A System Center Operations Manager rendszerkövetelményeiSystem requirements for System Center Operations Manager

A következő szakaszok a System Center 2019 – Operations Manager általános teljesítmény-és méretezhetőségi útmutatóját ismertetik.The following sections describe general performance and scalability guidance for System Center 2019 - Operations Manager. Ezek a szakasz a különböző számítási feladatokhoz tartozó hardver-konfigurációkra vonatkozó javaslatokat is tartalmaz.These sections also provide recommendations for hardware configurations for a variety of workloads. Mivel a System Center Operations Manager rugalmas és méretezhető, az adott forgatókönyvekhez tartozó hardverkövetelmények eltérhetnek az itt bemutatott irányelvektől.Because System Center Operations Manager is built to be flexible and scalable, the hardware requirements for specific scenarios may differ from the guidelines that are presented here. Az Operations Manager egyes összetevőinek teljesítményét befolyásoló tényezőket a tervezési útmutató más fejezetei részletezik, hogy azokat is az adott követelményeknek megfelelően adaptálhassa.A discussion of the factors that affect the performance of each Operations Manager component is detailed in other sections of the planning guide so that they can be adapted to specific requirements.

Kapacitási korlátok az Operations ManagerbenCapacity limits for Operations Manager

Ez az információ segít megérteni a felügyeleti csoportokat támogató különböző Operations Manager-összetevők teljesítményét és méretezhetőségi jellemzőit.This information helps you understand the performance and scalability characteristics of the various Operations Manager components supporting a management group.

Figyelt elemMonitored Item Javasolt korlátRecommended Limit
Egyidejűleg csatlakozó operatív konzolokSimultaneous Operations consoles 5050
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos felügyeleti kiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a management server 3,0003,000
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos átjárókiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a gateway server 20002,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per dedicated management server 25,00025,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per management group 100.000100,000
Átfogó ügyfélfigyelés alá tartozó számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Collective client monitored computers per management server 25002,500
Ügynökönkénti felügyeleti kiszolgálók, több felügyeleti csoportba tartozó ügynökök esetébenManagement servers per agent for multihoming 44
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Agentless-managed computers per management server 1010
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless-managed computers per management group 6060
Ügynökkel felügyelt UNIX és Linux rendszerű számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agent-managed and UNIX or Linux computers per management group 6 000 (50 megnyitott konzollal); 15 000 (25 megnyitott konzollal)6,000 (with 50 open consoles); 15,000 (with 25 open consoles)
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)UNIX or Linux computers per dedicated management server 1,0001,000
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált átjárókiszolgálónként)UNIX or Linux computers monitored per dedicated gateway server 200200
Három vagy több felügyeleti kiszolgálóból álló erőforráscsoporttal felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by a resource pool with three or more management servers 1,0001,000
Két erőforráskészlettel felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by two resource pools 20002,000
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) ügynökökAgents for Application Performance Monitoring (APM) 700700
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) alkalmazásokApplications for Application Performance Monitoring (APM) 400400
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)URLs monitored per dedicated management server 3,0003,000
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti csoportonként)URLs monitored per dedicated management group 12 00012,000
Figyelt URL-címek (ügynökönként)URLs monitored per agent 5050

Frissítési sorrendUpgrade sequence

Ha a System Center 2016/1801/1807 – Operations Manager egy vagy több System Center-összetevővel integrált telepítését frissíti, akkor fontos, hogy a következő sorrendben frissítsen.If you are upgrading an installation of System Center 2016/1801/1807 - Operations Manager that is integrated with one or more System Center components, it is important that you upgrade in the following order.

 1. Orchestrator – ha telepítve van a Operations Manager integrációs csomag a Operations Manager felügyeleti csoport automatizálását végző runbookok támogatásához.Orchestrator - if you have the Operations Manager integration pack installed to support runbooks that perform automation against your Operations Manager management group.
 2. Service Manager – ha az összekötőket úgy konfigurálta, hogy a riasztásokat és a konfigurációs elemekre vonatkozó, a Operations Manager-ból figyelt objektumok adatait importálja.Service Manager - if you configured the connectors to import alert and configuration item data of objects discovered and monitored from Operations Manager.
 3. Data Protection Manager – ha a központi konzolt úgy konfigurálta, hogy központilag kezelhesse a DPM-környezetet.Data Protection Manager - if you have configured the central console to centrally manage your DPM environment.
 4. Operations ManagerOperations Manager
 5. Virtual Machine Manager – ha a Operations Manager használatával konfigurálta az integrációt a VMM-összetevők, a virtuális gépek és a virtuálisgép-gazdagépek állapotának figyeléséhez.Virtual Machine Manager - if you have configured integration with Operations Manager to monitor the health of your VMM components, the virtual machines and virtual machine hosts.

HardverkövetelményekHardware requirements

Ezekkel az információkkal kiértékelheti, hogy a hardveres környezet készen áll-e a System Center 2019 – Operations Manager telepítésére vagy a verziófrissítésre, figyelembe véve a processzorra, a memóriára és a lemezterületre vonatkozó minimális hardverkövetelményekat.Use this information to evaluate if your hardware environment is ready to support the installation of or upgrade to System Center 2019 - Operations Manager, considering the minimum hardware requirements for processor, memory, and disk space. Itt az itt található információkat kell használnia, ha egy vagy több összetevőt telepít, és az új Operations Manager központi telepítéshez szükséges infrastruktúra mennyiségének megtervezését segítő további információkra van szüksége: Operations Manager méretezési segédletYou should use the information here whether you are deploying one or multiple components and for more specific information to help plan the amount of infrastructure needed for a new Operations Manager deployment, see Operations Manager Sizing Helper

Megjegyzés

Míg a Operations Manager 2012 méretezési segédeszköz nem lett frissítve, hogy tükrözze a Operations Manager 2016 és újabb kiadását, a megadott információ továbbra is érvényes a tervezési követelmények becsléséhez.While the Operations Manager 2012 Sizing helper has not been updated to reflect the 2016 and higher release of Operations Manager, the information provided is still valid to help you estimate for your design requirements. A UNIX/Linux számítógépeknek a Unix vagy Linux felügyelet szakaszban felügyeleti és átjárókiszolgálónként megadott száma azonban nem helyes.However, the number of UNIX/Linux computers per management and gateway server, as noted in the Unix or Linux Monitoring section is not correct. A UNIX/Linux számítógépek kiszolgálónkénti száma emelkedett és a figyelt elemek maximális számát megadó táblázatban található ennek a cikknek egy korábbi szakaszában.The number of UNIX/Linux computers per server has increased and is noted in the monitored item capacity table earlier in this article.

Operations Manager kiszolgálói szerepkörOperations Manager Server Role x64 processzor (min.)x64 Processor (min) Memória (min.)Memory (min) Lemezterület (min.)Disk space (min)
Felügyeleti kiszolgálóManagement Server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Átjárókiszolgáló legfeljebb 2000 ügynök felügyeletéreGateway Server managing up to 2000 agents 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 500 hálózati eszköz felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 500 network devices 8 magos 2,66 GHz-es processzor8-Core 2.66 GHz CPU 32 GB32 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 100 UNIX-/Linux-számítógép felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 100 UNIX/Linux computers 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 4 GB RAM4 GB RAM 10 GB10 GB
Webkonzol-kiszolgálóWeb Console server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
SQL Server Reporting Services-kiszolgálóSQL Server Reporting Services server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB

Az Operations Manager összetevőire vonatkozó szoftverkövetelményekSoftware requirements for Operations Manager components

Kiszolgálóoldali operációs rendszerServer operating system

Az alábbi Operations Manager-összetevők a Windows Server operációs rendszer következő verziót támogatják.The following versions of Windows Server operating system are supported for the following Operations Manager components.

ÖsszetevőComponent Windows Server 2016 Standard, DatacenterWindows Server 2016 Standard, Datacenter Windows 2016 Server CoreWindows 2016 Server Core Windows Server 2019 standard, DatacenterWindows Server 2019 Standard, Datacenter Windows Server 2019 Server CoreWindows Server 2019 Server Core
Operations Manager felügyeleti kiszolgálóOperations Manager Management Server igenyes igenyes igenyes igenyes
Operations Manager ÁtjárókiszolgálóOperations Manager Gateway Server igenyes igenyes igenyes igenyes
Operations Manager WebkonzolOperations Manager Web Console igenyes igenyes
Operations Manager ACS-gyűjtőOperations Manager ACS Collector igenyes igenyes
Operations Manager Operatív konzolOperations Manager Operations console igenyes igenyes
Operations Manager Operatív, adattárház,Operations Manager Operational, Data Warehouse,
ACS-adatbázisACS database
igenyes igenyes igenyes igenyes
Operations Manager Jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager Reporting server igenyes igenyes

Az operatív, adattárház-és ACS-naplózási adatbázis Operations ManagerOperations Manager operational, data warehouse, and ACS audit database

Felügyeleti kiszolgáló/átjárókiszolgálóManagement server/Gateway server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatások: A Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatásait engedélyezni kell a felügyeleti kiszolgálón.Windows Remote Management: Windows Remote Management must be enabled for the management server.
 • Szükség van a .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára..NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Operations Manager-konzolOperations Manager console

Megjegyzés

A Report Viewer használatához a Microsoft System CLR Types szolgáltatás SQL Server 2014 rendszerhez készült verziója szükséges.Report Viewer has a dependency on Microsoft CLR Types for SQL Server 2014. Az SQL Server System CLR Types csomag tartalmazza a geometriai, földrajzi és hierarchia azonosítótípusokat az SQL Server 2014-ben megvalósító összetevőket.The SQL Server System CLR Types package contains the components implementing the geometry, geography, and hierarchy ID types in SQL Server 2014. Ez az összetevő a kiszolgálótól különállóan telepíthető, hogy az ügyfélalkalmazások a kiszolgálón kívül használhassák ezeket a típusokat.This component can be installed separately from the server to allow client applications to use these types outside of the server.

 • Szükség van a .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára..NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

WebkonzolWeb console

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • Ügyfél webböngészője Silverlight-kompatibilis irányítópultokhoz: a Silverlight-kompatibilis irányítópultokkal való visszamenőleges kompatibilitás érdekében szükség van az Internet Explorer 11 és a Silverlight 5 alkalmazásra.Client web browser for Silverlight-enabled dashboards: For backwards compatibility with Silverlight-enabled dashboards, Internet Explorer 11 and Silverlight 5 is required.

  Megjegyzés

  A Operations Manager 2019 csak az operatív konzol 64 bites verzióját tartalmazza.Operations Manager 2019 only includes the 64-bit version of the Operations console. A webkonzol nem támogatja az IE használatát kompatibilitási nézetben, ellenkező esetben üres lapot fog kapni, amikor megpróbál hozzáférni a konzolhoz.The Web console does not support running IE in Compatibility View, otherwise you will receive a blank page when attempting to access the console. A kompatibilitási nézet funkciójának kikapcsolásához tekintse meg a kompatibilitási nézet használata az Internet Explorerbencímű témakört.To turn off Compatibility View feature, please see How to use Compatibility View in Internet Explorer.

 • Ügyféloldali webböngésző a HTML5 webkonzolhoz:Client web browser for HTML5 web console:

  • Internet Explorer 11-es verzióInternet Explorer version 11
  • A Microsoft Edge 40-es és újabb verzióiMicrosoft Edge version 40 and later
  • Google Chrome 67-es és újabb verziókGoogle Chrome version 67 and later
  • Internet Information Services: IIS 7,5 vagy újabb verzió az IIS-kezelő konzollal és a következő szerepkör-szolgáltatások telepítésével:Internet Information Services: IIS 7.5 and later versions with the IIS Management Console and the following role services installed:
  • Statikus tartalomStatic Content
  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
  • Könyvtár tallózásaDirectory Browsing
  • HTTP-hibákHTTP Errors
  • HTTP-naplózásHTTP Logging
  • KérésfigyelőRequest Monitor
  • Kérelmek szűréseRequest Filtering
  • Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression
  • Webkiszolgáló (IIS) támogatásaWeb Server (IIS) Support
  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility
  • ASP.NET (a ASP.NET 3,5-es és 4,5-es vagy újabb verzióira is szükség van.)ASP.NET (both the 3.5 and 4.5 or higher versions of ASP.NET are required.)
  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • A webkonzolhoz kijelölt webhely: HTTP- vagy HTTPS-kötés beállítása szükséges.Selected website for web console: Requires a configured http or https binding.

 • Szükség van a .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára..NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Megjegyzés

A webkonzol telepítése megköveteli, hogy az IIS ISAPI-és CGI-korlátozásai engedélyezve legyenek a 4. asp.net.Installation of the web console requires that ISAPI and CGI Restrictions in IIS are enabled for ASP.NET 4. Ennek engedélyezéséhez jelölje ki a webkiszolgálót az IIS-kezelőben, majd kattintson duplán az ISAPI-és CGI-korlátozások elemre.To enable this, select the web server in IIS Manager, and then double-click ISAPI and CGI Restrictions. Válassza az ASP.NET v4.0.30319 elemet, majd kattintson az Engedélyezés gombra.Select ASP.NET v4.0.30319, and then click Allow.

Operations Manager jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager reporting server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • A Microsoft SQL Serverrel kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server: See SQL Server Requirements.

 • Távoli beállításszolgáltatás: engedélyezni kell, és el kell indítani.Remote Registry Service: Must be enabled and started.

 • A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatással kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server Reporting Services: See SQL Server Requirements.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager és újabb verzió csak natív módban támogatja a SQL Server Reporting Servicest; Ne használja a SharePoint-integrált módot.System Center 2016 – Operations Manager and later supports SQL Server Reporting Services in native mode only; do not use SharePoint integrated mode.

 • Szükség van a .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára..NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Ügyféloldali operációs rendszerClient operating system

A Windows 10 ügyfél operációs rendszere a Operations Manager 2019 operatív konzol esetében támogatott.Windows 10 client operating system is supported for the Operations Manager 2019 Operations console.

Microsoft Monitoring Agent operációs rendszerMicrosoft Monitoring Agent operating system

Megjegyzés

A Operations Manager 2019 csak az ügynök 64 bites verzióját tartalmazza.Operations Manager 2019 only includes the 64-bit version of the agent.

 • Windows Server 2019 – standard, Datacenter, Server CoreWindows Server 2019 - Standard, Datacenter, Server Core

 • Windows Server 2016 – standard, Datacenter, Server CoreWindows Server 2016 - Standard, Datacenter, Server Core

 • Windows Server 2012 R2 – standard, Datacenter, Server CoreWindows Server 2012 R2 - Standard, Datacenter, Server Core

 • Windows Server 2012 – standard, Datacenter, Server CoreWindows Server 2012 – Standard, Datacenter, Server Core

 • Windows 10 – Enterprise, ProWindows 10 - Enterprise, Pro

 • Fájlrendszer: a %SYSTEMDRIVE% meghajtót NTFS fájlrendszerrel kell formázni.File system: %SYSTEMDRIVE% must be formatted with the NTFS file system.

 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.

 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziója.Microsoft .NET Framework 3.5 or later.

  Megjegyzés

  A Windows PowerShell az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a System Center Operations Manager PowerShell-parancsfájlokat használó felügyeleti csomagjainak futtatásához szükséges.Windows PowerShell is required for local collection of IntelliTrace logs, and to run System Center Operations Manager management packs that use PowerShell scripts. A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziója az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a .NET-alkalmazás teljesítményének figyeléséhez szükséges.Microsoft .NET Framework 3.5 or later is required for local collection of IntelliTrace logs and .NET Application Performance Monitoring.

VirtualizációVirtualization

A Microsoft a System Center 2019 – Operations Manager Server összes funkcióját támogatja bármely olyan fizikai vagy virtuális környezetben, amely megfelel a jelen dokumentumban meghatározott minimális követelményeknek.Microsoft supports running all System Center 2019 – Operations Manager server features in any physical or virtual environment that meets the minimum requirements that are stated in this document. Az Operations Manager virtualizálási funkciójára bizonyos korlátozások vonatkoznak.There are some restrictions on virtualization functionality that is applicable to Operations Manager. Pontosabban: a Microsoft az Operations Managerrel használt virtualizációs technológiától függetlenül nem támogatja az alábbi virtualizálási funkciókat:Specifically, Microsoft does not support the use of the following virtualization functionality no matter what virtualization technology is used with Operations Manager:

 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépek nem használhatnak olyan funkciókat, amelyekben a virtuális számítógépen lévő összes tevékenység nem lesz azonnal véglegesítve a virtuális merevlemezen.Virtual computers running any Operations Manager component must not make use of any functionality where all activity on the virtual computer is not immediately committed to the virtual hard drive. Ezek közé tartozik az adott időponthoz kötött pillanatképek használata, valamint a módosítások ideiglenes virtuális merevlemezre történő írása.This includes making use of point-in-time snapshots, and writing changes to a temporary virtual hard drive.
 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépeket nem lehet szüneteltetni, vagy nem helyezhető el a "Save State" állapotba, és nem indítható újra.Virtual computers running any Operations Manager component cannot be paused or placed into a ‘save state’ status and restarted. Ezek a gépek kizárólag úgy állíthatók le és indíthatók újra, mint a fizikai számítógépek.They can only be shut down and restarted just as would be done with a physical computer.

A System Center 2016 – Operations Manager és újabb rendszerű virtuális gépeken fut Microsoft Azure ugyanúgy, mint a fizikai számítógépeken.System Center 2016 - Operations Manager and higher runs on virtual machines in Microsoft Azure just as it does on physical computer systems. Javasoljuk, hogy az Azure-ban üzemeltetett más virtuális gépek vagy erőforrások, illetve a helyszíni példányok és a számítási feladatok figyeléséhez futtassa a Microsoft Azure rendszerű virtuális gépeken az Operations Managert.We recommend running Operations Manager on Microsoft Azure virtual machines to monitor other virtual machines or resources hosted in Azure, or monitor instances and workloads hosted on-premises. Az Operations Managert a helyszínen futtatva a Microsoft Azure-virtuális gépeket és az Azure-beli egyéb erőforrásokat is figyelheti.You can also run Operations Manager on-premises and monitor Microsoft Azure virtual machines or other resources in Azure.

 • Operations Manager összetevőket futtató virtuális gépeket Azure site Recoveryhasználatával lehet replikálni egy másik virtualizált környezetbe.Virtual computers that are running Operations Manager components can be replicated to another virtualized environment by using Azure Site Recovery. Az itt említett virtualizált környezet lehet a helyszínen vagy az Azure-ban, és ez a környezet bármilyen katasztrófa miatt feladatátvételre kerülne.The virtualized environment referred here, can be either on on-premises or Azure, and it would failover to this environment on account of any disaster.
 • Ha az Operations Manager-adatbázisokat virtualizált SQL Server kiszolgáló(ko)n szeretné üzemeltetni, a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy az operatív adatbázist és az adatraktár-adatbázist közvetlenül csatlakoztatott fizikai merevlemezre, és ne virtuális merevlemezre helyezze.If the Operations Manager databases are to be hosted on virtualized SQL Server(s), for performance reasons, we recommend that you store the Operational database and data warehouse database on a directly attached physical hard drive and not on a virtual hard disk.

Támogatott együttes használati forgatókönyvekSupported coexistence

A következő táblázat felsorolja azokat a forgatókönyveket, amelyekben a Operations Manager 2019 és a Operations Manager korábbi verziói közötti együttélés támogatott.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 2019 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2016 RTM to the latest update rollup YesYes
Operations Manager 1801Operations Manager 1801 igenyes
Operations Manager 1807Operations Manager 1807 igenyes

Frissítés helybenIn-place upgrade

A System Center 2019 – Operations Manager a következő verziókról támogatja a helyben történő frissítést:System Center 2019 - Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2016System Center 2016
 • System Center 1801System Center 1801
 • System Center 1807System Center 1807

Active Directory és DNSActive Directory and DNS

Az Operations Manager a hitelesítés, a jogok kiosztása és az engedélyezés megkönnyítése érdekében integrálható az Active Directory szolgáltatással.Operations Manager integrates with Active Directory for authentication, rights assignment, and authorization. A rendszer a DNS-t használja a felügyeleti csoportban lévő támogatási szerepkörök, valamint a számítógépek, hálózati eszközök és más figyelt számítási feladatok, például webes URL-címek névfeloldásához.DNS is leveraged for name resolution of the supporting roles in the management group as well as computers, network devices, and other monitored workloads such as web URLs.

Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services

System Center Operations Manager számos szolgáltatás esetében AD DS támaszkodik, beleértve a biztonsági alapelvek, a jogosultságok kiosztása, a hitelesítés és az engedélyezés definícióját.System Center Operations Manager relies on AD DS for a number of services, including definition of security principles, rights assignment, authentication, and authorization. Számítógép- és szolgáltatásfelderítés végrehajtása során az Operation Manager lekérdezi az Active Directory tartományi szolgáltatásokat, valamint az Active Directory tartományi szolgáltatásokat használja ügynökkonfigurációs információk tárolására és terjesztésére.Operations Manager queries AD DS when performing computer and service discovery and can use AD DS for storing and distributing agent configuration information. Az Operations Manager megfelelő működéséhez, az Active Directory tartományi szolgáltatásoknak és az azt támogató DNS szolgáltatásnak kifogástalan állapotúnak kell lennie, valamint a megadott minimális konfigurációs szinten kell lennie.For Operations Manager to function properly, AD DS and its supporting service, DNS, need to be healthy and at certain minimum configuration levels. Továbbá bizonyos tartománynév-kiosztási konvenciókat is be kell tartani.In addition, certain domain naming conventions must be followed.

A tartományok névterének elnevezéseDomain space naming

Az Operations Manager felügyeleti csoportjai nem telepíthetők strukturálatlan DNS-névtérrel rendelkező Active Directory-gyökértartományba.An Operations Manager management group cannot be installed into a root Active Directory domain that has a flat DNS namespace. A gyökértartomány gyermektartományaiba azonban telepíthető a felügyeleti csoport.However, you can install the management group into child domains of the root domain. Tegyük fel, hogy rendelkezik egy „Woodgrove” DNS-nevű gyökértartománnyal.For example, you have a root domain that has a DNS name of "Woodgrove". Mivel e gyökértartomány DNS-névtere strukturálatlan, a Woodgrove tartományba nem telepíthető az Operations Manager felügyeleti csoport.Because this root domain has a flat DNS namespace, you cannot install an Operations Manager management group into the Woodgrove domain. Ha azonban a Woodgrove tartomány rendelkezik egy „National” DNS nevű gyermektartománnyal, akkor a gyermektartomány teljes tartományneve national.woodgrove. lesz.But, if the Woodgrove domain has a child domain with a DNS name of "National", the fully qualified domain name of the child domain would be national.woodgrove. További információért a Windows egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok konfigurálásáról lásd: Információ az Active Directory-tartományok konfigurálásáról egycímkés DNS-nevek használatával.For more information about configuring Windows for domains with single-label DNS names, see Information about configuring Active Directory domains by using single-label DNS names.

A tartomány működési szintjeDomain functional level

A Windows Server Active Directory több működési szintet is támogat.Windows Server Active Directory can operate at different functional levels. Ezeket a szinteket a tartományban jelenlévő tartományvezérlőkön engedélyezett Windows Server operációs rendszer verziója különbözteti meg.These levels are distinguished by the version of the Windows Server operating system that is permitted on the domain controllers present in the domain. System Center Operations Manager nem rendelkezik a tartomány működési szintjére vonatkozó követelményekkel.System Center Operations Manager does not have a domain functional level requirement.

Erdő működési szintjeForest functional level

Az erdő működési szintje – a tartomány működési szintjéhez hasonlóan – meghatározza a tartományvezérlőkön futtatható operációs rendszer szintjét az egész erdőre vonatkozóan.The forest functional level is similar to the domain functional level in that it sets a minimum domain controller operating system level across the whole forest. A szint beállítása után a régebbi verziójú operációs rendszert futtató tartományvezérlők nem léptethetők be az erdőbe.After it is set, domain controllers with down-level operating systems from lower functional levels cannot be introduced into the forest. Operations Manager nem rendelkezik az erdő működési szintjére vonatkozó követelményekkel.Operations Manager does not have a forest functional level requirement.

DNSDNS

Az AD DS támogatásához telepíteni kell a DNS szolgáltatást, és annak kifogástalan állapotúnak kell lennie.DNS must be installed and in a healthy state to support AD DS. A AD DS Operations Managerra való támaszkodás után nincsenek konkrét DNS-követelmények.Beyond the reliance of Operations Manager on AD DS, there are no specific DNS requirements.

Ez a cikk a System Center 2016 – Operations Manager általános teljesítményére és méretezhetőségére vonatkozó útmutatást ismerteti.This article describes general performance and scalability guidance for System Center 2016 - Operations Manager. A különböző számítási feladatokhoz szükséges hardver-konfigurációkat javasolja.It recommends hardware configurations for various workloads. Mivel a System Center Operations Manager rugalmas és méretezhető, az adott forgatókönyvekhez tartozó hardverkövetelmények eltérhetnek az itt bemutatott irányelvektől.Because System Center Operations Manager is built to be flexible and scalable, the hardware requirements for specific scenarios may differ from the guidelines that are presented here. Az Operations Manager egyes összetevőinek teljesítményét befolyásoló tényezőket a tervezési útmutató más fejezetei részletezik, hogy azokat is az adott követelményeknek megfelelően adaptálhassa.A discussion of the factors that affect the performance of each Operations Manager component is detailed in other sections of the planning guide so that they can be adapted to specific requirements.

Kapacitási korlátok az Operations ManagerbenCapacity limits for Operations Manager

A következő információk segítségével megismerheti a felügyeleti csoportokat támogató különböző Operations Manager-összetevők teljesítményét és méretezhetőségi jellemzőit.The following information helps you understand the performance and scalability characteristics of the various Operations Manager components supporting a management group.

Figyelt elemMonitored Item Javasolt korlátRecommended Limit
Egyidejűleg csatlakozó operatív konzolokSimultaneous Operations consoles 5050
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos felügyeleti kiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a management server 3,0003,000
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos átjárókiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a gateway server 20002,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per dedicated management server 25,00025,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per management group 100.000100,000
Átfogó ügyfélfigyelés alá tartozó számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Collective client monitored computers per management server 25002,500
Ügynökönkénti felügyeleti kiszolgálók, több felügyeleti csoportba tartozó ügynökök esetébenManagement servers per agent for multihoming 44
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Agentless-managed computers per management server 1010
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless-managed computers per management group 6060
Ügynökkel felügyelt UNIX és Linux rendszerű számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agent-managed and UNIX or Linux computers per management group 6 000 (50 megnyitott konzollal); 15 000 (25 megnyitott konzollal)6,000 (with 50 open consoles); 15,000 (with 25 open consoles)
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)UNIX or Linux computers per dedicated management server 1,0001,000
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált átjárókiszolgálónként)UNIX or Linux computers monitored per dedicated gateway server 200200
Három vagy több felügyeleti kiszolgálóból álló erőforráscsoporttal felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by a resource pool with three or more management servers 1,0001,000
Két erőforráskészlettel felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by two resource pools 20002,000
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) ügynökökAgents for Application Performance Monitoring (APM) 700700
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) alkalmazásokApplications for Application Performance Monitoring (APM) 400400
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)URLs monitored per dedicated management server 3,0003,000
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti csoportonként)URLs monitored per dedicated management group 12 00012,000
Figyelt URL-címek (ügynökönként)URLs monitored per agent 5050

Frissítési sorrendUpgrade sequence

Ha a System Center 2012 R2 Operations Manager vagy a System Center 2016-Operations Manager egy vagy több System Center-összetevővel integrált telepítését frissíti, akkor fontos, hogy a frissítést a következő sorrendben frissítse.If you are upgrading an installation of System Center 2012 R2 Operations Manager or System Center 2016 - Operations Manager that is integrated with one or more System Center components, it is important that you upgrade in the following order.

 1. Orchestrator – ha telepítve van a Operations Manager integrációs csomag a Operations Manager felügyeleti csoport automatizálását végző runbookok támogatásához.Orchestrator - if you have the Operations Manager integration pack installed to support runbooks that perform automation against your Operations Manager management group.
 2. Service Manager – ha az összekötőket úgy konfigurálta, hogy a riasztásokat és a konfigurációs elemekre vonatkozó, a Operations Manager-ból figyelt objektumok adatait importálja.Service Manager - if you configured the connectors to import alert and configuration item data of objects discovered and monitored from Operations Manager.
 3. Data Protection Manager – ha a központi konzolt úgy konfigurálta, hogy központilag kezelhesse a DPM-környezetet.Data Protection Manager - if you have configured the central console to centrally manage your DPM environment.
 4. Operations ManagerOperations Manager
 5. Virtual Machine Manager – ha a Operations Manager használatával konfigurálta az integrációt a VMM-összetevők, a virtuális gépek és a virtuálisgép-gazdagépek állapotának figyeléséhez.Virtual Machine Manager - if you have configured integration with Operations Manager to monitor the health of your VMM components, the virtual machines and virtual machine hosts.

HardverkövetelményekHardware requirements

Ezekkel az információkkal kiértékelheti, hogy a hardveres környezet készen áll-e a System Center 2016-Operations Manager és újabb verziójának telepítésére vagy frissítésére, figyelembe véve a processzorra, a MEMÓRIÁra és a lemezterületre vonatkozó minimális hardverkövetelményekat.Use this information to evaluate if your hardware environment is ready to support the installation of or upgrade to System Center 2016 - Operations Manager and higher, considering the minimum hardware requirements for processor, RAM, and disk space. Az itt található információk egy vagy több összetevő üzembe helyezése esetén egyaránt használhatók. Az Operations Manager új összetevőinek telepítéséhez elengedhetetlen infrastruktúra megtervezéséhez szükséges pontos információkért olvassa el a Méretezési segédlet az Operations Manager 2012-höz című cikket.You should use the information here whether you are deploying one or multiple components and for more specific information to help plan the amount of infrastructure needed for a new Operations Manager deployment, refer to the Operations Manager 2012 Sizing Helper.

Megjegyzés

Míg a Operations Manager 2012 méretezési segédeszköz nem lett frissítve, hogy tükrözze a Operations Manager 2016 és újabb kiadását, a megadott információ továbbra is érvényes a tervezési követelmények becsléséhez.While the Operations Manager 2012 Sizing helper has not been updated to reflect the 2016 and higher release of Operations Manager, the information provided is still valid to help you estimate for your design requirements. A UNIX/Linux számítógépeknek a Unix vagy Linux felügyelet szakaszban felügyeleti és átjárókiszolgálónként megadott száma azonban nem helyes.However, the number of UNIX/Linux computers per management and gateway server, as noted in the Unix or Linux Monitoring section is not correct. A UNIX/Linux számítógépek kiszolgálónkénti száma emelkedett és a figyelt elemek maximális számát megadó táblázatban található ennek a cikknek egy korábbi szakaszában.The number of UNIX/Linux computers per server has increased and is noted in the monitored item capacity table earlier in this article.

Operations Manager kiszolgálói szerepkörOperations Manager Server Role x64 processzor (min.)x64 Processor (min) Memória (min.)Memory (min) Lemezterület (min.)Disk space (min)
Felügyeleti kiszolgálóManagement Server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Átjárókiszolgáló legfeljebb 2000 ügynök felügyeletéreGateway Server managing up to 2000 agents 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 500 hálózati eszköz felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 500 network devices 8 magos 2,66 GHz-es processzor8-Core 2.66 GHz CPU 32 GB32 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 100 UNIX-/Linux-számítógép felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 100 UNIX/Linux computers 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 4 GB RAM4 GB RAM 10 GB10 GB
Webkonzol-kiszolgálóWeb Console server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
SQL Server Reporting Services-kiszolgálóSQL Server Reporting Services server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB

Az Operations Manager összetevőire vonatkozó szoftverkövetelményekSoftware requirements for Operations Manager components

Kiszolgálóoldali operációs rendszerServer operating system

Az alábbi Operations Manager-összetevők a Windows Server operációs rendszer következő verziót támogatják.The following versions of Windows Server operating system are supported for the following Operations Manager components.

ÖsszetevőComponent Windows Server 2012 R2 Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 Standard, Datacenter Windows Server 2016 Standard, DatacenterWindows Server 2016 Standard, Datacenter Windows Server Core 2016Windows Server Core 2016
Operations Manager felügyeleti kiszolgálóOperations Manager Management Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager ÁtjárókiszolgálóOperations Manager Gateway Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager WebkonzolOperations Manager Web Console igenyes igenyes
Operations Manager ACS-gyűjtőOperations Manager ACS Collector igenyes igenyes
Operations Manager Operatív konzolOperations Manager Operations console igenyes igenyes
Operations Manager Operatív, adattárház,Operations Manager Operational, Data Warehouse,
ACS-adatbázisACS database
igenyes igenyes igenyes
Operations Manager Jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager Reporting server igenyes igenyes

Ügyféloldali operációs rendszerClient operating system

Az Operations Manager operatív konzolja az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja az ügyfélszámítógépen.The following versions of Windows client operating system are supported for the Operations Manager Operations console.

Windows 7Windows 7 Windows 8Windows 8 Windows 8.1Windows 8.1 Windows 10Windows 10
igenyes igenyes igenyes igenyes

Microsoft Monitoring Agent operációs rendszerMicrosoft Monitoring Agent operating system

Az Operations Managerhez csatlakozó Microsoft Monitoring Agent az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja.The following versions of Windows operating system are supported for the Microsoft Monitoring Agent connecting to Operations Manager.

Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

 • Fájlrendszer: a %SYSTEMDRIVE% meghajtót NTFS fájlrendszerrel kell formázni.File system: %SYSTEMDRIVE% must be formatted with the NTFS file system.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziójaMicrosoft .NET Framework 3.5 or later

Megjegyzés

A Windows PowerShell az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a System Center Operations Manager PowerShell-parancsfájlokat használó felügyeleti csomagjainak futtatásához szükséges.Windows PowerShell is required for local collection of IntelliTrace logs, and to run System Center Operations Manager management packs that use PowerShell scripts. A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziója az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a .NET-alkalmazás teljesítményének figyeléséhez szükséges.Microsoft .NET Framework 3.5 or later is required for local collection of IntelliTrace logs and .NET Application Performance Monitoring.

Az operatív, adattárház-és ACS-naplózási adatbázis Operations ManagerOperations Manager operational, data warehouse, and ACS audit database

Felügyeleti kiszolgáló/átjárókiszolgálóManagement server/Gateway server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatások: A Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatásait engedélyezni kell a felügyeleti kiszolgálón.Windows Remote Management: Windows Remote Management must be enabled for the management server.
 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Operations Manager-konzolOperations Manager console

WebkonzolWeb console

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • Ügyfél webböngészője Silverlight-kompatibilis irányítópultokhoz: a Silverlight-kompatibilis irányítópultokkal való visszamenőleges kompatibilitás érdekében szükség van az Internet Explorer 11 és a Silverlight 5 alkalmazásra.Client web browser for Silverlight-enabled dashboards: For backwards compatibility with Silverlight-enabled dashboards, Internet Explorer 11 and Silverlight 5 is required.

  Megjegyzés

  A webkonzol nem támogatja az IE használatát kompatibilitási nézetben, ellenkező esetben üres lapot fog kapni, amikor megpróbál hozzáférni a konzolhoz.The Web console does not support running IE in Compatibility View, otherwise you will receive a blank page when attempting to access the console. A kompatibilitási nézet funkciójának kikapcsolásához tekintse meg a kompatibilitási nézet használata az Internet Explorerbencímű témakört.To turn off Compatibility View feature, please see How to use Compatibility View in Internet Explorer.

 • Ügyféloldali webböngésző a HTML5 webkonzolhoz:Client web browser for HTML5 web console:

  • Internet Explorer 11-es verzióInternet Explorer version 11
  • A Microsoft Edge 40-es és újabb verziójaMicrosoft Edge version 40 and higher
  • A Google Chrome 61-es és újabb verziójaGoogle Chrome version 61 and higher
  • A Firefox 56-es és újabb verziójaFirefox version 56 and higher
 • Internet Information Services: IIS 7.5 vagy újabb, valamint telepíteni kell az IIS-felügyeleti konzolt és a következő szerepkör-szolgáltatásokat:Internet Information Services: IIS 7.5 and later versions, with the IIS Management Console and the following role services installed:

  • Statikus tartalomStatic Content
  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
  • Könyvtár tallózásaDirectory Browsing
  • HTTP-hibákHTTP Errors
  • HTTP-naplózásHTTP Logging
  • KérésfigyelőRequest Monitor
  • Kérelmek szűréseRequest Filtering
  • Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression
  • Webkiszolgáló (IIS) támogatásaWeb Server (IIS) Support
  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility
  • ASP.NET (a ASP.NET 3,5-es és 4,5-es vagy újabb verzióira is szükség van.)ASP.NET (both the 3.5 and 4.5 or higher versions of ASP.NET are required.)
  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • A webkonzolhoz kijelölt webhely: HTTP- vagy HTTPS-kötés beállítása szükséges.Selected website for web console: Requires a configured http or https binding.

 • A System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint-irányítópult-megjelenítő kijelzője a SharePoint 2010-es és 2013-as verziójában élvez támogatást.The System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint Dashboard Viewer Web Part is supported on SharePoint 2010 and SharePoint 2013. A Microsoft 365 a SharePointban azonban nem támogatott.However, it is not supported on SharePoint in Microsoft 365.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Megjegyzés

A webkonzol telepítése megköveteli, hogy az IIS ISAPI-és CGI-korlátozásai engedélyezve legyenek a 4. asp.net.Installation of the web console requires that ISAPI and CGI Restrictions in IIS are enabled for ASP.NET 4. Ennek engedélyezéséhez jelölje ki a webkiszolgálót az IIS-kezelőben, majd kattintson duplán az ISAPI-és CGI-korlátozások elemre.To enable this, select the web server in IIS Manager, and then double-click ISAPI and CGI Restrictions. Válassza az ASP.NET v4.0.30319 elemet, majd kattintson az Engedélyezés gombra.Select ASP.NET v4.0.30319, and then click Allow.

Operations Manager jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager reporting server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • A Microsoft SQL Serverrel kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server: See SQL Server Requirements.

 • Távoli beállításszolgáltatás: engedélyezni kell, és el kell indítani.Remote Registry Service: Must be enabled and started.

 • A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatással kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server Reporting Services: See SQL Server Requirements.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager és újabb verzió csak natív módban támogatja a SQL Server Reporting Servicest; Ne használja a SharePoint-integrált módot.System Center 2016 – Operations Manager and higher supports SQL Server Reporting Services in native mode only; do not use SharePoint integrated mode.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

VirtualizációVirtualization

A Microsoft az összes System Center 2016 – Operations Manager és újabb kiszolgálói szolgáltatást támogatja minden olyan fizikai vagy virtuális környezetben, amely megfelel a jelen dokumentumban meghatározott minimális követelményeknek.Microsoft supports running all System Center 2016 – Operations Manager and higher server features in any physical or virtual environment that meets the minimum requirements that are stated in this document. Az Operations Manager virtualizálási funkciójára bizonyos korlátozások vonatkoznak.There are some restrictions on virtualization functionality that is applicable to Operations Manager. Pontosabban: a Microsoft az Operations Managerrel használt virtualizációs technológiától függetlenül nem támogatja az alábbi virtualizálási funkciókat:Specifically, Microsoft does not support the use of the following virtualization functionality no matter what virtualization technology is used with Operations Manager:

 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépek nem használhatnak olyan funkciókat, amelyekben a virtuális számítógépen lévő összes tevékenység nem lesz azonnal véglegesítve a virtuális merevlemezen.Virtual computers running any Operations Manager component must not make use of any functionality where all activity on the virtual computer is not immediately committed to the virtual hard drive. Ezek közé tartozik az adott időponthoz kötött pillanatképek használata, valamint a módosítások ideiglenes virtuális merevlemezre történő írása.This includes making use of point-in-time snapshots, and writing changes to a temporary virtual hard drive.
 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépeket nem lehet szüneteltetni, vagy nem helyezhető el a "Save State" állapotba, és nem indítható újra.Virtual computers running any Operations Manager component cannot be paused or placed into a ‘save state’ status and restarted. Ezek a gépek kizárólag úgy állíthatók le és indíthatók újra, mint a fizikai számítógépek.They can only be shut down and restarted just as would be done with a physical computer.

A System Center 2016 – Operations Manager és újabb rendszerű virtuális gépeken fut Microsoft Azure ugyanúgy, mint a fizikai számítógépeken.System Center 2016 - Operations Manager and higher runs on virtual machines in Microsoft Azure just as it does on physical computer systems. Javasoljuk, hogy az Azure-ban üzemeltetett más virtuális gépek vagy erőforrások, illetve a helyszíni példányok és a számítási feladatok figyeléséhez futtassa a Microsoft Azure rendszerű virtuális gépeken az Operations Managert.We recommend running Operations Manager on Microsoft Azure virtual machines to monitor other virtual machines or resources hosted in Azure, or monitor instances and workloads hosted on-premises. Az Operations Managert a helyszínen futtatva a Microsoft Azure-virtuális gépeket és az Azure-beli egyéb erőforrásokat is figyelheti.You can also run Operations Manager on-premises and monitor Microsoft Azure virtual machines or other resources in Azure.

 • Operations Manager összetevőket futtató virtuális gépeket Azure site Recoveryhasználatával lehet replikálni egy másik virtualizált környezetbe.Virtual computers that are running Operations Manager components can be replicated to another virtualized environment by using Azure Site Recovery. Az itt említett virtualizált környezet lehet a helyszínen vagy az Azure-ban, és ez a környezet bármilyen katasztrófa miatt feladatátvételre kerülne.The virtualized environment referred here, can be either on on-premises or Azure, and it would failover to this environment on account of any disaster.
 • Ha az Operations Manager-adatbázisokat virtualizált SQL Server kiszolgáló(ko)n szeretné üzemeltetni, a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy az operatív adatbázist és az adatraktár-adatbázist közvetlenül csatlakoztatott fizikai merevlemezre, és ne virtuális merevlemezre helyezze.If the Operations Manager databases are to be hosted on virtualized SQL Server(s), for performance reasons, we recommend that you store the Operational database and data warehouse database on a directly attached physical hard drive and not on a virtual hard disk.

Támogatott együttes használati forgatókönyvekSupported coexistence

Az alábbi táblázat azokat a forgatókönyveket írja le, amelyek keretében támogatott az Operations Manager 2016 és az Operations Manager korábbi verzióinak együttes használata.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 2016 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2012 R2Operations Manager 2012 R2 YesYes

A következő táblázat felsorolja azokat a forgatókönyveket, amelyekben a Operations Manager 1801 és a Operations Manager korábbi verziói közötti együttélés támogatott.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 1801 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2016 RTM to the latest update rollup YesYes
Operations Manager 2012 R2 a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2012 R2 to the latest update rollup YesYes

Frissítés helybenIn-place upgrade

A System Center 2016 – Operations Manager az alábbi verziókról támogatja a helyben végzett verzióváltást:System Center 2016 - Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2016 Technical Preview 5 – Operations ManagerSystem Center 2016 Technical Preview 5 - Operations Manager
 • System Center 2012 R2 Operations Manager a 9. kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 Operations Manager with Update Rollup 9

A System Center Operations Manager a következő verziókról támogatja a helyben történő frissítést:System Center Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2012 R2 UR12 a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2012 R2 UR12 to the latest update rollup
 • System Center 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2016 RTM to the latest update rollup

Active Directory és DNSActive Directory and DNS

Az Operations Manager a hitelesítés, a jogok kiosztása és az engedélyezés megkönnyítése érdekében integrálható az Active Directory szolgáltatással.Operations Manager integrates with Active Directory for authentication, rights assignment, and authorization. A rendszer a DNS-t használja a felügyeleti csoportban lévő támogatási szerepkörök, valamint a számítógépek, hálózati eszközök és más figyelt számítási feladatok, például webes URL-címek névfeloldásához.DNS is leveraged for name resolution of the supporting roles in the management group as well as computers, network devices, and other monitored workloads such as web URLs.

Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services

System Center Operations Manager számos szolgáltatás esetében AD DS támaszkodik, beleértve a biztonsági alapelvek, a jogosultságok kiosztása, a hitelesítés és az engedélyezés definícióját.System Center Operations Manager relies on AD DS for a number of services, including definition of security principles, rights assignment, authentication, and authorization. Számítógép- és szolgáltatásfelderítés végrehajtása során az Operation Manager lekérdezi az Active Directory tartományi szolgáltatásokat, valamint az Active Directory tartományi szolgáltatásokat használja ügynökkonfigurációs információk tárolására és terjesztésére.Operations Manager queries AD DS when performing computer and service discovery and can use AD DS for storing and distributing agent configuration information. Az Operations Manager megfelelő működéséhez, az Active Directory tartományi szolgáltatásoknak és az azt támogató DNS szolgáltatásnak kifogástalan állapotúnak kell lennie, valamint a megadott minimális konfigurációs szinten kell lennie.For Operations Manager to function properly, AD DS and its supporting service, DNS, need to be healthy and at certain minimum configuration levels. Továbbá bizonyos tartománynév-kiosztási konvenciókat is be kell tartani.In addition, certain domain naming conventions must be followed.

A tartományok névterének elnevezéseDomain space naming

Az Operations Manager felügyeleti csoportjai nem telepíthetők strukturálatlan DNS-névtérrel rendelkező Active Directory-gyökértartományba.An Operations Manager management group cannot be installed into a root Active Directory domain that has a flat DNS namespace. A gyökértartomány gyermektartományaiba azonban telepíthető a felügyeleti csoport.However, you can install the management group into child domains of the root domain. Tegyük fel, hogy rendelkezik egy „Woodgrove” DNS-nevű gyökértartománnyal.For example, you have a root domain that has a DNS name of "Woodgrove". Mivel e gyökértartomány DNS-névtere strukturálatlan, a Woodgrove tartományba nem telepíthető az Operations Manager felügyeleti csoport.Because this root domain has a flat DNS namespace, you cannot install an Operations Manager management group into the Woodgrove domain. Ha azonban a Woodgrove tartomány rendelkezik egy „National” DNS nevű gyermektartománnyal, akkor a gyermektartomány teljes tartományneve national.woodgrove. lesz.But, if the Woodgrove domain has a child domain with a DNS name of "National", the fully qualified domain name of the child domain would be national.woodgrove. További információért a Windows egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok konfigurálásáról lásd: Információ az Active Directory-tartományok konfigurálásáról egycímkés DNS-nevek használatával.For more information about configuring Windows for domains with single-label DNS names, see Information about configuring Active Directory domains by using single-label DNS names.

A tartomány működési szintjeDomain functional level

A Windows Server Active Directory több működési szintet is támogat.Windows Server Active Directory can operate at different functional levels. Ezeket a szinteket a tartományban jelenlévő tartományvezérlőkön engedélyezett Windows Server operációs rendszer verziója különbözteti meg.These levels are distinguished by the version of the Windows Server operating system that is permitted on the domain controllers present in the domain. System Center Operations Manager nem rendelkezik a tartomány működési szintjére vonatkozó követelményekkel.System Center Operations Manager does not have a domain functional level requirement.

Erdő működési szintjeForest functional level

Az erdő működési szintje – a tartomány működési szintjéhez hasonlóan – meghatározza a tartományvezérlőkön futtatható operációs rendszer szintjét az egész erdőre vonatkozóan.The forest functional level is similar to the domain functional level in that it sets a minimum domain controller operating system level across the whole forest. A szint beállítása után a régebbi verziójú operációs rendszert futtató tartományvezérlők nem léptethetők be az erdőbe.After it is set, domain controllers with down-level operating systems from lower functional levels cannot be introduced into the forest. Operations Manager nem rendelkezik az erdő működési szintjére vonatkozó követelményekkel.Operations Manager does not have a forest functional level requirement.

DNSDNS

Az AD DS támogatásához telepíteni kell a DNS szolgáltatást, és annak kifogástalan állapotúnak kell lennie.DNS must be installed and in a healthy state to support AD DS. A AD DS Operations Managerra való támaszkodás után nincsenek konkrét DNS-követelmények.Beyond the reliance of Operations Manager on AD DS, there are no specific DNS requirements.

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Ez a cikk a System Center 1801 – Operations Manager általános teljesítményére és méretezhetőségére vonatkozó útmutatást ismerteti.This article describes general performance and scalability guidance for System Center 1801 - Operations Manager. A különböző számítási feladatokhoz szükséges hardver-konfigurációkat javasolja.It recommends hardware configurations for various workloads. Mivel a System Center Operations Manager rugalmas és méretezhető, az adott forgatókönyvekhez tartozó hardverkövetelmények eltérhetnek az itt bemutatott irányelvektől.Because System Center Operations Manager is built to be flexible and scalable, the hardware requirements for specific scenarios may differ from the guidelines that are presented here. Az Operations Manager egyes összetevőinek teljesítményét befolyásoló tényezőket a tervezési útmutató más fejezetei részletezik, hogy azokat is az adott követelményeknek megfelelően adaptálhassa.A discussion of the factors that affect the performance of each Operations Manager component is detailed in other sections of the planning guide so that they can be adapted to specific requirements.

Kapacitási korlátok az Operations ManagerbenCapacity limits for Operations Manager

A következő információk segítségével megismerheti a felügyeleti csoportokat támogató különböző Operations Manager-összetevők teljesítményét és méretezhetőségi jellemzőit.The following information helps you understand the performance and scalability characteristics of the various Operations Manager components supporting a management group.

Figyelt elemMonitored Item Javasolt korlátRecommended Limit
Egyidejűleg csatlakozó operatív konzolokSimultaneous Operations consoles 5050
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos felügyeleti kiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a management server 3,0003,000
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos átjárókiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a gateway server 20002,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per dedicated management server 25,00025,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per management group 100.000100,000
Átfogó ügyfélfigyelés alá tartozó számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Collective client monitored computers per management server 25002,500
Ügynökönkénti felügyeleti kiszolgálók, több felügyeleti csoportba tartozó ügynökök esetébenManagement servers per agent for multihoming 44
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Agentless-managed computers per management server 1010
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless-managed computers per management group 6060
Ügynökkel felügyelt UNIX és Linux rendszerű számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agent-managed and UNIX or Linux computers per management group 6 000 (50 megnyitott konzollal); 15 000 (25 megnyitott konzollal)6,000 (with 50 open consoles); 15,000 (with 25 open consoles)
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)UNIX or Linux computers per dedicated management server 1,0001,000
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált átjárókiszolgálónként)UNIX or Linux computers monitored per dedicated gateway server 200200
Három vagy több felügyeleti kiszolgálóból álló erőforráscsoporttal felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by a resource pool with three or more management servers 1,0001,000
Két erőforráskészlettel felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by two resource pools 20002,000
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) ügynökökAgents for Application Performance Monitoring (APM) 700700
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) alkalmazásokApplications for Application Performance Monitoring (APM) 400400
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)URLs monitored per dedicated management server 3,0003,000
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti csoportonként)URLs monitored per dedicated management group 12 00012,000
Figyelt URL-címek (ügynökönként)URLs monitored per agent 5050

Frissítési sorrendUpgrade sequence

Ha a System Center 2012 R2 Operations Manager vagy a System Center 2016-Operations Manager egy vagy több System Center-összetevővel integrált telepítését frissíti, akkor fontos, hogy a frissítést a következő sorrendben frissítse.If you are upgrading an installation of System Center 2012 R2 Operations Manager or System Center 2016 - Operations Manager that is integrated with one or more System Center components, it is important that you upgrade in the following order.

 1. Orchestrator – ha telepítve van a Operations Manager integrációs csomag a Operations Manager felügyeleti csoport automatizálását végző runbookok támogatásához.Orchestrator - if you have the Operations Manager integration pack installed to support runbooks that perform automation against your Operations Manager management group.
 2. Service Manager – ha az összekötőket úgy konfigurálta, hogy a riasztásokat és a konfigurációs elemekre vonatkozó, a Operations Manager-ból figyelt objektumok adatait importálja.Service Manager - if you configured the connectors to import alert and configuration item data of objects discovered and monitored from Operations Manager.
 3. Data Protection Manager – ha a központi konzolt úgy konfigurálta, hogy központilag kezelhesse a DPM-környezetet.Data Protection Manager - if you have configured the central console to centrally manage your DPM environment.
 4. Operations ManagerOperations Manager
 5. Virtual Machine Manager – ha a Operations Manager használatával konfigurálta az integrációt a VMM-összetevők, a virtuális gépek és a virtuálisgép-gazdagépek állapotának figyeléséhez.Virtual Machine Manager - if you have configured integration with Operations Manager to monitor the health of your VMM components, the virtual machines and virtual machine hosts.

HardverkövetelményekHardware requirements

Ezekkel az információkkal kiértékelheti, hogy a hardveres környezet készen áll-e a System Center 2016-Operations Manager és újabb verziójának telepítésére vagy frissítésére, figyelembe véve a processzorra, a MEMÓRIÁra és a lemezterületre vonatkozó minimális hardverkövetelményekat.Use this information to evaluate if your hardware environment is ready to support the installation of or upgrade to System Center 2016 - Operations Manager and higher, considering the minimum hardware requirements for processor, RAM, and disk space. Az itt található információk egy vagy több összetevő üzembe helyezése esetén egyaránt használhatók. Az Operations Manager új összetevőinek telepítéséhez elengedhetetlen infrastruktúra megtervezéséhez szükséges pontos információkért olvassa el a Méretezési segédlet az Operations Manager 2012-höz című cikket.You should use the information here whether you are deploying one or multiple components and for more specific information to help plan the amount of infrastructure needed for a new Operations Manager deployment, refer to the Operations Manager 2012 Sizing Helper.

Megjegyzés

Míg a Operations Manager 2012 méretezési segédeszköz nem lett frissítve, hogy tükrözze a Operations Manager 2016 és újabb kiadását, a megadott információ továbbra is érvényes a tervezési követelmények becsléséhez.While the Operations Manager 2012 Sizing helper has not been updated to reflect the 2016 and higher release of Operations Manager, the information provided is still valid to help you estimate for your design requirements. A UNIX/Linux számítógépeknek a Unix vagy Linux felügyelet szakaszban felügyeleti és átjárókiszolgálónként megadott száma azonban nem helyes.However, the number of UNIX/Linux computers per management and gateway server, as noted in the Unix or Linux Monitoring section is not correct. A UNIX/Linux számítógépek kiszolgálónkénti száma emelkedett és a figyelt elemek maximális számát megadó táblázatban található ennek a cikknek egy korábbi szakaszában.The number of UNIX/Linux computers per server has increased and is noted in the monitored item capacity table earlier in this article.

Operations Manager kiszolgálói szerepkörOperations Manager Server Role x64 processzor (min.)x64 Processor (min) Memória (min.)Memory (min) Lemezterület (min.)Disk space (min)
Felügyeleti kiszolgálóManagement Server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Átjárókiszolgáló legfeljebb 2000 ügynök felügyeletéreGateway Server managing up to 2000 agents 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 500 hálózati eszköz felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 500 network devices 8 magos 2,66 GHz-es processzor8-Core 2.66 GHz CPU 32 GB32 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 100 UNIX-/Linux-számítógép felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 100 UNIX/Linux computers 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 4 GB RAM4 GB RAM 10 GB10 GB
Webkonzol-kiszolgálóWeb Console server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
SQL Server Reporting Services-kiszolgálóSQL Server Reporting Services server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB

Az Operations Manager összetevőire vonatkozó szoftverkövetelményekSoftware requirements for Operations Manager components

Kiszolgálóoldali operációs rendszerServer operating system

Az alábbi Operations Manager-összetevők a Windows Server operációs rendszer következő verziót támogatják.The following versions of Windows Server operating system are supported for the following Operations Manager components.

ÖsszetevőComponent Windows Server 2012 R2 Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 Standard, Datacenter Windows Server 2016 Standard, DatacenterWindows Server 2016 Standard, Datacenter Windows Server Core 2016Windows Server Core 2016
Operations Manager felügyeleti kiszolgálóOperations Manager Management Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager ÁtjárókiszolgálóOperations Manager Gateway Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager WebkonzolOperations Manager Web Console igenyes igenyes
Operations Manager ACS-gyűjtőOperations Manager ACS Collector igenyes igenyes
Operations Manager Operatív konzolOperations Manager Operations console igenyes igenyes
Operations Manager Operatív, adattárház,Operations Manager Operational, Data Warehouse,
ACS-adatbázisACS database
igenyes igenyes igenyes
Operations Manager Jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager Reporting server igenyes igenyes

Ügyféloldali operációs rendszerClient operating system

Az Operations Manager operatív konzolja az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja az ügyfélszámítógépen.The following versions of Windows client operating system are supported for the Operations Manager Operations console.

Windows 7Windows 7 Windows 8Windows 8 Windows 8.1Windows 8.1 Windows 10Windows 10
igenyes igenyes igenyes igenyes

Microsoft Monitoring Agent operációs rendszerMicrosoft Monitoring Agent operating system

Az Operations Managerhez csatlakozó Microsoft Monitoring Agent az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja.The following versions of Windows operating system are supported for the Microsoft Monitoring Agent connecting to Operations Manager.

Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

 • Fájlrendszer: a %SYSTEMDRIVE% meghajtót NTFS fájlrendszerrel kell formázni.File system: %SYSTEMDRIVE% must be formatted with the NTFS file system.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziójaMicrosoft .NET Framework 3.5 or later

Megjegyzés

A Windows PowerShell az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a System Center Operations Manager PowerShell-parancsfájlokat használó felügyeleti csomagjainak futtatásához szükséges.Windows PowerShell is required for local collection of IntelliTrace logs, and to run System Center Operations Manager management packs that use PowerShell scripts. A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziója az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a .NET-alkalmazás teljesítményének figyeléséhez szükséges.Microsoft .NET Framework 3.5 or later is required for local collection of IntelliTrace logs and .NET Application Performance Monitoring.

Az operatív, adattárház-és ACS-naplózási adatbázis Operations ManagerOperations Manager operational, data warehouse, and ACS audit database

Felügyeleti kiszolgáló/átjárókiszolgálóManagement server/Gateway server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatások: A Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatásait engedélyezni kell a felügyeleti kiszolgálón.Windows Remote Management: Windows Remote Management must be enabled for the management server.
 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Operations Manager-konzolOperations Manager console

WebkonzolWeb console

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • Ügyfél webböngészője Silverlight-kompatibilis irányítópultokhoz: a Silverlight-kompatibilis irányítópultokkal való visszamenőleges kompatibilitás érdekében szükség van az Internet Explorer 11 és a Silverlight 5 alkalmazásra.Client web browser for Silverlight-enabled dashboards: For backwards compatibility with Silverlight-enabled dashboards, Internet Explorer 11 and Silverlight 5 is required.

  Megjegyzés

  A webkonzol nem támogatja az IE használatát kompatibilitási nézetben, ellenkező esetben üres lapot fog kapni, amikor megpróbál hozzáférni a konzolhoz.The Web console does not support running IE in Compatibility View, otherwise you will receive a blank page when attempting to access the console. A kompatibilitási nézet funkciójának kikapcsolásához tekintse meg a kompatibilitási nézet használata az Internet Explorerbencímű témakört.To turn off Compatibility View feature, please see How to use Compatibility View in Internet Explorer.

 • Ügyféloldali webböngésző a HTML5 webkonzolhoz:Client web browser for HTML5 web console:

  • Internet Explorer 11-es verzióInternet Explorer version 11
  • A Microsoft Edge 40-es és újabb verziójaMicrosoft Edge version 40 and higher
  • A Google Chrome 61-es és újabb verziójaGoogle Chrome version 61 and higher
  • A Firefox 56-es és újabb verziójaFirefox version 56 and higher
 • Internet Information Services: IIS 7.5 vagy újabb, valamint telepíteni kell az IIS-felügyeleti konzolt és a következő szerepkör-szolgáltatásokat:Internet Information Services: IIS 7.5 and later versions, with the IIS Management Console and the following role services installed:

  • Statikus tartalomStatic Content
  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
  • Könyvtár tallózásaDirectory Browsing
  • HTTP-hibákHTTP Errors
  • HTTP-naplózásHTTP Logging
  • KérésfigyelőRequest Monitor
  • Kérelmek szűréseRequest Filtering
  • Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression
  • Webkiszolgáló (IIS) támogatásaWeb Server (IIS) Support
  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility
  • ASP.NET (a ASP.NET 3,5-es és 4,5-es vagy újabb verzióira is szükség van.)ASP.NET (both the 3.5 and 4.5 or higher versions of ASP.NET are required.)
  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • A webkonzolhoz kijelölt webhely: HTTP- vagy HTTPS-kötés beállítása szükséges.Selected website for web console: Requires a configured http or https binding.

 • A System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint-irányítópult-megjelenítő kijelzője a SharePoint 2010-es és 2013-as verziójában élvez támogatást.The System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint Dashboard Viewer Web Part is supported on SharePoint 2010 and SharePoint 2013. A Microsoft 365 a SharePointban azonban nem támogatott.However, it is not supported on SharePoint in Microsoft 365.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Megjegyzés

A webkonzol telepítése megköveteli, hogy az IIS ISAPI-és CGI-korlátozásai engedélyezve legyenek a 4. asp.net.Installation of the web console requires that ISAPI and CGI Restrictions in IIS are enabled for ASP.NET 4. Ennek engedélyezéséhez jelölje ki a webkiszolgálót az IIS-kezelőben, majd kattintson duplán az ISAPI-és CGI-korlátozások elemre.To enable this, select the web server in IIS Manager, and then double-click ISAPI and CGI Restrictions. Válassza az ASP.NET v4.0.30319 elemet, majd kattintson az Engedélyezés gombra.Select ASP.NET v4.0.30319, and then click Allow.

Operations Manager jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager reporting server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • A Microsoft SQL Serverrel kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server: See SQL Server Requirements.

 • Távoli beállításszolgáltatás: engedélyezni kell, és el kell indítani.Remote Registry Service: Must be enabled and started.

 • A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatással kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server Reporting Services: See SQL Server Requirements.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager és újabb verzió csak natív módban támogatja a SQL Server Reporting Servicest; Ne használja a SharePoint-integrált módot.System Center 2016 – Operations Manager and higher supports SQL Server Reporting Services in native mode only; do not use SharePoint integrated mode.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

VirtualizációVirtualization

A Microsoft az összes System Center 2016 – Operations Manager és újabb kiszolgálói szolgáltatást támogatja minden olyan fizikai vagy virtuális környezetben, amely megfelel a jelen dokumentumban meghatározott minimális követelményeknek.Microsoft supports running all System Center 2016 – Operations Manager and higher server features in any physical or virtual environment that meets the minimum requirements that are stated in this document. Az Operations Manager virtualizálási funkciójára bizonyos korlátozások vonatkoznak.There are some restrictions on virtualization functionality that is applicable to Operations Manager. Pontosabban: a Microsoft az Operations Managerrel használt virtualizációs technológiától függetlenül nem támogatja az alábbi virtualizálási funkciókat:Specifically, Microsoft does not support the use of the following virtualization functionality no matter what virtualization technology is used with Operations Manager:

 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépek nem használhatnak olyan funkciókat, amelyekben a virtuális számítógépen lévő összes tevékenység nem lesz azonnal véglegesítve a virtuális merevlemezen.Virtual computers running any Operations Manager component must not make use of any functionality where all activity on the virtual computer is not immediately committed to the virtual hard drive. Ezek közé tartozik az adott időponthoz kötött pillanatképek használata, valamint a módosítások ideiglenes virtuális merevlemezre történő írása.This includes making use of point-in-time snapshots, and writing changes to a temporary virtual hard drive.
 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépeket nem lehet szüneteltetni, vagy nem helyezhető el a "Save State" állapotba, és nem indítható újra.Virtual computers running any Operations Manager component cannot be paused or placed into a ‘save state’ status and restarted. Ezek a gépek kizárólag úgy állíthatók le és indíthatók újra, mint a fizikai számítógépek.They can only be shut down and restarted just as would be done with a physical computer.

A System Center 2016 – Operations Manager és újabb rendszerű virtuális gépeken fut Microsoft Azure ugyanúgy, mint a fizikai számítógépeken.System Center 2016 - Operations Manager and higher runs on virtual machines in Microsoft Azure just as it does on physical computer systems. Javasoljuk, hogy az Azure-ban üzemeltetett más virtuális gépek vagy erőforrások, illetve a helyszíni példányok és a számítási feladatok figyeléséhez futtassa a Microsoft Azure rendszerű virtuális gépeken az Operations Managert.We recommend running Operations Manager on Microsoft Azure virtual machines to monitor other virtual machines or resources hosted in Azure, or monitor instances and workloads hosted on-premises. Az Operations Managert a helyszínen futtatva a Microsoft Azure-virtuális gépeket és az Azure-beli egyéb erőforrásokat is figyelheti.You can also run Operations Manager on-premises and monitor Microsoft Azure virtual machines or other resources in Azure.

 • Operations Manager összetevőket futtató virtuális gépeket Azure site Recoveryhasználatával lehet replikálni egy másik virtualizált környezetbe.Virtual computers that are running Operations Manager components can be replicated to another virtualized environment by using Azure Site Recovery. Az itt említett virtualizált környezet lehet a helyszínen vagy az Azure-ban, és ez a környezet bármilyen katasztrófa miatt feladatátvételre kerülne.The virtualized environment referred here, can be either on on-premises or Azure, and it would failover to this environment on account of any disaster.
 • Ha az Operations Manager-adatbázisokat virtualizált SQL Server kiszolgáló(ko)n szeretné üzemeltetni, a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy az operatív adatbázist és az adatraktár-adatbázist közvetlenül csatlakoztatott fizikai merevlemezre, és ne virtuális merevlemezre helyezze.If the Operations Manager databases are to be hosted on virtualized SQL Server(s), for performance reasons, we recommend that you store the Operational database and data warehouse database on a directly attached physical hard drive and not on a virtual hard disk.

Támogatott együttes használati forgatókönyvekSupported coexistence

Az alábbi táblázat azokat a forgatókönyveket írja le, amelyek keretében támogatott az Operations Manager 2016 és az Operations Manager korábbi verzióinak együttes használata.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 2016 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2012 R2Operations Manager 2012 R2 YesYes

A következő táblázat felsorolja azokat a forgatókönyveket, amelyekben a Operations Manager 1801 és a Operations Manager korábbi verziói közötti együttélés támogatott.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 1801 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2016 RTM to the latest update rollup YesYes
Operations Manager 2012 R2 a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2012 R2 to the latest update rollup YesYes

Frissítés helybenIn-place upgrade

A System Center 2016 – Operations Manager az alábbi verziókról támogatja a helyben végzett verzióváltást:System Center 2016 - Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2016 Technical Preview 5 – Operations ManagerSystem Center 2016 Technical Preview 5 - Operations Manager
 • System Center 2012 R2 Operations Manager a 9. kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 Operations Manager with Update Rollup 9

A System Center Operations Manager a következő verziókról támogatja a helyben történő frissítést:System Center Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2012 R2 UR12 a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2012 R2 UR12 to the latest update rollup
 • System Center 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2016 RTM to the latest update rollup

Active Directory és DNSActive Directory and DNS

Az Operations Manager a hitelesítés, a jogok kiosztása és az engedélyezés megkönnyítése érdekében integrálható az Active Directory szolgáltatással.Operations Manager integrates with Active Directory for authentication, rights assignment, and authorization. A rendszer a DNS-t használja a felügyeleti csoportban lévő támogatási szerepkörök, valamint a számítógépek, hálózati eszközök és más figyelt számítási feladatok, például webes URL-címek névfeloldásához.DNS is leveraged for name resolution of the supporting roles in the management group as well as computers, network devices, and other monitored workloads such as web URLs.

Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services

System Center Operations Manager számos szolgáltatás esetében AD DS támaszkodik, beleértve a biztonsági alapelvek, a jogosultságok kiosztása, a hitelesítés és az engedélyezés definícióját.System Center Operations Manager relies on AD DS for a number of services, including definition of security principles, rights assignment, authentication, and authorization. Számítógép- és szolgáltatásfelderítés végrehajtása során az Operation Manager lekérdezi az Active Directory tartományi szolgáltatásokat, valamint az Active Directory tartományi szolgáltatásokat használja ügynökkonfigurációs információk tárolására és terjesztésére.Operations Manager queries AD DS when performing computer and service discovery and can use AD DS for storing and distributing agent configuration information. Az Operations Manager megfelelő működéséhez, az Active Directory tartományi szolgáltatásoknak és az azt támogató DNS szolgáltatásnak kifogástalan állapotúnak kell lennie, valamint a megadott minimális konfigurációs szinten kell lennie.For Operations Manager to function properly, AD DS and its supporting service, DNS, need to be healthy and at certain minimum configuration levels. Továbbá bizonyos tartománynév-kiosztási konvenciókat is be kell tartani.In addition, certain domain naming conventions must be followed.

A tartományok névterének elnevezéseDomain space naming

Az Operations Manager felügyeleti csoportjai nem telepíthetők strukturálatlan DNS-névtérrel rendelkező Active Directory-gyökértartományba.An Operations Manager management group cannot be installed into a root Active Directory domain that has a flat DNS namespace. A gyökértartomány gyermektartományaiba azonban telepíthető a felügyeleti csoport.However, you can install the management group into child domains of the root domain. Tegyük fel, hogy rendelkezik egy „Woodgrove” DNS-nevű gyökértartománnyal.For example, you have a root domain that has a DNS name of "Woodgrove". Mivel e gyökértartomány DNS-névtere strukturálatlan, a Woodgrove tartományba nem telepíthető az Operations Manager felügyeleti csoport.Because this root domain has a flat DNS namespace, you cannot install an Operations Manager management group into the Woodgrove domain. Ha azonban a Woodgrove tartomány rendelkezik egy „National” DNS nevű gyermektartománnyal, akkor a gyermektartomány teljes tartományneve national.woodgrove. lesz.But, if the Woodgrove domain has a child domain with a DNS name of "National", the fully qualified domain name of the child domain would be national.woodgrove. További információért a Windows egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok konfigurálásáról lásd: Információ az Active Directory-tartományok konfigurálásáról egycímkés DNS-nevek használatával.For more information about configuring Windows for domains with single-label DNS names, see Information about configuring Active Directory domains by using single-label DNS names.

A tartomány működési szintjeDomain functional level

A Windows Server Active Directory több működési szintet is támogat.Windows Server Active Directory can operate at different functional levels. Ezeket a szinteket a tartományban jelenlévő tartományvezérlőkön engedélyezett Windows Server operációs rendszer verziója különbözteti meg.These levels are distinguished by the version of the Windows Server operating system that is permitted on the domain controllers present in the domain. System Center Operations Manager nem rendelkezik a tartomány működési szintjére vonatkozó követelményekkel.System Center Operations Manager does not have a domain functional level requirement.

Erdő működési szintjeForest functional level

Az erdő működési szintje – a tartomány működési szintjéhez hasonlóan – meghatározza a tartományvezérlőkön futtatható operációs rendszer szintjét az egész erdőre vonatkozóan.The forest functional level is similar to the domain functional level in that it sets a minimum domain controller operating system level across the whole forest. A szint beállítása után a régebbi verziójú operációs rendszert futtató tartományvezérlők nem léptethetők be az erdőbe.After it is set, domain controllers with down-level operating systems from lower functional levels cannot be introduced into the forest. Operations Manager nem rendelkezik az erdő működési szintjére vonatkozó követelményekkel.Operations Manager does not have a forest functional level requirement.

DNSDNS

Az AD DS támogatásához telepíteni kell a DNS szolgáltatást, és annak kifogástalan állapotúnak kell lennie.DNS must be installed and in a healthy state to support AD DS. A AD DS Operations Managerra való támaszkodás után nincsenek konkrét DNS-követelmények.Beyond the reliance of Operations Manager on AD DS, there are no specific DNS requirements.

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Ez a cikk a System Center 1807 – Operations Manager általános teljesítményére és méretezhetőségére vonatkozó útmutatást ismerteti.This article describes general performance and scalability guidance for System Center 1807 - Operations Manager. A különböző számítási feladatokhoz szükséges hardver-konfigurációkat javasolja.It recommends hardware configurations for various workloads. Mivel a System Center Operations Manager rugalmas és méretezhető, az adott forgatókönyvekhez tartozó hardverkövetelmények eltérhetnek az itt bemutatott irányelvektől.Because System Center Operations Manager is built to be flexible and scalable, the hardware requirements for specific scenarios may differ from the guidelines that are presented here. Az Operations Manager egyes összetevőinek teljesítményét befolyásoló tényezőket a tervezési útmutató más fejezetei részletezik, hogy azokat is az adott követelményeknek megfelelően adaptálhassa.A discussion of the factors that affect the performance of each Operations Manager component is detailed in other sections of the planning guide so that they can be adapted to specific requirements.

Megjegyzés

a Operations Manager 1807-re való frissítéshez telepítenie kell a Operations Manager 1801-es verzióját.you must install Operations Manager 1801 in order to upgrade to Operations Manager 1807. A rendszerkövetelmények változatlanok maradnak a 1801-es és a 1807-os Operations Manager.The system requirements remain the same for 1801 and 1807 Operations Manager.

Kapacitási korlátok az Operations ManagerbenCapacity limits for Operations Manager

A következő információk segítségével megismerheti a felügyeleti csoportokat támogató különböző Operations Manager-összetevők teljesítményét és méretezhetőségi jellemzőit.The following information helps you understand the performance and scalability characteristics of the various Operations Manager components supporting a management group.

Figyelt elemMonitored Item Javasolt korlátRecommended Limit
Egyidejűleg csatlakozó operatív konzolokSimultaneous Operations consoles 5050
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos felügyeleti kiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a management server 3,0003,000
Ügynökkel felügyelt számítógépek, amelyek azonos átjárókiszolgálónak jelentenekAgent-monitored computers reporting to a gateway server 20002,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per dedicated management server 25,00025,000
Ügynök nélküli kivételfigyeléssel (AEM) figyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless Exception Monitored (AEM)-computers per management group 100.000100,000
Átfogó ügyfélfigyelés alá tartozó számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Collective client monitored computers per management server 25002,500
Ügynökönkénti felügyeleti kiszolgálók, több felügyeleti csoportba tartozó ügynökök esetébenManagement servers per agent for multihoming 44
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti kiszolgálónként)Agentless-managed computers per management server 1010
Ügynök nélkül felügyelt számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agentless-managed computers per management group 6060
Ügynökkel felügyelt UNIX és Linux rendszerű számítógépek (felügyeleti csoportonként)Agent-managed and UNIX or Linux computers per management group 6 000 (50 megnyitott konzollal); 15 000 (25 megnyitott konzollal)6,000 (with 50 open consoles); 15,000 (with 25 open consoles)
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)UNIX or Linux computers per dedicated management server 1,0001,000
UNIX és Linux rendszerű számítógépek (dedikált átjárókiszolgálónként)UNIX or Linux computers monitored per dedicated gateway server 200200
Három vagy több felügyeleti kiszolgálóból álló erőforráscsoporttal felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by a resource pool with three or more management servers 1,0001,000
Két erőforráskészlettel felügyelt hálózati eszközökNetwork devices managed by two resource pools 20002,000
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) ügynökökAgents for Application Performance Monitoring (APM) 700700
Alkalmazásteljesítmény-figyelési (APM) alkalmazásokApplications for Application Performance Monitoring (APM) 400400
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti kiszolgálónként)URLs monitored per dedicated management server 3,0003,000
Figyelt URL-címek (dedikált felügyeleti csoportonként)URLs monitored per dedicated management group 12 00012,000
Figyelt URL-címek (ügynökönként)URLs monitored per agent 5050

Frissítési sorrendUpgrade sequence

Ha a System Center 2012 R2 Operations Manager vagy a System Center 2016-Operations Manager egy vagy több System Center-összetevővel integrált telepítését frissíti, akkor fontos, hogy a frissítést a következő sorrendben frissítse.If you are upgrading an installation of System Center 2012 R2 Operations Manager or System Center 2016 - Operations Manager that is integrated with one or more System Center components, it is important that you upgrade in the following order.

 1. Orchestrator – ha telepítve van a Operations Manager integrációs csomag a Operations Manager felügyeleti csoport automatizálását végző runbookok támogatásához.Orchestrator - if you have the Operations Manager integration pack installed to support runbooks that perform automation against your Operations Manager management group.
 2. Service Manager – ha az összekötőket úgy konfigurálta, hogy a riasztásokat és a konfigurációs elemekre vonatkozó, a Operations Manager-ból figyelt objektumok adatait importálja.Service Manager - if you configured the connectors to import alert and configuration item data of objects discovered and monitored from Operations Manager.
 3. Data Protection Manager – ha a központi konzolt úgy konfigurálta, hogy központilag kezelhesse a DPM-környezetet.Data Protection Manager - if you have configured the central console to centrally manage your DPM environment.
 4. Operations ManagerOperations Manager
 5. Virtual Machine Manager – ha a Operations Manager használatával konfigurálta az integrációt a VMM-összetevők, a virtuális gépek és a virtuálisgép-gazdagépek állapotának figyeléséhez.Virtual Machine Manager - if you have configured integration with Operations Manager to monitor the health of your VMM components, the virtual machines and virtual machine hosts.

HardverkövetelményekHardware requirements

Ezekkel az információkkal kiértékelheti, hogy a hardveres környezet készen áll-e a System Center 2016-Operations Manager és újabb verziójának telepítésére vagy frissítésére, figyelembe véve a processzorra, a MEMÓRIÁra és a lemezterületre vonatkozó minimális hardverkövetelményekat.Use this information to evaluate if your hardware environment is ready to support the installation of or upgrade to System Center 2016 - Operations Manager and higher, considering the minimum hardware requirements for processor, RAM, and disk space. Az itt található információk egy vagy több összetevő üzembe helyezése esetén egyaránt használhatók. Az Operations Manager új összetevőinek telepítéséhez elengedhetetlen infrastruktúra megtervezéséhez szükséges pontos információkért olvassa el a Méretezési segédlet az Operations Manager 2012-höz című cikket.You should use the information here whether you are deploying one or multiple components and for more specific information to help plan the amount of infrastructure needed for a new Operations Manager deployment, refer to the Operations Manager 2012 Sizing Helper.

Megjegyzés

Míg a Operations Manager 2012 méretezési segédeszköz nem lett frissítve, hogy tükrözze a Operations Manager 2016 és újabb kiadását, a megadott információ továbbra is érvényes a tervezési követelmények becsléséhez.While the Operations Manager 2012 Sizing helper has not been updated to reflect the 2016 and higher release of Operations Manager, the information provided is still valid to help you estimate for your design requirements. A UNIX/Linux számítógépeknek a Unix vagy Linux felügyelet szakaszban felügyeleti és átjárókiszolgálónként megadott száma azonban nem helyes.However, the number of UNIX/Linux computers per management and gateway server, as noted in the Unix or Linux Monitoring section is not correct. A UNIX/Linux számítógépek kiszolgálónkénti száma emelkedett és a figyelt elemek maximális számát megadó táblázatban található ennek a cikknek egy korábbi szakaszában.The number of UNIX/Linux computers per server has increased and is noted in the monitored item capacity table earlier in this article.

Operations Manager kiszolgálói szerepkörOperations Manager Server Role x64 processzor (min.)x64 Processor (min) Memória (min.)Memory (min) Lemezterület (min.)Disk space (min)
Felügyeleti kiszolgálóManagement Server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Átjárókiszolgáló legfeljebb 2000 ügynök felügyeletéreGateway Server managing up to 2000 agents 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 500 hálózati eszköz felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 500 network devices 8 magos 2,66 GHz-es processzor8-Core 2.66 GHz CPU 32 GB32 GB 10 GB10 GB
Erőforráskészletben levő átjárókiszolgáló legfeljebb 100 UNIX-/Linux-számítógép felügyeletéreGateway Server in resource pool managing up to 100 UNIX/Linux computers 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 4 GB RAM4 GB RAM 10 GB10 GB
Webkonzol-kiszolgálóWeb Console server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB
SQL Server Reporting Services-kiszolgálóSQL Server Reporting Services server 4 magos 2,66 GHz-es processzor4-Core 2.66 GHz CPU 8 GB8 GB 10 GB10 GB

Az Operations Manager összetevőire vonatkozó szoftverkövetelményekSoftware requirements for Operations Manager components

Kiszolgálóoldali operációs rendszerServer operating system

Az alábbi Operations Manager-összetevők a Windows Server operációs rendszer következő verziót támogatják.The following versions of Windows Server operating system are supported for the following Operations Manager components.

ÖsszetevőComponent Windows Server 2012 R2 Standard, DatacenterWindows Server 2012 R2 Standard, Datacenter Windows Server 2016 Standard, DatacenterWindows Server 2016 Standard, Datacenter Windows Server Core 2016Windows Server Core 2016
Operations Manager felügyeleti kiszolgálóOperations Manager Management Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager ÁtjárókiszolgálóOperations Manager Gateway Server igenyes igenyes igenyes
Operations Manager WebkonzolOperations Manager Web Console igenyes igenyes
Operations Manager ACS-gyűjtőOperations Manager ACS Collector igenyes igenyes
Operations Manager Operatív konzolOperations Manager Operations console igenyes igenyes
Operations Manager Operatív, adattárház,Operations Manager Operational, Data Warehouse,
ACS-adatbázisACS database
igenyes igenyes igenyes
Operations Manager Jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager Reporting server igenyes igenyes

Ügyféloldali operációs rendszerClient operating system

Az Operations Manager operatív konzolja az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja az ügyfélszámítógépen.The following versions of Windows client operating system are supported for the Operations Manager Operations console.

Windows 7Windows 7 Windows 8Windows 8 Windows 8.1Windows 8.1 Windows 10Windows 10
igenyes igenyes igenyes igenyes

Microsoft Monitoring Agent operációs rendszerMicrosoft Monitoring Agent operating system

Az Operations Managerhez csatlakozó Microsoft Monitoring Agent az alábbi Windows operációs rendszereket támogatja.The following versions of Windows operating system are supported for the Microsoft Monitoring Agent connecting to Operations Manager.

Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2019, Windows Server 2019 Server Core, Windows Server 2016, Windows Server 2016 Server Core, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.Windows Server 2016, Windows Server 2016 Nano Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 10, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Embedded POSReady 2009, Windows 7, Windows Embedded Standard 7 Service Pack 1.

 • Fájlrendszer: a %SYSTEMDRIVE% meghajtót NTFS fájlrendszerrel kell formázni.File system: %SYSTEMDRIVE% must be formatted with the NTFS file system.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziójaMicrosoft .NET Framework 3.5 or later

Megjegyzés

A Windows PowerShell az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a System Center Operations Manager PowerShell-parancsfájlokat használó felügyeleti csomagjainak futtatásához szükséges.Windows PowerShell is required for local collection of IntelliTrace logs, and to run System Center Operations Manager management packs that use PowerShell scripts. A Microsoft .NET-keretrendszer 3.5-ös vagy újabb verziója az IntelliTrace-naplók helyi gyűjtéséhez és a .NET-alkalmazás teljesítményének figyeléséhez szükséges.Microsoft .NET Framework 3.5 or later is required for local collection of IntelliTrace logs and .NET Application Performance Monitoring.

Az operatív, adattárház-és ACS-naplózási adatbázis Operations ManagerOperations Manager operational, data warehouse, and ACS audit database

Felügyeleti kiszolgáló/átjárókiszolgálóManagement server/Gateway server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.
 • Windows PowerShell-verzió: Windows PowerShell 2.0 vagy Windows PowerShell 3.0.Windows PowerShell version: Windows PowerShell version 2.0, or Windows PowerShell version 3.0.
 • Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatások: A Windows rendszerfelügyeleti webszolgáltatásait engedélyezni kell a felügyeleti kiszolgálón.Windows Remote Management: Windows Remote Management must be enabled for the management server.
 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Operations Manager-konzolOperations Manager console

WebkonzolWeb console

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • Ügyfél webböngészője Silverlight-kompatibilis irányítópultokhoz: a Silverlight-kompatibilis irányítópultokkal való visszamenőleges kompatibilitás érdekében szükség van az Internet Explorer 11 és a Silverlight 5 alkalmazásra.Client web browser for Silverlight-enabled dashboards: For backwards compatibility with Silverlight-enabled dashboards, Internet Explorer 11 and Silverlight 5 is required.

  Megjegyzés

  A webkonzol nem támogatja az IE használatát kompatibilitási nézetben, ellenkező esetben üres lapot fog kapni, amikor megpróbál hozzáférni a konzolhoz.The Web console does not support running IE in Compatibility View, otherwise you will receive a blank page when attempting to access the console. A kompatibilitási nézet funkciójának kikapcsolásához tekintse meg a kompatibilitási nézet használata az Internet Explorerbencímű témakört.To turn off Compatibility View feature, please see How to use Compatibility View in Internet Explorer.

 • Ügyféloldali webböngésző a HTML5 webkonzolhoz:Client web browser for HTML5 web console:

  • Internet Explorer 11-es verzióInternet Explorer version 11
  • A Microsoft Edge 40-es és újabb verziójaMicrosoft Edge version 40 and higher
  • A Google Chrome 61-es és újabb verziójaGoogle Chrome version 61 and higher
  • A Firefox 56-es és újabb verziójaFirefox version 56 and higher
 • Internet Information Services: IIS 7.5 vagy újabb, valamint telepíteni kell az IIS-felügyeleti konzolt és a következő szerepkör-szolgáltatásokat:Internet Information Services: IIS 7.5 and later versions, with the IIS Management Console and the following role services installed:

  • Statikus tartalomStatic Content
  • Alapértelmezett dokumentumDefault Document
  • Könyvtár tallózásaDirectory Browsing
  • HTTP-hibákHTTP Errors
  • HTTP-naplózásHTTP Logging
  • KérésfigyelőRequest Monitor
  • Kérelmek szűréseRequest Filtering
  • Statikus tartalom tömörítéseStatic Content Compression
  • Webkiszolgáló (IIS) támogatásaWeb Server (IIS) Support
  • Kompatibilitás az IIS 6 metabázisávalIIS 6 Metabase Compatibility
  • ASP.NET (a ASP.NET 3,5-es és 4,5-es vagy újabb verzióira is szükség van.)ASP.NET (both the 3.5 and 4.5 or higher versions of ASP.NET are required.)
  • Windows-hitelesítésWindows Authentication
 • A webkonzolhoz kijelölt webhely: HTTP- vagy HTTPS-kötés beállítása szükséges.Selected website for web console: Requires a configured http or https binding.

 • A System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint-irányítópult-megjelenítő kijelzője a SharePoint 2010-es és 2013-as verziójában élvez támogatást.The System Center 2012 R2 Operations Manager SharePoint Dashboard Viewer Web Part is supported on SharePoint 2010 and SharePoint 2013. A Microsoft 365 a SharePointban azonban nem támogatott.However, it is not supported on SharePoint in Microsoft 365.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

Megjegyzés

A webkonzol telepítése megköveteli, hogy az IIS ISAPI-és CGI-korlátozásai engedélyezve legyenek a 4. asp.net.Installation of the web console requires that ISAPI and CGI Restrictions in IIS are enabled for ASP.NET 4. Ennek engedélyezéséhez jelölje ki a webkiszolgálót az IIS-kezelőben, majd kattintson duplán az ISAPI-és CGI-korlátozások elemre.To enable this, select the web server in IIS Manager, and then double-click ISAPI and CGI Restrictions. Válassza az ASP.NET v4.0.30319 elemet, majd kattintson az Engedélyezés gombra.Select ASP.NET v4.0.30319, and then click Allow.

Operations Manager jelentéskészítő kiszolgálóOperations Manager reporting server

 • Operációs rendszer: lásd a kiszolgálói operációs rendszerre vonatkozó követelményeket.Operating System: See Server Operating System requirements.

 • A Microsoft SQL Serverrel kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server: See SQL Server Requirements.

 • Távoli beállításszolgáltatás: engedélyezni kell, és el kell indítani.Remote Registry Service: Must be enabled and started.

 • A Microsoft SQL Server Reporting Services szolgáltatással kapcsolatban lásd: SQL Server-követelmények.Microsoft SQL Server Reporting Services: See SQL Server Requirements.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager és újabb verzió csak natív módban támogatja a SQL Server Reporting Servicest; Ne használja a SharePoint-integrált módot.System Center 2016 – Operations Manager and higher supports SQL Server Reporting Services in native mode only; do not use SharePoint integrated mode.

 • A .NET-keretrendszer 4-es vagy 4.5-ös verziójára van szükség.NET Framework 4 or .NET Framework 4.5 is required.

VirtualizációVirtualization

A Microsoft az összes System Center 2016 – Operations Manager és újabb kiszolgálói szolgáltatást támogatja minden olyan fizikai vagy virtuális környezetben, amely megfelel a jelen dokumentumban meghatározott minimális követelményeknek.Microsoft supports running all System Center 2016 – Operations Manager and higher server features in any physical or virtual environment that meets the minimum requirements that are stated in this document. Az Operations Manager virtualizálási funkciójára bizonyos korlátozások vonatkoznak.There are some restrictions on virtualization functionality that is applicable to Operations Manager. Pontosabban: a Microsoft az Operations Managerrel használt virtualizációs technológiától függetlenül nem támogatja az alábbi virtualizálási funkciókat:Specifically, Microsoft does not support the use of the following virtualization functionality no matter what virtualization technology is used with Operations Manager:

 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépek nem használhatnak olyan funkciókat, amelyekben a virtuális számítógépen lévő összes tevékenység nem lesz azonnal véglegesítve a virtuális merevlemezen.Virtual computers running any Operations Manager component must not make use of any functionality where all activity on the virtual computer is not immediately committed to the virtual hard drive. Ezek közé tartozik az adott időponthoz kötött pillanatképek használata, valamint a módosítások ideiglenes virtuális merevlemezre történő írása.This includes making use of point-in-time snapshots, and writing changes to a temporary virtual hard drive.
 • A Operations Manager összetevőt futtató virtuális gépeket nem lehet szüneteltetni, vagy nem helyezhető el a "Save State" állapotba, és nem indítható újra.Virtual computers running any Operations Manager component cannot be paused or placed into a ‘save state’ status and restarted. Ezek a gépek kizárólag úgy állíthatók le és indíthatók újra, mint a fizikai számítógépek.They can only be shut down and restarted just as would be done with a physical computer.

A System Center 2016 – Operations Manager és újabb rendszerű virtuális gépeken fut Microsoft Azure ugyanúgy, mint a fizikai számítógépeken.System Center 2016 - Operations Manager and higher runs on virtual machines in Microsoft Azure just as it does on physical computer systems. Javasoljuk, hogy az Azure-ban üzemeltetett más virtuális gépek vagy erőforrások, illetve a helyszíni példányok és a számítási feladatok figyeléséhez futtassa a Microsoft Azure rendszerű virtuális gépeken az Operations Managert.We recommend running Operations Manager on Microsoft Azure virtual machines to monitor other virtual machines or resources hosted in Azure, or monitor instances and workloads hosted on-premises. Az Operations Managert a helyszínen futtatva a Microsoft Azure-virtuális gépeket és az Azure-beli egyéb erőforrásokat is figyelheti.You can also run Operations Manager on-premises and monitor Microsoft Azure virtual machines or other resources in Azure.

 • Operations Manager összetevőket futtató virtuális gépeket Azure site Recoveryhasználatával lehet replikálni egy másik virtualizált környezetbe.Virtual computers that are running Operations Manager components can be replicated to another virtualized environment by using Azure Site Recovery. Az itt említett virtualizált környezet lehet a helyszínen vagy az Azure-ban, és ez a környezet bármilyen katasztrófa miatt feladatátvételre kerülne.The virtualized environment referred here, can be either on on-premises or Azure, and it would failover to this environment on account of any disaster.
 • Ha az Operations Manager-adatbázisokat virtualizált SQL Server kiszolgáló(ko)n szeretné üzemeltetni, a megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében azt javasoljuk, hogy az operatív adatbázist és az adatraktár-adatbázist közvetlenül csatlakoztatott fizikai merevlemezre, és ne virtuális merevlemezre helyezze.If the Operations Manager databases are to be hosted on virtualized SQL Server(s), for performance reasons, we recommend that you store the Operational database and data warehouse database on a directly attached physical hard drive and not on a virtual hard disk.

Támogatott együttes használati forgatókönyvekSupported coexistence

Az alábbi táblázat azokat a forgatókönyveket írja le, amelyek keretében támogatott az Operations Manager 2016 és az Operations Manager korábbi verzióinak együttes használata.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 2016 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2012 R2Operations Manager 2012 R2 YesYes

A következő táblázat felsorolja azokat a forgatókönyveket, amelyekben a Operations Manager 1801 és a Operations Manager korábbi verziói közötti együttélés támogatott.The following table lists the scenarios in which coexistence between Operations Manager 1801 and earlier versions of Operations Manager is supported.

VerzióVersion A felügyeleti csoport együttes használataManagement Group Coexistence
Operations Manager 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2016 RTM to the latest update rollup YesYes
Operations Manager 2012 R2 a legújabb kumulatív frissítéshezOperations Manager 2012 R2 to the latest update rollup YesYes

Frissítés helybenIn-place upgrade

A System Center 2016 – Operations Manager az alábbi verziókról támogatja a helyben végzett verzióváltást:System Center 2016 - Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2016 Technical Preview 5 – Operations ManagerSystem Center 2016 Technical Preview 5 - Operations Manager
 • System Center 2012 R2 Operations Manager a 9. kumulatív frissítésselSystem Center 2012 R2 Operations Manager with Update Rollup 9

A System Center Operations Manager a következő verziókról támogatja a helyben történő frissítést:System Center Operations Manager supports an in-place upgrade from the following versions:

 • System Center 2012 R2 UR12 a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2012 R2 UR12 to the latest update rollup
 • System Center 2016 RTM a legújabb kumulatív frissítéshezSystem Center 2016 RTM to the latest update rollup

Active Directory és DNSActive Directory and DNS

Az Operations Manager a hitelesítés, a jogok kiosztása és az engedélyezés megkönnyítése érdekében integrálható az Active Directory szolgáltatással.Operations Manager integrates with Active Directory for authentication, rights assignment, and authorization. A rendszer a DNS-t használja a felügyeleti csoportban lévő támogatási szerepkörök, valamint a számítógépek, hálózati eszközök és más figyelt számítási feladatok, például webes URL-címek névfeloldásához.DNS is leveraged for name resolution of the supporting roles in the management group as well as computers, network devices, and other monitored workloads such as web URLs.

Active Directory Domain ServicesActive Directory Domain Services

System Center Operations Manager számos szolgáltatás esetében AD DS támaszkodik, beleértve a biztonsági alapelvek, a jogosultságok kiosztása, a hitelesítés és az engedélyezés definícióját.System Center Operations Manager relies on AD DS for a number of services, including definition of security principles, rights assignment, authentication, and authorization. Számítógép- és szolgáltatásfelderítés végrehajtása során az Operation Manager lekérdezi az Active Directory tartományi szolgáltatásokat, valamint az Active Directory tartományi szolgáltatásokat használja ügynökkonfigurációs információk tárolására és terjesztésére.Operations Manager queries AD DS when performing computer and service discovery and can use AD DS for storing and distributing agent configuration information. Az Operations Manager megfelelő működéséhez, az Active Directory tartományi szolgáltatásoknak és az azt támogató DNS szolgáltatásnak kifogástalan állapotúnak kell lennie, valamint a megadott minimális konfigurációs szinten kell lennie.For Operations Manager to function properly, AD DS and its supporting service, DNS, need to be healthy and at certain minimum configuration levels. Továbbá bizonyos tartománynév-kiosztási konvenciókat is be kell tartani.In addition, certain domain naming conventions must be followed.

A tartományok névterének elnevezéseDomain space naming

Az Operations Manager felügyeleti csoportjai nem telepíthetők strukturálatlan DNS-névtérrel rendelkező Active Directory-gyökértartományba.An Operations Manager management group cannot be installed into a root Active Directory domain that has a flat DNS namespace. A gyökértartomány gyermektartományaiba azonban telepíthető a felügyeleti csoport.However, you can install the management group into child domains of the root domain. Tegyük fel, hogy rendelkezik egy „Woodgrove” DNS-nevű gyökértartománnyal.For example, you have a root domain that has a DNS name of "Woodgrove". Mivel e gyökértartomány DNS-névtere strukturálatlan, a Woodgrove tartományba nem telepíthető az Operations Manager felügyeleti csoport.Because this root domain has a flat DNS namespace, you cannot install an Operations Manager management group into the Woodgrove domain. Ha azonban a Woodgrove tartomány rendelkezik egy „National” DNS nevű gyermektartománnyal, akkor a gyermektartomány teljes tartományneve national.woodgrove. lesz.But, if the Woodgrove domain has a child domain with a DNS name of "National", the fully qualified domain name of the child domain would be national.woodgrove. További információért a Windows egycímkés DNS-névvel rendelkező tartományok konfigurálásáról lásd: Információ az Active Directory-tartományok konfigurálásáról egycímkés DNS-nevek használatával.For more information about configuring Windows for domains with single-label DNS names, see Information about configuring Active Directory domains by using single-label DNS names.

A tartomány működési szintjeDomain functional level

A Windows Server Active Directory több működési szintet is támogat.Windows Server Active Directory can operate at different functional levels. Ezeket a szinteket a tartományban jelenlévő tartományvezérlőkön engedélyezett Windows Server operációs rendszer verziója különbözteti meg.These levels are distinguished by the version of the Windows Server operating system that is permitted on the domain controllers present in the domain. System Center Operations Manager nem rendelkezik a tartomány működési szintjére vonatkozó követelményekkel.System Center Operations Manager does not have a domain functional level requirement.

Erdő működési szintjeForest functional level

Az erdő működési szintje – a tartomány működési szintjéhez hasonlóan – meghatározza a tartományvezérlőkön futtatható operációs rendszer szintjét az egész erdőre vonatkozóan.The forest functional level is similar to the domain functional level in that it sets a minimum domain controller operating system level across the whole forest. A szint beállítása után a régebbi verziójú operációs rendszert futtató tartományvezérlők nem léptethetők be az erdőbe.After it is set, domain controllers with down-level operating systems from lower functional levels cannot be introduced into the forest. Operations Manager nem rendelkezik az erdő működési szintjére vonatkozó követelményekkel.Operations Manager does not have a forest functional level requirement.

DNSDNS

Az AD DS támogatásához telepíteni kell a DNS szolgáltatást, és annak kifogástalan állapotúnak kell lennie.DNS must be installed and in a healthy state to support AD DS. A AD DS Operations Managerra való támaszkodás után nincsenek konkrét DNS-követelmények.Beyond the reliance of Operations Manager on AD DS, there are no specific DNS requirements.

Következő lépésekNext Steps

A telepítés megtervezésePlan installation