Sse2.MaskMove メソッド

定義

オーバーロード

MaskMove(Vector128<Byte>, Vector128<Byte>, Byte*)

void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)

MASKMOVDQU xmm, xmmMASKMOVDQU xmm, xmm

MaskMove(Vector128<SByte>, Vector128<SByte>, SByte*)

void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)

MASKMOVDQU xmm, xmmMASKMOVDQU xmm, xmm

MaskMove(Vector128<Byte>, Vector128<Byte>, Byte*)

void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)

MASKMOVDQU xmm, xmmMASKMOVDQU xmm, xmm

public:
 static void MaskMove(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::Byte> source, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::Byte> mask, System::Byte* address);
public static void MaskMove (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> source, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> mask, byte* address);
static member MaskMove : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<byte> * nativeptr<byte> -> unit

パラメーター

source
Vector128<Byte>
mask
Vector128<Byte>
address
Byte*

MaskMove(Vector128<SByte>, Vector128<SByte>, SByte*)

void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)void _mm_maskmoveu_si128 (__m128i a, __m128i mask, char\* mem_address)

MASKMOVDQU xmm, xmmMASKMOVDQU xmm, xmm

public:
 static void MaskMove(System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::SByte> source, System::Runtime::Intrinsics::Vector128<System::SByte> mask, System::SByte* address);
public static void MaskMove (System.Runtime.Intrinsics.Vector128<sbyte> source, System.Runtime.Intrinsics.Vector128<sbyte> mask, sbyte* address);
static member MaskMove : System.Runtime.Intrinsics.Vector128<sbyte> * System.Runtime.Intrinsics.Vector128<sbyte> * nativeptr<sbyte> -> unit

パラメーター

source
Vector128<SByte>
address
SByte*

適用対象