IVsDataViewCommonNodeInfo.DefaultCommand プロパティ

定義

現在のノードに設定されている既定のコマンドを取得します。

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Data::Services::IVsDataViewCommandInfo ^ DefaultCommand { Microsoft::VisualStudio::Data::Services::IVsDataViewCommandInfo ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Data.Services.IVsDataViewCommandInfo DefaultCommand { get; }
member this.DefaultCommand : Microsoft.VisualStudio.Data.Services.IVsDataViewCommandInfo
Public ReadOnly Property DefaultCommand As IVsDataViewCommandInfo

プロパティ値

IVsDataViewCommandInfo

IVsDataViewCommandInfo既定のコマンドとしてのオブジェクト。

適用対象