ViewPropertiesPart ViewPropertiesPart Constructor

定義

ViewPropertiesPart のコンス トラクター Construtor of ViewPropertiesPart

protected internal ViewPropertiesPart ();
Protected Friend Sub New ()

適用対象