FrameworkContentElement.UpdateDefaultStyle FrameworkContentElement.UpdateDefaultStyle FrameworkContentElement.UpdateDefaultStyle FrameworkContentElement.UpdateDefaultStyle Method

定義

現在の FrameworkContentElement に既定のスタイルを再度適用します。Reapplies the default style to the current FrameworkContentElement.

public:
 void UpdateDefaultStyle();
public void UpdateDefaultStyle ();
member this.UpdateDefaultStyle : unit -> unit
Public Sub UpdateDefaultStyle ()

適用対象