XmlAnyElementAttributes コンストラクター

定義

XmlAnyElementAttributes クラスの新しいインスタンスを初期化します。Initializes a new instance of the XmlAnyElementAttributes class.

public:
 XmlAnyElementAttributes();
public XmlAnyElementAttributes ();
Public Sub New ()

適用対象