ByteKeyFrameCollection.Remove(ByteKeyFrame) ByteKeyFrameCollection.Remove(ByteKeyFrame) ByteKeyFrameCollection.Remove(ByteKeyFrame) ByteKeyFrameCollection.Remove(ByteKeyFrame) Method

定義

ByteKeyFrame オブジェクトをコレクションから削除します。Removes a ByteKeyFrame object from the collection.

public:
 void Remove(System::Windows::Media::Animation::ByteKeyFrame ^ keyFrame);
public void Remove (System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame keyFrame);
member this.Remove : System.Windows.Media.Animation.ByteKeyFrame -> unit
Public Sub Remove (keyFrame As ByteKeyFrame)

パラメーター

keyFrame
ByteKeyFrame ByteKeyFrame ByteKeyFrame ByteKeyFrame

コレクションから削除する ByteKeyFrame を識別します。Identifies the ByteKeyFrame to remove from the collection.

適用対象