SQRT (Transact-SQL)

指定した浮動小数点値の平方根を返します。

トピック リンク アイコンTransact-SQL 構文表記規則

構文

SQRT ( float_expression )

引数

 • float_expression
  float 型の (または暗黙的に float 型に変換できる式) です。

戻り値の型

float

次の例では、1.00 から 10.00 までの値の平方根を返します。

DECLARE @myvalue float;
SET @myvalue = 1.00;
WHILE @myvalue < 10.00
  BEGIN
   SELECT SQRT(@myvalue);
   SET @myvalue = @myvalue + 1
  END;
GO

以下に結果セットを示します。

------------------------ 
1.0           
------------------------ 
1.4142135623731     
------------------------ 
1.73205080756888     
------------------------ 
2.0           
------------------------ 
2.23606797749979     
------------------------ 
2.44948974278318     
------------------------ 
2.64575131106459     
------------------------ 
2.82842712474619     
------------------------ 
3.0

関連項目

参照