UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) UriParser.IsBaseOf(Uri, Uri) Method

Definizione

Determina se baseUri è un URI di base per relativeUri.Determines whether baseUri is a base URI for relativeUri.

protected:
 virtual bool IsBaseOf(Uri ^ baseUri, Uri ^ relativeUri);
protected virtual bool IsBaseOf (Uri baseUri, Uri relativeUri);
abstract member IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
override this.IsBaseOf : Uri * Uri -> bool
Protected Overridable Function IsBaseOf (baseUri As Uri, relativeUri As Uri) As Boolean

Parametri

baseUri
Uri Uri Uri Uri

URI di base.The base URI.

relativeUri
Uri Uri Uri Uri

URI da sottoporre a test.The URI to test.

Restituisce

true se baseUri è un URI di base per relativeUri. In caso contrario, false.true if baseUri is a base URI for relativeUri; otherwise, false.

Si applica a