Kibővíthető fájlkiszolgálófürt (SOFS-fürt) üzembe helyezése operációs rendszer nélküli számítógépekről a VMM-hálóbanProvision a scale-out file server (SOFS) cluster from bare metal computers in the VMM fabric

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

A System Center-Virtual Machine Manager (VMM) hálóban meglévő fájlkiszolgálók hozzáadásán kívül a VMM képes felderíteni az operációs rendszer nélküli gépeket SOFS SOFS.In addition to adding existing file servers to an SOFS cluster in the System Center - Virtual Machine Manager (VMM) fabric, VMM can discover provision bare-metal machines as SOFS cluster nodes. Ez a cikk az operációs rendszer nélküli SOFS-fürtök VMM-ben történő beállításának lépéseit tartalmazza.This article includes the steps for setting up a bare metal SOFS cluster in VMM.

ElőkészületekBefore you start

Az üzembe helyezéshez az alábbiakra lesz szüksége:Here's what you need for the deployment:

 • Fizikai számítógépekre az SOFS-fürtcsomópontokként történő üzembe helyezéshez.Physical computers to deploy as SOFS cluster nodes. A számítógépeknek meg kell felelniük az alábbi táblázatban megadott előfeltételeknek.These computers must meet the prerequisites described in the table below. A gépek lehetnek operációs rendszer nélküliek, vagy futtathatnak egy, az üzembe helyezési folyamat során felülírandó operációs rendszert.They can be running on operating system, or an operating system that will be overwritten during the deployment process.
 • A VMM erőforrástár-megosztásban rendelkezésre kell állnia egy megfelelő operációs rendszerrel ellátott virtuális merevlemeznek.Virtual hard disk with an appropriate operating system, located on a VMM library share. A virtuális merevlemezt létrehozhatja úgy, hogy létrehoz egy virtuális gépet, telepíti a vendég operációs rendszert, majd a Sysprep eszközt használja a /generalize és az /oobe kapcsolókkal.When you create the virtual hard disk, you can create a virtual machine, install the guest operating system, and then use Sysprep with the /generalize and the /oobe options.

  A fürtcsomópontokon üzembe helyezett virtuális merevlemez operációs rendszerének támogatnia kell a virtuális merevlemezről (VHD) történő rendszerindítást.The operating system on the virtual hard disk that you deploy on the cluster nodes must support the boot from virtual hard disk (VHD) option.
 • Az operációs rendszer nélküli gépekről történő üzembe helyezéshez rendelkeznie kell egy, a Központi Windows-telepítési szolgáltatások használatával konfigurált PXE-kiszolgálóval.PXE server configured with Windows Deployment Services is needed for bare metal deployment.

A fizikai számítógépekre vonatkozó követelményekPhysical computer requirements

ElőfeltételPrerequisite RészletekDetails
BMCBMC Az egyes fizikai számítógépekben VMM általi sávon kívüli felügyeletre alkalmas alaplapi felügyeleti vezérlőnek (BMC) kell lennie.Each physical computer must have a baseboard management controller (BMC) installed that enables out-of-band management by VMM.

A BMC segítségével távolról, az operációs rendszertől függetlenül érheti el a számítógépet, illetve vezérelheti, például be- és kikapcsolhatja.Through a BMC, you can access the computer remotely, independent of the operating system, and control system functions such as the ability to turn the computer off or on.

A BMC-knek a támogatott sávon kívüli felügyeleti protokollok valamelyikét kell használnia, és a felügyeleti protokollnak engedélyezve kell lennie a BMC-beállításokban.The BMCs must use one of the supported out-of-band management protocols, and the management protocol must be enabled in the BMC settings.

Támogatott protokollok: 1.5-ös vagy 2.0-ás verziójú Intelligent Platform Management Interface (IPMI); 1.0-ás verziójú Data Center Management Interface (DCMI); WS-Management (WS-Man) feletti, 1.0-ás verziójú System Management Architecture for Server Hardware (SMASH); egyéni protokollok, például Integrated Lights-Out (iLO).Supported protocols: Intelligent Platform Management Interface (IPMI) versions 1.5 or 2.0; Data Center Management Interface (DCMI) version 1.0; System Management Architecture for Server Hardware (SMASH) version 1.0 over WS-Management (WS-Man); custom protocols such as Integrated Lights-Out (iLO)

A BMC-knek a BMC belső vezérlőprogramjának legújabb verzióját kell futtatnia.The BMCs should use the latest version of firmware for the BMC model.

A BMC-k konfigurálásánál bejelentkezési hitelesítő adatokat kell megadni, és statikus IP-címkezelést vagy DHCP-t kell használni.The BMCs must be configured with logon credentials and must use either static IP addressing or DHCP. Ha DHCP-t használ, azt javasoljuk, úgy konfigurálja a DHCP-t, hogy állandó IP-címet osszon ki minden BMC számára, például a DHCP-lefoglalás funkció használatával.If you use DHCP, we recommend that you configure DHCP to assign a constant IP address to each BMC, for example by using DHCP reservations.

A VMM felügyeleti kiszolgálónak el kell tudnia érni azt a hálózati szegmenst, amelyen a BMC-ket konfigurálta.The VMM management server must be able to access the network segment on which the BMCs are configured.
Operációs rendszerOperating system A fizikai számítógépeken Windows Server 2012 R2 vagy újabb rendszernek kell futnia.Physical computers must be running Windows Server 2012 R2 or later.
FiókokAccounts Kettő futtató fiókra lesz szüksége.You'll need two RunAs accounts.

Az egyikre a számítógépek tartományhoz csatlakoztatásához, a másikra pedig az egyes számítógépeken található BMC-k hozzáféréséhez.A Run As account for joining computers to the domain, and an account for access to the BMC on each computer.

PFX-kiszolgáló követelményeiPFX server requirements

ElőfeltételPrerequisite RészletekDetails
Üzembe helyezésre vonatkozó követelményekDeployment requirements Rendelkeznie kell egy, a Központi Windows-telepítési szolgáltatások használatával konfigurált PXE-kiszolgálóval.You must have a PXE server configured with Windows Deployment Services.

Ha a környezetében már van egy meglévő, Központi Windows-telepítési szolgáltatásokkal konfigurált PXE-kiszolgáló, hozzáadhatja a VMM-hez.If you have an existing PXE server in your environment configured with Windows Deployment Services, you can add that server to VMM. Ezt követően használhatja a kiszolgálót üzembe helyezési célokra a VMM-ben (a VMM csak az eredményül kapott kiszolgálókat fogja felismerni).Then you can use it for provisioning in VMM (and VMM will recognize only the resulting servers). Az összes többi kérést továbbra is a PXE-kiszolgáló fogja kezelni a beállításainak megfelelően.All other requests will continue to be handled by the PXE server according to how it is configured.

Ha nem rendelkezik meglévő PXE-kiszolgálóval, akkor a központi Windows-telepítési szolgáltatások szerepkört telepítheti egy támogatott operációs rendszert futtató kiszolgálóra (Windows Server 2012 R2 vagy újabb verzió).If you don't have an existing PXE server, you can deploy the Windows Deployment Services role on a server running a supported operating system (Windows Server 2012 R2 or later).
HelyLocation A PXE-kiszolgálónak a kiépítendő fizikai számítógépekkel azonos alhálózaton kell lennie.The PXE server must be in the same subnet as the physical computers that you want to provision.
Telepítés a Központi Windows-telepítési szolgáltatások használatávalWindows Deployment Services installation A Központi Windows-telepítési szolgáltatások telepítése során a Központi telepítési kiszolgáló és az Átvitelkiszolgáló beállítást is ki kell választani.When you install Windows Deployment Services you should install both the Deployment server and Transport server options. Rendszerképek hozzáadása nem szükséges.You don't need to add images.

A gazdagép telepítése során a VMM a korábban létrehozott és a könyvtárban tárolt virtuális merevlemezt használja.During host deployment, VMM uses a virtual hard disk that you've created and stored in the library.

Nem kell konfigurálnia a beállításokat a PXE-válasz lapon. a VMM saját PXE-szolgáltatót biztosít.You don't need to configure settings on the PXE response tab. VMM provides its own PXE provider.
EngedélyekPermissions PXE-kiszolgáló hozzáadásakor meg kell adnia annak a fióknak a hitelesítő adatait, amely helyi rendszergazdai engedélyekkel rendelkezik a PXE-kiszolgálón.When you add a PXE server, you must specify account credentials for an account that has local administrator permissions on the PXE server. Megadhatja a felhasználónevet és a jelszót, illetve megadhat futtató fiókot.You can enter a user name and password or specify a Run As account. A futtató fiókot létrehozhatja az üzembe helyezés megkezdése előtt, illetve annak során is.You can create the RunAs account before you begin, or during deployment.

A virtuális lemezre és a sablonra vonatkozó követelményekVirtual disk and template requirements

ElőfeltételPrerequisite RészletekDetails
Virtuális merevlemezVirtual hard disk A VMM-erőforrástár-megosztásban rendelkezésre kell állnia egy általánosított virtuális merevlemeznek.Make sure you have a generalized virtual hard disk in a VMM library share. A lemezen a Windows Server 2012 R2 vagy újabb rendszernek kell futnia.It should be running Windows Server 2012 R2 or later.

Az üzemi kiszolgálók esetében javasoljuk, hogy a teljesítmény növelése és a felhasználói adatok biztonsága érdekében rögzített méretű (.vhd vagy .vhdx fájlformátumú) lemezt használjon.We recommend that for production servers, you use a fixed disk (.vhd or .vhdx file format) to increase performance and to help protect user data.

A VMM-erőforrástár-megosztásban rendelkezésre kell állnia egy általánosított virtuális merevlemeznek.Make sure you have a generalized virtual hard disk in a VMM library share. A lemezen a Windows Server 2012 R2 vagy újabb rendszernek kell futnia.It should be running Windows Server 2012 R2 or later.
Dinamikus lemezDynamic disk A fizikaiszámítógép-profil létrehozásakor a VMM rögzített lemezekké alakítja át a dinamikus lemezeket.When you create a physical computer profile, VMM converts a dynamic disk to a fixed disk.
Egyéni illesztőprogramokCustom drivers Ha egyéni illesztőprogramok hozzárendelését tervezi egy fizikaiszámítógép-profilhoz, azokat egy vagy több .CR (egyéni erőforrások) kiterjesztésű mappában adhatja hozzá egy VMM-erőforrástár-megosztáshoz.If you plan to assign custom drivers to a physical computer profile, you add them to a VMM library share in one or more folders with a .CR (custom resources) extension. A VMM ezeket egyéni erőforrásokként ismeri fel.VMM recognizes them as custom resources.
VálaszfájlAnswer file Ha azt szeretné, hogy a fizikaiszámítógép-profilok az egyéni erőforrásokhoz hasonlóan válaszfájlokra (Unattend.xml fájl) mutató hivatkozásokat is tartalmazzanak, hozza létre a válaszfájlt, majd az üzembe helyezés megkezdése előtt adja hozzá egy VMM-erőforrástár-megosztáshoz.Like custom resources, if you want a physical computer profile to include references to an answer file (Unattend.xml file), create the answer file and add it to a VMM library share before you start deployment. Célszerű létrehozni például egy válaszfájlt a távoli asztali szolgáltatások engedélyezéséhez, és elhelyezni egy megosztott erőforrástárban.For example, you might want to create an answer file to enable Remote Desktop Services and place it on a library share. Ezután kiválaszthatja a fájlt a fizikaiszámítógép-profil konfigurálásakor.Then you can select that file when you configure a physical computer profile.
Távoli asztali szolgáltatásokRDS Ha a Távoli asztali szolgáltatásokat (RDS) használja a kiszolgálók felügyeletére, javasoljuk, hogy a lemezképben engedélyezze az RDS-kapcsolatokat.If you use Remote Desktop Services (RDS) to manage servers, we recommend that you enable the RDS connections in the image. Az RDS-t a fizikaiszámítógép-profilban található válaszfájl használatával is engedélyezheti.You can also enable RDS by using an answer file in the physical computer profile.
Logikai hálózatokLogical networks Ha már konfigurálta a logikai hálózatokat vagy a logikai kapcsolókat a VMM-ben, belefoglalhatja a konfigurációkat egy fizikaiszámítógép-profilba.If you have already configured logical networks or logical switches in VMM, you can include those configurations in the physical computer profile.

Ahhoz, hogy belefoglalhassa a logikai hálózat segítségével szabályozott statikus IP-címkezelést egy fizikaiszámítógép-profilba, konfigurálja a logikai hálózatot.To include static IP addressing controlled through a logical network in a physical computer profile configure the logical network. A logikai hálózatnak tartalmaznia kell legalább egy hálózati helyet és statikus IP-címkészletet.The logical network must include at least one network site and static IP address pool.

A hálózati helynek elérhetőnek kell lennie azon gazdagépcsoport vagy szülő gazdagépcsoport számára is, amelyikhez hozzá szeretné rendelni az operációs rendszer nélküli gépeken létrehozott gazdagépeket.The network site must also be available to the host group or to a parent host group where you want to assign the hosts that you will be creating from bare metal.
Logikai kapcsolóLogical switch Logikai kapcsoló használatához telepítse az összes szükséges virtuáliskapcsoló-bővítményt és bővítményszolgáltatót, és még a fizikaiszámítógép-profil létrehozása előtt hozza létre a kapcsolót.To use a logical switch, install all necessary virtual switch extensions and extension providers, and create the switch before you create the physical computer profile.

Ajánlott eljárás a virtuális portok egy vagy több portbesorolásának hozzáadása a logikai kapcsolóhoz.In the logical switch, as a best practice, include one or more port classifications for the virtual ports.

A logikai kapcsolók fizikaiszámítógép-profilban található fizikai adaptereken történő alkalmazásához győződjön meg róla, hogy megfelelő számú hálózati adaptert telepített a fizikai számítógépen.To apply a logical switch to physical adapters in a physicl computer profile, make sure that you have installed the intended number of NICs on the physical computer.

A központi telepítés lépéseiDeployment steps

 1. Előkészületek: A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a fenti előfeltételek teljesülnek-e.Before you start: Verify the prerequisites above before you start.
 2. Fizikai számítógépek előkészítése – Állítsa be úgy az egyes fizikai számítógépek BIOS-át, hogy támogassa a virtualizálást.Prepare physical computer-Set up the BIOS on each physical computer to support virtualization.
 3. A PXE-kiszolgálói környezet előkészítése: Adja hozzá a PXE-kiszolgálót a VMM-hálóhoz.Prepare the PXE server environment: Add the PXE server to the VMM fabric.
 4. Illesztőprogram-fájlok hozzáadása: Amennyiben egyéni illesztőprogramokat szeretne használni, adja hozzá az illesztőprogram-fájlokat a VMM-erőforrástárhoz.Add driver files: Add driver files to the VMM library if you want to use custom drivers.
 5. Profil létrehozása: Hozzon létre egy fizikaiszámítógép-profilt.Create profile: Create a profile for the physical computers.
 6. A fürt létrehozása: Futtassa a Fürtözött fájlkiszolgáló létrehozása varázslót a fizikai számítógépek felderítéséhez, a fürt konfigurálásához, illetve a fürt üzembe helyezésének elindításához.Create the cluster: Run the Create Clustered File Server Wizard to discover the physical computers, configure the cluster, and start the cluster deployment. A fizikai számítógépek a Windows előtelepítési környezet (Windows PE) PXE-kiszolgálón található, testreszabott lemezképéről indulnak el.The physical computers boot from a customized Windows PE image on the PXE server. A feladatátvevő fürt és a fájlkiszolgáló szerepkör engedélyezésére kerül sor.The Failover Cluster and File Server roles are enable. A fürt létrehozása után a rendszer engedélyezi a kibővíthető fájlkiszolgálói szerepkört.After the cluster is created the Scale-Out File Server role is enabled. Ezt követően a számítógép újraindul.The computer is then restarted.
 7. Csomópontok hozzáadása SFOS-fürtökhöz: A csomópontok létrehozását követően hozzon létre velük egy új fürtöt, vagy adja őket hozzá egy meglévő fürthöz.Add nodes to SOFS cluster: After you've provisioned the nodes you can create a new cluster with them, or add them to an existing one.

A fizikai számítógépek előkészítésePrepare physical computers

A számítógépek előkészítése a virtualizálás támogatásához a következőképpen történik:Prepare each computer to support virtualization, as follows:

 1. A BIOS-ban úgy módosítsa a rendszerindítási sorrendet, hogy a PXE-képes hálózati adapter legyen az első eszköz.Set the BIOS boot order to boot from a Pre-Boot Execution Environment (PXE)-enabled network adapter as the first device.
 2. Konfigurálja az egyes számítógépeken található BMC-k bejelentkezési hitelesítő adatait és IP-címbeállításait.Configure the log on credentials and IP address settings for the BMC on each computer.
 3. Ha a környezetben több DNS-kiszolgáló is működik, és a DNS-replikáció tovább tarthat, erősen ajánlott DNS-bejegyzéseket létrehozni a fizikai számítógépekhez hozzárendelt számítógépnevekhez, valamint időt hagyni a DNS-replikáció befejeződésére.If your environment has multiple DNS servers, where replication may take some time, we strongly recommend that you create DNS entries for the computer names that will be assigned to the physical computers, and allow time for DNS replication to occur. Ellenkező esetben a számítógépek telepítése sikertelen lehet.Otherwise, deployment of the computers may fail.

PXE-kiszolgáló hozzáadása a VMM-hálóhozAdd a PXE server to the VMM fabric

 1. Kattintson a háló > kiszolgálók > Kezdőlap > Hozzáadás > erőforrások hozzáadása > PXE-kiszolgálóelemre.Click Fabric > Servers > Home > Add > Add Resources > PXE Server.
 2. A Számítógépnév területen adja meg a PXE-kiszolgáló nevét.In Computer name specify the PXE server name.
 3. Adja meg egy olyan fiók hitelesítő adatait, amely helyi rendszergazdai engedélyekkel rendelkezik a PXE-kiszolgálón.Add the credentials for an account that has local administrator permissions on the PXE server. Megadhat egy meglévő futtató fiókot, illetve újat is létrehozhat.You can specify an existing Run As account, or create a new account. Manuálisan adja meg a felhasználói hitelesítő adatokat, tartomány_név\felhasználó_név formátumban.Manually enter user credentials in the format domain_name\user_name. Ezután kattintson az Add (Hozzáadás) gombra.Then click Add.
 4. A feladatokterületen ellenőrizze, hogy a feladat Befejezveállapotba került-e, majd zárjuk be a párbeszédpanelt.In Jobs, verify that the job status is Completed, and close the dialog box. A feladat beállítja az új PXE-kiszolgálót, telepíti a VMM-ügynököt a PXE-kiszolgálón, importálja az új Windows PE környezet lemezképét, és a PXE-kiszolgáló gépfiókját hozzáadja a VMM alkalmazáshoz.The job sets up the new PXE server, installs the VMM agent on the PXE server, imports a new Windows Preinstallation Environment (Windows PE) image, and adds the machine account to VMM for the PXE server.
 5. Győződjön meg arról, hogy a PXE-kiszolgáló hozzá van adva a háló > kiszolgálók > PXE-kiszolgálókszolgáltatáshoz.Verify that the PXE server is added in Fabric > Servers > PXE Servers. Az ügynök állapota legyen Válaszol.The agent status should be Responding.

Egyéni erőforrások felvétele az erőforrástárbaAdd custom resources to the library

Ha egyéni illesztőprogramok hozzárendelését tervezi, akkor azokat el kell helyeznie a könyvtárban.If you plan to assign custom drivers, the driver files must exist in the library. Az erőforrástárban található illesztőprogramokhoz címkéket társíthat, amelyek alapján később szűrheti azokat.You can tag the drivers in the library, so that you can later filter them by tag. Miután hozzáadta a fájlokat, a fizikaiszámítógép-profil konfigurálásakor megadhatja az illesztőprogramfájlokat.After files are added, when you configure a physical computer profile, you can specify the driver files. A VMM telepíti a megadott illesztőprogramokat, amikor telepíti az operációs rendszert egy fizikai számítógépre.VMM installs the specified drivers when it installs the operating system on a physical computer.

A fizikaiszámítógép-profilban címkék alapján szűrheti az illesztőprogramokat, vagy dönthet úgy is, hogy a fizikai számítógépen egyező Plug and Play (PnP-) azonosítójú illesztőprogramokat szűri le.In the physical computer profile, you can select to filter the drivers by tags, or you can select to filter drivers with matching Plug and Play (PnP) IDs on the physical computer. Ha az illesztőprogramokat címkék alapján szűri, a VMM az illesztőprogramokhoz az erőforrástárban társított címkéket a profilban hozzárendelt címkékkel egyeztetve határozza meg, hogy mely illesztőprogramokat kell telepíteni.If you select to filter the drivers by tags, VMM determines the drivers to apply by matching the tags that you assign to the drivers in the library to the tags that you assign in the profile. Ha az illesztőprogramokat a PnP-azonosítók egyeztetésével szűri, akkor nem kell egyéni címkéket hozzárendelni.If you select to filter drivers with matching PnP IDs, you don't need to assign custom tags.

 1. Keresse meg a könyvtárhoz hozzáadni kívánt illesztőprogram-csomagot.Locate a driver package that you want to add to the library.
 2. A fizikai számítógépek telepítéséhez használni kívánt csoporthoz társított könyvtárkiszolgálón lévő könyvtármegosztáson hozzon létre egy mappát az illesztőprogramok tárolásához, majd az illesztőprogram-csomagot másolja a mappába.In the library share that is located on the library server that is associated with the group where you want to deploy the physical computers, create a folder to store the drivers, and then copy the driver package to the folder.
 3. Javasoljuk, hogy mindegyik illesztőprogram-csomag számára hozzon létre egy külön mappát, és ne helyezzen vegyes típusú erőforrásokat az illesztőprogramok mappáiba.We strongly recommend that you create a separate folder for each driver package, and that you do not mix resources in the driver folders. Ha egy .inf kiterjesztésű fájlt tartalmazó mappában más erőforrástárbeli erőforrásokat (pl. .iso-lemezképeket, .vhd-fájlokat vagy .inf fájlnév-kiterjesztésű parancsprogramokat) is elhelyez, akkor a VMM-erőforrástárkiszolgáló nem fogja tudni felderíteni ezeket az erőforrásokat.If you include other library resources such as .iso images, .vhd files or scripts with an .inf file name extension in the same folder, the VMM library server will not discover those resources. Ügyeljen arra, hogy ha töröl egy .inf kiterjesztésű illesztőprogram-csomagot az erőforrástárból, akkor a VMM az .inf-fájlt tartalmazó teljes mappát törli.Also, when you delete an .inf driver package from the library, VMM deletes the entire folder where the driver .inf file resides.
 4. A VMM-konzolon > függvénytár- > kiszolgálókterületen bontsa ki a megosztást tartalmazó függvénytár-kiszolgálót, kattintson a jobb gombbal a megosztásra, majd kattintson a frissítésparancsra.In the VMM console > Library > Library Servers, expand the library server where the share is located, right-click the share, and then click Refresh. Az erőforrástár frissítése után a mappának kell megjelennie.After the library refreshes, the folder should appear.
 5. Szükség esetén végezze el a címkék társítását.Assign tags if required. Az Erőforrástár ablaktáblán bontsa ki az illesztőprogramok tárolásához létrehozott mappát, majd kattintson arra a mappára, amely az illesztőprogram-csomagot tartalmazza.In Library, expand the folder that you created to store the drivers, and click the folder that contains the driver package.
 6. A Fizikai erőforrástár-objektumok ablaktáblán kattintson a jobb gombbal az illesztőprogram .inf fájljára, majd kattintson a Tulajdonságok elemre.In the Physical Library Objects, right-click the driver .inf file, and then click Properties.
 7. Az illesztőprogram fájlnevének tulajdonságai > egyéni címkékmezőbe írja be az egyéni címkéket pontosvesszővel elválasztva, vagy kattintson a kiválasztás elemre, és rendelje hozzá az elérhető címkéket, vagy hozzon létre és rendeljen hozzá újakat.In the Driver File Name Properties > Custom tags, enter custom tags separated by a semi-colon, or click Select to assign available tags or to create and assign new ones. Ha a Kijelölés gombra, majd az Új címke lehetőségre kattint, akkor az OK gombra kattintás után módosíthatja a címke nevét.If you click Select, and then click New Tag, you can change the name of the tag after you click OK. Ha hálózatikártya-meghajtó illesztőprogram-csomagját adta hozzá, akkor létrehozhat például egy Kiszolgalomodell Halozatikartyamodell elnevezésű címkét, ahol a Kiszolgalomodell a kiszolgálómodellt, a Halozatikartyamodell pedig a hálózatikártya-modellt képviseli.For example, if you added a network adapter driver file, you could create a tag that is named ServerModel NetworkAdapterModel, where ServerModel is the server model and NetworkAdapterModel is the network adapter model.

Fizikaiszámítógép-profil létrehozásaCreate a physical computer profile

Először is vizsgálja meg, hogy a fizikai számítógépek EFI (Extensible Firmware Interface) vagy BIOS technológiát használnak-e.Before you start, determine whether the physical computers use Extensible Firmware Interface (EFI) or BIOS. Ha mindkettővel rendelkezik, hozzon létre külön profilt kell az egyes típusokhoz.If you have both, create a separate profile for each type.

 1. Kattintson a tár > Kezdőlap > Create > fizikai számítógép-profillétrehozása elemre.Click Library > Home > Create > Physical Computer Profile.
 2. Az új fizikai számítógép profil varázsló > profil leírása mezőbe írja be a nevet és a leírást, majd válassza a VM-gazdagépelemet.In the New Physical Computer Profiles Wizard > Profile Description type in a name and description and select VM host.
 3. Az operációs rendszer lemezképének > virtuális merevlemez-fájlja > Tallózásterületen kattintson arra a általánosított virtuális merevlemezre, amelyet a megosztáshoz adott meg.In OS Image > Virtual hard disk file > Browse, click the generalized virtual hard disk that you added to the library share. Ha a lemez dinamikus, akkor a VMM a gazdagép telepítésekor alapértelmezés szerint átalakítja rögzített méretűvé.By default, if the disk is dynamic VMM converts it to a fixed disk during host deployment. Üzemi kiszolgálók esetében javasoljuk, hogy a teljesítmény növelése és a felhasználói adatok biztonsága érdekében rögzített méretű lemezt használjon.We recommend that for production servers you use a fixed disk to increase performance and help protect user data.
 4. A hardverkonfiguráció > kezelése hálózati adapteren válassza ki azt a hálózati adaptert, amelyet a VMM való kommunikációhoz használ, valamint hogy DHCP-t vagy statikus IP-címeket szeretne-e használni.In Hardware Configuration > Management NIC select the network adapter you'll use to communicate with VMM and whether to use DHCP or a static address. Ha Consistent Device Naming (CDN) nevet szeretne rendelni az adapterhez, illetve konfigurálni szeretné a logikai kapcsolókat és portokat, akkor kattintson a Fizikai tulajdonságok elemre.If you want to use Consistent Device Naming (CDN) for the adapter or configure logical switches and ports click Physical Properties. Az adapter hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra.Click Add to add the adapter.
 5. A Lemez elemnél adja meg az első lemez particionálási sémáját.In Disk specify the partitioning scheme for the first disk. Használhatja a GPT-t, ha a fizikai számítógépnek EFI-profilja van.You can use GPT if the physical computer profile is EFI. A Partícióinformációk területen válassza ki a kötetcímkét, azt, hogy az összes fennmaradó szabad helyet vagy egy adott méretet szeretne-e használni, valamint hogy szeretné-e rendszerindító partícióként megjelölni a partíciót.In Partition Information select the volume label, whether to use all remaining free space or a specific size, and whether to designate the partition as the boot partition. Új lemezt vagy partíciót is hozzáadhat.You can also add a new disk or partition. A telepítés során a VMM átmásolja a virtuálismerevlemez-fájlt a rendszerindító partícióra, és automatikusan létrehoz egy rendszerpartíciót ugyanazon a lemezen.During deployment VMM will copy the virtual hard disk file to the boot partition and automatically create a system partition on the same disk.
 6. Az illesztőprogram-szűrőben szűrje azokat az illesztőprogramokat, amelyek a gazdagép telepítése során az operációs rendszerre lesznek alkalmazva.In Driver filter filter the drivers that will be applied to the operating system during host deployment. Szűrhet a Plug and Play azonosító vagy adott címkék szerint.You can filter by Plug and Play ID or by specific tags. Ha az illesztőprogramokat címkék alapján szűri, ellenőrizze, hogy hozzáadta-e az illesztőprogramfájlokat az erőforrástárhoz, és hozzárendelte-e a megfelelő címkéket.If you select to filter drivers with matching tags make sure you've added driver files to the library and assigned corresponding tags.
 7. Az Operációs rendszer konfigurációja területen adja meg azt a tartományt, amelyikhez a Hyper-V-gazdagépnek vagy -fürtnek csatlakoznia kell, valamint adja meg a helyi rendszergazdai hitelesítő adatokat és az azonosító adatokat.In OS Configuration specify the domain that the Hyper-V host or cluster should join, specify local admin credentials and identity information. Adja meg a telepítési termékkulcsot, és állítsa be az időzónát.Add the product key for installation, and set the time zone. A GUIRunOnce-ben megadhat egy vagy több olyan parancsot, amely akkor fut le, amikor a felhasználó első alkalommal jelentkezik be a Hyper-V-gazdagépre.In GUIRunOnce you can specify one or more commands that will run when the user logs on to the Hyper-V host for the first time.
 8. A Gazdagép beállításai lapon adja meg a gazdagép elérési útvonalát, amely a gazdagépen elhelyezett virtuális gépekhez rendelt fájlok tárolási helye.In Host Settings specify the path of the host to store the files that are associated with virtual machines placed on the host. Ne adja meg a C: meghajtót, mert az ilyen célra nem használható.Don't specify drive C because it's not available for placement. Ha nem ad meg elérési utat, a VMM elhelyezkedése határozza meg a legalkalmasabb helyet.If you don't specify a path VMM placement will determine the most suitable location.
 9. Az Összefoglalás területen ellenőrizze a beállításokat.In Summary verify the settings. Várjon, amíg a feladatok befejezve állapotot jelenítenek meg, majd ellenőrizze a profilt a függvénytár- > profilok > fizikai számítógép-profiljaiban.Wait until Jobs shows a status of completed, and then verify the profile in Library > Profiles > Physical Computer Profiles.

Kibővíthető fájlkiszolgálófürt üzembe helyezése operációs rendszer nélküli gépekrőlProvision a Scale-Out File Server cluster from bare metal

A Fürtözött fájlkiszolgáló létrehozása varázsló a következő műveleteket végzi el:The Create Clustered File Server Wizard does the following:

 1. Sávon kívüli felügyelet használatával felderíti a fizikai számítógépeketDiscovers the physical computers through out-of-band management
 2. Központilag telepíti a Windows Server operációs rendszer lemezképét a számítógépeken a fizikai számítógép profiljának használatával (ha erre van konfigurálva)Deploys the Windows Server operating system image on the computers by using the physical computer profile (if configured to do so)
 3. Engedélyezi a fájlkiszolgáló szerepkört a számítógépekenEnables the file server role on the computers
 4. Engedélyezi a kibővített fájlkiszolgáló szerepkört a fürtönEnables the Scale-Out File Server role on the cluster
 5. Kibővíthető fájlkiszolgálófürtként hozzáadja a kiépített számítógépeket a VMM felügyelete alattAdds the provisioned computers as a Scale-Out File Server cluster under VMM management

Futtassa a varázslót:Run the wizard:

 1. Kattintson a háló > kiszolgálók > Kezdőlap > Létrehozás > fájlkiszolgáló fürtelemre.Click Fabric > Servers > Home > Create > File Server Cluster.

 2. Ha szükséges, a fürtözött fájlkiszolgáló létrehozása varázsló > általános típusa mezőben adja meg a fürt nevét, a fájlkiszolgáló nevét és a fürt IP-címét.In the Create Clustered File Server Wizard > General type in a cluster name, file server name, and cluster IP addresses if needed.

 3. Az Erőforrás típusa területen válassza a operációs rendszer nélküli számítógépek kiépítésének lehetőségét.In Resource Type select the option to provision bare-metal computers. Válassza ki a fizikai számítógép profilját, majd kattintson a Tovább gombra.Select the physical computer profile and click Next.

 4. A Hitelesítő adatok és protokollok területen kattintson a futtató fiók melletti Tallózás gombra, majd válassza ki a BMC elérésére jogosult fiókot.In Credentials and Protocols click Browse next to the Run As account and choose the account with permissions to access the BMC. A Protokoll listában kattintson a felderítéshez használni kívánt sávon kívüli felügyeleti protokollra.In the Protocol list click the out-of-band management protocol you want to use for discovery. Ha a DCMI felületet szeretné használni, kattintson az IPMI (Intelligent Platform Management Interface) lehetőségre.If you want to use DCMI click Intelligent Platform Management Interface (IPMI). A DCMI 1.0 is támogatott, de a listában nem szerepel.DCMI 1.0 isn't listed but it is supported. Győződjön meg arról, hogy a BMC-modellhez a belső vezérlőprogram legújabb verzióját használja.Make sure you use the latest version of firmware for the BMC model.

 5. A felderítési hatókörben határozza meg az IP-cím hatókörét, amely tartalmazza a bmc IP-címét.In Discovery Scope specify the IP address scope that includes the IP addresses of the BMCs. Hozzáadhat egyetlen címet, egy alhálózatot vagy egy tartományt is.You can add a single address, a subnet, or range.

 6. A cél erőforrásai területen válassza ki a kiépíteni kívánt számítógépeket, hagyjon időt a részletes felderítéshez, majd kattintson az elemek elemre az információk áttekintéséhez és módosításához.In Target Resources select the computers you want to provision, allow time for deep discovery, and click items to review and modify information. Vegye figyelembe, hogy ha a fizikai hálózati adapterek száma nem egyezik meg a számítógép-profilban meghatározott fizikai adapterek számával, akkor a hiányzó adatokat hozzá kell adnia.Note that if the number of physical network adapters doesn't match the number of physical adapters defined in the computer profile you'll need to add the missing information. Ha nem szeretné azonnal üzembe helyezni a számítógépet, jelölje ki annak BMC IP-címét, és kattintson az Eltávolítás gombra.If you don't want to deploy a computer immediately you can select its BMC IP address and click Remove.

 7. A Telepítés testreszabása lapon adja meg a beállításokat, majd ha már nem jelenik meg hiányzó adatokra vonatkozó figyelmeztetés, kattintson a Tovább gombra.In Deployment Customization configure the settings and when there are no more warnings about missing information click Next.

  • DHCP: Ha a saját fizikaiszámítógép-profilja DHCP-t használ, kattintson egy BMC IP-címre, és írjon be egy számítógépnevet.DHCP: If your physical computer profile uses DHCP click an BMC IP address and type in a computer name. El kell döntenie, hogy kihagyja-e az AD ellenőrzését.Decide whether to skip the AD check. Ha elvégzi az ellenőrzést, akkor az üzembe helyezés abban az esetben is folytatódik, ha a számítógépfiók már létezik.If you do the check deployment will continue if the computer account exists. Kattintson az egyes BMC IP-címekhez tartozó bejegyzésekre.Click the entry for each BMC IP address.
  • Statikus: Ha a profil statikus IP-címeket használ minden egyes bmc IP-címhez, írja be a számítógép hálózati ADAPTERÉNEK MAC-címét, amely a VMM való kommunikációhoz használatos.Static: If the profile uses static IP addresses for each BMC IP address, type in a MAC address of the computer's network adapter that's used to communicate with VMM. Kattintson a használni kívánt logikai hálózatra.Click the logical network you want to use. Az alapértelmezett logikai hálózat a profilban megadott logikai hálózat.The default logical network is the one indicated in the profile. Kattintson a használni kívánt IP-alhálózatra.Click the IP subnet you want to use. Az alhálózatok listájának hatókörét a logikai hálózatok számára a társított hálózati helyeken megadott beállítások határozzák meg.The subnet list is scope to what's defined for the logical network in the associated network sites. Ügyeljen arra, hogy a kiszolgáló üzembe helyezéséhez használt fizikai helynek és annak a hálózatnak megfelelő IP-alhálózatot válassza ki, amelyhez az adapter csatlakoztatva van.You should select the IP subnet that corresponds to the physical location in which you're deploying the server and the network to which the adapter is connected. Az IP-címek hozzárendelése történhet automatikusan vagy egyedileg is.you can automatically assign an IP address or assign a specific address.
 8. Az Összefoglalás területen erősítse meg a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra.In Summary, confirm the settings and click Finish. A fürt hozzáadásának megerősítéséhez kattintson a háló > tárolási > fájlkiszolgálókelemre.To confirm the cluster was added, click Fabric > Storage > File Servers.