EntityMetadata.IconMediumName EntityMetadata.IconMediumName EntityMetadata.IconMediumName EntityMetadata.IconMediumName Property

Definition

Gets or sets the name of the image web resource for the medium icon for the entity.

public:
 property System::String ^ IconMediumName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public string IconMediumName { get; set; }
member this.IconMediumName : string with get, set
Public Property IconMediumName As String

Property Value

Type: String The name of the image web resource for the medium icon for the entity..

Applies to