DateTime.GetTypeCode DateTime.GetTypeCode DateTime.GetTypeCode DateTime.GetTypeCode Method

定義

TypeCode 値型の DateTime を返します。Returns the TypeCode for value type DateTime.

public:
 virtual TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
override this.GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

戻り値

列挙型定数 DateTimeThe enumerated constant, DateTime.

実装

適用対象