A Visio-bővítmény hibáinak elhárításaTroubleshooting the Visio Add-in

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

A következő fejezetek a Visio-bővítmény hibáinak elhárításáról nyújtanak információt:The following sections provide information about troubleshooting the Visio Add-in:

 • Nyomkövetési adatok naplózásának engedélyezése az adatszolgáltatónEnabling trace logging on the data provider

 • Ismert problémákKnown issues

Nyomkövetési adatok naplózásának engedélyezése a kiszolgálói adatmodulhozEnable trace logging for the server data module

A SharePoint-kiszolgálóra telepített kiszolgálói adatmodul nyomkövetési adatainak naplózása a következő lépésekkel engedélyezhető.Use the following steps to enable trace logging for the server data module installed on the SharePoint server.

 1. Nyissa meg a Microsoft.Office.Visio.Server.OperationsManager.dll konfigurációs fájlt egy szövegszerkesztőben (például a Jegyzettömbben).Open the Microsoft.Office.Visio.Server.OperationsManager.dll configuration file in a text editor (such as Notepad).

 2. Módosítsa a naplófájlok helyét.Change the location for log files. Keresse meg az alábbi szakaszt:Look for the following:

  <configuration> 
    <appSettings> 
     <add key="EnableLog" value="True" /> 
     <add key="LogPath" value=\\server\directory" /> 
    <appSettings> 
  </configuration> 
  

  Változtassa meg a LogPath paraméter értékét arra a helyre, ahová az adatszolgáltató által létrehozott naplófájlokat kívánja menteni.For the LogPath parameter, change the value to the location where you want to save log files generated by the data provider.

 3. Másolja a konfigurációs fájlt a globális szerelvény-gyorsítótárba, az adatmodul-szerelvény könyvtárába.Copy the configuration file to the directory on the GAC where the data module assembly is located.

A diagram következő frissülésekor a konfigurációs fájlt beolvasódik, és a naplófájlok már a megadott könyvtárba mentődnek.The next time a diagram is refreshed, the configuration file is checked and log files are written to the location you specific.

Minden kezdeményezett frissítés külön naplófájlban kerül rögzítésre.Each refresh option is recorded in a separate log file. A fájl neve tartalmazza a frissítést megkísérlő felhasználó nevét, valamint a frissítési kísérlet dátumát és időpontját (például „jgipsz_2016_04_25_14-29-37.log”).The name of the file reflects the user who attempted the refresh and the date and time the refresh was attempted (for example, "jdoe_3_25_2010_12-23-37_PM.log"). A naplófájl a következőket tartalmazza:The log file contains the following:

 • A frissítést kezdeményező felhasználó nevétThe name of the user that requested the refresh

 • A frissítés dátumát és időpontjátThe date and time of the refresh

 • A kiszolgálóra telepített szerelvény verziójátThe version of the assembly installed on the server

 • A diagramban a kiszolgálón való közzététel előtt konfigurált parancssztringetThe command string that was configured in the diagram before publishing to the server

 • A frissítendő adatkészlet részleteit, köztük a táblák és sorok számát valamint az egyes sorok azonosítóitDetails about the dataset to be refreshed, including table count, row count, and IDs for each row

 • Az egyes munkamenetek során az adatmodulban előforduló összes hibaeseményt és kivételtAny error conditions or exceptions that occur within the data module for each session

Sikeres frissítés esetén a naplófájl a Visio Services szolgáltatásnak a diagram frissítéséhez átadott adatkészlet XML-változatát is tartalmazza.For successful refresh attempts, the log file also contains the XML version of the dataset returned to Visio Services for diagram refresh purposes.

A Visio-bővítmény ismert problémáiKnown issues with the Visio Add-in

A System Center 2016 - Operations Manager Visio-bővítmény használata során a következő ismert problémák merülhetnek fel.You might see the following issues when you use the Visio Add-in for System Center 2016 - Operations Manager.

A beszúrt alakzatok betűmérete túl kicsiThe font size of inserted shapes might appear too small

Az Alakzat beszúrása lehetőséggel beszúrt új ábrához tartozó szöveg túl kicsi betűmérettel jelenik meg.When you insert a new graphic by using the Insert Shape option, the font size for the shape text might appear too small. A betűméretet a sablonhoz megadott alapértelmezett betűméret határozza meg.The size is determined by the default font size set for a template.

A betűméret megváltoztatható az alakzat kijelölésével és más betűméret kiválasztásával a Visio eszköztárában.You can change the font size by selecting the shape and then choosing a different font size in the Visio toolbar.

Az Állapotkezelő és a Riasztás nézet hivatkozásai esetenként nem érhetők el szerkesztési módban vagy teljes képernyős nézetben, ha az alakzatok csoportosítva vannak, vagy ha már egy csoporthoz tartozó alakzathoz adott hozzá hivatkozást.Health Explorer and Alert View hyperlinks might not be available in Edit mode or Full Screen mode if you have grouped your shapes or added links to any shapes that were already contained within groups.

Megjelenik a ConfigurationErrorsException hibaüzenetYou receive a ConfigurationErrorsException error message

Megjelenhet a következő hibaüzenet:You might see the following error message:

System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Configuration system failed to initialize --->  
System.Configuration.ConfigurationErrorsException: Unrecognized configuration section userSettings.  
  (C:\Documents and Settings\asttest\Local Settings\Application Data\Microsoft_Corporation 
  \OpsMgrAddin.vsto_vstoloca_Path_logwdvddmizljsrbc2bvt5gtm5juzdix\12.0.6325.5000\user.config    
  line 3) 
. 
. 
. 

A probléma megoldásához törölje a hibaüzenet elején megnevezett konfigurációs fájlt.To work around this problem, delete the configuration file identified at the top of the error message. A példa szerint az alábbi fájl törlendő:For example, delete the following file:

\OpsMgrAddin.vsto_vstoloca_Path_logwdvddmizljsrbc2bvt5gtm5juzdix\12.0.6325.5000\user.config\OpsMgrAddin.vsto_vstoloca_Path_logwdvddmizljsrbc2bvt5gtm5juzdix\12.0.6325.5000\user.config

Megjelenik a MissingMethodException hibaüzenetYou receive a MissingMethodException error message

Megjelenhet a következő hibaüzenet:You might see the following error message:

System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Security.SecureString System.Windows.Controls.PasswordBox.get_SecurePassword()'. 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.EnterCredentials.get_Password() 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.SCOMHelpers.EnterCredentials(ManagementGroupConnectionSettings& connectSettings) 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.Document.ConnectToManagementGroup() 
  at Microsoft.EnterpriseManagement.VisioAddin.Document.AddDataLinkToShape() 

A probléma megoldásához telepítse az Microsoft .NET Framework 3,5 SP1verziót, amely elérhető innen: https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=22 .To resolve this problem, install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, available from https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=22.

Nem jelenik meg az állapotképThe state graphic is not displayed

Az állapotkép nem jelenik meg egy rajzsablonon, pedig az alakzathoz az Alakzat adathoz csatolása lehetőséggel létrehozott csatolás tartozik.The state graphic does not appear on a stencil even though you have linked the shape with the Link Shape to Data option.

Egyes Visio-rajzsablonokhoz nincs meghatározva alakzatcsoport.Some stencils in Visio are not defined with a wrapping group. A probléma megoldásához hozzon létre csoportot az alakzatból majd használja újra az Alakzat adathoz csatolása lehetőséget.To resolve this problem, create a group for the shape, and then use the Link Shape to Data option again. Csoport létrehozásához kattintson a jobb gombbal az alakzatra és kattintson az Alakzat majd a Csoport elemre.To create a group, right-click the shape, and then click Shape and Group.

Diagram megnyitásakor biztonsági figyelmeztetések jelennek megYou see security warnings when you open a diagram

Korábban az Operations Managerhez csatolt dokumentum megnyitásakor több biztonsági figyelmeztetés is megjelenik.When you open a document that you previously linked to Operations Manager, you receive multiple security warnings.

Ezt a problémát az okozza, hogy a dokumentum összetevőinek státusza automatikus frissítésre van beállítva.This problem occurs because the status of the document components is set to refresh automatically. A figyelmeztetések megszüntetéséhez jelölje be a Ne jelenjen meg többé ez az üzenet jelölőnégyzetet.To suppress the warnings, select Don't show this message again.

A Visio-bővítmény nem telepíthető újraYou cannot re-install the Visio Add-in

Ha az Operations Manager Visio-bővítményt a Visio Adatvédelmi központ használatával távolítja el, akkor az nem telepíthető újra.If you delete the Operations Manager Visio Add-in by using the Visio Trust Center, you cannot add it again later.

Ez a jelenség a Visio kialakításának következménye.This behavior occurs by design in Visio. Az Operations Manager Visio-bővítmény ismételt hozzáadása előtt távolítsa el azt a Program eltávolítása vagy hozzáadása (vagy az Alkalmazások és szolgáltatások) használatával a Vezérlőpulton, majd ez után telepítse újra.Before you can add the Operations Manager Visio Add-in again, uninstall it by using Add/Remove Programs (or Programs and Features) in the Control Panel, and then reinstall it.