EntityMetadata.ReportViewName EntityMetadata.ReportViewName EntityMetadata.ReportViewName EntityMetadata.ReportViewName Property

Definition

Gets the name of the report view for the entity.

public:
 property System::String ^ ReportViewName { System::String ^ get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public string ReportViewName { get; }
member this.ReportViewName : string
Public ReadOnly Property ReportViewName As String

Property Value

Type: String The name of the report view for the entity..

Applies to