will no longer be made available to clients.

Fontos információk:Operational Concerns:

Nincsenek speciális tudnivalók.There are no operational concerns.

Felváltott ikonSuperseded Icon

ikon a sárga csillag ikon felváltott szoftverfrissítést jelöl.icon The icon with the yellow star represents a superseded software update. Felváltott szoftverfrissítések megtekintésével is azonosíthatja a felváltott a szoftverfrissítés a Configuration Manager konzol tartalmáról oszlop.You can also identify superseded software updates by viewing the Superseded column for the software update when it displays in the Configuration Manager console.

Leírás:Description:

A felváltott szoftverfrissítéseket leváltotta a szoftverfrissítés egy újabb verziója.Superseded software updates have been replaced with newer versions of the software update. Amikor egy szoftverfrissítés felvált egy másik szoftverfrissítés, az általában az alábbiak egyikét eredményezi:Typically, a software update that supersedes another software update does one or more of the following:

 • Javít, fejleszt vagy bővít egy korábbi frissítésekben már megjelent javítást.Enhances, improves, or adds to the fix provided by one or more previously released software updates.

 • Javítja a szoftverfrissítés telepítésének jóváhagyása esetén az ügyfelek által telepített szoftverfrissítési fájlcsomag hatékonyságát.Improves the efficiency of its software update file package, which clients install if the software update is approved for installation. A felváltott frissítés tartalmazhat például olyan fájlokat, amelyek már nem relevánsak a javítás vagy az új szoftverfrissítés által aktuálisan támogatott operációs rendszerek számára, ezért ezeket a fájlokat a frissítést felváltó szoftverfrissítési fájlcsomag nem tartalmazza.For example, the superseded software update might contain files that are no longer relevant to the fix or to the operating systems now supported by the new software update, so those files are not included in the superseding software update's file package.

 • A termék újabb verzióját frissíti, más szóval nem alkalmazható a termék régebbi verzióira vagy konfigurációira.Updates newer versions of a product, or in other words, is no longer applicable to older versions or configurations of a product. A szoftverfrissítések más szoftverfrissítéseket is felülírhatnak, ha azokat a nyelvi támogatás bővítése érdekében módosították.Software updates can also supersede other software updates if modifications have been made to expand language support. Előfordulhat például, hogy a Microsoft Office termékfrissítésének egy újabb verziójával megszűnik egy régebbi operációs rendszer támogatása, azonban újabb támogatott nyelvek kerülnek a szoftverfrissítés eredeti kiadásába.For example, a later revision of a product update for Microsoft Office might remove support for an older operating system, but add additional support for new languages in the initial software update release.

  A Szoftverfrissítési pont összetevő tulajdonságai párbeszédpanel Helyettesítési szabályok lapján beállíthatja a felváltott szoftverfrissítések kezelését.On the Supersedence Rules tab in the Software Update Point Component properties, you can specify how to manage superseded software updates. További információkért lásd: Helyettesítési szabályok.For more information, see Supersedence rules.

  Fontos információk:Operational Concerns:

  Ha lehetséges, az ügyfélszámítógépekre a felváltott szoftverfrissítés helyett az azt felváltó szoftverfrissítést telepítse.When possible, deploy the superseding software update to client computers instead of the superseded software update. A szoftverfrissítést felváltó szoftverfrissítések listáját a szoftverfrissítés tulajdonságainak Helyettesítési információk lapján jelenítheti meg.You can display a list of the software updates that supersede the software update on the Supersedence Information tab in the software update properties.

Érvénytelen ikonInvalid Icon

ikon a piros X ikon érvénytelen szoftverfrissítést jelöl.icon The icon with the red X represents an invalid software update.

Leírás:Description:

Az érvénytelen szoftverfrissítések egy aktív központi telepítés részét képezik, de a tartalom (a szoftverfrissítési fájlok) valamilyen okból nem áll rendelkezésre.Invalid software updates are in an active deployment, but for some reason the content (software update files) is not available. Ez az alábbi esetekben fordulhat elő:The following are scenarios in which this state can occur:

 • Sikeresen elvégezte a szoftverfrissítés központi telepítését, de a szoftverfrissítési fájlt törölték a központi telepítési csomagból, és többé nem érhető el.You successfully deploy the software update, but the software update file is removed from the deployment package and is no longer available.

 • Létrehozott egy szoftverfrissítési központi telepítést egy helyen, és a központi telepítési objektumot sikerült replikálni egy alárendelt helyre, azonban a központi telepítési csomagot nem sikerült az alárendelt helyre replikálni.You create a software update deployment at a site and the deployment object is successfully replicated to a child site, but the deployment package has not successfully replicated to the child site.

  Fontos információk:Operational Concerns:

  Ha a szoftverfrissítés tartalma hiányzik, az ügyfelek nem tudják telepíteni a szoftverfrissítést, amíg a tartalom elérhetővé nem válik egy terjesztési pontot.When the content is missing for a software update, clients are unable to install the software update until the content becomes available on a distribution point. A tartalmat a Továbbterjesztés művelettel ismét továbbíthatja a terjesztési pontokra.You can redistribute the content to distribution points by using the Redistribute action. Ha egy fölérendelt helyen létrehozott központi telepítés részét képező szoftverfrissítés tartalma hiányzik, a szoftverfrissítést replikálni kell az alárendelt helyre, vagy tovább kell terjeszteni oda.When content is missing for a software update in a deployment created at a parent site, the software update must be replicated or redistributed to the child site. További információ a tartalom újraterjesztéséhez: a terjesztett tartalom kezeléséhez.For more information about content redistribution, see Manage the content you have distributed.

Csak metaadat ikonMetadata-Only Icon

ikon a kék nyíl ikon a csak metaadatokat tartalmazó szoftverfrissítést jelöl.icon The icon with the blue arrow represents a metadata-only software update.

Leírás:Description:

Csak metaadatokat tartalmazó szoftverfrissítések jelentéskészítés a Configuration Manager konzolon érhetők el.Metadata-only software updates are available in the Configuration Manager console for reporting. A csak metaadatokat tartalmazó szoftverfrissítések nem telepíthetők és tölthetők le, mert a szoftverfrissítés metaadataihoz nem kapcsolódnak szoftverfrissítési fájlok.You cannot deploy or download metadata-only software updates because a software update file is not associated with the software updates metadata.

Fontos információk:Operational Concerns:

A csak metaadatokat tartalmazó szoftverfrissítések kizárólag jelentéskészítési célokat szolgálnak és nem használhatók szoftverfrissítések központi telepítésére.Metadata-only software updates are available for reporting purposes and are not intended for software update deployment.

Szoftverfrissítési csoportok ikonjaiIcons for Software Update Groups

A szoftverfrissítési csoportokat az alábbi ikonok jelölik.Software update groups are represented by one of the following icons.

Normál ikonNormal Icon

ikon a zöld nyíl ikon a csak normál szoftverfrissítéseket tartalmazó szoftverfrissítési csoportot jelöl.icon The icon with the green arrow represents a software update group that contains only normal software updates.

Fontos információk:Operational Concerns:

Nincsenek speciális tudnivalók.There are no operational concerns.

Lejárt ikonExpired Icon

ikon a Fekete X ikon olyan szoftverfrissítési csoportot, amely egy vagy több lejárt szoftverfrissítést tartalmaz jelöl.icon The icon with the black X represents a software update group that contains one or more expired software updates.

Fontos információk:Operational Concerns:

Ha lehetséges, mindig távolítsa el vagy cserélje le a szoftverfrissítési csoportban található lejárt szoftverfrissítéseket.Remove or replace expired software updates in the software update group when possible.

Felváltott ikonSuperseded Icon

ikon a sárga csillag ikon jelöli egy szoftverfrissítési csoport, amely tartalmaz egy vagy több felváltott szoftverfrissítései.icon The icon with the yellow star represents a software update group that contains one or more superseded software updates.

Fontos információk:Operational Concerns:

Ha lehetséges, a szoftverfrissítési csoportban található felváltott szoftverfrissítéseket cserélje le az azokat felváltó szoftverfrissítésre.Replace the superseded software update in the software update group with the superseding software update when possible.

Érvénytelen ikonInvalid Icon

ikon a piros X ikon olyan szoftverfrissítési csoportot, amely egy vagy több érvénytelen szoftverfrissítést tartalmaz jelöl.icon The icon with the red X represents a software update group that contains one or more invalid software updates.

Fontos információk:Operational Concerns:

Ha a szoftverfrissítés tartalma hiányzik, az ügyfelek nem tudják telepíteni a szoftverfrissítést, amíg a tartalom elérhetővé nem válik egy terjesztési pontot.When the content is missing for a software update, clients are unable to install the software update until the content becomes available on a distribution point. A tartalmat a Továbbterjesztés művelettel ismét továbbíthatja a terjesztési pontokra.You can redistribute the content to distribution points by using the Redistribute action. Ha egy fölérendelt helyen létrehozott központi telepítés részét képező szoftverfrissítés tartalma hiányzik, a szoftverfrissítést replikálni kell az alárendelt helyre, vagy tovább kell terjeszteni oda.When content is missing for a software update in a deployment created at a parent site, the software update needs to replicated or redistributed to the child site. További információ a tartalom újraterjesztéséhez: a terjesztett tartalom kezeléséhez.For more information about content redistribution, see Manage the content you have distributed.