TypeInfo.IsMarshalByRef プロパティ

定義

public:
 property bool IsMarshalByRef { bool get(); };
public bool IsMarshalByRef { get; }
member this.IsMarshalByRef : bool
Public ReadOnly Property IsMarshalByRef As Boolean

プロパティ値

適用対象