EntityMetadata.ExternalName EntityMetadata.ExternalName EntityMetadata.ExternalName EntityMetadata.ExternalName Property

Definition

public:
 property System::String ^ ExternalName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public string ExternalName { get; set; }
member this.ExternalName : string with get, set
Public Property ExternalName As String

Property Value

Applies to