Szabály vagy figyelő felülbírálásaHow to override a rule or monitor

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Felülbírálja a System Center – Operations Manager figyelési beállításainak módosításait a figyelők, attribútumok, objektum-felfedezések és szabályok esetében.Overrides change the configuration of System Center - Operations Manager monitoring settings for monitors, attributes, object discoveries, and rules. A létrehozott felülbírálás egyetlen felügyelt objektumra vagy felügyelt objektumok egy csoportjára alkalmazható.When you create an override, you can apply it to a single managed object or to a group of managed objects. Felülbírálások létrehozásához és szerkesztéséhez speciális kezelői jogosultság szükséges.You must have Advanced Operator user rights to create and edit overrides.

Az Operations Manager által összegyűjtött adatmennyiség kezeléséhez elengedhetetlen a felülbírálások használata.The use of overrides is key to controlling the amount of data that is collected by Operations Manager. Az éppen létrehozott figyelő, szabály vagy attribútum egy adott objektumtípusra érvényes, de az elérhető objektumtípusok köre gyakran nagyon tág.When you create a monitor, rule, or attribute you target it at an object type, but often the available object types are broad in scope. Csoportok és felülbírálások együttes használatával szűkíthető a figyelő, szabály, attribútum vagy objektumfelderítés érvényességi köre.You can then use groups and overrides together to narrow the focus of the monitor, rule, attribute, or object discovery. Felülbírálhatók a felügyeleti csomagokban már létező figyelők, szabályok, attribútumok vagy objektumfelderítések is.You can also override existing monitors, rules, attributes, or object discoveries that are from management packs.

Elsőként az egy osztályra érvényes felülbírálások érvényesülnek, ezután következnek az egy csoportra, majd az egy adott objektumra érvényes felülbírálások.Overrides that apply to a class are applied first, then overrides that apply to a group, and finally overrides that apply to a specific object. További információt talál az Osztályok és csoportok használata a felülbírálásokhoz című témakörben.For more information, see Using Classes and Groups for Overrides.

A következő eljárással egy figyelőt bírálhat felül, de egy szabály, attribútum vagy objektumfelderítés felülbírálásának lépései is ugyanezek.The following procedure overrides a monitor, but you can also use these steps to override a rule, attribute, or object discovery. Felülbírálás létrehozásához speciális kezelői vagy rendszergazdai jogosultság szükséges.You must have Advanced Operator or Administrator user rights to create an override.

Figyelő felülbírálásaTo override a monitor

 1. Jelentkezzen be a számítógépre az Operations Manager speciális kezelői szerepkörébe tartozó fiókkal.Log on to the computer with an account that is a member of the Operations Manager Advanced Operator role.

 2. Az operatív konzolon kattintson a Szerzői műveletek elemre.In the Operations console, click Authoring.

 3. A Szerzői műveletek munkaterületen bontsa ki a Felügyeleti csomag objektumai elemet, és kattintson a Figyelők lehetőségre.In the Authoring workspace, expand Management Pack Objects and then click Monitors.

 4. A Figyelők ablaktáblán bontsa ki teljesen a kívánt objektumtípust, majd kattintson a megfelelő figyelőre.In the Monitors pane, expand an object type completely and then click a monitor.

 5. Az operatív konzol eszköztárán kattintson a Felülbírálások elemre, majd mutasson a Figyelő felülbírálása lehetőségre.On the Operations console toolbar, click Overrides and then point to Override the Monitor. Felülbírálhatja a figyelő hozzárendelését egy adott típusú objektumhoz vagy egy csoport összes objektumához.You can choose to override this monitor for objects of a specific type or for all objects within a group. Miután kiválasztotta, hogy a felülbírálás melyik objektumtípus-csoportra vonatkozik, megnyílik a Felülbírálás tulajdonságai párbeszédpanel, amelyen áttekinthetők az adott figyelő alapbeállításai.After you choose which group of object type to override, the Override Properties dialog box opens, enabling you to view the default settings contained in this monitor. A figyelő egyes beállításairól külön döntheti el, hogy felülbírálja-e azokat.You can then choose whether to override each individual setting contained in the monitor.

  Megjegyzés

  Ha a Felülbírálások gomb nem érhető el, győződjön meg arról, hogy figyelőt és nem tárolóobjektumot jelölt ki a Figyelők ablaktáblán.If the Overrides button is not available, make sure you have selected a monitor and not a container object in the Monitors pane.

 6. Kattintással tegyen pipát a Felülbírálás oszlopba a felülbírálni kívánt paraméterek mellé.Click to place a check mark in the Override column next to each parameter that you want to override. Ezzel szerkeszthetővé válik a Felülbírálás értéke mező.The Override Value can now be edited. A Felülbírálás értéke mezőben adja meg a paraméter kívánt értékét.Change the value in Override Value to the value you want the parameter to use.

 7. Válasszon felügyeleti csomagot a Jelölje ki a célhelyként szolgáló felügyeleti csomagot listából, vagy hozzon létre új, lezáratlan felügyeleti csomagot az Új gombra kattintva.Either select a management pack from the Select destination management pack list or create a new unsealed management pack by clicking New. A célként szolgáló felügyeleti csomag kiválasztásáról további információt talál a Felügyeleti csomag létrehozása felülbírálásokhoz című témakörben.For more information about selecting a destination management pack, see Creating a Management Pack for Overrides.

 8. Amikor végzett a változtatásokkal, kattintson az OK gombra.When you complete your changes, click OK.

Következő lépésekNext steps