Önkiszolgáló működés beállítása a VMM-benSet up self-service in VMM

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ez a cikk bemutatja, hogyan állíthatja be az önkiszolgáló szolgáltatást a System Center-Virtual Machine Managerban (VMM).This article describes how to set up self-service in System Center - Virtual Machine Manager (VMM).

A VMM számos lehetőséget biztosít az önkiszolgáló felhasználók számára:VMM offers a number of options for self-service users:

 • Virtuális gépek és szolgáltatások: A felhasználók mostantól magánfelhőkbe telepíthetik a virtuális gépeiket és a szolgáltatásaikat.Virtual machines/Services: Users can deploy their virtual machines and services to private clouds. Egy-egy magánfelhő több önkiszolgáló felhasználói szerepkörhöz is hozzárendelhető.A private clouds can be assigned to multiple self-service user roles. Az egyes önkiszolgáló felhasználói szerepkörökhöz, amelyek hatókörében megtalálható a magánfelhő, szerepkörszintű kvóták adhatók meg. Ezek alapján történik a felhő számítási és tárolási kapacitásának lefoglalása.Role-level quotas for each self-service user role with the private cloud in scope are used to allocate cloud compute and storage capacity. A tagszintű kvóták egyéni korlátokat határoznak meg az önkiszolgáló felhasználói szerepkör egyes tagjainak.Member-level quotas set individual limits for members of the self-service user role.
 • Virtuális merevlemezek: A felhasználók VHD-kről és sablonokból is telepíthetnek virtuális gépeket.Virtual hard disks: Users can deploy VMs from VHDs as well as templates.
 • Sablonok és profilok: A felhasználók saját sablonokat és profilokat is létrehozhatnak.Templates/Profiles: Users can create their own templates and profiles. A Szerző művelet biztosítja az önkiszolgáló felhasználói szerepkörök számára a szerzői jogosultságokat, amelyekkel a felhasználók hardverprofilokat, vendégrendszerprofilokat, alkalmazásprofilokat, SQL Server-profilokat, virtuálisgép-sablonokat és szolgáltatássablonokat hozhatnak létre.The Author action for a self-service user role providing these authoring rights to create hardware profiles, guest operating system profiles, app profiles, SQL Server profiles, VM templates, and service templates. Vegye figyelembe, hogy ezeket az erőforrásokat önkiszolgáló szerepkörrel rendelkező felhasználók hozhatják létre, és csak az önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjaival oszthatók meg.Note that these resources can be created by a user with the self-service role, and shared with other members of the self-service user role.

Az önkiszolgáló felhasználók a VMM-konzolt (vagy a PowerShellt) használják a virtuális gépek, szolgáltatások stb. létrehozásához és kezeléséhez. A VMM-konzol önkiszolgáló felhasználói megtekinthetik az állapotot, az erőforrás-használatot, a feladatokat és a PRO-tippeket (ha engedélyezve vannak) a saját virtuális gépei és szolgáltatásai számára.Self-service users use the VMM console (or PowerShell) to create and manage VMs, services etc. In the VMM console self-service users can view status, resource usage, jobs, and PRO tips (if enabled) for their own VMs and services. Megtekinthetik, hogy a magánfelhőjükben mekkora az elérhető kapacitás és a kvótahasználat.They can view available capacity and quota usage in their private clouds. Azonban nem tekinthetik meg a gazdagépcsoportokat, a gazdagépeket, az erőforrástár-kiszolgálókat és -megosztásokat, valamint a hálózati és az adattárolási konfigurációs beállításokat.They can't see host groups, hosts, library servers and shares, or network and storage configuration settings.

Az önkiszolgáló működést a következő módon állíthatja be a VMM-ben:You set up self-service in VMM as follows:

 1. Hozzon létre egy önkiszolgáló felhasználói szerepkört.Create a self-service user role. Adja meg a műveleteket, amelyek végrehajtására a szerepkör jogosult, rendeljen hozzá erőforrásokat a szerepkörhöz, és konfigurálja a futtató fiókokat, amelyeket az önkiszolgáló felhasználók a VMM-mel való interakcióhoz használhatnak.Specify actions that the role can perform, assign resources to the role, and configure Run As accounts that self-service users can use when interacting with VMM.
 2. Állítsa be a VMM-erőforrástárat.Set up the VMM library. Rendeljen hozzá egy megosztott erőforrástárat, amelyen az önkiszolgáló felhasználók számára elérhető erőforrások találhatók majd.Assign a library share on which resources available to self-service users will reside. Továbbá állítson be egy megosztást, hogy az önkiszolgáló felhasználók megoszthassák más felhasználókkal az erőforrásaikat.In addition, set up a share so that self-service users can share their resources with other users.

Önkiszolgáló felhasználói szerepkör beállításaSet up a self-service user role

 1. Kattintson a Beállítások > Létrehozás > felhasználói szerepkör létrehozásalehetőségre.Click Settings > Create > Create User Role.

 2. A Felhasználói szerepkör létrehozása varázslóban adjon meg egy nevet és opcionális leírást a szerepkörhöz, majd kattintson a Tovább gombra.In the Create User Role Wizard, enter a name and optional description for the role, and then click Next.

 3. A Profil lapon válassza az Önkiszolgáló felhasználó elemet, majd kattintson a Tovább gombra.In Profile page, select Self-Service User, and then click Next.

 4. A Tagok lapon kattintson a Hozzáadás lehetőségre, hogy felhasználói fiókokat és Active Directory-csoportokat adjon a szerepkörhöz.In Members, click Add to add user accounts and Active Directory groups to the role. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

 5. A Hatókör lapon válasszon ki legalább egy magánfelhőt, amelyet a szerepkör tagjai használhatnak majd.In Scope, select at least one private cloud that members of the role will use. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

 6. A Kvóták lapon adjon meg kvótát az egyes magánfelhőkhöz.In Quotas, set quota for each private cloud. Minden kvóta külön-külön korlátot állít be a felhasználói szerepkör egyes tagjai számára.Each quota sets an individual limit for each member of the user role. Ha azt szeretné, hogy a szerepkör minden tagjára vonatkozzanak az általános kvóták, hozzon létre egy biztonsági csoportot az Active Directoryban, és rendelje hozzá azt a felhasználói szerepkörhöz.If you want all role members to share overall quotas, create a security group in Active Directory, and assign that group to the user role. A támogatott kvótatípusok:Supported quota types include:

  • Virtuális processzorok: A magánfelhőből felhasználható virtuálisgép-processzorok teljes számát korlátozza.Virtual CPUs: Limits the total number of VM CPUs that can be consumed from the private cloud.
  • Memória (MB): A magánfelhőből felhasználható virtuálisgép-memória mennyiségét korlátozza.Memory (MB): Limits the amount of VM memory that can be consumed from the private cloud.
  • Tároló (GB): A magánfelhőből felhasználható virtuálisgép-tároló mennyiségét korlátozza.Storage (GB): Limits the amount of VM storage that can be consumed from the private cloud.
  • Kvóta (pont): A magánfelhőbe telepített virtuális gépekre vonatkozó kvótát állítja be. A kvóta a virtuálisgép-sablonokkal a virtuális gépekhez rendelt kvótapontok összegén alapul.Quota (points): Sets a quota on VMs deployed on the private cloud based on total quota points assigned to the VMs via their VM templates.
  • Virtuális gépek: A magánfelhőbe telepíthető virtuális gépek teljes számát korlátozza.Virtual machines: Limits the total number of VMs that can be deployed on a private cloud. includinclud
 7. Az Erőforrások lapon kattintson a Hozzáadás lehetőségre a szerepkör által használható erőforrások hozzáadásához.In Resources, click Add to add resources that the role can use. A virtuális gépek és szolgáltatások létrehozásakor használható hardverprofilokat, operációsrendszer-profilokat, virtuálisgép-sablonokat, alkalmazásprofilokat, SQL Server-profilokat és szolgáltatássablonokat is hozzárendelhet.You can assign hardware profiles, OS profiles, VM templates, app profiles, SQL Server profiles, and service templates that can be used when creating VMs and services.

 8. A Felhasználói szerepkör adatelérési útjának megadása területen kattintson a Tallózás gombra, és adja meg a felhasználói szerepkör által az adatfeltöltéshez, valamit a saját adatok megosztásához használható erőforrástár elérési útját.In Specify user role data path, click Browse to specify a library path that members of this user role can use to upload and share their own data. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

 9. A Műveletek részben válassza aki azokat a műveleteket, amelyeket a felhasználók végrehajthatnak.In Actions, select the actions that users are allowed to perform.

  • Szerző: A felhasználók sablonokat és profilokat készíthetnek, például hardverprofilokat, operációsrendszer-profilokat, alkalmazásprofilokat, SQL Server-profilokat, virtuálisgép-sablonokat és szolgáltatássablonokat.Author: Users can author templates and profiles, including hardware profiles, operating system profiles, application profiles, SQL Server profiles, virtual machine templates and service templates.
  • Ellenőrzőpont: A felhasználók ellenőrzőpontokat hozhatnak létre, szerkeszthetnek és törölhetnek saját virtuális gépeiken, és visszaállíthatják a virtuális gépeket egy előző ellenőrzőpontra.Checkpoint: Users can create, edit, and delete checkpoints for their own VMs, and to restore a VM to a previous checkpoint. A VMM nem támogatja az ellenőrzőpont-műveleteket szolgáltatások esetén.VMM doesn't support checkpoint actions on services.
  • Ellenőrzőpont (csak visszaállítás): A felhasználók visszaállíthatják saját virtuális gépeiket egy ellenőrzőpontra, de nem hozhatnak létre, szerkeszthetnek vagy törölhetnek ellenőrzőpontokat.Checkpoint (Restore only): Users can restore their own VMs to a checkpoint but can't create, edit, and delete checkpoints.
  • Telepítés: A felhasználók üzembe helyezhetnek virtuális gépeket és szolgáltatásokat a szerepkörükhöz rendelt sablonokból és virtuális merevlemezekről.Deploy: Users can deploy virtual machines and services from templates and virtual hard disks that are assigned to their role. Nem készíthetnek azonban sablonokat és profilokat.They can't author templates and profiles.
  • Telepítés (csak sablonból): A felhasználók csak sablonból helyezhetnek üzembe virtuális gépeket és szolgáltatásokat.Deploy (from template only): Users can deploy VMs and services from templates only. Nem rendelkeznek szerzői jogosultságokkal.They don't have authoring rights.
  • Helyi rendszergazda: A felhasználók helyi rendszergazdai jogokkal rendelkeznek saját virtuális gépeiken.Local Administrator: Users can be Local Admins on their own VMs. Minden olyan felhasználói szerepkörön engedélyeznie kell a Helyi rendszergazda jogosultságot, amelyen a Telepítés (sablonból) jogosultság engedélyezve van, hogy a felhasználók megadhassák a helyi rendszergazdai jelszót a virtuális gépek és szolgáltatások üzembe helyezése során.You must enable Local Administrator on any User role that has the Deploy (From template) enabled, so that those users can set the Local Admin password during VM and service deployment. A Telepítés műveletre jogosultsággal rendelkező felhasználók esetében nincs szükség erre a hitelesítő adatok megadásához.Users will the Deploy action don't need this to set credentials.
  • Szünet és folytatás: A felhasználók szüneteltethetik és újraindíthatják saját virtuális gépeiket és szolgáltatásaikat.Pause and resume: Users can pause and resume their own VMs and services.
  • Fogadás: A felhasználók használhatják a más önkiszolgáló felhasználói szerepkörök tagjai által megosztott erőforrásokat.Receive: Users can use resources that are shared by members of other self-service user roles.
  • Távkapcsolat: A felhasználók csatlakozhatnak virtuális gépjeikhez a VMM-konzolról vagy az App Controllerrel.Remote connection: Users can connect to their VMs from the VMM console or App Controller.
  • Eltávolítás és mentés: A felhasználók eltávolíthatják vagy menthetik virtuális gépeiket.Remove/Save: Users can remove or save their VMs.
  • Megosztás: A felhasználók megoszthatják saját erőforrásaikat más önkiszolgáló felhasználói szerepkörökkel.Share: Users can share resources that they own with other self-service user roles. A megosztható erőforrások közé tartoznak a hardverprofilok, az operációsrendszer-profilok, a virtuálisgép-sablonok, az alkalmazásprofilok, az SQL Server-profilok, a szolgáltatássablonok, a virtuális gépek és a szolgáltatások.Sharable resources include hardware profiles, operating system profiles, application profiles, SQL Server profiles, virtual machine templates, virtual machines, service templates, and services. Az önkiszolgáló felhasználók csak azokat az erőforrásokat oszthatják meg, amelyeknek a tulajdonosai.A self-service user must be the owner of a resource to share it. Ahhoz, hogy egy felhasználói szerepkör használhasson egy erőforrást, jogosultnak kell lennie a Fogadás műveletre.For a user role to use the resources, it must have the Receive action. Elindítás és leállítás: A felhasználók elindíthatják és leállíthatják saját virtuális gépeiket és szolgáltatásaikat.Start/Stop: Users can start and stop their own VMs and services. Tárolás és újratelepítés: A felhasználók a VMM-erőforrástárban tárolhatják saját virtuális gépeiket, és újratelepíthetik őket.Store and redeploy: Users can store their own virtual machines in the VMM library, and redeploy those virtual machines. Az erőforrástárban tárolt virtuális gépek nem számítanak bele a felhasználó virtuálisgép-kvótájába.Virtual machines stored in the library do not count against a user's virtual machine quota. A VMM nem támogatja a szolgáltatások tárolását.VMM doesn't support storing services.
 10. Ha megjelenik a Futtató fiókok lap, adja hozzá a szerepkör tagjai által a virtuális gépek és szolgáltatások létrehozásához használható futtató fiókokat.If the Run As accounts page appears, add Run As accounts that you want the members of this role to be able to use in the actions to create VMs and services. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

 11. Az Összefoglalás lapon tekintse át a beállításokat, és kattintson a Befejezés gombra a szerepkör létrehozásához.In Summary page, review the settings, and click Finish to create the role. Ellenőrizze, hogy a szerepkör megjelenik-e a Beállítások > biztonsági > felhasználói szerepkörökben.Verify the role appears in Settings > Security > User Roles.

A szerepkör létrehozása után a tulajdonságokat tartalmazó lapon módosíthatja annak beállításait.After you create the role, you can modify its settings on the properties page.

A VMM-erőforrástár előkészítése az önkiszolgáló működésrePrepare the VMM library for self-service

A szükséges engedélyekkel rendelkező önkiszolgáló felhasználók hozzáférhetnek a VMM-erőforrástárhoz.Self-service users with the required permissions can access the VMM library. A Szerző művelethez jogosultsággal rendelkező felhasználók sablonokat és profilokat hozhatnak létre az erőforrástárban.Users with the Author action can create templates and profiles in the library. Emellett meg is oszthatják ezeket a sablonokat és profilokat más önkiszolgáló felhasználókkal.They can also share those templates and profiles with other self-service users. Ahhoz, hogy az önkiszolgáló felhasználók hozzáférhessenek az erőforrástárhoz, a következő előkészületekre lesz szükség:In order for self-service users to interact with the library you need to prepare the following:

 • Csak olvasható megosztott erőforrástárak: Ha fizikai erőforrásokat (például VHD-ket és ISO-képfájlokat) szeretne megosztani az önkiszolgáló felhasználókkal, először állítson be csak olvasható megosztott erőforrástárakat a magánfelhőkhöz, és adja hozzá az erőforrásokat az elérési úthoz.Read-only library shares: To share physical resources such as VHDs and ISO images with self-service users, you set up read-only library shares for private clouds, and add the resources to the path. Ezután az erőforrások elérhetők lesznek azon önkiszolgáló felhasználók számára, akiknek a magánfelhő beletartozik a hatókörébe.The resources are then available for self-service users that have the private cloud in their scope. Ezeken a megosztásokon más erőforrásokat (pl. alkalmazás-keretrendszereket) is tárolhat, ezzel lehetővé téve az önkiszolgáló felhasználók számára a sablonok és profilok parancsfájlokkal történő konfigurálását.You could also store resources such as Application Frameworks on these shares to enable self-service users to configure templates and profiles with scripts.
 • Önkiszolgáló felhasználók adatútvonalai: Az önkiszolgáló felhasználói szerepkörökhöz felhasználói adatútvonalakat konfigurálhat, ahová a szerepkör tagjai feltölthetik saját erőforrásaikat, és ahol azokat másokkal megoszthatják.Self-service user data paths: Set up user data paths on self-service roles to provides a place where members of the role can upload and share their own resources. Az elérési úton tárolhatók például azok az alkalmazáscsomagok, amelyek az önkiszolgáló felhasználói szerepkör által üzembe helyezett szolgáltatásokhoz szükségesek.For example a path might store app packages for services deployed by a self-service user role. Az elérési útvonalhoz kapcsolódó olvasási és írási jogosultságok a fájlrendszerből vezérelhetőek.Read and write permissions for the path are controlled through the file system. A VMM felderíti az összes olyan elérési útvonalat, amelyekhez az aktuális önkiszolgáló felhasználó hozzáfér.VMM discovers all paths that the current self-service user can access. Ezeknek az adatútvonalaknak megosztott erőforrástárakon kell elhelyezkedniük.These data paths must be on a library share.

ElőkészületekBefore you start

Ezeket az eljárásokat egy VMM-rendszergazdának kell végrehajtania.All of these procedures must be performed by a VMM administrator. A meghatalmazott rendszergazdák hozzáadhatnak megosztott erőforrástárakat a felhasználói szerepkörük hatókörébe tartozó erőforrás-kiszolgálókon, konfigurálhatnak csak olvasható megosztott erőforrástárakat az általuk létrehozott magánfelhőkön, valamint konfigurálhatnak felhasználói adatútvonalakat az általuk létrehozott önkiszolgáló felhasználói szerepkörökhöz.Delegated administrators can add library shares on library servers that are in the scope of their user role, can configure read-only library shares on private clouds that they created, and can configure user data paths on self-service user roles that they created. Csak a helyi Rendszergazdák csoport tagjai biztosíthatnak hozzáférési engedélyeket a saját felhasználói adatútvonalaikhoz.Only members of the local Administrators group can grant access permissions on their user data paths.

Csak olvasható megosztott erőforrástárak létrehozásaCreate read-only library shares

 1. Hozzon létre egy megosztott mappát az erőforrások tárolásához.Create a shared folder to store resources. A mappa a magánfelhők csak olvasható megosztott erőforrástárait fogja tartalmazni, valamint az önkiszolgáló felhasználói szerepkörök felhasználói adatútvonalait.The folder will include read-only library shares for private clouds, and user data paths for self-service user roles. Azt javasoljuk, hogy a mappát az alapértelmezett megosztott erőforrástár közelében hozza létre, hogy könnyen hozzáférhessen az erőforrástár kezelése során.We recommend that you crate the folder near your default library share so that it's easy to access when you're managing the library. Például: C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources.For example C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources.
 2. A megosztott mappában hozzon létre egy mappát az \ApplicationFrameworks erőforrások tárolására arra az esetre, ha szeretné használni őket.In the shared folder, create a folder to store the \ApplicationFrameworks resources in case you want to use them. Például: C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\ApplicationFrameworks.For example C:\ApplicationData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\ApplicationFrameworks. Ossza meg a mappát, hogy megosztott erőforrástárként hozzáadhassa azt.Share the folder so that you can add it as a library share. Ne feledje, hogy a megosztott mappa nem lehet az alapértelmezett megosztott erőforrástár útvonalán.Note that the shared folder can't be in the default library share path. Nem adhat hozzá a meglévő megosztott erőforrástárak útvonalán lévő megosztott erőforrástárakat.You can't add a library shares that's in the path of an existing library share.
 3. Másolja az \ApplicationFrameworks mappát az alapértelmezett megosztott erőforrástárból a magánfelhő erőforrásai számára létrehozott megosztásba.Copy the \ApplicationFrameworks folder from the default library share to the share you created for private cloud resources.
 4. Adja hozzá a megosztást a VMM-erőforrástárhoz.Add the share to the VMM library. A LibraryLibrary-kiszolgálón adja meg a függvénytár- > Library Server > megosztáselemet, majd válassza ki a könyvtárba felvenni kívánt megosztott mappákat.In Library > Library Server > Add Library Share, select each shared folder you want to add to the library. Ellenőrizze, hogy a megosztás hozzá lett-e adva az Erőforrástár-kiszolgálók részben.Verify that the share is added in Library Servers.
 5. A csak olvasható megosztás magánfelhőhöz történő hozzáadásához nyissa meg a Virtuális gépek és szolgáltatások > Felhők ablakot, és válassza ki a frissíteni kívánt magánfelhőt.To add the read-only share to a private clouds open VMs and Services > clouds, and select the private cloud you want to update.
 6. A felhőben kattintson a mappa > tulajdonságai > könyvtár > írásvédett függvénytár-megosztások > Hozzáadáselemre.In the cloud, click Folder > Properties > Library > Read-only library shares > Add.

Az erőforrások megosztásának engedélyezése az önkiszolgáló felhasználók számáraEnable self-service users to share resources

Ha engedélyezi szeretné, hogy a Szerző művelethez jogosultsággal rendelkező önkiszolgáló felhasználók megoszthassák az általuk létrehozott erőforrásokat, létre kell hoznia egy mappát a megosztott erőforrások tárolásához, majd engedélyeznie kell az erőforrások megosztását az önkiszolgáló felhasználói szerepkörök esetében.To enable self-service users with the Author action to share resources they create you need to create a folder to store shared resources, and then enable resource sharing for the self-service user role.

Mappa létrehozása a felhasználói erőforrások megosztásáhozCreate a folder to share user resources

Konfiguráljon egy felhasználói adatútvonalat az önkiszolgáló felhasználói szerepkörhöz, és biztosítson olvasási/írási engedélyt a mappához.Configure a user data path for the self-service user role, and grant read/write permission on the folder.

 1. Hozzon létre egy mappát az önkiszolgáló felhasználók által megosztott erőforrások tárolására.Create a folder to store all resources that will be shared by self-service users. Például: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data.For example, C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data.

 2. Ebben a mappában hozzon létre egy almappát, amely az önkiszolgáló felhasználói szerepkör erőforrásait tárolja majd.Within that folder, create a subfolder to store resources for the self-service user role. Például: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data\Finance Service Managers.For example: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data\Finance Service Managers.

 3. Ezután ebben az almappában hozzon létre egy harmadik szintű almappát a forgatókönyvben használni kívánt virtuális alkalmazások összes kiadásához tartozó alkalmazáscsomagok tárolására.Then within that subfolder, create a third-level subfolder to store all the application packages for all releases of the virtual application that you will use in this scenario. Például: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\self-Service User User Data\Finance Service Managers <MyApplication> .For example: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data\Finance Service Managers<MyApplication>.

 4. Ezen az almappán belül hozzon létre egy negyedik szintű almappát a szolgáltatás első kiadásához tartozó alkalmazáscsomag tárolására.In that subfolder, create a fourth-level subfolder to store the application package for the first release of the service. Például: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\self-Service User User Data\Finance Service Managers <MyApplication> \MyApplication v1>.For example: C:\ProgramData\Virtual Machine Manager Cloud Resources\Self-Service User Data\Finance Service Managers<MyApplication>\MyApplication v1>.

  Minden alkalommal, amikor a Server App-V használatával frissít vagy ütemez át egy alkalmazást, az új alkalmazáscsomagot egy külön mappában kell tárolnia.Each time you update and re-sequence an application by using Server App-V, you will need to store the new application package in a separate folder.

 5. Ha engedélyezni szeretné, hogy az önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjai hozzáférhessenek az erőforrásokhoz, és feltölthessék saját erőforrásaikat a mappába, az összes tagnak olvasási/írási engedélyt kell biztosítania a mappához.To enable members of the self-service user role to access the resources and upload their own resources to the folder, grant all members read/write permission on the folder.

 6. Szükség esetén ossza meg a felhasználói adatokat tartalmazó mappát az összes önkiszolgáló felhasználói szerepkörrel, majd adja hozzá a megosztást a VMM-erőforrástárhoz.If needed, share the folder that contains user data for all self-service user roles, and then add the share to the VMM library. Csak azok a felhasználói adatútvonalak rendelhetők önkiszolgáló felhasználói szerepkörökhöz, amelyek megosztott erőforrástáron találhatóak.To be assigned to a self-service user role, a user data path must be on a library share.

 7. Az útvonal egy önkiszolgáló felhasználói szerepkörhöz való konfigurálásához tegye a következőket:Configure the path for a self-service user role as follows:

  1. A Beállítások > biztonsági > felhasználói szerepkörökterületen kattintson az önkiszolgáló felhasználói szerepkörre.In Settings > Security > User Roles, click the self-service user role.
  2. A Felhasználói szerepkör csoportban kattintson a Tulajdonságok > Erőforrás elemre.In the User Role group, click Properties > Resource.
  3. Tallózással válassza ki a mappát, ahol a megosztott erőforrásokat tárolja majd.Browse and select the folder that will hold the shared resources. A módosítások mentése után az adatútvonal hozzá lesz adva az erőforrástárhoz.After you save the changes, the data path is added to the library. Ellenőrizze az elérési utat a könyvtárban > önkiszolgáló felhasználói tartalom.Verify the path in Library > Self-Service User Content.

Megosztás engedélyezése az önkiszolgáló felhasználók számáraEnable sharing for self-service users

Ha erőforrásokat szeretne megosztani egy másik önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjaival, tegye a következőket:To share a resource with a member of another self-service user role, you need the following:

 • Az önkiszolgáló felhasználók csak azokat az erőforrásokat oszthatják meg, amelyeknek a tulajdonosai.The self-service user who shares the resource must be the owner of the resource.
 • Az erőforrás tulajdonosának egy olyan önkiszolgáló felhasználói szerepkörhöz kell tartoznia, amely hozzá lett rendelve a Megosztás művelet.The resource owner must belong to a self-service user role that has been assigned the Share action.
 • Az erőforrást fogadó felhasználónak egy olyan önkiszolgáló felhasználói szerepkörhöz kell tartoznia, amelyhez hozzá van rendelve a Fogadás művelet.The resource receiver must belong to a self-service user role that has been assigned the Receive action.

Az erőforrások megosztását a következő módon engedélyezheti:Enable resource sharing as follows:

 1. Kattintson a Beállítások > biztonsági > felhasználói szerepkörök elemre, majd kattintson arra az önkiszolgáló felhasználói szerepkörre, amelynek engedélyezni szeretné az erőforrás-megosztást.Click Settings > Security > User Roles, and click the self-service user role for which you want to enable resource sharing.
 2. A Felhasználói szerepkör csoportban kattintson a Tulajdonságok elemre.In the User Role group, click Properties.
 3. A Műveletek lapon válassza a Megosztás lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.In Actions, select Share, and then click OK. Az önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjai most már megoszthatják saját erőforrásaikat bármely olyan önkiszolgáló felhasználói szerepkör tagjaival, amelyhez hozzá van rendelve a Fogadás művelet.Members of this self-service user role can now share their own resources with members of any self-service user role that has the Receive action assigned to it.
 4. Ha be szeretné állítani a Fogadás műveletet egy felhasználói szerepkörön, válassza ki a szerepkört, majd a Tulajdonságok > Műveletek lapon válassza ki a Fogadás elemet.To configure a user role with the Receive action, select the role > Properties > Action, and select Receive.