A DPM-telepítés frissítéseUpgrade your DPM installation

Ez a cikk a System Center 2019-Data Protection Manager (DPM) frissítési információit tartalmazza.This article provides the upgrade information for System Center 2019 - Data Protection Manager (DPM).

Frissítés a DPM 2019-reUpgrade to DPM 2019

A System Center-2019 Data Protection Manager (DPM) a Windows Server 2016 vagy 2019 rendszerre telepíthető.You can install System Center - 2019 Data Protection Manager (DPM) on Windows Server 2016 or 2019. A DPM 2019-re a következő verziókról frissíthet:You can upgrade to DPM 2019 from the following versions:

A DPM 2019 frissítési útvonalaUpgrade path for DPM 2019

Ha a DPM 2016 DPM 2019-re frissít, győződjön meg arról, hogy a telepítés a következő szükséges frissítésekkel rendelkezik:If you upgrade from DPM 2016 to DPM 2019, make sure your installation has the following necessary updates:

 • Frissítse a DPM-kiszolgálót a DPM 2019-ra.Upgrade the DPM server to DPM 2019.
 • Frissítse a védett kiszolgálók ügynökeit.Update the agents on the protected servers.
 • Frissítse a DPM távoli rendszergazdát az összes üzemi kiszolgálón.Upgrade the DPM Remote Administrator on all production servers.
 • A biztonsági mentések a üzemi kiszolgáló újraindítása nélkül is folytatódnak.Backups continue without rebooting your production server.

A DPM frissítési lépéseiUpgrade steps for DPM

 1. A DPM telepítéséhez kattintson duplán a Setup.exe elemre a System Center 2019 varázsló megnyitásához.To install DPM, double-click Setup.exe to open the System Center 2019 wizard.

 2. A telepítés alatt kattintson Data Protection Manager a telepítővarázsló elindításához.Under Install, click Data Protection Manager to start the setup wizard. Fogadja el a licencfeltételeket, és kövesse a telepítővarázsló utasításait.Agree to the license terms and conditions and follow the setup wizard.

  A DPM telepítésével kapcsolatos utasításokért tekintse meg a DPM telepítésétismertető cikket.For instructions on installing DPM, see the article, Installing DPM.

A DPM-adatbázis migrálása a frissítés soránMigrate the DPM database during upgrade

Lehet, hogy egy frissítés részeként át szeretné helyezni a DPM-adatbázist,You may want to move the DPM Database as part of an upgrade. Például:For example:

 • SQL Server-példányokat egyesít.You are merging instances of SQL Server.
 • nagyobb teljesítményű távoli SQL-kiszolgálóra való költözéskor,You are moving to a remote more powerful SQL server.
 • illetve ha hibatűréssel szeretné ellátni az SQL Server-fürtöt; esetleg távoli SQL-kiszolgálóról helyi SQL-kiszolgálóra költözik, vagy fordítva.You want to add fault tolerance by using a SQL Server cluster; or you want to move from a remote SQL server to a local SQL server or vice versa.

A DPM 2019 telepítője lehetővé teszi a DPM-adatbázis áttelepítését különböző SQL Server-kiszolgálókra a frissítés során.DPM 2019 setup allows you to migrate the DPM database to different SQL Servers during an upgrade.

Lehetséges adatbázis-migrálási szituációkPossible database migration scenarios

A DPM 2016/1801/1807 DPM 2019-re való frissítésekor a következő forgatókönyvek léteznek:The following scenarios exist when you are upgrading DPM 2016/1801/1807 to DPM 2019 using a:

 1. Helyi példány és áttelepítés a SQL Server egy távoli példányára a telepítés során.Local instance and migrating to a remote instance of SQL Server during setup.
 2. Távoli példány és áttelepítés a SQL Server helyi példányára a telepítés során.Remote instance and migrating to a local instance of SQL Server during setup.
 3. Helyi példány és Migrálás egy távoli SQL Server fürtözött példányra a telepítés során.Local instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.
 4. Helyi példány és áttelepítés a SQL Server egy másik helyi példányára a telepítés során.Local instance and migrating to a different local instance of SQL Server during setup.
 5. Távoli példány és áttelepítés a SQL Server egy másik távoli példányára a telepítés során.Remote instance and migrating to a different remote instance of SQL Server during setup.
 6. Távoli példány és Migrálás távoli SQL Server fürtözött példányra a telepítés során.Remote instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.

Felkészülés az adatbázisok áttelepítésérePrepare for a database migration

Ha egy új SQL Servert szeretne használni a DPM-adatbázis áttelepítéséhez, akkor a DPM frissítése előtt győződjön meg arról, hogy az SQL-kiszolgálók mindkét esetben azonosak:If you want to use a new SQL server to migrate the DPM database, before you upgrade DPM, be sure both SQL Servers have the same:

 • Az SQL Server rendszerre vonatkozó követelményekSQL Server requirements
 • Telepítési konfigurációSetup configuration
 • TűzfalszabályokFirewall rules
 • DPM-támogatási fájlok (sqlprep)DPM Support files (sqlprep)

Miután telepítette a SQL Server új példányát, és felkészült a DPM használatára, biztonsági másolatot kell készítenie az aktuális DPM-adatbázisról, és vissza kell állítania az új SQL Server.Once you have the new instance of SQL Server installed and prepared for DPM use, you must make a backup of the current DPM database and restore it on the new SQL Server.

Frissítés előtti lépések: DPM 2016/1801/1807-adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása egy új SQL-példányraPre-upgrade steps: Backup and restore DPM 2016/1801/1807 database to a new SQL instance

Ez a példa egy távoli SQL Server-fürtöt készít elő az áttelepítésben való használatra.This example prepares a remote SQL Server cluster to use in a migration.

 1. A System Center Data Protection Manager kiszolgálón vagy a DPM-adatbázis futtató távoli SQL Server indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és kapcsolódjon az aktuális DPM-DPMDB tároló SQL-példányhoz.On the System Center Data Protection Manager server or on the remote SQL Server hosting the DPM database, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance hosting the current DPM DPMDB.

 2. Kattintson a jobb gombbal a DPM-adatbázisra, és az Actions (Műveletek) pontban válassza a Backup... (Biztonsági mentés…)Right-click the DPM database, and under Tasks, select the Back Up… beállítást.option.

  Biztonsági másolat kijelölése

 3. Adja meg a biztonsági másolat célhelyét és fájlnevét, majd az OK gombbal indítsa el a biztonsági mentést.Add a backup destination and file name, and then select OK to start the backup.

  Jóváhagyás

 4. A biztonsági mentés befejeztével másolja az eredményfájlt a távoli SQL Serverre.After the backup is complete, copy the output file to the remote SQL Server. SQL-fürt esetén arra az aktív csomópontra másolja, amelyen a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példány van.If this is a SQL Cluster, copy it to the active node hosting the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. A DPM-adatbázis visszaállításához át kell másolnia a megosztott fürtözött lemezre.Before you can restore the DPM database, you must copy it to the Shared Cluster disk.

 5. A távoli SQL Serveren indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és csatlakozzon a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példányhoz.On the Remote SQL Server, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. SQL-fürt esetén ezt azon az aktív csomóponton tegye, amelyikre a DPM-adatbázis biztonsági másolatát másolta.If this is a SQL Cluster, do this on the Active node that you copied the DPM backup file to. A biztonsági másolatnak most a megosztott fürtlemezen kell lennie.The backup file should now be located on the shared cluster disk.

 6. Kattintson a jobb gombbal a Databases (Adatbázisok) ikonra, és válassza a Restore Database… (Adatbázis visszaállítása...)Right-click the Databases icon, then select the Restore Database… beállítást.option. Ekkor elindul a visszaállítási varázsló.This starts the restore wizard.

  Visszaállítási adatbázis kijelölése

 7. A Source (Forrás) alatt válassza a Device (Eszköz) lehetőséget, majd keresse meg az adatbázis előző lépésben átmásolt biztonsági másolatát, és jelölje ki.Select Device under Source, and then locate the database backup file that was copied in the previous step and select it. Ellenőrizze a visszaállítási beállításokat és a megadott helyet, majd az OK gombbal indítsa el a visszaállítást.Verify the restore options and restore location, and then select OK to start the restore. Az esetleg menet közben jelentkező problémákat elhárítva biztosítsa a visszaállítás sikerét.Fix any issue that arise until the restore is successful.

  Adatbázis visszaállítása

 8. A visszaállítás befejezése után a visszaállított adatbázis az eredeti névvel ellátott adatbázisok alatt jelenik meg.After the restore is complete, the restored database will be seen under Databases with the original name. Ezt az adatbázist a rendszer a frissítés során fogja használni.This database will be used during the upgrade. Lépjen ki a Microsoft SQL Management Studioból , és indítsa el a frissítési folyamatot az eredeti DPM-kiszolgálón.You can exit Microsoft SQL Management Studio and start the upgrade process on the original DPM server.

  DPMDB kijelölése

 9. Ha az új SQL Server egy távoli SQL Server, telepítse az SQL Management-eszközöket a DPM-kiszolgálóra.If the new SQL server is a remote SQL server, install the SQL management tools on the DPM server. Az SQL-felügyeleti eszközök verziószámának meg kell egyeznie a DPMDB-t tároló SQL Serverével.The SQL management tools must be the same version matching the SQL server hosting the DPMDB.

A DPMDB áttelepítésének megkezdése egy másik SQL ServerStart upgrade to migrate DPMDB to a different SQL Server

Megjegyzés

Az SQL-példány megosztása esetén a DPM-telepítéseket (vagy -verziófrissítéseket) egymás után végezze el,If sharing a SQL instance, run the DPM installations (or upgrades) sequentially. mert a párhuzamos telepítések hibákhoz vezethetnek.Parallel installations may cause errors.

 1. Az áttelepítés előtti előkészítés lépéseinek elvégzése után indítsa el a DPM 2019 telepítési folyamatát.After the pre-migration preparation steps are complete, start the DPM 2019 Installation process. A DPM telepítője az SQL Server aktuális példányának előre feltöltött adatait jeleníti meg.DPM Setup shows the information about current instance of SQL server pre-populated. Itt választhatja ki az SQL Server egy másik példányát, vagy megváltoztathatja az áttelepítésben használt fürtözött SQL-példányt.This is where you can select a different instance of SQL server, or change to a Clustered SQL instance used in the migration.

  DPM-telepítés

 2. Módosítsa az SQL-beállításokat úgy, hogy az az SQL Server azon példányát használja, amelyet a DPM-adatbázisra állított vissza.Change the SQL Settings to use the instance of SQL server you restored the DPM Database to. SQL-fürt esetén egy külön SQL Server-példányt is meg kell adni az SQL-jelentéskészítéshez.If it’s a SQL cluster, you must also specify a separate instance of SQL Server used for SQL reporting. A példában feltételezzük, hogy a tűzfalszabályok és az SQLPrep futtatása már megtörtént.It's presumed that firewall rules and SQLPrep are already ran. Adja meg a megfelelő hitelesítési adatokat, majd kattintson az Ellenőrzés és telepítés gombra.You have to enter correct credentials and then click the Check and Install button.

  Az adatbázis telepítése

 3. Az előfeltételek ellenőrzésének sikeresnek kell lennie, kattintson a tovább gombra a frissítés folytatásához.Prerequisite check should succeed, click Next to continue with the upgrade.

  Előfeltételek ellenőrzése

 4. Folytassa a varázsló beállításait, és fejezze be a telepítést.Continue with the wizard options and complete the setup.

 5. A telepítés befejezése után a rendszer a megadott példányon lévő megfelelő adatbázisnevet DPMPB_DPMServerName.After the setup is complete, the corresponding database name on the instance specified will now be DPMPB_DPMServerName. Mivel ez más DPM-kiszolgálókkal is megosztható, a DPM-adatbázis elnevezési konvenciója mostantól a következő lesz: DPM2016 $ DPMDB_DPMServerNameBecause this may be shared with other DPM servers, the naming convention for the DPM database will now be: DPM2016$DPMDB_DPMServerName

modern biztonsági másolati tárhely tárolójának hozzáadásaAdd storage for Modern Backup Storage

A biztonsági másolatok hatékony tárolása érdekében a DPM 2019 köteteket használ.To store backups efficiently, DPM 2019 uses Volumes. A lemezek is használhatók a biztonsági másolatok tárolásának folytatásához.Disks can also be used to continue storing backups.

Kötetek és lemezek hozzáadásaAdd volumes and disks

Ha Windows Serveren futtatja a DPM 2019-et, a kötetek használatával tárolhatja a biztonsági mentési adatmennyiséget.If you run DPM 2019 on Windows Server, you can use volumes to store backup data. A kötetek segítségével takarékosabban bánhat a tárhellyel, és fel is gyorsíthatja a biztonsági mentés folyamatát.Volumes provide storage savings and faster backups. A kötetnek valódi nevet is adhat, és ezt később módosíthatja.You can give the volume a friendly name, and you can change the name. A rövid nevet a kötet hozzáadásakor, vagy később a kívánt kötet rövid név oszlopának kiválasztásával alkalmazhatja.You apply the friendly name while adding the volume, or later by selecting the Friendly Name column of the desired volume. A kötetek valódi nevének beállítására vagy módosítására a PowerShell is használható.You can also use PowerShell to add or change friendly names for volumes.

Kötet hozzáadása a felügyeleti konzolból:To add a volume in the administrator console:

 1. A DPM rendszergazdai konzoljában válassza a Felügyelet > Lemezterület > Hozzáadás lehetőséget.In the DPM Administrator console, select the Management feature > Disk Storage > Add.

 2. Az Disk Storage hozzáadása párbeszédpanelen válasszon ki egy rendelkezésre álló kötetet > kattintson a Hozzáadás gombra > adjon meg egy rövid nevet a kötetnek > kattintson az OK gombra.In the Add Disk Storage dialog, select an available volume > click Add > type a friendly name for the volume > click OK.

  Kötet hozzáadása

Lemez hozzáadása esetén csak régi típusú tárhellyel ellátott védelmi csoporthoz tartozó lemezeket használhat.If you want to add a disk, it must belong to a protection group with legacy storage. Ezeket a lemezeket csak a védelmi csoporthoz használhatja.Those disks can only be used for those protection groups. Ha a DPM-kiszolgálónak nincsenek régi típusú védelemmel ellátott forrásai, a lemez nem fog megjelenni.If the DPM server doesn't have sources with legacy protection, the disk won't appear. A lemezek hozzáadásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Lemezek hozzáadása a régi típusú tárhely bővítése érdekében című témakört.See the topic, Adding disks to increase legacy storage, for more information on adding disks. A lemezeknek nem adhat valódi nevet.You can't give disks a friendly name.

Számítási feladatok rendelése a kötetekhezAssign Workloads to Volumes

A DPM 2019 lehetővé teszi az adott kötetekhez hozzárendelendő munkaterhelések típusának megadását.DPM 2019 allows you to specify the types of workloads to be assigned to specific volumes. A magas IOPS támogató költséges kötetek például úgy konfigurálhatók, hogy csak azokat a munkaterheléseket tárolják, amelyek gyakori, nagy mennyiségű biztonsági másolatokat igényelnek, például az SQL tranzakciós naplókat.For example, expensive volumes that support high IOPS can be configured to store only the workloads that require frequent, high-volume backups like SQL with Transaction logs.

Ha a DPM-kiszolgálón lévő tárolóban lévő kötet tulajdonságait szeretné frissíteni, használja a következő PowerShell-parancsmagot: Update-DPMDiskStorage.To update the properties of a volume in the storage pool on a DPM server, use the PowerShell cmdlet, Update-DPMDiskStorage.

Update-DPMDiskStorageUpdate-DPMDiskStorage

SyntaxSyntax

Parameter Set: Volume

Update-DPMDiskStorage [-Volume] <Volume> [[-FriendlyName] <String> ] [[-DatasourceType] <VolumeTag[]> ] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

A PowerShellel végzett módosítások a felhasználói felületen is megjelennek.The changes made through PowerShell are reflected in the UI.

Örökölt tároló migrálása modern biztonsági másolati tárhelyreMigrate legacy storage to Modern Backup Storage

A DPM 2019-re és az operációs rendszerre való frissítés után a Windows Server 2016/2019-re frissítheti meglévő védelmi csoportjait az új DPM 2016-funkciókra.After upgrading to DPM 2019 and the operating system to Windows Server 2016/2019, you can update your existing protection groups to the new DPM 2016 features. Alapértelmezés szerint a védelmi csoportok nem változnak, és továbbra is működni fognak, ahogy a DPM korábbi verziójában voltak konfigurálva.By default, protection groups are not changed, and continue to function as they were configured in earlier version of your DPM. A védelmi csoportokat opcionálisan is frissítheti modern biztonsági másolati tárhely használatára.You can optionally update protection groups to use Modern Backup Storage, is optional. A védelmi csoport frissítéséhez állítsa le az összes adatforrást az összes adat megőrzése beállítással, és vegye fel az adatforrásokat egy új védelmi csoportba.To update the protection group, stop protection of all data sources with Retain Data option, and add the data sources to a new protection group. A DPM ezt követően az új módszerrel biztosít védelmet ezeknek az adatforrásoknak.DPM begins protecting these data sources the new way.

Ehhez a következő lépések szükségesek:Use the following steps:

 1. A felügyeleti konzolban válassza a Védelem funkciót, majd a Védelmi csoport tagja listában kattintson jobb gombbal a kívánt tagra, és válassza a Tag védelmének kikapcsolása... lehetőséget.In the Administrator Console, select the Protection feature, and in the Protection Group Member list, right-click the member, and select Stop protection of member....

  A védelem kikapcsolása

  Megjelenik az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanel.The Remove from Group dialog opens.

 2. Az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanelen ellenőrizze a tárolókészlet felhasznált és elérhető lemezterületét.In the Remove from Group dialog, review the used disk space and the available free space in the storage pool. Az alapértelmezés ilyenkor a helyreállítási pontok meghagyása a lemezen, hagyva, hogy lejárjanak a megőrzési szabályzatuk szerint.The default is to leave the recovery points on the disk and allow them to expire per their associated retention policy. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  Ha szeretné, hogy a használatban lévő lemezterület azonnal visszakerüljön a szabad tárolókészletbe, válassza a Lemezen tárolt replika törlése lehetőséget.If you want to immediately return the used disk space to the free storage pool, select Delete replica on disk. Ezzel törli a taghoz tartozó biztonsági mentési adatokat (és helyreállítási pontokat).This will delete the backup data (and recovery points) associated with that member.

  Adatok megőrzése

 3. Hozzon létre egy új, modern biztonsági másolati tárhely-t használó védelmi csoportot, és adja meg a nem védett adatforrásokat.Create a new protection group that uses Modern Backup Storage, and include the unprotected data sources.

Lemezek hozzáadása a régi tárolók növeléséhezAdd Disks to increase legacy storage

Ha az örökölt tárolót a DPM 2019-mel szeretné használni, szükségessé válhat a lemezek hozzáadása a régi tárolók növeléséhez.If you want to use legacy storage with DPM 2019, it may become necessary to add disks to increase legacy storage. Lemezterület növelése:To add disk storage:

 1. Kattintson a felügyeleti konzol Felügyelet elemére.On the Administrator Console, click Management.

 2. Válassza a Lemezterület lehetőséget.Select Disk Storage.

 3. Az eszközsávon kattintson a Hozzáadás elemre.On the tool ribbon click Add.

  Megnyílik a Lemezterület hozzáadása párbeszédpanel.The Add Disk Storage dialog opens.

  Lemezek hozzáadása

 4. A Lemezterület hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Lemezek hozzáadása lehetőségre.In the Add Disk Storage dialog, click Add disks.

  A DPM megjeleníti az elérhető lemezek listáját.DPM provides a list of available disks.

 5. Válassza ki a kívánt lemezeket, és kattintson a Hozzáadás elemre, majd az OK gombra.Select the disks, click Add to add the disks, and click OK.

Felhővédelem engedélyezéseEnable Cloud Protection

A DPM-kiszolgálókról az Azure-ba is készíthet biztonsági másolatot.You can back up a DPM server to Azure. Átfogó szinten a következő lépésekből áll a folyamat:The high level steps are:

 • Azure-előfizetés létrehozásaCreate an Azure subscription,
 • Regisztrálja a kiszolgálót a Azure Backup szolgáltatásban,Register the server with the Azure Backup service,
 • A tár hitelesítő adatainak és a Azure Backup ügynöknek a letöltéseDownload vault credentials and the Azure Backup Agent,
 • Konfigurálja a kiszolgáló tárolójának hitelesítő adatait és a biztonsági mentési szabályzatot,Configure the server's vault credentials and backup policy,

A DPM felhőbe történő biztonsági mentésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikket: Felkészülés a számítási feladatok Azure-ba való biztonsági mentésére a DPM használatával.For more information on backing up DPM to the cloud, see the article, Preparing to backup workloads to Azure with DPM.

Fontos

A Data Protection Manager (DPM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a DPM 2019-re.This version of Data Protection Manager (DPM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to DPM 2019.

Ez a cikk a System Center 1807-Data Protection Manager (DPM) frissítési információit tartalmazza.This article provides the upgrade information for System Center 1807 - Data Protection Manager (DPM).

Frissítés a DPM 1807Update to DPM 1807

A System Center Data Protection Manager (DPM) 1807-es verziójának frissítése csak a DPM 1801-ből végezhető.You can update System Center Data Protection Manager (DPM) version 1807 only from DPM 1801. A DPM 1807 a System Center Semi-Annual Channel (SAC) második kiadása.DPM 1807 is the second release in the System Center Semi-Annual Channel (SAC). Ha frissíteni szeretné a DPM 2016 DPM 1807-as verziójára, először telepítenie kell a DPM 1801-et a DPM-telepítés verziófrissítésecímű cikkben ismertetett lépésekkel.If you want to update to DPM 1807 from DPM 2016, you must first install DPM 1801 using the steps in the article Upgrade your DPM installation.

A DPM 1807 frissítési lépéseiUpdate steps for DPM 1807

 1. A DPM telepítéséhez kattintson duplán a Setup.exe elemre a System Center 1807 varázsló megnyitásához.To install DPM, double-click Setup.exe to open the System Center 1807 wizard.
 2. A telepítés alatt kattintson Data Protection Manager a telepítővarázsló elindításához.Under Install, click Data Protection Manager to start the setup wizard. Fogadja el a licencfeltételeket, és kövesse a telepítővarázsló utasításait.Agree to the license terms and conditions and follow the setup wizard.

Fontos

A Data Protection Manager (DPM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a DPM 2019-re.This version of Data Protection Manager (DPM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to DPM 2019.

Ez a cikk a System Center 1801-Data Protection Manager (DPM) frissítési információit tartalmazza.This article provides the upgrade information for System Center 1801 - Data Protection Manager (DPM).

Frissítés a DPM 1801-reUpgrade to DPM 1801

A System Center Data Protection Manager (DPM) 1801-es verziója a Windows Server 2012 R2 vagy a Windows Server 2016 rendszeren is telepíthető.You can install System Center Data Protection Manager (DPM) version 1801 on Windows Server 2012 R2, or on Windows Server 2016. A DPM 1801 a System Center Semi-Annual Channel (SAC) első kiadása.DPM 1801 is the first release in the System Center Semi-Annual Channel (SAC). A DPM 1801-re frissíthet a DPM 2012 R2 kumulatív frissítés 14 (UR14) vagy a DPM 2016 4. kumulatív frissítésével (UR4).You can upgrade to DPM 1801 from either DPM 2012 R2 Update Rollup 14 (UR14), or from DPM 2016 Update Rollup 4 (UR4). A DPM 2016 frissítése vagy telepítése előtt olvassa el a telepítési előfeltételekcímű részt.Before you upgrade or install DPM 2016, read the Installation prerequisites.

A DPM 1801 frissítési útvonalaUpgrade path for DPM 1801

Ha a DPM 2012 R2 vagy a DPM 2016 DPM 1801-ra szeretne frissíteni, győződjön meg arról, hogy a telepítés a szükséges frissítésekkel rendelkezik:If you are going to upgrade from DPM 2012 R2 or DPM 2016, to DPM 1801, make sure your installation has the necessary updates:

 • Frissítse a DPM 2012 R2-t a DPM 2012 R2 14. kumulatív frissítésére.Upgrade DPM 2012 R2 to DPM 2012 R2 Update Rollup 14. Ha a DPM 2016-es verziójáról frissít, akkor először frissítsen a DPM 2016 4. kumulatív frissítésére.If you are upgrading from DPM 2016, then first upgrade to DPM 2016 Update Rollup 4. A kumulatív frissítések letölthetők a Windows Updateról.You can download the Update Rollups from Windows Update.
 • Frissítse a DPM-kiszolgálót a DPM 1801-ra.Upgrade the DPM server to DPM 1801.
 • Frissítse a védett kiszolgálók ügynökeit.Update the agents on the protected servers.
 • Frissítse a DPM távoli rendszergazdát az összes üzemi kiszolgálón.Upgrade the DPM Remote Administrator on all production servers.
 • A biztonsági mentések a üzemi kiszolgáló újraindítása nélkül is folytatódnak.Backups continue without rebooting your production server.

A DPM frissítési lépéseiUpgrade steps for DPM

 1. A DPM telepítéséhez kattintson duplán a Setup.exe elemre a System Center 1801 varázsló megnyitásához.To install DPM, double-click Setup.exe to open the System Center 1801 wizard.
 2. A telepítés alatt kattintson Data Protection Manager a telepítővarázsló elindításához.Under Install, click Data Protection Manager to start the setup wizard. Fogadja el a licencfeltételeket, és kövesse a telepítővarázsló utasításait.Agree to the license terms and conditions and follow the setup wizard.

Egyes DPM 1801-funkciók, például a modern biztonsági másolati tárhely Windows Server 2016 szükségesek.Some DPM 1801 features, such as Modern Backup Storage, require Windows Server 2016. A DPM 1801-et futtathatja Windows Server 2012 R2 rendszeren a UR14 használatával.You can run DPM 1801 on Windows Server 2012 R2 with UR14. Ha azonban olyan szolgáltatásokat szeretne használni, mint például a modern biztonsági másolati tárhely vagy a RCT Hyper-V virtuális gép biztonsági mentése, a Windows Server 2016 rendszert kell használnia.However, to use features such as Modern Backup Storage or RCT-based Hyper-V VM backup, you must use Windows Server 2016. A DPM telepítésével kapcsolatos utasításokért tekintse meg a DPM telepítésétismertető cikket.For instructions on installing DPM, see the article, Installing DPM.

A DPM-adatbázis migrálása a frissítés soránMigrating the DPM database during upgrade

Lehet, hogy egy frissítés részeként át szeretné helyezni a DPM-adatbázist,You may want to move the DPM Database as part of an upgrade. például SQL Server-példányok összevonásakor,For example, you are merging instances of SQL Server. nagyobb teljesítményű távoli SQL-kiszolgálóra való költözéskor,You are moving to a remote more powerful SQL server. illetve ha hibatűréssel szeretné ellátni az SQL Server-fürtöt; esetleg távoli SQL-kiszolgálóról helyi SQL-kiszolgálóra költözik, vagy fordítva.You want to add fault tolerance by using a SQL Server cluster; or you want to move from a remote SQL server to a local SQL server or vice versa. A DPM 1801 telepítője lehetővé teszi a DPM-adatbázis áttelepítését különböző SQL Server-kiszolgálókra a frissítés során.DPM 1801 setup allows you to migrate the DPM database to different SQL Servers during an upgrade.

Lehetséges adatbázis-migrálási szituációkPossible database migration scenarios

A DPM 2012 R2 vagy a DPM 2016 DPM 1801-re való frissítésekor a következő forgatókönyvek léteznek:The following scenarios exist when upgrading DPM 2012 R2 or DPM 2016 to DPM 1801 using a:

 1. Helyi példány és áttelepítés a SQL Server egy távoli példányára a telepítés során.Local instance and migrating to a remote instance of SQL Server during setup.
 2. Távoli példány és áttelepítés a SQL Server helyi példányára a telepítés során.Remote instance and migrating to a local instance of SQL Server during setup.
 3. Helyi példány és Migrálás egy távoli SQL Server fürtözött példányra a telepítés során.Local instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.
 4. Helyi példány és áttelepítés a SQL Server egy másik helyi példányára a telepítés során.Local instance and migrating to a different local instance of SQL Server during setup.
 5. Távoli példány és áttelepítés a SQL Server egy másik távoli példányára a telepítés során.Remote instance and migrating to a different remote instance of SQL Server during setup.
 6. Távoli példány és Migrálás távoli SQL Server fürtözött példányra a telepítés során.Remote instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.

Felkészülés az adatbázis-migrálásraPreparing for a database migration

Ha egy új SQL Servert szeretne használni a DPM-adatbázis áttelepítéséhez, akkor a DPM frissítése előtt győződjön meg arról, hogy az SQL-kiszolgálók mindkét esetben azonosak:If you want to use a new SQL server to migrate the DPM database, before you upgrade DPM, be sure both SQL Servers have the same:

 • Az SQL Server rendszerre vonatkozó követelményekSQL Server requirements
 • Telepítési konfigurációSetup configuration
 • TűzfalszabályokFirewall rules
 • DPM-támogatási fájlok (sqlprep)DPM Support files (sqlprep)

Miután telepítette a SQL Server új példányát, és felkészült a DPM használatára, biztonsági másolatot kell készítenie az aktuális DPM-adatbázisról, és vissza kell állítania az új SQL Server.Once you have the new instance of SQL Server installed and prepared for DPM use, you must make a backup of the current DPM database and restore it on the new SQL Server.

Frissítés előtti lépések: A DPM 2012 R2-es DPM-adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása egy új SQL-példánybaPre-upgrade steps: Backup and restore DPM 2012 R2 DPM database to a new SQL instance

Ez a példa egy távoli SQL Server-fürtöt készít elő az áttelepítésben való használatra.This example prepares a remote SQL Server cluster to use in a migration.

 1. A System Center Data Protection Manager 2012 R2 kiszolgálón vagy a DPM-adatbázist tároló távoli SQL Serveren indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és csatlakozzon ahhoz az SQL-példányhoz, amely a jelenlegi DPM 2012 R2-es DPMDB-t tárolja.On the System Center Data Protection Manager 2012 R2 server or on the remote SQL Server hosting the DPM database, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance hosting the current DPM 2012 R2 DPMDB.

 2. Kattintson a jobb gombbal a DPM-adatbázisra, és az Actions (Műveletek) pontban válassza a Backup... (Biztonsági mentés…)Right-click the DPM database, and under Tasks, select the Back Up… beállítást.option.

  Biztonsági másolat kijelölése

 3. Adja meg a biztonsági másolat célhelyét és fájlnevét, majd az OK gombbal indítsa el a biztonsági mentést.Add a backup destination and file name, and then select OK to start the backup.

  Jóváhagyás

 4. A biztonsági mentés befejeztével másolja az eredményfájlt a távoli SQL Serverre.After the backup is complete, copy the output file to the remote SQL Server. SQL-fürt esetén arra az aktív csomópontra másolja, amelyen a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példány van.If this is a SQL Cluster, copy it to the active node hosting the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. A DPM-adatbázis visszaállításához át kell másolnia a megosztott fürtözött lemezre.Before you can restore the DPM database, you must copy it to the Shared Cluster disk.

 5. A távoli SQL Serveren indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és csatlakozzon a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példányhoz.On the Remote SQL Server, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. SQL-fürt esetén ezt azon az aktív csomóponton tegye, amelyikre a DPM-adatbázis biztonsági másolatát másolta.If this is a SQL Cluster, do this on the Active node that you copied the DPM backup file to. A biztonsági másolatnak most a megosztott fürtlemezen kell lennie.The backup file should now be located on the shared cluster disk.

 6. Kattintson a jobb gombbal a Databases (Adatbázisok) ikonra, és válassza a Restore Database… (Adatbázis visszaállítása...)Right-click the Databases icon, then select the Restore Database… beállítást.option. Ekkor elindul a visszaállítási varázsló.This starts the restore wizard.

  Visszaállítási adatbázis kijelölése

 7. A Source (Forrás) alatt válassza a Device (Eszköz) lehetőséget, majd keresse meg az adatbázis előző lépésben átmásolt biztonsági másolatát, és jelölje ki.Select Device under Source, and then locate the database backup file that was copied in the previous step and select it. Ellenőrizze a visszaállítási beállításokat és a megadott helyet, majd az OK gombbal indítsa el a visszaállítást.Verify the restore options and restore location, and then select OK to start the restore. Az esetleg menet közben jelentkező problémákat elhárítva biztosítsa a visszaállítás sikerét.Fix any issue that arise until the restore is successful.

  Adatbázis visszaállítása

 8. A visszaállítás befejeztével a visszaállított adatbázis az eredeti nevén jelenik meg a Databases (Adatbázisok) területen.After the restore is complete, the restored database will be seen under the Databases with the original name. A verziófrissítéshez a rendszer ezt az adatbázist fogja használni.This Database will be used during the upgrade. Zárja be a Microsoft SQL Management Studio programot, és az eredeti DPM-kiszolgálón indítsa el a verziófrissítési folyamatot.You can exit Microsoft SQL Management Studio and start the upgrade process on the original DPM Server.

  DPMDB kijelölése

 9. Ha az új SQL Server távoli kiszolgáló, akkor telepítse az SQL-felügyeleti eszközöket a DPM-kiszolgálóra.If the new SQL Server is a remote SQL server, install the SQL management tools on the DPM server. Az SQL-felügyeleti eszközök verziószámának meg kell egyeznie a DPMDB-t tároló SQL Serverével.The SQL management tools must be the same version matching the SQL server hosting the DPMDB.

A verziófrissítés megkezdése a DPMDB másik SQL Serverre migrálásáhozStarting upgrade to migrate DPMDB to a different SQL Server

Megjegyzés

Az SQL-példány megosztása esetén a DPM-telepítéseket (vagy -verziófrissítéseket) egymás után végezze el,If sharing a SQL instance, run the DPM installations (or upgrades) sequentially. mert a párhuzamos telepítések hibákhoz vezethetnek.Parallel installations may cause errors.

 1. Ha elkészült a migrálás előtti előkészítő lépésekkel, indítsa el a DPM 2016 telepítési folyamatát.After the pre-migration preparation steps are complete, start the DPM 2016 Installation process. A DPM telepítőjében előre kitöltve megjelennek a jelenlegi SQL Server-példány adatai.DPM Setup shows the information about current instance of SQL Server pre-populated. Itt választhat másik SQL Server-példányt vagy SQL-fürtöt a migráláshoz.This is where you can select a different instance of SQL Server, or change to a Clustered SQL instance used in the migration.

  DPM-telepítés

 2. Az SQL beállításai között adja meg azt az SQL Servert, amelyikre visszaállította a DPM-adatbázist.Change the SQL Settings to use the instance of SQL Server you restored the DPM Database to. SQL-fürt esetén egy külön SQL Server-példányt is meg kell adni az SQL-jelentéskészítéshez.If it’s a SQL cluster, you must also specify a separate instance of SQL Server used for SQL reporting. A példában feltételezzük, hogy a tűzfalszabályok és az SQLPrep futtatása már megtörtént.It's presumed that firewall rules and SQLPrep are already ran. Adja meg a megfelelő hitelesítési adatokat, majd kattintson az Ellenőrzés és telepítés gombra.You have to enter correct credentials and then click the Check and Install button.

  Az adatbázis telepítése

 3. Az előfeltételek ellenőrzésének sikeresnek kell lennie, ezt követően a Tovább gombbal folytathatja a frissítést.Prerequisite check should succeed, press NEXT to continue with the upgrade.

  Előfeltételek ellenőrzése

 4. Folytassa a varázslót.Continue the wizard.

 5. A telepítés befejeződése után a megadott példányon a vonatkozó adatbázisnév DPMDB_DPMServerName lesz.After setup is complete, the corresponding database name on the instance specified will now be DPMPB_DPMServerName. Mivel ez más DPM-kiszolgálókon is előfordulhat, a DPM-adatbázis neve mostantól: DPM2016$DPMDB_DPMServerNameBecause this may be shared with other DPM servers, the naming convention for the DPM database will now be: DPM2016$DPMDB_DPMServerName

Tárterület felvétele a Modern Backup Storage-beAdding Storage for Modern Backup Storage

A biztonsági mentések hatékony tárolására a DPM 2016 köteteket használ.To store backups efficiently, DPM 2016 uses Volumes. A DPM 2012 R2-ben megszokott módon lemezeket is használhat a biztonsági mentések tárolására.Disks can also be used to continue storing backups like DPM 2012 R2.

Kötetek és lemezek hozzáadásaAdd Volumes and Disks

Ha a Windows Serveren futtatja a DPM 2016-ot, köteteket is használhat a biztonsági mentési adatok tárolására.If you run DPM 2016 on Windows Server, you can use volumes to store backup data. A kötetek segítségével takarékosabban bánhat a tárhellyel, és fel is gyorsíthatja a biztonsági mentés folyamatát.Volumes provide storage savings and faster backups. A kötetnek valódi nevet is adhat, és ezt később módosíthatja.You can give the volume a friendly name, and you can change the name. A valódi nevet a kötet hozzáadásakor, illetve később is alkalmazhatja: ehhez kattintson a kívánt kötet Valódi név oszlopára.You apply the friendly name while adding the volume, or later by clicking the Friendly Name column of the desired volume. A kötetek valódi nevének beállítására vagy módosítására a PowerShell is használható.You can also use PowerShell to add or change friendly names for volumes.

Kötet hozzáadása a felügyeleti konzolból:To add a volume in the administrator console:

 1. A DPM rendszergazdai konzoljában válassza a Felügyelet > Lemezterület > Hozzáadás lehetőséget.In the DPM Administrator console, select the Management feature > Disk Storage > Add.

 2. Az Disk Storage hozzáadása párbeszédpanelen válasszon ki egy rendelkezésre álló kötetet > kattintson a Hozzáadás gombra > adjon meg egy rövid nevet a kötetnek > kattintson az OK gombra.In the Add Disk Storage dialog, select an available volume > click Add > type a friendly name for the volume > click OK.

  Kötet hozzáadása

Lemez hozzáadása esetén csak régi típusú tárhellyel ellátott védelmi csoporthoz tartozó lemezeket használhat.If you want to add a disk, it must belong to a protection group with legacy storage. Ezeket a lemezeket csak a védelmi csoporthoz használhatja.Those disks can only be used for those protection groups. Ha a DPM-kiszolgálónak nincsenek régi típusú védelemmel ellátott forrásai, a lemez nem fog megjelenni.If the DPM server doesn't have sources with legacy protection, the disk won't appear. A lemezek hozzáadásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Lemezek hozzáadása a régi típusú tárhely bővítése érdekében című témakört.See the topic, Adding disks to increase legacy storage, for more information on adding disks. A lemezeknek nem adhat valódi nevet.You can't give disks a friendly name.

Számítási feladatok rendelése a kötetekhezAssign Workloads to Volumes

A DPM 2016 lehetővé teszi, hogy a felhasználó meghatározza, milyen típusú számítási feladatokat szeretne az egyes kötetekhez rendelni.DPM 2016 allows the user to specify which kinds of workloads should be assigned to which volumes. Beállíthatja például, hogy a gyakori, nagy mennyiségű biztonsági mentési feladatok (például a tranzakciónaplóval végzett SQL) költséges, magas IOPS-értékeket támogató köteteken fussanak.For example, expensive volumes that support high IOPS can be configured to store only the workloads that require frequent, high-volume backups like SQL with Transaction Logs. A DPM-kiszolgáló tárolókészletéhez tartozó kötetek tulajdonságainak módosításához használja az Update-DPMDiskStorage PowerShell-parancsmagot.To update the properties of a volume in the storage pool on a DPM server, use the PowerShell cmdlet, Update-DPMDiskStorage.

Update-DPMDiskStorageUpdate-DPMDiskStorage

SyntaxSyntax

Parameter Set: Volume

Update-DPMDiskStorage [-Volume] <Volume> [[-FriendlyName] <String> ] [[-DatasourceType] <VolumeTag[]> ] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

A PowerShellel végzett módosítások a felhasználói felületen is megjelennek.The changes made through PowerShell are reflected in the UI.

Az adatforrások védelmeProtecting Data Sources

Az adatforrások védelméhez hozzon létre egy védelmi csoportot.To begin protecting data sources, create a Protection Group. Az alább leírt eljárásban az Új védelmi csoport varázsló módosításait vagy új elemeit emeljük ki.The following procedure highlights changes or additions to the New Protection Group wizard.

Védelmi csoport létrehozása:To create a Protection Group:

 1. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Védelem nézetre.In the DPM Administrator Console, select the Protection feature.

 2. Az eszközsávon kattintson az Új elemre.On the tool ribbon, click New.

  Elindul az Új védelmi csoport létrehozása varázsló.The Create new Protection Group wizard opens.

  Védelmi csoport létrehozása

 3. Kattintson a Tovább gombra a varázsló Védelmi csoport típusának kiválasztása képernyőjének megjelenítéséhez.Click Next to advance the wizard to the Select Protection Group Type screen.

 4. A Védelmi csoport típusának kiválasztása képernyőn adja meg, hogy milyen típusú védelmi csoportot szeretne létrehozni, majd kattintson a Tovább gombra.On the Select Protection Group Type screen, select the type of Protection Group to be created and then click Next.

  Kiszolgáló vagy ügyfél kiválasztása

 5. A Csoporttagok kiválasztása képernyő Választható tagok paneljén a DPM felsorolja a védelmi ügynökkel rendelkező tagokat.On the Select Group Members screen, in the Available members pane, DPM lists the members with protection agents. Ebben a példában válassza a D:\ és az E:\ kötetet, és adja hozzá ezeket a Kijelölt tagok panelhez.For the purposes of this example, select volume D:\ and E:\ to add them to the Selected members pane. Ha kiválasztotta a védelmi csoport kívánt tagjait, kattintson a Tovább gombra.Once you have chosen the members for the protection group, click Next.

  A védelmi csoport tagjainak kiválasztása

 6. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása képernyőn adja meg a Védelmi csoport nevét, majd a védelmi módokat, és kattintson a Tovább gombra.On the Select Data Protection Method screen, type a name for the Protection group, select the protection method(s) and click Next. Ha rövid távú védelmet szeretne, használja a lemezes biztonsági mentést.If you want short term protection, you must use Disk backup.

  Az adatvédelmi módszer kiválasztása

 7. A Rövid távú célok megadása képernyőn adja meg a Megőrzési időtartam és a Szinkronizálási gyakoriság beállítását, majd kattintson a Tovább gombra.On the Specify Short-Term Goals screen specify the details for Retention Range and Synchronization Frequency, and click Next. Ha szükséges, kattintson a Módosítás elemre, és állítsa be a helyreállítási pontok ütemezését.If desired, click Modify to change the schedule when recovery points are taken.

  Rövid távú célok megadása

 8. A Lemezterület-foglalás ellenőrzése képernyőn a kiválasztott adatforrásokról és azok méretéről talál információkat, valamint megismerheti a Kiépítendő terület és a Target Storage Volume (Cél tárolókötet) értékeket.The Review Disk Storage Allocation screen provides details about the selected data sources, their size, the Space to be Provisioned, and Target Storage Volume.

  Lemezterület-foglalás ellenőrzése

  A tárolóköteteket a számítási feladatok kötetekre való kiosztása (amelyet a PowerShell segítségével lehet megvalósítani), valamint az elérhető tárhely határozza meg.The storage volumes are determined based on the workload volume allocation (set using PowerShell) and the available storage. A tárolóköteteket módosíthatja is: ehhez válasszon más köteteket a legördülő menüből.You can change the storage volumes by selecting other volumes from the drop-down menu. Ha módosítja a Cél tárterület értékét, az Elérhető lemezterület is dinamikusan változik, hogy jelezze a Szabad terület és az Underprovisioned Space (Ki nem épített terület) változásait.If you change the Target Storage, the Available disk storage dynamically changes to reflect the Free Space and Underprovisioned Space.

  Az Elérhető lemezterület menü Underprovisioned Space (Ki nem épített terület) részénél látható, hogy mennyi további tárhelyre van szükség ahhoz, hogy az adatforrások a terveknek megfelelően növekedhessenek.The Underprovisioned Space column in Available disk storage, reflects the amount of additional storage needed if the data sources grow as planned. Ez az érték segít előre tervezni a tárhelyigényt, és így biztosítani a biztonsági mentések zökkenőmentes lefutását.Use this value to help plan your storage needs to enable smooth backups. Ha az érték nulla, az azt jelenti, hogy a közeljövőben nem kell problémákra számítania a tárhellyel kapcsolatban.If the value is zero, then there are no potential problems with storage in the foreseeable future. Ha az érték nem nulla, akkor a védelmi házirend és a védett tagok adatainak mérete alapján nem rendelkezik elég kiépített tárhellyel.If the value is a number other than zero, then you do not have sufficient storage allocated - based on your protection policy and the data size of your protected members.

  Hiányzó kiépített lemeztárhely

Az Új védelmi csoport varázsló többi része megegyezik a DPM 2012 R2-ben megismerttel.The remainder of the New Protection Group wizard is unchanged from DPM 2012 R2. Az új védelmi csoport létrehozásához járja végig a varázsló lépéseit.Continue through the wizard to complete creation of your new protection group.

Régi típusú tárterület migrálása a Modern Backup Storage-beMigrating legacy storage to Modern Backup Storage

A DPM 2012 R2 DPM 2016-ra, valamint az operációs rendszer Windows Server 2016-ra való frissítését követően frissítheti meglévő védelmi csoportjait is az új DPM 2016 funkcióinak használatára.After upgrading DPM 2012 R2 to DPM 2016 and the operating system to Windows Server 2016, you can update your existing protection groups to the new DPM 2016 features. Alapértelmezés szerint a rendszer nem módosítja a védelmi csoportokat, azok a DPM 2012 R2-ben megadott konfiguráció szerint működnek tovább.By default, protection groups are not changed, and continue to function as they were configured in DPM 2012 R2. A védelmi csoportokat nem kötelező átállítani a Modern Backup Storage használatára.Updating protection groups to use Modern Backup Storage is optional. A védelmi csoport frissítéséhez állítsa le az adatforrások védelmét (használja az Adatok megőrzése funkciót), és adja hozzá az adatforrásokat egy új védelmi csoporthoz.To update the protection group, stop protection of all data sources with Retain Data, and add the data sources to a new protection group. A DPM ezt követően az új módszerrel biztosít védelmet ezeknek az adatforrásoknak.DPM begins protecting these data sources the new way.

 1. A felügyeleti konzolban válassza a Védelem funkciót, majd a Védelmi csoport tagja listában kattintson jobb gombbal a kívánt tagra, és válassza a Tag védelmének kikapcsolása... lehetőséget.In the Administrator Console, select the Protection feature, and in the Protection Group Member list, right-click the member, and select Stop protection of member....

  A védelem kikapcsolása

  Megjelenik az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanel.The Remove from Group dialog opens.

 2. Az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanelen ellenőrizze a tárolókészlet felhasznált és elérhető lemezterületét.In the Remove from Group dialog, review the used disk space and the available free space in the storage pool. Az alapértelmezés ilyenkor a helyreállítási pontok meghagyása a lemezen, hagyva, hogy lejárjanak a megőrzési szabályzatuk szerint.The default is to leave the recovery points on the disk and allow them to expire per their associated retention policy. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  Ha szeretné, hogy a használatban lévő lemezterület azonnal visszakerüljön a szabad tárolókészletbe, válassza a Lemezen tárolt replika törlése lehetőséget.If you want to immediately return the used disk space to the free storage pool, select Delete replica on disk. Ezzel törli a taghoz tartozó biztonsági mentési adatokat (és helyreállítási pontokat).This will delete the backup data (and recovery points) associated with that member.

  Adatok megőrzése

 3. Hozzon létre egy új, modern biztonsági másolati tárhely-t használó védelmi csoportot, és adja meg a nem védett adatforrásokat.Create a new protection group that uses Modern Backup Storage, and include the unprotected data sources.

Lemezek hozzáadása a régi típusú tárhely bővítése érdekébenAdding Disks to increase legacy storage

Ha régi típusú tárhelyet szeretne használni a DPM 2016-tal, lehetséges, hogy további lemezeket kell felvennie a tárhely méretének növeléséhez.If you want to use legacy storage with DPM 2016, it may become necessary to add disks to increase legacy storage. Lemezterület növelése:To add disk storage:

 1. Kattintson a felügyeleti konzol Felügyelet elemére.On the Administrator Console, click Management.

 2. Válassza a Lemezterület lehetőséget.Select Disk Storage.

 3. Az eszközsávon kattintson a Hozzáadás elemre.On the tool ribbon click Add.

  Megnyílik a Lemezterület hozzáadása párbeszédpanel.The Add Disk Storage dialog opens.

  Lemezek hozzáadása

 4. A Lemezterület hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Lemezek hozzáadása lehetőségre.In the Add Disk Storage dialog, click Add disks.

  A DPM megjeleníti az elérhető lemezek listáját.DPM provides a list of available disks.

 5. Válassza ki a kívánt lemezeket, és kattintson a Hozzáadás elemre, majd az OK gombra.Select the disks, click Add to add the disks, and click OK.

Új PowerShell-parancsmagokNew PowerShell cmdlets

A DPM 2016 két új parancsmagot tesz elérhetővé: Mount-DPMRecoveryPoint és Dismount-DPMRecoveryPoint.For DPM 2016, two new cmdlets: Mount-DPMRecoveryPoint and Dismount-DPMRecoveryPoint are available. A parancsmag nevére kattintva megtekintheti annak műszaki útmutatóját.Click the cmdlet name to see its reference documentation.

Felhővédelem engedélyezéseEnable Cloud Protection

A DPM-kiszolgálókról az Azure-ba is készíthet biztonsági másolatot.You can back up a DPM server to Azure. Átfogó szinten a következő lépésekből áll a folyamat:The high level steps are:

 • Azure-előfizetés létrehozása,create an Azure subscription,
 • a kiszolgáló regisztrálása az Azure Backup szolgáltatásban,register the server with the Azure Backup service,
 • a tárolói hitelesítő adatok és az Azure Backup-ügynök letöltése,download vault credentials and the Azure Backup Agent,
 • a kiszolgáló tárolói hitelesítő adatainak és biztonsági mentési szabályzatának konfigurálása,configure the server's vault credentials and backup policy,

A DPM felhőbe történő biztonsági mentésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikket: Felkészülés a számítási feladatok Azure-ba való biztonsági mentésére a DPM használatával.For more information on backing up DPM to the cloud, see the article, Preparing to backup workloads to Azure with DPM.

Ez a cikk a System Center 2016-Data Protection Manager (DPM) frissítési információit tartalmazza.This article provides the upgrade information for System Center 2016 - Data Protection Manager (DPM).

Frissítés a DPM 2016-raUpgrade to DPM 2016

A DPM 2016 Windows Server 2012 R2-re, vagy a Windows Server 2016-ra telepíthető.You can install DPM 2016 on Windows Server 2012 R2, or on Windows Server 2016. Ha a DPM 2016-ot Windows Server 2012 R2-re telepíti, akkor a 10. kumulatív frissítéssel ellátott DPM 2012 R2-t vagy annál frissebb meglévő DPM-et kell frissítenie.If you are installing DPM 2016 on Windows Server 2012 R2, you must upgrade an existing DPM installation from DPM 2012 R2 with Update Rollup 10 or greater. A DPM 2016 frissítése vagy telepítése előtt olvassa el a telepítési előfeltételeket.Before you upgrade or install DPM 2016, please read the Installation prerequisites.

A DPM 2016 frissítési útvonalaUpgrade path for DPM 2016

Ha a DPM egy korábbi verziójáról frissít a DPM 2016-ra, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a szükséges frissítésekkel:If you are going to upgrade from a previous version of DPM to DPM 2016, make sure your installation has the necessary updates:

 • Frissítse a DPM 2012 R2-t a DPM 2012 R2 10. kumulatív frissítésre.Upgrade DPM 2012 R2 to DPM 2012 R2 Update Rollup 10. A kumulatív frissítések a Windows Update segítségével szerezhetők be.You can obtain the Update Rollups from Windows Update.
 • Frissítse a DPM 2012 R2 10. kumulatív frissítést a DPM 2016-ra.Upgrade DPM 2012 R2 Update Rollup 10 to DPM 2016.
 • Frissítse a védett kiszolgálók ügynökeit.Update the agents on the protected servers.
 • Frissítse a Windows Server 2012 R2-t a Windows Server 2016-ra.Upgrade Windows Server 2012 R2 to Windows Server 2016.
 • Frissítse a DPM távoli rendszergazdát az összes éles kiszolgálón.Upgrade DPM Remote Administrator on all production servers.
 • A biztonsági mentések nem szakadnak meg, és nem szükséges újraindítania az éles kiszolgálót.Backups will continue without rebooting your production server.

A DPM frissítési lépéseiUpgrade steps for DPM

 1. A DPM telepítéséhez kattintson duplán a Setup.exe fájlra. Megnyílik a System Center 2016 varázsló.To install DPM, double-click Setup.exe to open the System Center 2016 Wizard.
 2. A Telepítés ablakban kattintson a Data Protection Manager elemre.Under Install, click Data Protection Manager. Elindul a telepítés.This starts Setup. Fogadja el a licencfeltételeket, és kövesse a telepítővarázsló utasításait.Agree to the license terms and conditions and follow the setup wizard.

A DPM 2016 egyes funkcióihoz a Windows Server 2016 RTM build szükséges. Ilyen például a Modern Backup Storage.Some DPM 2016 features, such as Modern Backup Storage, require the Windows Server 2016 RTM build. A DPM 2012 R2 Windows Server 2012 R2-n futó DPM 2016-ra is frissíthető.It is possible to upgrade DPM 2016 from DPM 2012 R2, running on Windows Server 2012 R2. A DPM 2016 felhasználói azonban minden bizonnyal szeretnék a legújabb funkciókat élvezni, így a Microsoft javasolja, hogy a Windows Server 2016 RTM új telepítésére telepítsék a DPM 2016-ot.However, customers receiving DPM 2016 will want the latest features, so Microsoft recommends installing DPM 2016 on a new installation of Windows Server 2016 RTM. A DPM telepítésével kapcsolatban lásd: Installing DPM 2016 (A DPM 2016 telepítése).For instructions on installing DPM, see the article, Installing DPM 2016.

A DPM-adatbázis migrálása a frissítés soránMigrating the DPM database during upgrade

Lehet, hogy egy frissítés részeként át szeretné helyezni a DPM-adatbázist,You may want to move the DPM Database as part of an upgrade. például SQL Server-példányok összevonásakor,For example, you are merging instances of SQL Server. nagyobb teljesítményű távoli SQL-kiszolgálóra való költözéskor,You are moving to a remote more powerful SQL server. illetve ha hibatűréssel szeretné ellátni az SQL Server-fürtöt; esetleg távoli SQL-kiszolgálóról helyi SQL-kiszolgálóra költözik, vagy fordítva.You want to add fault tolerance by using a SQL Server cluster; or you want to move from a remote SQL server to a local SQL server or vice versa. A DPM 2016 telepítőjével a frissítés során migrálhatja a DPM-adatbázist másik SQL Serverre.DPM 2016 setup allows you to migrate the DPM database to different SQL Servers during an upgrade.

Lehetséges adatbázis-migrálási szituációkPossible database migration scenarios

 1. A DPM 2012 R2 frissítése helyi példány használatával és migrálás az SQL Server egy távoli példányára a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a local instance and migrating to a remote instance of SQL Server during setup.
 2. A DPM 2012 R2 frissítése távoli példány használatával és migrálás az SQL Server egy helyi példányára a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a remote instance and migrating to a local instance of SQL Server during setup.
 3. A DPM 2012 R2 frissítése helyi példány használatával és migrálás egy távoli SQL Server-fürtpéldányra a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a local instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.
 4. A DPM 2012 R2 frissítése helyi példány használatával és migrálás az SQL Server egy másik helyi példányára a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a local instance and migrating to a different local instance of SQL Server during setup.
 5. A DPM 2012 R2 frissítése távoli példány használatával és migrálás az SQL Server egy másik távoli példányára a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a remote instance and migrating to a different remote instance of SQL Server during setup.
 6. A DPM 2012 R2 frissítése távoli példány használatával és migrálás egy távoli SQL Server-fürtpéldányra a telepítés során.Upgrading DPM 2012 R2 using a remote instance and migrating to a remote SQL Server Cluster instance during setup.

Felkészülés az adatbázis-migrálásraPreparing for a database migration

A DPM-adatbázis migrálásához használni kívánt új SQL Serverre a régivel megegyező követelményeket, telepítési konfigurációt, tűzfalszabályokat és DPM-támogatófájlokat (sqlprep) kell telepíteni a DPM-verziófrissítés előtt.The new SQL Server that you want to use to migrate the DPM database to must have the same SQL Server requirements, setup configuration, firewall rules, and DPM Support files (sqlprep) installed before performing the DPM Upgrade.

Ha az SQL Server új példánya települt és elő lett készítve a DPM általi használatra, készítsen biztonsági másolatot a jelenlegi, DPM 2012 R2 UR10 KB3143871 (4.2.1473.0) vagy újabb verziójú adatbázisról, és ezt állítsa vissza az új SQL Serveren.Once you have the new instance of SQL Server installed and prepped for being used by DPM, you must make a backup of the current DPM 2012 R2 UR10 KB3143871 (4.2.1473.0) or a later database and restore it on the new SQL Server.

Frissítés előtti lépések: A DPM 2012 R2-es DPM-adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása egy új SQL-példánybaPre-upgrade steps: Backup and restore DPM 2012 R2 DPM database to a new SQL instance

Ebben a példában egy távoli SQL Server-fürtöt készítünk elő a migráláshoz.In this example, we will prepare a remote SQL Server cluster to use for the migration.

 1. A System Center Data Protection Manager 2012 R2 kiszolgálón vagy a DPM-adatbázist tároló távoli SQL Serveren indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és csatlakozzon ahhoz az SQL-példányhoz, amely a jelenlegi DPM 2012 R2-es DPMDB-t tárolja.On the System Center Data Protection Manager 2012 R2 server or on the remote SQL Server hosting the DPM database, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance hosting the current DPM 2012 R2 DPMDB.

 2. Kattintson a jobb gombbal a DPM-adatbázisra, és az Actions (Műveletek) pontban válassza a Backup... (Biztonsági mentés…)Right-click the DPM database, and under Tasks, select the Back Up… beállítást.option.

  Biztonsági másolat kijelölése

 3. Adja meg a biztonsági másolat célhelyét és fájlnevét, majd az OK gombbal indítsa el a biztonsági mentést.Add a backup destination and file name, and then select OK to start the backup.

  Jóváhagyás

 4. A biztonsági mentés befejeztével másolja az eredményfájlt a távoli SQL Serverre.After the backup is complete, copy the output file to the remote SQL Server. SQL-fürt esetén arra az aktív csomópontra másolja, amelyen a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példány van.If this is a SQL Cluster, copy it to the active node hosting the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. A visszaállításhoz a megosztott fürtlemezre kell másolni.You have to copy it to the Shared Cluster disk before you can restore it.

 5. A távoli SQL Serveren indítsa el a Microsoft SQL Management Studio programot, és csatlakozzon a DPM-frissítéshez használni kívánt SQL-példányhoz.On the Remote SQL Server, start Microsoft SQL Management Studio and connect to the SQL instance you want to use in the DPM upgrade. SQL-fürt esetén ezt azon az aktív csomóponton tegye, amelyikre a DPM-adatbázis biztonsági másolatát másolta.If this is a SQL Cluster, do this on the Active node that you copied the DPM backup file to. A biztonsági másolatnak most a megosztott fürtlemezen kell lennie.The backup file should now be located on the shared cluster disk.

 6. Kattintson a jobb gombbal a Databases (Adatbázisok) ikonra, és válassza a Restore Database… (Adatbázis visszaállítása...)Right-click the Databases icon, then select the Restore Database… beállítást.option. Ekkor elindul a visszaállítási varázsló.This starts the restore wizard.

  Visszaállítási adatbázis kijelölése

 7. A Source (Forrás) alatt válassza a Device (Eszköz) lehetőséget, majd keresse meg az adatbázis előző lépésben átmásolt biztonsági másolatát, és jelölje ki.Select Device under Source, and then locate the database backup file that was copied in the previous step and select it. Ellenőrizze a visszaállítási beállításokat és a megadott helyet, majd az OK gombbal indítsa el a visszaállítást.Verify the restore options and restore location, and then select OK to start the restore. Az esetleg menet közben jelentkező problémákat elhárítva biztosítsa a visszaállítás sikerét.Fix any issue that arise until the restore is successful.

  Adatbázis visszaállítása

 8. A visszaállítás befejeztével a visszaállított adatbázis az eredeti nevén jelenik meg a Databases (Adatbázisok) területen.After the restore is complete, the restored database will be seen under the Databases with the original name. A verziófrissítéshez a rendszer ezt az adatbázist fogja használni.This Database will be used during the upgrade. Zárja be a Microsoft SQL Management Studio programot, és az eredeti DPM-kiszolgálón indítsa el a verziófrissítési folyamatot.You can exit Microsoft SQL Management Studio and start the upgrade process on the original DPM Server.

  DPMDB kijelölése

 9. Ha az új SQL Server távoli kiszolgáló, akkor telepítse az SQL-felügyeleti eszközöket a DPM-kiszolgálóra.If the new SQL Server is a remote SQL server, install the SQL management tools on the DPM server. Az SQL-felügyeleti eszközök verziószámának meg kell egyeznie a DPMDB-t tároló SQL Serverével.The SQL management tools must be the same version matching the SQL server hosting the DPMDB.

A verziófrissítés megkezdése a DPMDB másik SQL Serverre migrálásáhozStarting upgrade to migrate DPMDB to a different SQL Server

Megjegyzés

Az SQL-példány megosztása esetén a DPM-telepítéseket (vagy -verziófrissítéseket) egymás után végezze el,If sharing a SQL instance, run the DPM installations (or upgrades) sequentially. mert a párhuzamos telepítések hibákhoz vezethetnek.Parallel installations may cause errors.

 1. Ha elkészült a migrálás előtti előkészítő lépésekkel, indítsa el a DPM 2016 telepítési folyamatát.After the pre-migration preparation steps are complete, start the DPM 2016 Installation process. A DPM telepítőjében előre kitöltve megjelennek a jelenlegi SQL Server-példány adatai.DPM Setup shows the information about current instance of SQL Server pre-populated. Itt választhat másik SQL Server-példányt vagy SQL-fürtöt a migráláshoz.This is where you can select a different instance of SQL Server, or change to a Clustered SQL instance used in the migration.

  DPM-telepítés

 2. Az SQL beállításai között adja meg azt az SQL Servert, amelyikre visszaállította a DPM-adatbázist.Change the SQL Settings to use the instance of SQL Server you restored the DPM Database to. SQL-fürt esetén egy külön SQL Server-példányt is meg kell adni az SQL-jelentéskészítéshez.If it’s a SQL cluster, you must also specify a separate instance of SQL Server used for SQL reporting. A példában feltételezzük, hogy a tűzfalszabályok és az SQLPrep futtatása már megtörtént.It's presumed that firewall rules and SQLPrep are already ran. Adja meg a megfelelő hitelesítési adatokat, majd kattintson az Ellenőrzés és telepítés gombra.You have to enter correct credentials and then click the Check and Install button.

  Az adatbázis telepítése

 3. Az előfeltételek ellenőrzésének sikeresnek kell lennie, ezt követően a Tovább gombbal folytathatja a frissítést.Prerequisite check should succeed, press NEXT to continue with the upgrade.

  Előfeltételek ellenőrzése

 4. Folytassa a varázslót.Continue the wizard.

 5. A telepítés befejeződése után a megadott példányon a vonatkozó adatbázisnév DPMDB_DPMServerName lesz.After setup is complete, the corresponding database name on the instance specified will now be DPMPB_DPMServerName. Mivel ez más DPM-kiszolgálókon is előfordulhat, a DPM-adatbázis neve mostantól: DPM2016$DPMDB_DPMServerNameBecause this may be shared with other DPM servers, the naming convention for the DPM database will now be: DPM2016$DPMDB_DPMServerName

Tárterület felvétele a Modern Backup Storage-beAdding Storage for Modern Backup Storage

A biztonsági mentések hatékony tárolására a DPM 2016 köteteket használ.To store backups efficiently, DPM 2016 uses Volumes. A DPM 2012 R2-ben megszokott módon lemezeket is használhat a biztonsági mentések tárolására.Disks can also be used to continue storing backups like DPM 2012 R2.

Kötetek és lemezek hozzáadásaAdd Volumes and Disks

Ha a Windows Serveren futtatja a DPM 2016-ot, köteteket is használhat a biztonsági mentési adatok tárolására.If you run DPM 2016 on Windows Server, you can use volumes to store backup data. A kötetek segítségével takarékosabban bánhat a tárhellyel, és fel is gyorsíthatja a biztonsági mentés folyamatát.Volumes provide storage savings and faster backups. A kötetnek valódi nevet is adhat, és ezt később módosíthatja.You can give the volume a friendly name, and you can change the name. A valódi nevet a kötet hozzáadásakor, illetve később is alkalmazhatja: ehhez kattintson a kívánt kötet Valódi név oszlopára.You apply the friendly name while adding the volume, or later by clicking the Friendly Name column of the desired volume. A kötetek valódi nevének beállítására vagy módosítására a PowerShell is használható.You can also use PowerShell to add or change friendly names for volumes.

Kötet hozzáadása a felügyeleti konzolból:To add a volume in the administrator console:

 1. A DPM rendszergazdai konzoljában válassza a Felügyelet > Lemezterület > Hozzáadás lehetőséget.In the DPM Administrator console, select the Management feature > Disk Storage > Add.

 2. Az Disk Storage hozzáadása párbeszédpanelen válasszon ki egy rendelkezésre álló kötetet > kattintson a Hozzáadás gombra > adjon meg egy rövid nevet a kötetnek > kattintson az OK gombra.In the Add Disk Storage dialog, select an available volume > click Add > type a friendly name for the volume > click OK.

  Kötet hozzáadása

Lemez hozzáadása esetén csak régi típusú tárhellyel ellátott védelmi csoporthoz tartozó lemezeket használhat.If you want to add a disk, it must belong to a protection group with legacy storage. Ezeket a lemezeket csak a védelmi csoporthoz használhatja.Those disks can only be used for those protection groups. Ha a DPM-kiszolgálónak nincsenek régi típusú védelemmel ellátott forrásai, a lemez nem fog megjelenni.If the DPM server doesn't have sources with legacy protection, the disk won't appear. A lemezek hozzáadásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Lemezek hozzáadása a régi típusú tárhely bővítése érdekében című témakört.See the topic, Adding disks to increase legacy storage, for more information on adding disks. A lemezeknek nem adhat valódi nevet.You can't give disks a friendly name.

Számítási feladatok rendelése a kötetekhezAssign Workloads to Volumes

A DPM 2016 lehetővé teszi, hogy a felhasználó meghatározza, milyen típusú számítási feladatokat szeretne az egyes kötetekhez rendelni.DPM 2016 allows the user to specify which kinds of workloads should be assigned to which volumes. Beállíthatja például, hogy a gyakori, nagy mennyiségű biztonsági mentési feladatok (például a tranzakciónaplóval végzett SQL) költséges, magas IOPS-értékeket támogató köteteken fussanak.For example, expensive volumes that support high IOPS can be configured to store only the workloads that require frequent, high-volume backups like SQL with Transaction Logs. A DPM-kiszolgáló tárolókészletéhez tartozó kötetek tulajdonságainak módosításához használja az Update-DPMDiskStorage PowerShell-parancsmagot.To update the properties of a volume in the storage pool on a DPM server, use the PowerShell cmdlet, Update-DPMDiskStorage.

Update-DPMDiskStorageUpdate-DPMDiskStorage

SyntaxSyntax

Parameter Set: Volume

Update-DPMDiskStorage [-Volume] <Volume> [[-FriendlyName] <String> ] [[-DatasourceType] <VolumeTag[]> ] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

A PowerShellel végzett módosítások a felhasználói felületen is megjelennek.The changes made through PowerShell are reflected in the UI.

Az adatforrások védelmeProtecting Data Sources

Az adatforrások védelméhez hozzon létre egy védelmi csoportot.To begin protecting data sources, create a Protection Group. Az alább leírt eljárásban az Új védelmi csoport varázsló módosításait vagy új elemeit emeljük ki.The following procedure highlights changes or additions to the New Protection Group wizard.

Védelmi csoport létrehozása:To create a Protection Group:

 1. A DPM felügyeleti konzolján váltson a Védelem nézetre.In the DPM Administrator Console, select the Protection feature.

 2. Az eszközsávon kattintson az Új elemre.On the tool ribbon, click New.

  Elindul az Új védelmi csoport létrehozása varázsló.The Create new Protection Group wizard opens.

  Védelmi csoport létrehozása

 3. Kattintson a Tovább gombra a varázsló Védelmi csoport típusának kiválasztása képernyőjének megjelenítéséhez.Click Next to advance the wizard to the Select Protection Group Type screen.

 4. A Védelmi csoport típusának kiválasztása képernyőn adja meg, hogy milyen típusú védelmi csoportot szeretne létrehozni, majd kattintson a Tovább gombra.On the Select Protection Group Type screen, select the type of Protection Group to be created and then click Next.

  Kiszolgáló vagy ügyfél kiválasztása

 5. A Csoporttagok kiválasztása képernyő Választható tagok paneljén a DPM felsorolja a védelmi ügynökkel rendelkező tagokat.On the Select Group Members screen, in the Available members pane, DPM lists the members with protection agents. Ebben a példában válassza a D:\ és az E:\ kötetet, és adja hozzá ezeket a Kijelölt tagok panelhez.For the purposes of this example, select volume D:\ and E:\ to add them to the Selected members pane. Ha kiválasztotta a védelmi csoport kívánt tagjait, kattintson a Tovább gombra.Once you have chosen the members for the protection group, click Next.

  A védelmi csoport tagjainak kiválasztása

 6. Az Adatvédelmi módszer kiválasztása képernyőn adja meg a Védelmi csoport nevét, majd a védelmi módokat, és kattintson a Tovább gombra.On the Select Data Protection Method screen, type a name for the Protection group, select the protection method(s) and click Next. Ha rövid távú védelmet szeretne, használja a lemezes biztonsági mentést.If you want short term protection, you must use Disk backup.

  Az adatvédelmi módszer kiválasztása

 7. A Rövid távú célok megadása képernyőn adja meg a Megőrzési időtartam és a Szinkronizálási gyakoriság beállítását, majd kattintson a Tovább gombra.On the Specify Short-Term Goals screen specify the details for Retention Range and Synchronization Frequency, and click Next. Ha szükséges, kattintson a Módosítás elemre, és állítsa be a helyreállítási pontok ütemezését.If desired, click Modify to change the schedule when recovery points are taken.

  Rövid távú célok megadása

 8. A Lemezterület-foglalás ellenőrzése képernyőn a kiválasztott adatforrásokról és azok méretéről talál információkat, valamint megismerheti a Kiépítendő terület és a Target Storage Volume (Cél tárolókötet) értékeket.The Review Disk Storage Allocation screen provides details about the selected data sources, their size, the Space to be Provisioned, and Target Storage Volume.

  Lemezterület-foglalás ellenőrzése

  A tárolóköteteket a számítási feladatok kötetekre való kiosztása (amelyet a PowerShell segítségével lehet megvalósítani), valamint az elérhető tárhely határozza meg.The storage volumes are determined based on the workload volume allocation (set using PowerShell) and the available storage. A tárolóköteteket módosíthatja is: ehhez válasszon más köteteket a legördülő menüből.You can change the storage volumes by selecting other volumes from the drop-down menu. Ha módosítja a Cél tárterület értékét, az Elérhető lemezterület is dinamikusan változik, hogy jelezze a Szabad terület és az Underprovisioned Space (Ki nem épített terület) változásait.If you change the Target Storage, the Available disk storage dynamically changes to reflect the Free Space and Underprovisioned Space.

  Az Elérhető lemezterület menü Underprovisioned Space (Ki nem épített terület) részénél látható, hogy mennyi további tárhelyre van szükség ahhoz, hogy az adatforrások a terveknek megfelelően növekedhessenek.The Underprovisioned Space column in Available disk storage, reflects the amount of additional storage needed if the data sources grow as planned. Ez az érték segít előre tervezni a tárhelyigényt, és így biztosítani a biztonsági mentések zökkenőmentes lefutását.Use this value to help plan your storage needs to enable smooth backups. Ha az érték nulla, az azt jelenti, hogy a közeljövőben nem kell problémákra számítania a tárhellyel kapcsolatban.If the value is zero, then there are no potential problems with storage in the foreseeable future. Ha az érték nem nulla, akkor a védelmi házirend és a védett tagok adatainak mérete alapján nem rendelkezik elég kiépített tárhellyel.If the value is a number other than zero, then you do not have sufficient storage allocated - based on your protection policy and the data size of your protected members.

  Hiányzó kiépített lemeztárhely

Az Új védelmi csoport varázsló többi része megegyezik a DPM 2012 R2-ben megismerttel.The remainder of the New Protection Group wizard is unchanged from DPM 2012 R2. Az új védelmi csoport létrehozásához járja végig a varázsló lépéseit.Continue through the wizard to complete creation of your new protection group.

Régi típusú tárterület migrálása a Modern Backup Storage-beMigrating legacy storage to Modern Backup Storage

A DPM 2012 R2 DPM 2016-ra, valamint az operációs rendszer Windows Server 2016-ra való frissítését követően frissítheti meglévő védelmi csoportjait is az új DPM 2016 funkcióinak használatára.After upgrading DPM 2012 R2 to DPM 2016 and the operating system to Windows Server 2016, you can update your existing protection groups to the new DPM 2016 features. Alapértelmezés szerint a rendszer nem módosítja a védelmi csoportokat, azok a DPM 2012 R2-ben megadott konfiguráció szerint működnek tovább.By default, protection groups are not changed, and continue to function as they were configured in DPM 2012 R2. A védelmi csoportokat nem kötelező átállítani a Modern Backup Storage használatára.Updating protection groups to use Modern Backup Storage is optional. A védelmi csoport frissítéséhez állítsa le az adatforrások védelmét (használja az Adatok megőrzése funkciót), és adja hozzá az adatforrásokat egy új védelmi csoporthoz.To update the protection group, stop protection of all data sources with Retain Data, and add the data sources to a new protection group. A DPM ezt követően az új módszerrel biztosít védelmet ezeknek az adatforrásoknak.DPM begins protecting these data sources the new way.

 1. A felügyeleti konzolban válassza a Védelem funkciót, majd a Védelmi csoport tagja listában kattintson jobb gombbal a kívánt tagra, és válassza a Tag védelmének kikapcsolása... lehetőséget.In the Administrator Console, select the Protection feature, and in the Protection Group Member list, right-click the member, and select Stop protection of member....

  A védelem kikapcsolása

  Megjelenik az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanel.The Remove from Group dialog opens.

 2. Az Eltávolítás a csoportból párbeszédpanelen ellenőrizze a tárolókészlet felhasznált és elérhető lemezterületét.In the Remove from Group dialog, review the used disk space and the available free space in the storage pool. Az alapértelmezés ilyenkor a helyreállítási pontok meghagyása a lemezen, hagyva, hogy lejárjanak a megőrzési szabályzatuk szerint.The default is to leave the recovery points on the disk and allow them to expire per their associated retention policy. Kattintson az OK gombra.Click OK.

  Ha szeretné, hogy a használatban lévő lemezterület azonnal visszakerüljön a szabad tárolókészletbe, válassza a Lemezen tárolt replika törlése lehetőséget.If you want to immediately return the used disk space to the free storage pool, select Delete replica on disk. Ezzel törli a taghoz tartozó biztonsági mentési adatokat (és helyreállítási pontokat).This will delete the backup data (and recovery points) associated with that member.

  Adatok megőrzése

 3. Hozzon létre egy új, modern biztonsági másolati tárhely-t használó védelmi csoportot, és adja meg a nem védett adatforrásokat.Create a new protection group that uses Modern Backup Storage, and include the unprotected data sources.

Lemezek hozzáadása a régi típusú tárhely bővítése érdekébenAdding Disks to increase legacy storage

Ha régi típusú tárhelyet szeretne használni a DPM 2016-tal, lehetséges, hogy további lemezeket kell felvennie a tárhely méretének növeléséhez.If you want to use legacy storage with DPM 2016, it may become necessary to add disks to increase legacy storage. Lemezterület növelése:To add disk storage:

 1. Kattintson a felügyeleti konzol Felügyelet elemére.On the Administrator Console, click Management.

 2. Válassza a Lemezterület lehetőséget.Select Disk Storage.

 3. Az eszközsávon kattintson a Hozzáadás elemre.On the tool ribbon click Add.

  Megnyílik a Lemezterület hozzáadása párbeszédpanel.The Add Disk Storage dialog opens.

  Lemezek hozzáadása

 4. A Lemezterület hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a Lemezek hozzáadása lehetőségre.In the Add Disk Storage dialog, click Add disks.

  A DPM megjeleníti az elérhető lemezek listáját.DPM provides a list of available disks.

 5. Válassza ki a kívánt lemezeket, és kattintson a Hozzáadás elemre, majd az OK gombra.Select the disks, click Add to add the disks, and click OK.

Új PowerShell-parancsmagokNew PowerShell cmdlets

A DPM 2016 két új parancsmagot tesz elérhetővé: Mount-DPMRecoveryPoint és Dismount-DPMRecoveryPoint.For DPM 2016, two new cmdlets: Mount-DPMRecoveryPoint and Dismount-DPMRecoveryPoint are available. A parancsmag nevére kattintva megtekintheti annak műszaki útmutatóját.Click the cmdlet name to see its reference documentation.

Felhővédelem engedélyezéseEnable Cloud Protection

A DPM-kiszolgálókról az Azure-ba is készíthet biztonsági másolatot.You can back up a DPM server to Azure. Átfogó szinten a következő lépésekből áll a folyamat:The high level steps are:

 • Azure-előfizetés létrehozása,create an Azure subscription,
 • a kiszolgáló regisztrálása az Azure Backup szolgáltatásban,register the server with the Azure Backup service,
 • a tárolói hitelesítő adatok és az Azure Backup-ügynök letöltése,download vault credentials and the Azure Backup Agent,
 • a kiszolgáló tárolói hitelesítő adatainak és biztonsági mentési szabályzatának konfigurálása,configure the server's vault credentials and backup policy,

A DPM felhőbe történő biztonsági mentésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő cikket: Felkészülés a számítási feladatok Azure-ba való biztonsági mentésére a DPM használatával.For more information on backing up DPM to the cloud, see the article, Preparing to backup workloads to Azure with DPM.

Következő lépésekNext steps