A felügyeleti csomagok életciklusaManagement Pack Lifecycle

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

A System Center – Operations Manager felügyeleti csomagokat használ az alkalmazások és szolgáltatások figyelési beállításainak tárolására.System Center - Operations Manager uses management packs contain monitoring settings for applications and services. Ideális esetben a felügyeleti csomag minden szükséges információt biztosít a figyelt alkalmazásról vagy technológiáról, a szükségtelen információkat pedig kiszűri.Ideally, a management pack tells you everything you want to know about the application or technology that you are monitoring and nothing that you do not want to know. A felügyeleti csomagokat úgy tervezték, hogy a legtöbb környezet számára megfelelő figyelést biztosítsanak, azonban az optimális eredmények elérése érdekében minden felügyeleti csomagot érdemes külön tesztelni, hangolni és testre szabni szervezete igényei szerint.Management packs are designed to provide a useful monitoring experience for most environments, however you will want to test, tune, and tailor each management pack to provide optimal results for your organization's needs.

A felügyeleti csomagok következő táblázatban felvázolt életciklusa a felügyeleti csomagok használatának ajánlott módja.The management pack lifecycle, described in the following table, is the recommended approach to using management packs. A táblázat alatti részek az egyes fázisokat részletezik.The sections following the table provide details for each stage.

FázisStage LeírásDescription
Ellenőrizze és értékelje a felügyeleti csomagot üzem előtti környezetbenReview and evaluate management packs in a pre-production environment A felügyeleti csomag üzemi környezetbe telepítése előtt ismerkedjen meg a felügyeleti csomag és az útmutató tartalmával, és importálja a felügyeleti csomagot egy üzem előtti vagy tesztkörnyezetbe.Before you deploy a management pack in your production environment, you should familiarize yourself with the contents of the management pack and guide, and import the management pack in a pre-production or test environment. A felügyeleti csomagot megtekintheti virtualizált környezetben is.You can also view the management pack in a virtual machine environment.
Hangolja a felügyeleti csomag beállításait, és a beállításokat mentse testre szabott felügyeleti csomagba.Tune the management pack settings and save in a customized management pack A felügyeleti csomag beállításait – például a figyelőket, szabályokat, objektumfelderítéseket és attribútumokat – igazítsa szervezete igényeihez felülbírálások használatával.Use overrides to tune the settings of a management pack-such as monitors, rules, object discoveries, and attributes-to better meet your organization's needs. A felülbírálásokat Ön által létrehozott felügyeleti csomagba kell menteni.You should save overrides to a management pack that you create.
Telepítse a felügyeleti csomagokat üzemi környezetbeDeploy management packs into a production environment Exportálja a felügyeleti csomagot a telepíteni kívánt felügyeleti csomaghoz társított felülbírálásokkal, és importálja a felügyeleti csomagokat üzemi környezetébe.Export the management pack with overrides that is associated with the management pack that you are going to deploy, and import management packs in your production environment.
Tartsa karban a felügyeleti csomagotMaintain management pack A telepítés után is szükség lehet a felügyeleti csomag hangolására, például a következő esetekben:After deployment, a management pack might need additional tuning, such as in following circumstances:

- A környezet változásakor, például új hardver vagy operációs rendszer üzembe állítása esetén- Environmental changes, such as new hardware or new operating system
- Új alkalmazások üzemi környezethez adása- Adding a new application to the production environment
- Az alkalmazások verziófrissítése- Upgrading a version of an application
- A felügyeleti csomag új vagy frissített verziójának elérhetővé válása- When a new or updated version of the management pack is available
- Az irányelvek változásai esetén, amelyek az üzleti igények alapján szélesebb vagy szűkebb körű figyelést tesznek szükségessé- Policy changes, which result in more or less monitoring based on business needs

Ellenőrizze és értékeljeReview and evaluate

Minden felügyeleti csomaghoz tartozik egy útmutató, amely a felügyeleti csomaggal azonos mappába települ.Each management pack should be accompanied by a management pack guide that is installed to the same folder as the management pack. A felügyeleti csomagok útmutatója a felügyeleti csomagok telepítésére és konfigurálására vonatkozó utasításokat, valamint a felügyeleti csomaggal kapcsolatos olyan információkat tartalmaz, mint a felügyeleti csomag által felderített objektumok listája vagy az állapot összesítésének módja.A management pack guide contains instructions for installing and configuring the management pack, and information about the management pack, such as objects that the management pack discovers and how health rolls up. Ezeket az információkat a felügyeleti csomag saját céljaihoz igazítása során használhatja fel.You can use this information to help you customize the management pack for your purposes. A felügyeleti csomagok importálása előtt mindig tekintse át azok útmutatóját.You should always review the management pack guide before you import the management pack.

A lezárt felügyeleti csomagok tartalmának áttekintése az MPViewer használatával lehetséges, ami a felügyeleti csomagok tartalmai közül a következőket tudja megjeleníteni: szabályok, figyelők, nézetek, feladatok, konzolfeladatok és jelentések.A tool for reviewing the contents of a sealed management pack is the MPViewer, which can display the following contents of a management pack: rules, monitors, views, tasks, console tasks, and reports. Az MPViewer megjeleníti a felügyeleti csomag adott eleméhez tartozó ismereteket is.MPViewer will also display the knowledge associated with the particular management pack item. Az MPViewer minden olyan számítógépen telepíthető és használható, amelyre telepítve van az Operations Manager operatív konzolja.You can install and use MPViewer on any computer on which the Operations Manager Operations console is installed.

Új felügyeleti csomag esetén azt üzem előtti környezetbe kell importálni.When you have a new management pack, you should import it to a pre-production environment. Ajánlott az Operations Manager két implementációját fenntartani: az üzemi alkalmazások figyeléséhez használt termelési implementációt, valamint az üzemi környezettel a lehető legkevesebb interakciót folytató üzem előtti implementációt.In Operations Manager, it is a best practice to have a production implementation that is used for monitoring your production applications and a pre-production implementation that has minimal interaction with the production environment. Az üzem előtti felügyeleti csoport a felügyeleti csomagok funkcióinak üzemi környezetbe telepítés előtti tesztelésére és hangolására használható.The pre-production management group is used for testing and tuning management pack functionality before the management pack is deployed in the production environment.

A felügyeleti csomag által gyűjtött adatok pontos méréséhez az ügynököt ki kell tenni az üzemi környezet igényeinek.To accurately measure the data that a management pack gathers, you need to expose the agent to the demands of your production environment. Az üzem előtti környezetben használt felügyeleti kiszolgáló hardverének egyeznie kell az üzemi környezetben használt hardverrel.The hardware of the management server in the pre-production environment should reflect the hardware that is in use in your production environment. Az üzem előtti felügyeleti csoportban ugyanazokat a felügyeleti csomagokat kell a felügyeleti kiszolgálóra telepíteni, mint az üzemi felügyeleti csoportban.Your pre-production management group should have the same management packs imported to the management server as the production management group. Az együttműködés teszteléséhez az üzem előtti környezetnek az üzemi környezettel egyező típusú kiszolgálói szerepeket is tartalmaznia kell kisebb méretekben.To test interoperability, your pre-production environment should also include the same types of server roles that are in your production environment, just on a smaller scale.

Az Operations Manager ügynökei több felügyeleti csoporthoz is hozzárendelhetők (többhelyűség).You can assign an Operations Manager agent to more than one management group, which is called multihoming. Ha ügynökei reprezentatív részhalmazát mind az üzemi, mind az üzem előtti környezethez hozzárendeli, akkor az üzem előtti környezet a felügyeleti csomag megfelelő hangolásához szükséges legtöbb információt biztosítani fogja.If you multihome a representative subset of agents in your production environment and your pre-production environment, the pre-production environment should give you much of the information you need to correctly tune the management pack. További információ a több felügyeleti csoportba tartozó ügynökökről: Windows-ügynökök konfigurálása.For more information on multihoming agents, see Configuring Windows Agents.

Hangolás és testreszabásTune and customize

A figyelési objektumok – például figyelők, szabályok, objektumfelderítések és attribútumok – beállításait felülbírálások használatával finomíthatja az Operations Manager alkalmazásban.You can use overrides to refine the settings of a monitoring object in Operations Manager, including monitors, rules, object discoveries, and attributes. A testre szabott beállítások mentéséhez létre kell hoznia egy külön felügyeleti csomagot.You should create a management pack in which to save customizations that you make.

Ahhoz, hogy hatékonyan tudja hangolni az informatikai szolgáltatásai figyelési konfigurációját (ami a szolgáltatás összetettségétől függően egy vagy több felügyeleti csomagot is tartalmazhat), a műveletbe vonja be a szolgáltatás tulajdonosát vagy szakértőit; az ügyfélszolgálat egy képviselőjét; egy képviselőt a műveleti csapat tagjai közül, akik figyelik a riasztásokat és eseményeket, és szükség esetén megteszik a kellő lépéseket; valamint az Operations Manager infrastruktúrájáért felelős mérnöki csapatot.To effectively tune the monitoring configuration of your IT services, which may involve one or more management packs depending on the complexity of that service, you should involve the service owner or subject matter experts, a representative from the service desk, a representative from the operations team members who monitor the alerts and events and take action when something requires attention, and the engineering team responsible for the Operations Manager infrastructure. A felügyeleti csomag(ok) által figyelt szolgáltatástól függően hasznos lehet a hálózati és biztonsági csapatok képviselete is.Depending on the service that is monitored by the management pack(s), you might also include representation from the networking and security teams. Az Operations Manager-infrastruktúra felelősei nem biztos, hogy rendelkeznek a szolgáltatás kellő ismeretével és a kellő tapasztalatokkal ahhoz, hogy szakértői segítség nélkül hatékonyan tudják hangolni a felügyeleti csomagot vagy csomagokat.Those responsible for the Operations Manager infrastructure might not have the knowledge and experience with the service to effectively tune the management pack(s) without expert input.

Kezdje a leggyakoribb riasztások áttekintésével, hogy javíthassa a figyelés pontosságát a nagy számban előforduló riasztásokra való összpontosítással.Start by reviewing the most common alerts in an effort to improve monitoring accuracy by focusing on high-volume alerts. Azonosítsa a következőket, és állítson fel fontossági sorrendet a hatások mértéke alapján:Identify the following and prioritize based on impact:

 • Létező/ismert problémák által kiváltott riasztások száma és százalékos arányaNumber and percentage of alerts caused by existing/known problems
 • Ismétlődő vagy azonos riasztások száma és aránya.Number and percentage of repeated or duplicate alerts. Annak a jele lehet, hogy további hangolásra van szükség, vagy hogy egy alaposabban kivizsgálandó potenciális probléma áll fenn.May indicate additional tuning is necessary or there is a potential issue to investigate further.
 • Teljesítménybeli vagy rendelkezésre állási problémákat jelző riasztások száma és százalékos arányaNumber and percentage of alerts indicating performance or availability issues
 • Létrehozott riasztások és jegyek arányaRatio of alerts to tickets generated
 • Riasztások, amelyeknek a megoldási állapota azt jelzi, hogy a munkafolyamat nagy mennyiségű riasztást okoz, és a kezelők vagy a 2. szintű támogatás általi vizsgálat során hibásnak bizonyulAlerts whose resolution state has been set to a state indicating the workflow is generating a high volume of alerts and is determined through investigation to be faulty by operations or tier-2 support

A következő jelentések alapján állapítsa meg, hogy van-e szükség további hangolásra:Leverage the following reports to determine if additional tuning is required:

 • Leggyakoribb riasztások jelentésMost Common Alerts Report
 • Riasztási jelentésAlerts Report
 • Felügyeleti csomagonkénti adatmennyiségData Volume by Management Pack

A következő fontos jelentések alapján ellenőrizhetjük, hogy hatékonyan figyeljük-e a szolgáltatás egészét, és hogy nem áll-e fenn a következő esetek valamelyike:The following reports are important to validate we are efficiently monitoring the service in its entirety, and there isn’t:

 • Konfigurációs forgalom a felderítési szabályok túl gyakori futása vagy egy bizonyos összegyűjtött tulajdonság/attribútum túl gyakori változása miattConfiguration churn due to discovery rules running too frequently or there is a property/attribute being collected that changes frequently
 • Teljesítményadatok túl gyakori vagy felesleges összegyűjtése, ha a szervezet nem használja őket egy jelentésben, nézetben vagy irányítópulton semPerformance data being collected too frequently or doesn’t need to be collected because the organization will not use it in a report, view, or dashboard
 • Eseményadatok összegyűjtése, amelyek értéktelenek és csak hibaelhárítási célból vannak engedélyezve (rövid ideig)Event data being collected which adds no value and is only enabled for troubleshooting (short period of time)
 • Egy állapot oda-vissza váltakozása egy hibás konfiguráció, programhiba vagy egyéb tünet miattHealth State flip flopping due to misconfiguration, bug, or other symptom
 • Egy riasztási szabály nagy számban való ismétlődéseAlert rule with high repeat count

Minimális esetben minden munkafolyamatot legalább a következő feltételek szerint kell kiértékelni:At a minimum, each workflow should be evaluated according to the following criteria:

 • Mérhető és azonosítható előfordulás.Measurable and identifiable occurrence. A kategóriához nem igazodó bármilyen dolog letiltása.Anything not aligning with that category is disabled.
 • A riasztás előfordulásakor tudjuk, hogyan kell megoldani?When the alert occurs, do we know how to resolve it?
 • A szolgáltatást érő potenciális befolyásoló tényezőkről proaktívan értesítő kivételek (figyelmeztetések) láthatóvá válnak az NOC/ügyfélszolgálat számára a szolgáltatás megszakadását jelző bármilyen incidenssel (hibával) együtt.Exceptions (warnings) that provide a proactive notice of potential service impact are exposed to the NOC/Service Desk, besides any Incident (error) that indicates disruption of service.
 • Nem fut túl gyakran a felderítés?Is discovery running too frequent?
 • Szükségünk van ennek a teljesítményadatnak a gyűjtésére?Do we need to collect this performance data? Hasznos?Is it useful?
 • A riasztás érthető, releváns és naprakész?Is the alert understandable, relevant, and up to date?
 • Használja a figyelő az automatikus megoldást, ha a tünet/probléma kijavítja önmagát?Should the monitor auto-resolve if the symptom/problem corrects itself?

Mit kell hangolni?What to Tune

 • Felderítés gyakoriságátDiscovery frequency

 • Figyelési küszöböketMonitor thresholds

 • TargetsTargets

 • A szkriptalapú szabályok/figyelők és teljesítménygyűjtő szabályok intervallumaiIntervals for script-based rules/monitors and performance collection rules

 • ParaméterekParameters

TippekTips

 • Tekintsen meg minden új riasztást, amelyet a rendszer az új felügyeleti csomaggal figyelt kiszolgálókhoz jelent.Review any new alerts reported for servers monitored with the new management pack. A Riasztások és a Leggyakoribb riasztások jelentések segítségével megkeresheti a leggyakoribb riasztásokat.You can use the Alerts and Most Common Alerts reports to help you discover your most common alerts. Amikor először telepít egy felügyeleti csomagot, az általában számos korábban ismeretlen problémát tár fel.When you first install a management pack, it tends to discover a multitude of previously unknown issues. Figyelje a riasztásokat, és határozza meg a problémás területeket.Monitor the alerts to determine potential areas of concern

 • Szükség esetén bírálja felül, hogy a figyelő vagy szabály egy adott osztály összes objektumára, egy csoportra vagy egy adott objektumra érvényes-e.Override the monitor or rule as applicable for all objects of a particular class, a group, or a specific object.

 • Tiltsa le a figyelőt vagy a szabályt, ha a probléma nem elég súlyos ahhoz, hogy riasztást generáljon, és Önnek nincs szüksége arra, hogy a rendszer értesítse az adott helyzet megfigyeléséről.Disable the monitor or rule if the issue is not severe enough to warrant an alert and you do not need to be made aware of the specific situation being monitored.

 • Módosítsa a riasztást generáló figyelő küszöbértékét, ha szeretné figyelni a problémát kiváltó feltételt, de a riasztás az előtt jött léte, hogy a feltétel tényleges problémát okozna a környezetben.Change the threshold of the monitor that is generating the alert if you want the underlying condition to be monitored, but the alert is being generated before the condition is actually a problem for your particular environment.

 • Amikor felülbírálásokat állít be egy felügyeleti csomaghoz, mentse azokat a Felügyeleticsomag_felülbírálás nevű felügyeleti csomagba, ahol a Felügyeleticsomag a lezárt felügyeleti csomag neve, amelyre a felülbírálás vonatkozik.When you set overrides for a management pack, save them to a management pack that is named ManagementPack_Override, where ManagementPack is the name of the sealed management pack to which the overrides apply.

Üzembe helyezésDeploy

Ha elégedett a felügyeleti csomag üzem előtti környezetben nyújtott teljesítményével és eredményeivel, telepítheti a felügyeleti csomagot és annak egyéni módosításait az üzemi környezetbe.When you are satisfied with the performance and results of the management pack in the pre-production environment, you can deploy the management pack and its customizations in the production environment. A testre szabott beállítások mentéséhez használt felügyeleti csomagot exportálni kell ahhoz, hogy más számítógépekre importálhassa.The management pack in which you saved the customizations must be exported so that you can import it to other computers. További információ: Felügyeleti csomagok importálása, exportálása és eltávolítása.For more information, see How to Import, Export, and Remove Management Packs. A beállított felülbírálásokat tartalmazó felügyeleti csomag az eredeti felügyeleti csomagtól függ, és csak olyan felügyeleti csoportokba importálható, amelyekbe az eredeti felügyeleti csomag is telepítve van.The management pack that contains the overrides that you set is dependent on the original management pack and can be imported only to management groups that have the original management pack installed.

KarbantartásMaintain

A felügyeleti csomagok telepítése után rendszeresen értékelni kell azok teljesítményét és eredményeit az üzemi környezetben, és meg kell bizonyosodni róla, hogy az továbbra is megfelel az üzleti igényeknek.After a management pack has been deployed, you should periodically evaluate its performance and results in the production environment to ensure that it continues to meet business needs. Az alábbi listában láthatók azok a gyakori események, amelyek a felügyeleti csomagok módosításait igénylik:The following list describes common events that might require changes to a management pack:

 • A környezet változásai, például új hardver vagy operációs rendszer üzembe állításaEnvironmental changes, such as new hardware or a new operating system

  Amikor az üzemi környezethez hozzáadni kívánt új hardvereket vagy operációs rendszereket tesztel, azok tesztelési tervébe bele kell foglalni a már használatban lévő felügyeleti csomagokat is, az esetlegesen szükséges utánhangolási igények azonosítása érdekében.When you are testing new hardware or a new operating system that you plan to add to your production environment, you should include existing management packs in your test plan to identify any additional tuning that might be necessary. Új operációs rendszerek esetén szükség lehet az azokhoz tartozó új felügyeleti csomagok importálására is.For a new operating system, you might need to import new management packs specific to that operating system.

 • Új alkalmazások üzemi környezethez adásaAdding a new application to the production environment

  Az új alkalmazásokhoz új felügyeleti csomagokra vagy a meglévő felügyeleti csomagok hangolására lehet szükség.A new application might require a new management pack or adjustments to existing management packs.

 • Az alkalmazások verziófrissítéseUpgrading a version of an application

  Amikor a szervezetek frissítik az alkalmazásaikat, általában vagy több lépcsőben teszik azt, melynek során az alkalmazás két verziója van egyszerre jelen a hálózaton, vagy az alkalmazás összes telepített példányát egyszerre frissítik.When organizations upgrade application versions, they usually either upgrade in stages, during which both versions of the application will exist in the network, or upgrade all installations of the application at one time. A felügyeleti csomag új verzióval végzett tesztelése és a szükséges hangolás elvégzése után a felügyeleti csomagokat is a frissítések telepítéséhez használt sémának megfelelően kell telepíteni.After testing the management packs with the new version and making any necessary adjustments, you should use the same approach for deploying the management packs that you use for deploying the upgrades. Ha az alkalmazás mindkét verziója egyszerre lesz használatban, akkor mindkét verzióhoz telepítenie kell a megfelelő felügyeleti csomagot.If both versions of the application will be in use at one time, you should install management packs appropriate for each version. Ha az alkalmazás összes példányát egyszerre frissítik, el kell távolítani az alkalmazás régebbi verziójához tartozó felügyeleti csomagot, majd telepíteni kell az új verzióhoz tartozó felügyeleti csomagot.If all installations of the application will be upgraded at one time, remove the management pack for the old version of the application and install the management pack for the new version.

 • A felügyeleti csomag új vagy frissített verziójának elérhetővé válásaWhen a new or updated version of the management pack is available

  Az üzem előtti környezetben el kell végezni a felügyeleti csomag új vagy frissített verziójának ellenőrzését és hangolását.You should use the pre-production environment to review and tune new or updated versions of a management pack.

 • A szabályzatok változásaiPolicy changes

  A vállalat vagy szervezet folyamatban lévő változásai szűkebb vagy szélesebb körű figyelést tehetnek szükségessé. Ilyenkor a felügyeleti csomagokon is el kell végezni a megfelelő beállításokat.Ongoing changes in your business or organization might require adjustments to management packs to accomplish more monitoring or less monitoring.

A változások kezelésének ajánlott eljárásaiBest Practices for change control

Alább az Operations Manager felügyeleti csomagjainak kezelésére vonatkozó ajánlott eljárásokat olvashat:The following are some best practices to follow when managing Operations Manager management packs:

 • Tartson fenn a felügyeleti csomagok korábbi verzióit tartalmazó archívumot, amelynek segítségével szükség esetén visszaállítható a változás előtti állapot.Maintain an archive of management pack versions to enable you to roll back changes when necessary. Az archívum a leghatékonyabban valamilyen verziókezelő szoftver – például a Microsoft Team Foundation Server vagy a Windows SharePoint Services használatával tartható fenn.An efficient method for maintaining the archive is by using version control software, such as Microsoft Team Foundation Server or SharePoint Server. A verziókezeléshez használhat hálózati megosztást is, ahol a felügyeleti csomagok egyes verzióit külön könyvtárakban tárolja.Another method is to use a file share on the network with individual folders for each management pack version.

 • Amikor felülbírálásokat állít be egy felügyeleti csomaghoz, mentse azokat egy ManagementPackfelülbírálás nevű felügyeleti csomagba _ , ahol a ManagementPack annak a lezárt felügyeleti csomagnak a neve, amelyre a felülbírálás vonatkozik.When you set overrides for a management pack, save them to a management pack that is named ManagementPack_Override, where ManagementPack is the name of the sealed management pack to which the overrides apply. A Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring.mp felügyeleti csomag felülbírálásait például a Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring_felulbiralas.xml tanácsos menteni.For example, overrides to the management pack Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring.mp would be saved to Microsoft.SQLServer.2012.Monitoring_Overrides.xml. További információk: Felügyeleti csomag létrehozása felülbírálásokhoz.For more information, see Creating a Management Pack for Overrides.

 • A felügyeleti csomag frissítésekor frissítse a megfelelő _Overrides.xml fájlt is az új verziószámmal.When a management pack is updated, update the corresponding _Overrides.xml file with the new version number. Az _Overrides.xml fájlban szereplő verziószámot XML-szerkesztő használatával frissítheti.You must use an XML editor to update the version number of the _Overrides.xml file. Ha módosítja az _Overrides.xml fájlt, de nem módosítja annak verzióattribútumát, akkor – bár a fájlt tudja importálni – a benne szereplő beállításokat a rendszer nem alkalmazza.If you make changes to an _Overrides.xml file but do not change the version attribute, you can import the file but the settings in the file will not be applied.

 • Dokumentálja a felügyeleti csomagokhoz beállított felülbírálásokat.Document the overrides that you make to management packs. Amikor beállít egy felülbírálást, adja meg az elvégzett művelet leírását és a művelet okát a Leírás mezőben. Ehhez kattintson a Felülbírálás tulajdonságai párbeszédpanel Részletek ablaktáblájának Szerkesztés lehetőségére.When you set an override, add an explanation of the action you are taking and the reason for it to the description field by clicking Edit in the Details pane of the Override Properties dialog box. Érdemes lehet a felügyeleti csomagok módosításait egy külön táblázatban vagy más dokumentumban is nyilvántartani.You may also want to maintain a spreadsheet or other form to document changes that you make to management packs.

Következő lépésekNext steps