A Sysinternals szoftverlicenc-feltételei

Ezek a licencszerződések a Sysinternals (a vállalat saját tulajdonú leányvállalata) és Ön Microsoft Corporation között. Kérjük, olvassa el őket figyelmesen. Ezek azokra a szoftverekre vonatkoznak, amelyeket a technet.microsoft.com/sysinternals, beleértve azokat a médiatartalmakat is, amelyeken megkapta azokat, ha vannak. A feltételek minden Sysinternalra is érvényesek

 • frissítésekre,
 • kiegészítésekre,
 • Internetalapú szolgáltatások,
 • és támogatási szolgáltatások

is, kivéve ha azokhoz más szerződési feltételek vannak megadva. Ebben az esetben azok a szerződési feltételek érvényesek.

A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA EZEKET A FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.

Ha elfogadja ezeket a licencfeltételeket, az alábbi jogokkal rendelkezik.

Telepítési és felhasználói jogosultságok

A szoftverből tetszőleges számú példányt telepíthet, illetve használhat eszközein.

A licenc hatálya

Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. Ez a szerződés csak a szoftver használatára vonatkozó bizonyos jogokkal ruházza fel. A Sysinternals minden egyéb jogot fenntart. Feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak Önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. Ennek során be kell tartania a szoftverben lévő minden műszaki korlátozást, amelyek csak a szoftver bizonyos módokon történő használatát teszik lehetővé. Ön:

 • a szoftverben lévő bármilyen műszaki korlátozás megkerülése;
 • a szoftver visszafejtése, visszafordítása vagy belső felépítésének elemzése, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben azt kifejezetten megengedik;
 • a szerződésben megadottnál vagy a vonatkozó jogszabályok által ezen korlátozás ellenére engedélyezettnél több példány készítése a szoftverből;
 • a szoftver átadása másoknak másolás céljából;
 • a szoftver bérbeadása, haszonbérbe adása és kölcsönadása;
 • a szoftver vagy jelen szerződés átadása harmadik félnek; és
 • a szoftver kereskedelmi célú szoftverüzemeltetési szolgáltatásokra történő használata.

Bizalmas információk

Vegye figyelembe, hogy más hibakeresési eszközökhez hasonlóan, amelyek "folyamatállapot" adatokat rögzíthetnek, a Sysinternals-eszközök által mentett fájlok személyes azonosításra alkalmas vagy egyéb bizalmas adatokat is tartalmazhatnak (például felhasználóneveket, jelszavakat, az elért fájlok elérési útját és az elért beállításjegyzék elérési útjait). A szoftver használatával Ön tudomásul veszi, hogy ezzel tisztában van, és kizárólagos felelősséget vállal minden olyan személyes azonosításra alkalmas vagy egyéb bizalmas adatért, amelyet a Microsoft vagy bármely más fél a szoftver használata során adott meg.

Dokumentáció

Az Ön számítógépeihez vagy belső hálózatához jogosultan hozzáférő bármely személy saját, belső tájékoztatási célra lemásolhatja és használhatja a dokumentációt.

Exportkorlátozások

A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exporttörvényei és -szabályai vonatkoznak. A felhasználónak meg kell felelnie a szoftverre vonatkozó összes belföldi és nemzetközi exporttörvénynek és -szabálynak. Ezek a jogszabályok a rendeltetési helyre, a végfelhasználóra és a végfelhasználás módjára vonatkozó korlátozásokat tartalmaznak. További információ: www.microsoft.com/exporting.

Terméktámogatási szolgáltatások

Mivel ez a szoftver "a megfelelő", előfordulhat, hogy nem biztosítunk hozzá támogatási szolgáltatásokat.

A szerződés teljessége

A jelen szerződés, valamint a kiegészítések, a frissítések és az Ön által használt internetalapú és terméktámogatási szolgáltatások feltételei együttesen alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a terméktámogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

Alkalmazandó jogszabályok

Egyesült Államok. Ha a szoftvert a Egyesült Államok-ban szerezte be, akkor a jelen szerződés értelmezését Washington állam törvényei szabályozzák, és az annak megsértésével kapcsolatos igényekre is vonatkoznak, függetlenül a jogi alapelvek ütközésétől. Az összes többi kereset esetében az Ön lakhely szerinti államának törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos panaszokat, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a vétségeket.

A következő Egyesült Államok: . Ha más országban szerezte be a szoftvert, annak az országnak a jogszabályai az irányadók.

Jelen szerződés bizonyos jogszabályban lefektetett jogokat tartalmaz. Az egyes országok törvényei alapján ettől eltérő jogok is megillethetik. Jogi igényei lehetnek például azzal a féllel szemben is, akitől a szoftvert beszerezte. Ez a szerződés az országa törvényei szerint Önt megillető jogokat nem módosítja, ha az adott ország törvényei ezt nem teszik lehetővé.

A jótállási nyilatkozat

A szoftver licencelve "a megfelelő ként" van megszabadva. Ön viseli a használatának kockázatát. A Sysinternals nem biztosít kifejezett garanciát, garanciát vagy feltételt. A helyi jogszabályoknak megfelelően további fogyasztói jogokkal is rendelkezik, amelyeket ez a szerződés nem módosíthat. A sysinternals a helyi törvények által megengedett mértékig kizárja a kereskedelmi forgalomra, az adott célra való alkalmasságra és a jogmegsértés megsértésére vonatkozó hallgatólagos garanciát.

A kártérítési és kártérítési igények korlátozása és kizárása

A sysinternalstól és beszállítóitól csak közvetlen károkat lehet helyreállítani, legfeljebb 5,00 usd összegben. Nem térhet vissza semmilyen egyéb kár, beleértve a következményes, az elmaradt nyereséget, a különleges, a közvetett vagy a véletlen károkat.

Ez a korlátozás vonatkozik:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre;
 • a szerződésszegéssel, a jótállás, a garancia vagy a szerződési feltételek megsértésével, az objektív felelősséggel, a hanyagsággal és más károkkal kapcsolatos kárigények a vonatkozó törvények által megengedett mértékig.

Akkor is érvényes, ha a Sysinternals tudta vagy tudnia kellett volna a károk beesését. Amennyiben országának törvényei nem teszik lehetővé az előre nem látható, valami következtében keletkező vagy egyéb károk esetén a felelősség korlátozását vagy kizárását, előfordulhat, hogy a fenti korlátozások és kizárások Önre nézve nem érvényesek.

Megjegyzés: Mivel ez a szoftver Quebecben (Kanadában) van terjesztve, a szerződés egyes záradékai az alábbiakban francia nyelven vannak megtéve.

Újraegyesítő: Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, certaines des clauses dans ce contrat sont fournies ci-dessous en français.

EXONÉRATION DE GARANTIE. Le logiciel visé par une licence est offert « tel quel ». Toute utilisation de ce logiciel est à votre seule risque et péril. Sysinternals n'accorde aucune autre garantie expresse. Vous pouvez bénéficier de droits additionnels en vertu du droit local sur la protection dues consommateurs, que ce contrat ne peut modifier. La ou elles sont permises par le droit locale, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon sont exclues.

LIMITATION DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Sysinternals et de ses fournisseurs une indemnnéz en cas de dommages directs uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • tout ce qui est relié au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figuráns sur des sites Internet tiers ou dans des des tiers ; et (et)
 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de néurigence ou d'une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s'applique asalement, même si Sysinternals connaissait ou devrait connaêtre l'éventualité d'un tel dommage. Si votre pays n'autorise pas l'exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit, il se peut que la limitation ou l'exclusion ci-dessus ne s'appliquera pas à votre égard.

EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d'autres droits prévus par les lois de votre pays. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre pays si celles-ci ne le permettent pas.