SetOffice2007AddInRegistration コンストラクター

定義

SetOffice2007AddInRegistration クラスの新しいインスタンスを初期化します。

public SetOffice2007AddInRegistration ();

適用対象