RSConnection2006.DeleteReportHistorySnapshot(String, String) メソッド

定義

public:
 void DeleteReportHistorySnapshot(System::String ^ Report, System::String ^ HistoryID);
public void DeleteReportHistorySnapshot (string Report, string HistoryID);
Public Sub DeleteReportHistorySnapshot (Report As String, HistoryID As String)

パラメーター

Report
String
HistoryID
String

適用対象