A speciális keresés használataUsing advanced search

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

System Center Operations Manager a speciális keresés a saját munkaterületen, új keresés létrehozásakor érhető el.In System Center Operations Manager, advanced search is available in My Workspace, when you create a new search. A speciális keresést az Eszközök menü Figyelés munkaterületén is megnyithatja.You can also open advanced search in the Monitoring workspace on the Tools menu.

A speciális keresés használatával megkeresheti az adott feltételeknek megfelelő objektumtípusokat.Use advanced search to search for a specific object type that meets specified criteria. A speciális keresés két lépésből áll:Advanced search has two steps:

  • A megfelelő objektumtípus és feltételek kiválasztásaSelect the specific object type and criteria

  • A feltételek értékeinek megadásaSet the criteria values

A létrehozott kereséseket mentheti is.You can also save the searches you create.

A megfelelő objektumtípus és feltételek kiválasztásaSelect the specific object type and criteria

Az egyes objektumtípusokhoz különböző feltételeket használhat a keresés során.Each object type will display a unique set of criteria for your search. Az alábbi táblázat ismerteti a különböző objektumtípusokhoz rendelkezésre álló feltételeket.The following table lists the object types and the criteria available for each.

ObjektumtípusObject type Az objektumtípushoz társított feltételCriteria associated with the object type
RiasztásokAlerts - Adott súlyossággal rendelkezik- Of a specific severity
- Adott prioritással rendelkezik- Of a specific priority
- Meghatározott források által létrehozva- Created by specific sources
- Adott feloldási állapottal rendelkezik- With specific resolution state
- Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- Adott időszakban jött létre- Created in specific time period
- Meghatározott felhasználóhoz van rendelve- Assigned to a specific owner
- Adott névvel rendelkező példány váltotta ki- Raised by an instance with a specific name
- Meghatározott felhasználó módosította utoljára- Last modified by a specific user
- Adott időszakban módosítva- That was modified in specific time period
- Feloldási állapota módosult az adott időszakban- Had its resolution state changed in a specific time period
- Adott időszakban feloldva- That was resolved in a specific time period
- A megadott felhasználó által feloldva- Resolved by specific user
- Adott jegyazonosítóval rendelkezik- With a specific ticket ID
- Meghatározott időszakban hozzáadva az adatbázishoz- Was added to the database in a specific time period
- Adott webhelyhez tartozik- For a specific site
- A rendelkezésre álló egyéni mezőkben meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the available custom fields
EseményekEvents - Adott szabályok által létrehozva- Generated by specific rules
- Adott eseményazonosítóval rendelkezik- With a specific event number
- Adott forrástól származik- From a specific source
- Adott időszakban létrehozva- Generated in specific time period
- Adott névvel rendelkező példány váltotta ki- Raised by an instance with a specific name
- Adott súlyossági szinttel rendelkezik- With specific severity level
- Adott felhasználótól származik- From a specific user
- Meghatározott számítógép naplózta- Logged by a specific computer
Felügyelt objektumokManaged Objects - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- Meghatározott állapottal rendelkezik- In specific health state
- Adott csoportban található- Contained in a specific group
MonitorozásokMonitors - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- A figyelő minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)- The monitor has been overridden for any context (excluding category overrides)
- Adott kategóriával rendelkezik- With specific category
- Megadott állapot észlelésekor riasztást vált ki- Creates an alert when specific state is detected
- A figyelő adott prioritású riasztásokat hoz létre- The monitor generates alerts of specific priority
- Automatikusan oldja fel a riasztásokat- Auto-resolves alerts
- A figyelő egységfigyelő- The monitor is a unit monitor
- A figyelő összesítő figyelő- The monitor is an aggregate monitor
- A figyelő függőségfigyelő- The monitor is a dependency monitor
ObjektumfelderítésekObject Discoveries - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- Az objektumfelderítés minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)- The object discovery has been overridden for any context (excluding category overrides)
- Adott kategóriával rendelkezik- With specific category
- Engedélyezett- Is enabled
- Az objektumfelderítés megerősíti a végrehajtást- The object discovery confirms delivery
- A szabály távolról használható 1- The rule is remotable 1
- Adott időszakban hozzáadva- Was added in a specified time period
- Adott időszakban módosítva- Was modified in a specified time period
SzabályokRules - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- A szabály minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)- The rule has been overridden for any context (excluding category overrides)
- Adott kategóriával rendelkezik- With specific category
- A szabály adott prioritású riasztásokat hoz létre- The rule generates alerts of specific priority
- Engedélyezett- Is enabled
- A szabály megerősíti a végrehajtást- The rule confirms delivery
- A szabály távolról használható 1- The rule is remotable 1
- Adott időszakban hozzáadva- Was added in a specified time period
- Adott időszakban módosítva- Was modified in a specified time period
FeladatokTasks - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- Engedélyezett- Is enabled
- Adott időszakban hozzáadva- Was added in a specified time period
- Adott időszakban módosítva- Was modified in a specified time period
NézetekViews - Adott névvel rendelkezik- With a specific name
- A leírásában meghatározott szöveg szerepel- With specific text in the description
- Adott időszakban hozzáadva- Was added in a specified time period
- Adott időszakban módosítva- Was modified in a specified time period

1 A távolról használható szabály vagy felderítés olyan számítógépen is futtatható, amelyen nincs ügynök telepítve.1 A remotable rule or discovery can run against a computer that does not have an agent installed.

A feltételek értékeinek megadásaSet the criteria values

Ha a Microsoft Outlook programban korábban már hozott létre szabályokat, akkor a speciális keresés feltételértékeinek megadása nem lesz ismeretlen az Ön számára.If you have ever created a rule in Microsoft Outlook, setting criteria values for an advanced search will be familiar to you. Amikor kiválasztja az adott objektumhoz tartozó feltételt, a feltétel megjelenik a Feltételek leírása szakaszban.When you select a criterion for an object, it is added to the Criteria description section. A legtöbb feltétel tartalmaz egy változót.Most criteria contain a variable value. Az Adott névvel rendelkezik feltételben például az Adott névvel egy változó, és a Feltételek leírása szakaszban aláhúzva jelenik meg.For example, in the criterion With a specific name, specific is a variable and will be underlined in the Criteria description section. (Az Engedélyezve feltétel értéke csak igaz vagy hamis lehet, ezért nem tartalmaz változót. Vagy kiválasztja, vagy sem.)(The criterion Is enabled is only true or false, so it contains no variables; you either select it or you do not select it.)

A változóhoz úgy rendelhet értéket, hogy a feltétel aláhúzott részére kattint.To assign a value to the variable, click the underlined portion of the criterion. Megnyílik egy párbeszédpanel.A dialog box appears. Az Adott névvel rendelkezik példában meg kell adni a névnek megfelelő sztringet.In the example of With a specific name, you enter a text string for the specific name. Azon változók mellett, amelyek csak bizonyos értékeket vehetnek fel, mint például a riasztások, a párbeszédpanelen jelölőnégyzetek jelennek meg.For variables with limited values, such as alert priorities, the dialog box provides checkboxes that you can select.

Keresések futtatása és mentéseRunning and saving searches

Miután megadta a keresési feltételek pontos értékeit, a Keresés gombra kattintva futtathatja a keresést, vagy a Paraméterek mentése a Kedvencek közé lehetőségre kattintva mentheti a keresést.After you set the values for the search criteria, you can run the search by clicking Search or you can save the search by clicking Save parameters to My Favorites. A mentett keresések megjelennek a Saját munkaterületen, és bármikor futtathatók.Saved searches are displayed in My Workspace and can be run at any time.

Amikor keresést vagy mentett keresést futtat, megnyílik a keresés objektumtípusának megfelelő nézetet tartalmazó ablak.When you run a search or a saved search, a window opens with a view appropriate to the object type of your search. A Riasztások objektumtípusra vonatkozó kereséseknél például a Riasztás nézet ablaka nyílik meg.For example, a search on object type Alerts opens an Alert View window. A nézet címsora alatt a Paraméterek megjelenítése művelethivatkozás látható.A hyperlinked action, Show parameters, is displayed below the view title bar. A keresési paraméterek módosításához kattintson a Paraméterek megjelenítése hivatkozásra.You can click Show parameters to change the search parameters.

Megjegyzés

Amikor mentett keresést futtat, és a paraméterek módosítása után a Keresés gombra kattint, majd bezárja a találatokat tartalmazó ablakot, a rendszer megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a keresés módosításait.When you run a saved search, change the parameters, click Search, and then close the results window, you will be asked if you want to save the changes to the search.

Példák a speciális keresés használatára az Operations Manager programbanExamples of using advanced search in Operations Manager

Az alábbi táblázatban az objektumoknak az Operations Manager programban történő speciális keresésére láthatók példák:The following table lists examples of using advanced search to find objects in Operations Manager:

Ha meg szeretné találniTo find Adja meg ezt az objektumot, feltételt és értéketUse this object, condition, and value
az elmúlt két órában lezárt összes riasztást.All alerts closed in the previous 2 hours. - Objektum: Riasztások- Object: Alerts
- Feltétel/érték: Adott feloldási állapottal rendelkezik/Lezárva- Condition/Value: With specific resolution state/Closed
- Feltétel/érték: Adott időszakban feloldva/Utolsó 2 óra- Condition/Value: That was resolved in a specific time period/Last 2 Hours
az összes felülbírálással rendelkező szabálytAll rules that have overrides - Objektum: Szabályok- Object: Rules
- Feltétel: A szabály minden környezetre nézve felül van bírálva (kivéve a kategória-felülbírálásokat)- Condition: the rule has been overridden for any context (excluding category overrides)
az összes olyan figyelőt, amelyben be van állítva a riasztások automatikus feloldásaAll monitors that auto-resolve alerts - Objektum: Figyelők- Object: Monitors
- Feltétel: Automatikusan oldja fel a riasztásokat- Condition: auto-resolves alerts
az összes figyelmeztetés vagy kritikus állapotú UNIX rendszerű számítógépetAll Unix computers in a warning or critical state - Objektum: Felügyelt objektumok- Object: Managed Objects
- Feltétel/érték: Meghatározott állapottal rendelkezik/figyelmeztetés, kritikus- Condition/Value: In specific health state/warning, critical
- Feltétel/érték: Adott csoportban található/UNIX-számítógépcsoport- Condition/Value: Contained in a specific group/Unix Computer Group

Következő lépésekNext steps

További információt arról, hogyan szűrhetők a megjelenített figyelési adatok úgy, hogy azok között megtalálhassa a keresett figyelési objektumot vagy objektumcsoportot, az Adatok és objektumok keresése az Operations Manager konzolokban című témakörben talál.To filter your view of monitoring data so that you can find the exact monitoring object or group of objects that you need, see Finding Data and Objects in the Operations Manager Consoles.