InputMethod.IsInputMethodEnabledProperty InputMethod.IsInputMethodEnabledProperty InputMethod.IsInputMethodEnabledProperty InputMethod.IsInputMethodEnabledProperty Field

定義

IsInputMethodEnabled 添付プロパティを識別します。Identifies the IsInputMethodEnabled attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsInputMethodEnabledProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsInputMethodEnabledProperty;
 staticval mutable IsInputMethodEnabledProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsInputMethodEnabledProperty As DependencyProperty 

フィールド値

適用対象