InputMethod.IsInputMethodSuspendedProperty InputMethod.IsInputMethodSuspendedProperty InputMethod.IsInputMethodSuspendedProperty InputMethod.IsInputMethodSuspendedProperty Field

定義

IsInputMethodSuspended 添付プロパティを識別します。Identifies the IsInputMethodSuspended attached property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsInputMethodSuspendedProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsInputMethodSuspendedProperty;
 staticval mutable IsInputMethodSuspendedProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsInputMethodSuspendedProperty As DependencyProperty 

フィールド値

適用対象