az network nat

NAT リソースを管理するコマンド。

コマンド

az network nat gateway

NAT ゲートウェイを管理するためのコマンド。

az network nat gateway create

NAT ゲートウェイを作成します。

az network nat gateway delete

NAT ゲートウェイを削除します。

az network nat gateway list

NAT ゲートウェイを一覧表示します。

az network nat gateway show

NAT ゲートウェイの詳細を表示します。

az network nat gateway update

NAT ゲートウェイを更新します。

az network nat gateway wait

NAT ゲートウェイの条件が満たされるまで CLI を待機状態に設定します。